Masinis išregistravimas rinkos neapvertė

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-25 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-25 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nės iš to, kad per­nai įsi­ga­lio­jus nau­joms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms vai­ruo­to­jai prieš re­gis­truo­da­mi ma­ši­nas yra ver­čia­mi iš pra­džių at­lik­ti jų tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA), ne­iš­lo­šė be­veik nie­ko.

Pa­tai­sos, ku­rio­mis prieš re­gis­truo­da­mi vals­ty­bės įmo­nė­je (VĮ) „Re­gi­tra“ nau­jai įsi­gy­tą au­to­mo­bi­lį vai­ruo­to­jai yra įpa­rei­go­ti pa­teik­ti ga­lio­jan­čios TA kor­te­lę ir drau­di­mo po­li­są, įsi­ga­lio­jo 2014 me­tų lie­pos 1 die­ną. Ka­dan­gi bu­vo iš anks­to ži­no­ma, kad ša­ly­je yra šim­tai tūks­tan­čių se­niai ne­nau­do­ja­mų ma­ši­nų, ku­rių per vie­ną die­ną tech­ni­nei ap­žiū­rai ne­pa­reng­si, vai­ruo­to­jams bu­vo su­teik­ta 90 die­nų, iki 2014 me­tų spa­lio 1-osios, sa­vo au­to­mo­bi­liams ir jų do­ku­men­tams su­sit­var­ky­ti, o vė­liau grė­sė au­to­ma­ti­nis ne­tvar­kin­gų trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mas. VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti net 1 829 997 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ta­čiau TA tu­rė­jo vos 1 171 678 šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nės, o net 658 319 bu­vo be jos. Dėl to bu­vo pra­dė­ta ne­tgi kal­bė­ti, jog Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ini­ci­ja­vo gal­būt ne­tgi TA įmo­nės, ku­rios ti­kė­jo­si pa­pil­do­mų pa­ja­mų.

Cen­trams dar­bo pa­dau­gė­jo nedaug

Ta­čiau vė­les­ni įvy­kiai par­odė, kad to­kia ver­si­ja ne­ats­pin­di ti­kro­vės. Ne­tvar­kin­gos leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nės au­to­ma­tiš­kai bu­vo iš­re­gis­truo­tos 2014 me­tų rug­sė­jo pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis ir pir­mą­ją spa­lio sa­vai­tę. Pa­aiš­kė­jo, kad iš 658 319 „vai­duok­lių“ nau­jam gy­ve­ni­mui bu­vo pri­kel­ti vos 41 208. Net 617 111 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo au­to­ma­tiš­kai pa­ša­lin­ti iš ke­lių trans­por­to re­gis­tro, nes per nu­sta­ty­tą 90 die­nų ter­mi­ną jiems ne­bu­vo at­lik­ta nei TA, nei įsi­gy­tas drau­di­mo po­li­sas.

Tie­sa, vė­liau Sei­mas nu­spren­dė, kad vai­ruo­to­jams bu­vo duo­ta per ma­žai lai­ko „pa­si­tai­sy­ti“, ir ter­mi­ną pra­tę­sė iki 2015 me­tų ge­gu­žės 12 die­nos. Iki šios da­tos at­li­kus ne­tvar­kin­go ir jau iš­re­gis­truo­to au­to­mo­bi­lio TA ir jį apd­rau­dus, jo re­gis­tra­ci­ja bū­tų bu­vu­si su­grą­žin­ta au­to­ma­tiš­kai. Bet to­kia tei­se pa­si­nau­do­jo tik la­bai ma­ža vai­ruo­to­jų da­lis.

Dien­raš­tis LŽ iš pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ ga­vo duo­me­nis, kad nuo šių me­tų sau­sio 1 iki lie­pos 1 die­nos, t. y. ta­da, kai Sei­mo su­teik­ta ma­lo­ne Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai lyg ir tu­rė­jo bent jau teo­riš­kai nau­do­tis ak­ty­viau­siai, pri­va­lo­mų­jų TA pa­dau­gė­jo vos ke­liais tūks­tan­čiais.

Tie­sa, nuo sau­sio iki bir­že­lio šiek tiek dau­giau leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė ap­žiū­ra at­lik­ta iš pir­mo kar­to – 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį to­kių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo 316 tūkst., ar­ba vos 2 tūkst. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį 2014-ai­siais. Kaip dien­raš­čiui LŽ tei­gė „Tran­seks­tos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Aud­rius Glė­bus, vai­ruo­to­jai į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus at­va­žiuo­ja ge­riau par­en­gę sa­vo au­to­mo­bi­lius ir dėl to, kad lai­ku ne­at­li­kus TA dėl per­nai įsi­ga­lio­ju­sių Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų jiems gre­sia lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mas.

Iš­stu­mia „ne vokiečius“

Iš „Tran­seks­tos“ pa­teik­tos nau­jau­sios sta­tis­ti­kos ma­ty­ti, kad per­nai įsi­ga­lio­ju­sios nau­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tos ma­žai pa­kei­tė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­ko vaiz­dą. Kaip ir 2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, šie­met per tą pa­tį lai­ką į tech­ni­nę ap­žiū­rą dau­giau­sia bu­vo pri­sta­ty­ta 15 ir 16 me­tų se­nu­mo leng­vų­jų ma­ši­nų.

Šiais me­tais šiek tiek pa­si­kei­tė į TA at­va­ry­tų mo­de­lių uži­ma­mos vie­tos po­pu­lia­riau­sių­jų de­šim­tu­ke. Pa­sak „Tran­seks­tos“ at­as­kai­tos, per­nai ir šie­met pir­mą­jį pus­me­tį po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vo­je pri­va­lo­mą­ją TA pe­rė­ję leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai bu­vo vo­kiš­ki „Volks­wa­gen“, „Au­di“ ir „O­pel“ mar­kių. Tarp jų dar įsi­ter­pė pra­ncū­ziš­kas „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“ ir ame­ri­kie­čių „Ford Fo­cus“. Skir­tu­mas tik tas, kad per­nai nuo sau­sio iki lie­pos ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ke šie mo­de­liai užė­mė ati­tin­ka­mai 8 ir 10 vie­tas, o šie­met – 9 ir 10.

Po­pu­lia­riau­sias au­to­mo­bi­lių, ku­riems TA bu­vo at­lik­ta 2014 m. ir 2015 m. pir­mą­jį pus­me­tį, am­žius ir jų uži­ma­ma rin­kos dalis

VietaAu­to­mo­bi­lio am­žius (me­tais)Užim­ta rin­kos da­lis 2015 m. (proc.)Užim­ta rin­kos da­lis 2014 m. (proc.)
1.167,407,06
2.157,196,43
3.176,755,98
4.146,486,95
5.136,016,43

Šal­ti­nis: „Tran­seks­ta“.

Po­pu­lia­riau­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai, ku­riems TA bu­vo at­lik­ta 2015 m. I pusm.

VietaModelisDa­lis nuo at­li­ku­sių TA (proc.)
1 (1)*Volks­wa­gen Passat“7,3
2 (2).„Volks­wa­gen Golf„5,3
3 (3).„Au­di 80„3,3
4 (4).„O­pel Astra„2,7
5(5).„O­pel Vectra„1,9
6(6).„O­pel Zafira„1,8
7(7).„Au­di A4„1,7
8(9).„Re­nault Me­ga­ne Scenic„1,6
9(8).„Au­di A6„1,5
10(10).„Ford Focus„1,5

*Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­ta užim­ta vie­ta 2014 m. I pusm.

Šal­ti­nis: „Tran­seks­ta“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami