Marijampolės policininkai sužlugdė kalinių automobilių „verslą“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-13 12:17
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-13 12:17
Pagrindinis kalinių „uždarbio“ įrankis - mobilusis telefonas. Jų per kratą pareigūnai neretai surenka net po keliasdešimt.  Kalėjimų departamento nuotrauka
Kaip tei­gia ma­ri­jam­po­lie­čių iš­min­tis, jei žen­te­lis ma­ši­nė­lėm ne­pre­kiau­ja – tai pra­stas vy­re­lis. Tad Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kan­tys nu­teis­tie­ji ti­kriau­siai su­ma­nė, kad ti­kras vy­ras tik tas, ku­ris net bū­da­mas už gro­tų su­ge­ba par­duo­ti au­to­mo­bi­lį.

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (Ma­ri­jam­po­les aps. VPK) Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo pos­ky­rio par­ei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal BK 182 str. 2 d. dėl su­kčia­vi­mo or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je.

Iš­vi­lio­da­vo avansą

Nu­sta­ty­ta, kad Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se 2013 m. spa­lio mė­ne­sį bu­vo su­bur­ta or­ga­ni­zuo­ta as­me­nų gru­pė, ku­ri, pa­de­dant lais­vė­je esan­tiems bend­ri­nin­kams, or­ga­ni­zuo­da­vo me­la­gin­gų skel­bi­mų tal­pi­ni­mą įvai­riuo­se Lie­tu­vos skel­bi­mų por­ta­luo­se. Taip iš nu­ken­tė­ju­sių­jų bu­vo iš­vi­lio­tos ne­ma­žos pi­ni­gų su­mos (pra­šant su­mo­kė­ti re­zer­va­vi­mo ar avan­so mo­kes­tį).

Daž­niau­siai me­la­gin­gi skel­bi­mai bu­vo tal­pi­na­mi por­ta­luo­se au­top­lius.lt ir skel­biu.lt. Gru­pės na­riai, ku­rių am­žius nuo 17 iki 40 me­tų, bu­vo pa­sis­kirs­tę vaid­me­ni­mis: vie­ni lais­vė­je ruo­šda­vo pa­trauk­lius skel­bi­mus, ki­ti juos tal­pin­da­vo skel­bi­mų por­ta­luo­se. Vie­ni gru­pės na­riai, at­lie­kan­tys baus­mę Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se, at­si­liep­da­vo į klien­tų skam­bu­čius, ki­ti rū­pin­da­vo­si sąs­kai­to­mis, į ku­rias bū­tų ga­li­ma per­ves­ti pi­ni­gus, tre­ti "dir­bo" prie tų pi­ni­gų už­val­dy­mo ir pa­skirs­ty­mo ki­tiems or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riams. Or­ga­ni­zuo­tos gru­pės bran­duo­lys vei­kė Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se, ki­ti – vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je.

Par­ei­gū­nai perp­ra­to schemą

Pa­gal skel­bi­mus skam­bi­nan­čius nu­ke­tė­ju­siuo­sius nu­si­kals­ta­mos or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai įti­kin­da­vo re­zer­vuo­ti me­la­gin­ga­me skel­bi­me siū­lo­mą pre­kę (daž­niau­siai par­duo­da­mą au­to­mo­bi­lį), nu­ro­dy­da­mi, kad ne­va ne­su­mo­kė­jus re­zer­va­vi­mo ar avan­so mo­kes­čio, "pre­kė bus par­duo­ta ki­tam pir­kė­jui". Nu­ken­tė­ju­sia­jam su­ti­kus su­mo­kė­ti mo­kes­tį, jam bū­da­vo nu­ro­do­ma lais­vė­je esan­čio bend­ri­nin­ko ban­ko sąs­kai­ta, į ku­rią tu­rė­tų bū­ti per­ves­ti pi­ni­gai, o per­ve­dus jie bū­da­vo iš­gry­ni­na­mi ir pa­si­sa­vi­na­mi.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai pla­na­vo su­kčiau­ti pa­si­telk­da­mi su­klas­to­tus as­mens do­ku­men­tus ir taip slėp­da­mi sa­vo ta­pa­ty­bę šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų me­tu, pa­si­ra­šy­da­mi au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis, tuo siek­da­mi pa­si­sa­vin­ti iš nu­ken­tė­ju­sių­jų di­de­les pi­ni­gų su­mas.

Ta­čiau 2014 m. ge­gu­žės 26-ąją Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nams sėk­min­gai įvyk­džius ope­ra­ci­ją, šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo už­kar­dy­tos. Lais­vė­je vei­kę bend­ri­nin­kai su­lai­ky­ti, jiems teis­mas pa­sky­rė kar­do­mą­ją prie­mo­nę – su­ėmi­mą. Lais­vė­je esan­čių or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­rių gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se at­lik­tos kra­tos. Jų me­tu ras­tos ir pa­im­tos ry­šio bei tech­ni­nes prie­mo­nės bei su­klas­to­ti do­ku­men­tai, ku­rių dė­ka ga­li­mai bu­vo vyk­do­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­lo­je šiuo me­tu pa­gal BK 182 str. 2 d. dėl su­kčia­vi­mo, įvyk­dy­to or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, įta­ri­mai par­eikš­ti 8 or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riams, ta­čiau įta­ria­mų­jų ga­li dau­gė­ti. Tiks­lus nu­ken­tė­ju­sių­jų skai­čius vis dar nu­sta­ti­nė­ja­mas. LR BK 182 str. 2 d. dis­po­zi­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad as­me­nims, vyk­džiu­siems su­kčia­vi­mą vei­kiant or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, nu­ma­ty­tas lais­vės at­ėmi­mas iki 8 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami