Masinis išregistravimas „areštantų“ nepalietė

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-29 06:00
Bendrovės "Sauda" šalia Vilniaus administruojamoje automobilių sulaikymo aikštelėje rūdija apie tūkstantis sulaikytų transporto priemonių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Daug kas ti­kė­jo­si, kad 2014 me­tų lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­jus nau­jau­sioms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, kai bu­vo leis­ta au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­ti ne­tvar­kin­gas trans­por­to prie­mo­nes, iš­tuš­tės ir au­to­mo­bi­lių su­lai­ky­mo aikš­te­lės, ku­rios yra per­pil­dy­tos ir dau­ge­liui mies­tų yra ti­kra eko­lo­gi­nė rykš­tė. De­ja, sva­jo­nėms ne­bus lem­ta iš­si­pil­dy­ti.

Ma­si­nis iš­re­gis­tra­vi­mas tų au­to­mo­bi­lių, ku­rių sa­vi­nin­kai lai­ku ne­pa­si­rū­pi­no jų pri­va­lo­mą­ją tech­ni­ne ap­žiū­ra (TA) ir­/ar pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, ir­/ar lai­ku ne­su­mo­kė­jo mo­kes­čių už trans­por­to prie­mo­nę, bu­vo pra­dė­tas 2014 me­tų lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­jus nau­joms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms. Ka­dan­gi bu­vo iš anks­to ži­no­ma, kad ša­ly­je yra šim­tai tūks­tan­čių se­niai ne­nau­do­ja­mų ma­ši­nų, ku­rių per vie­ną die­ną tech­ni­nei ap­žiū­rai ne­pa­reng­si, vai­ruo­to­jams bu­vo su­teik­ta 90 die­nų, iki per­nai spa­lio 1-osios, sa­vo leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams ir jų do­ku­men­tams su­tvar­ky­ti. Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti, VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, net 1 829 997 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ta­čiau TA tu­rė­jo vos 1 171 678 šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių, o net 658 319 bu­vo be jos.

Su­lai­ky­mo užkulisiai

Sei­mui pra­tę­sus ter­mi­ną, per ku­rį vai­ruo­to­jai dar ga­lė­jo „pa­si­tai­sy­ti“, iki 180 die­nų, t. y. iki šių me­tų ge­gu­žės 12 die­nos, nau­jai su­teik­ta pro­ga pa­si­nau­do­jo vos 41 208 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ir val­dy­to­jai. Net 617 111 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių taip ir li­ko iš­brauk­ta iš Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro. Ne­at­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad tarp pa­ša­lin­tų iš re­gis­tro au­to­mo­bi­lių yra ir vi­si tie, ku­rie da­bar po ke­le­rius ar net ke­lio­li­ka me­tų rū­di­ja su­lai­ky­mo aikš­te­lė­se.

Per­pil­dy­tos aikš­te­lės, ku­rio­se lai­ko­mi po­li­ci­jos su­lai­ky­ti ir­/ar areš­tuo­ti au­to­mo­bi­liai, – se­na prob­le­ma. To­kių aikš­te­lių tu­ri vi­si di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai ir ra­jo­nų cen­trai, lai­mė­ję Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to (PD) pe­rio­diš­kai skel­bia­mus vie­šus kon­kur­sus su­lai­ky­tiems au­to­mo­bi­liams nu­temp­ti ir sau­go­ti.

Vie­nos trans­por­to prie­mo­nės į aikš­te­les pa­ten­ka po ava­ri­jų, ki­tos – jų vai­ruo­to­jus par­ei­gū­nams su­lai­kius už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Aikš­te­lė­se at­si­du­ria ir įkliu­vu­sių kon­tra­ban­di­nin­kų tur­tas – ne tik leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, bet ir su­nkias­vo­riai, ku­riais bu­vo ga­be­na­mos kon­tra­ban­di­nės pre­kės.

Kon­kur­sus lai­mė­ju­sių bend­ro­vių pa­dė­tis tam­pa dve­jo­pa. Su­tar­tys su po­li­ci­ja joms lyg ir tu­rė­tų ga­ran­tuo­ti nuo­la­ti­nes pa­ja­mas. Ta­čiau dėl, vers­li­nin­kų nuo­mo­ne, ne­to­bu­lų įsta­ty­mų di­de­lės da­lies tų pa­ja­mų įmo­nės pa­siim­ti ne­ga­li. Mat pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą su­lai­ky­mo aikš­te­les ad­mi­nis­truo­jan­čioms įmo­nėms pri­va­lo už pa­slau­gas mo­kė­ti ne PD, o pa­tys pa­žei­dė­jai. Ta­čiau pa­pras­tai jie ne­tu­ri nei dar­bo, nei tur­to, daž­nai – ir nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos. To­dėl ne­tgi teis­mui iš jų pri­tei­sus de­šim­čių tūks­tan­čių eu­rų su­mas iš­ieš­ko­ti pi­ni­gų nė­ra jo­kių ga­li­my­bių.

Saulius Kundrotas: „Tai uždaras ratas.“/LŽ archyvo nuotrauka

Gi­jos - po­li­ci­jo­je?

Dar blo­giau, kad su­lai­ky­mo aikš­te­les ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės įsta­ty­mu yra įpa­rei­go­tos lai­ky­ti ma­ši­nas sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se tol, kol jas at­siims sa­vi­nin­kai. Jei au­to­mo­bi­lis ding­tų, tai bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip va­gys­tė ir nuo­sto­lius pri­va­lė­tų pa­deng­ti ad­mi­nis­tra­to­rės. To­dėl su­lai­ky­mo aikš­te­lės virs­ta se­nų au­to­mo­bi­lių ka­pi­nė­mis ir eko­lo­gi­nė­mis bom­bo­mis.

Šit dėl ko ma­si­nis au­to­mo­bi­lių iš­re­gis­tra­vi­mas aikš­te­lių sa­vi­nin­kams ga­lė­jo tap­ti sa­vi­ta at­gai­va. Jų ma­ny­mu, iš­re­gis­truo­tos ir ne­nau­do­ja­mos ma­ši­nos au­to­ma­tiš­kai gal ir ne­tam­pa be­šei­mi­nin­kiu tur­tu, su ku­riuo aikš­te­lių šei­mi­nin­kai ga­lė­tų elg­tis kaip pa­no­rė­ję. Ta­čiau esą jei­gu apie jų iš­re­gis­tra­vi­mą aikš­te­les in­for­muo­tų po­li­ci­ja, gal­būt ga­li­ma bū­tų to­kias trans­por­to prie­mo­nes trak­tuo­ti kaip be­šei­mi­nin­kes ir jas uti­li­zuo­ti be sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo.

„Jei­gu da­bar ma­ši­na yra iš­re­gis­truo­ta ir mes pra­dė­tu­me ieš­ko­ti trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kų, tai mums ti­krai bū­tų at­sa­ky­ta, kad au­to­mo­bi­lis iš­brauk­tas iš Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro ir apie jį nė­ra jo­kių duo­me­nų. Ta­čiau mes re­gis­trą tvar­kan­čios vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ ne­ga­li­me pa­klaus­ti ne­tgi ši­to, nes ne­sa­me au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kai ir tai mums drau­džia da­ry­ti As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas. Gal­būt iš­ei­tis te­bū­tų to­kia, kad mums apie iš­re­gis­truo­tą trans­por­tą ga­lė­tų pra­neš­ti Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT), ta­da gal­būt toks tur­tas tap­tų be­šei­mi­nin­kiu ir jį mes ga­lė­tu­me pri­duo­ti kaip me­ta­lo lau­žą. Truk­dys gal­būt čia yra toks, kad iš­re­gis­tra­vu­si tą ar ki­tą ma­ši­ną po­li­ci­jai grei­čiau­siai apie tai ne­pra­ne­ša „Re­gi­tra“, - kal­bė­da­mas su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu svars­tė Sau­lius Kund­ro­tas, Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės esan­čias au­to­mo­bi­lių su­lai­ky­mo aikš­te­les ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Sau­da“ di­rek­to­rius.

Už­bur­ta­me rate

Ta­čiau nei „Re­gi­tra“, nei LKPT ne­lin­ku­sios su­teik­ti net ma­žiau­sios vil­ties sto­vė­ji­mo aikš­te­lių ad­mi­nis­tra­to­rėms. „Trans­por­to prie­mo­nes įre­gis­truo­ja, iš­re­gis­truo­ja ir duo­me­nis apie iš­re­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes tvar­ko VĮ „Re­gi­tra“. Be to, trans­por­to prie­mo­nės iš­re­gis­tra­vi­mas ne­reiš­kia, kad jos sa­vi­nin­kas pra­ran­da tei­sę į sa­vo tur­tą ir jo trans­por­to prie­mo­nę be jo ži­nios ga­li­ma su­nai­kin­ti“, - at­sa­ky­me LŽ pa­brė­žė LKPT Bend­rų­jų rei­ka­lų gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va Ži­lins­kė.

Sa­vo ruo­žtu VĮ „Re­gi­tra“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė pa­nei­gė, kad jos at­sto­vau­ja­ma įmo­nė ne­tei­kia duo­me­nų po­li­ci­jai. „Po­li­ci­ja tu­ri ga­li­my­bę nau­do­tis „Re­gi­tros“ tvar­ko­mo Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro duo­me­ni­mis. Šio re­gis­tro duo­me­nys yra tei­kia­mi In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM), o šis juos tei­kia vi­soms VRM pa­val­džioms įstai­goms, taip pat – ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui“, - ti­ki­no „Re­gi­tros“ at­sto­vė.

Ma­ža to, pa­sak L.Užu­pės, duo­me­nis apie iš­re­gis­truo­tus au­to­mo­bi­lius iš „Re­gi­tros“ ga­li gau­ti ir pa­čios su­lai­ky­mo aikš­te­lės, jei yra su­da­riu­sios duo­me­nų tei­ki­mo su­tar­tis su vals­ty­bės įmo­ne. Bet ne­tgi tai si­tua­ci­jos ne­lei­džia pa­keis­ti į ge­ra. „Iš­re­gis­tra­vus trans­por­to prie­mo­nę kei­čia­si jos „sta­tu­sas“ (au­to­mo­bi­lis tam­pa „iš­re­gis­truo­tas“ ir ne­ga­li da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me), bet ne tur­ti­nės tei­sės. Trans­por­to prie­mo­nė ir to­liau lie­ka sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė. Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad be­šei­mi­nin­kiu daik­tu lai­ko­mas daik­tas, ku­ris ne­tu­ri sa­vi­nin­ko ar­ba ku­rio sa­vi­nin­kas ne­ži­no­mas. Be­šei­mi­nin­kis tur­tas nuo­sa­vy­bėn ga­li bū­ti per­duo­tas vals­ty­bei ar­ba sa­vi­val­dy­bėms teis­mo spren­di­mu“, - at­sklei­dė „Re­gi­tros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė.

Su­lai­ky­tų ma­ši­nų sa­vi­nin­kai at­sa­ko, kad kreip­tis į teis­mą jiems ne­ap­si­mo­ka, nes tai dar pri­dė­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų, ku­rių vė­liau iš nie­ko ne­išieš­ko­si. „Tai už­da­ras ra­tas“, - pa­da­rė iš­va­dą S.Kund­ro­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami