Masinis transporto priemonių išregistravimas išryškino žmogiškąsias klaidas

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-11-02 13:30
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-11-02 13:30
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Kas­dien apie pen­kias de­šim­tis žmo­nių, tu­rin­čių trans­por­to prie­mo­nes ir su­lau­ku­sių laiš­ko dėl jų iš­re­gis­tra­vi­mo iš Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro, krei­pia­si su pre­ten­zi­jo­mis į VĮ „Re­gi­tra”.

Nesitikėjo

Kau­nie­tis Min­dau­gas Mar­čiu­le­vi­čius por­ta­lo lzi­nios.lt žur­na­lis­tei pa­sa­ko­jo, jog jo gar­baus am­žiaus tė­vai pa­kliu­vo į dvip­ras­miš­ką si­tua­ci­ją. Šei­ma tu­ri leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį ir prie­ka­bą, ku­ria nau­do­ja­si vyk­da­ma į so­dą par­si­vež­ti ru­dens gė­ry­bių. Ta­čiau šį mė­ne­sį Mar­čiu­le­vi­čiai ga­vo VĮ „Re­gi­tra“ raš­tą, esą prie­ka­ba dėl to, kad yra ne­apd­raus­ta, iš­re­gis­truo­ta.

„Pir­miau­sia šo­ki­ra­vo tai, kad laiš­kas in­for­muo­ja, jog prie­ka­ba tei­sė­tai nau­do­tis ne­be­ga­li­me nuo spa­lio 2 die­nos, kai laiš­kas mus pa­sie­kė tik mė­ne­sio vi­du­ry­je... An­tra – prie­ka­ba iš tie­sų apd­raus­ta!“, - sa­kė M. Mar­čiu­le­vi­čius.

Jis pa­skam­bi­no į VĮ „Re­gi­tra“ ir iš­gir­do, kad klai­da bus iš­tai­sy­ta, bet ver­tė­tų pa­siš­ne­kė­ti su drau­di­kais dėl to, kad ne­bė­ra prie­ka­bos drau­di­mo is­to­ri­jos.

„Drau­di­kai ją tu­rės su­kur­ti taip, kad vis­kas ma­ty­tų­si kom­piu­te­ri­nė­je ba­zė­je. Prieš­in­gu at­ve­ju mums prie­ka­bą teks re­gis­truo­ti iš nau­jo“, - užk­lu­pu­sius ne­ma­lo­nu­mus var­di­jo vy­riš­kis.

„Iš­lin­do“ se­nos klaidos

„Kas ne­dir­ba, tas ne­da­ro klai­dų. Ma­nau, ki­tą­met pa­na­šios si­tua­ci­jos ne­si­kar­tos”, - sa­kė VĮ „Re­gi­tra“ In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ja­siu­le­vi­čius.

Anot jo, spren­di­mas iš­re­gis­truo­ti trans­por­to prie­mo­nę pri­ima­mas va­do­vau­jan­tis dviem šal­ti­niais – Cen­tra­li­zuo­tą­ja tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­ze, ku­rios duo­me­nis tvar­ko Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja, ir Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­ze, ku­rios duo­me­nis tvar­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ras.

„Jei šio­se ba­zė­se nė­ra duo­me­nų apie tai, kad au­to­mo­bi­lis, prie­ka­ba ar ku­ri nors ki­ta ke­liais nau­do­tis ga­lin­ti prie­mo­nė tu­ri drau­di­mą bei ati­tin­ka tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus, ji yra tie­siog iš­re­gis­truo­ja­ma“, - sa­kė V. Ja­siu­le­vi­čius.

Eks­per­tas pa­sa­ko­jo, kad dau­giau­sia klai­dų yra drau­di­kų ku­ruo­ja­mo­je duo­me­nų ba­zė­je. Jo tei­gi­mu, net tuo at­ve­ju, jei da­bar su­da­ro­mas nau­jas drau­di­mo po­li­sas, iš­re­gis­truo­tą­ją prie­mo­nę vėl rei­kia pri­re­gis­truo­ti.

„Jei drau­di­mo is­to­ri­jos nė­ra, ko­dėl tu­ri­me ti­kė­ti, kad ta­da, kai prie­mo­nė bu­vo iš­re­gis­truo­ta, ji tu­rė­jo drau­di­mą?“, - pa­aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

V. Ja­siu­le­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, prob­le­mos ki­lo dėl to, kad ne vi­sų drau­di­mo kom­pa­ni­jų duo­me­nų ba­zės dir­ba sklan­džiai ir pa­gal to­kius pa­čius pri­nci­pus. Jo nuo­mo­ne, vyks­tant reikš­min­giems pa­si­kei­ti­mams, tu­rin­tiems įta­kos vi­sos ša­lies sis­te­mai, su­tri­ki­mų ga­li bū­ti, bet jie – lai­ki­ni.

Prob­le­ma egzistuoja

Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Kri­ži­naus­kas por­ta­lo lzi­nios.lt žur­na­lis­tei pa­tvir­ti­no, kad ne vie­nas sa­vi­nin­kas ne­ti­kė­tai su­ži­no­jo, jog jo trans­por­to prie­mo­nė iš­re­gis­truo­ta, nors tiek tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­nas, tiek drau­di­mas ga­lio­ja. Pa­šne­ko­vas ne­slė­pė, jog tai vyks­ta dėl pra­ei­ty­je įsi­vė­lu­sių žmo­giš­kų­jų klai­dų. Pa­vyz­džiui, drau­di­me nu­ro­dant au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo nu­me­rį vie­to­je rai­dės „O“ įra­šy­tas skai­čius – nu­lis. Tuo­met kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma au­to­mo­bi­lį at­pa­žįs­ta kaip vi­siš­kai ki­tą ir ne­tgi ga­li pa­teik­ti ki­tą jo mar­kę ir mo­de­lį.

„Jei žmo­gus, pa­si­ti­kri­nęs drau­di­mą, pa­ste­bė­jo ne­tiks­lu­mus, tu­rė­tų kreip­tis tie­siai į po­li­są iš­da­vu­sią kom­pa­ni­ją, ku­ri ras bū­dų, kaip iš­tai­sy­ti juos prog­ra­mo­se“, - sa­kė A. Kri­ži­naus­kas.

Anot jo, yra ne vie­nas at­ve­jis, kai drau­di­mo is­to­ri­jos vis dėl­to su­kur­ti ne­pa­vy­ko. Tuo­met drau­di­kai kom­pen­sa­vo trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams iš­lai­das, su­si­ju­sias su jų įre­gis­tra­vi­mu į Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą iš nau­jo.

Trans­por­to prie­mo­nių par­kas sumažėjo

VĮ „Re­gi­tra“ at­sto­vės spau­dai Lai­mos Užu­pės tei­gi­mu, vyk­dant Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sas, Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių skai­čius su­ma­žė­jo 36 proc. Da­bar ša­ly­je yra re­gis­truo­tos 1 456 168 trans­por­to prie­mo­nės.

„Dau­gu­ma at­nau­jin­tų duo­me­nų ne­žy­miai ski­ria­si nuo me­tų pra­džio­je jau skelb­to ša­ly­je įre­gis­truo­tų ir tu­rin­čių pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus, ir tai ro­do, kad di­džio­ji iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių da­lis Lie­tu­vo­je ne­bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos, o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre bu­vo li­kę tik jų įra­šai“, - sa­kė L. Užu­pė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami