Marvelės projekte – daugiau garantijų privačiam investuotojui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-11 12:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-11 12:05
Tikimasi, kad viešoji ir privačioji partnerystė eksploatuojant Kauno Marvelės prieplauką atgaivins krovininę laivybą Nemune.    LŽ archyvo nuotrauka
Sie­kia­ma at­gai­vin­ti kro­vi­ni­nę lai­vy­bą Ne­mu­nu ir už­ti­krin­ti Mar­ve­lės kro­vi­ni­nės prie­plau­kos Kau­ne plė­trą. 

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja (SM) kar­tu su Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­ja ir VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ šių me­tų ko­vo–­ge­gu­žės mė­ne­siais su­ren­gė vie­šą­ją kon­sul­ta­ci­ją šiuo pro­jek­tu be­si­do­min­tiems in­ves­tuo­to­jams. At­siž­vel­gus į vers­li­nin­kų pa­teik­tus siū­ly­mus ir pa­sta­bas nu­ma­to­ma to­bu­lin­ti kon­ce­si­jos kon­kur­so są­ly­gas ir su­teik­ti dau­giau ga­ran­ti­jų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui. Tai ra­šo­ma SM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Gau­ti rin­kos da­ly­vių at­si­lie­pi­mai su­tei­kė ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie rin­kos lū­kes­čius. Ka­dan­gi tai pir­mas pro­jek­tas, vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių par­tne­rys­tės bū­du įgy­ven­di­na­mas vi­daus van­de­nų ke­lių inf­ras­truk­tū­ros sri­ty­je, po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai jį ver­ti­no at­sar­giai ir pa­gei­da­vo dau­giau įsi­pa­rei­go­ji­mų iš vie­šo­jo sek­to­riaus. Rin­kos da­ly­vių nuo­mo­ne, rei­kia ma­žin­ti ri­zi­ką, ten­kan­čią in­ves­tuo­to­jui, taip pat nu­ma­ty­ti tam ti­kras įvai­rių for­mų ga­ran­ti­jas.

Iš­nag­ri­nė­jus vie­šo­sios kon­sul­ta­ci­jos me­tu gau­tus at­si­lie­pi­mus, nu­spręs­ta tiks­lin­ti kon­ce­si­jos su­tei­ki­mo kon­kur­so do­ku­men­tus ir nu­ma­ty­ti są­ly­gas, ku­rios pa­di­din­tų pro­jek­to pa­trauk­lu­mą in­ves­tuo­to­jams.

Vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių par­tne­rys­tės pro­jek­to „Ne­mu­no uos­tų (prie­plau­kų) iš­vys­ty­mas“ tiks­las – Mar­ve­lės kro­vi­ni­nės prie­plau­kos inf­ras­truk­tū­ros ir kro­vi­ni­nės lai­vy­bos Ne­mu­no upė­je plė­tra, sie­kiant da­lį trans­por­to srau­tų per­kel­ti iš sau­su­mos ke­lių ir ne­igia­mą po­vei­kį ap­lin­kai. Ar­ti­miau­siu me­tu bus baig­tas pir­ma­sis Mar­ve­lės kro­vi­ni­nės prie­plau­kos sta­ty­bos dar­bų eta­pas. To­les­nė plė­tra pla­nuo­ja­ma su­tei­kiant kon­ce­si­ją pri­va­čiam sek­to­riui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ateitis - ramus miesčiokas  78.60.231.248 2015-06-19 18:21:40
Tai ką jau ir žuvis Lietuvos vandenyse siekiama išnaikinti. Kur jos dings, kai jų plaukimo kelią Nemunu užims baržos su staugiančiais varikliais... Be to, juk Kauno ateitis, tai ramus apie 200 tūkst. gyventojų miesčiokas viduryje Lietuvos. Strategija tokia, kad dabar Lietuva turi stiprėti pakraščiuose, ypač pietvakarių-pietryčių dalyje.
0 2  Netinkamas komentaras
Nesuprantama  77.240.255.67 2015-06-16 10:43:49
koks gali būti krovininis uostas be geležinkelio? kodėl negaivinamas dabartinis uostas, negi nebeįmanoma atknisti farvaterio? ar veikia Kauno architektų kliedesiai apie būsimą miesto centrą Elevatoriaus vietoje?
2 0  Netinkamas komentaras
įsivaizduokit  212.117.27.106 2015-06-11 13:16:04
........virtinė furgonų ir sunkiasvorių su žvyru tranzuojančiu tarp prieplaukos ir miesto ar rajono.......geležinkelio nėra ..........na tikri Vasiukai kaunietiškai
2 0  Netinkamas komentaras
Klaipeda - Jurbarkas - Kaunas  90.190.105.230 2015-06-11 13:00:49
Vel plaukios barzos Nemune...atgims upe
3 0  Netinkamas komentaras
Labai svarbus projektas  90.190.105.230 2015-06-11 13:00:01
Vel bus atgaivontas Nemunas
1 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami