Mašinos iš Vakarų aukcionų pildo turgavietes

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-21 06:00
Lietuvos gyventojai mieliau naudojasi turgaus prekeivių, o ne Vakarų aukcionų ir jų tarpininkų paslaugomis todėl, kad turguose gali patikusį automobilį apžiūrėti ir išbandyti. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vo­je dau­gė­ja tar­pi­nin­kų, per sa­vo pa­čių su­kur­tas in­ter­ne­ti­nes plat­for­mas lie­tu­viams siū­lan­čių da­ly­vau­ti Va­ka­rų Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių auk­cio­nuo­se ir tie­sio­giai in­ter­ne­tu įsi­gy­ti pa­ti­ku­sią ma­ši­ną. Ta­čiau pa­pras­ti gy­ven­to­jai pa­slau­ga nau­do­ja­si la­bai re­tai. Daž­niau­siai per in­ter­ne­ti­nes plat­for­mas au­to­mo­bi­lius įsi­gy­ja tur­guo­se jais pre­kiau­jan­čios įmo­nės ir vers­li­nin­kai.

Lie­tu­vo­je ti­krai ne­ra­si vai­ruo­to­jo, ku­ris bent vie­na au­si­mi ne­bū­tų gir­dė­jęs apie nau­do­tų au­to­mo­bi­lių auk­cio­nus, o kai ku­rie gi­ria­si juo­se da­ly­va­vę. Daž­niau­siai tuo­se, ku­rie ren­gia­mi Ame­ri­ko­je. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu lyg gry­bai po lie­taus mū­sų ša­ly­je pra­dė­jo dyg­ti tar­pi­nin­kai, ku­rian­tys in­ter­ne­ti­nes plat­for­mas ir per jas nu­krei­pian­tys pir­kė­jus į Va­ka­rų Eu­ro­pos, dau­giau­sia – Vo­kie­ti­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Ita­li­jos – auk­cio­nus.

Nar­šy­da­mas in­ter­ne­te „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tas su­ra­do ma­žiau­siai še­šias to­kias plat­for­mas. Su­si­siek­ti te­le­fo­nu pa­vy­ko tik su tri­mis iš jų. Ga­li bū­ti, kad plat­for­mų yra ir dau­giau, gal­būt – net ke­lios de­šim­tys. Ma­rius Smols­kis, vie­nos iš to­kių plat­for­mų use­dau­to­bank.com, ku­rią ad­mi­nis­truo­ja Ma­ri­jam­po­lė­je įsi­kū­ru­si įmo­nė „T&S mo­bi­le“, at­sto­vas, ti­ki­no, kad tap­ti Va­ka­rų Eu­ro­po­je vei­kian­čių ge­ros re­pu­ta­ci­jos auk­cio­nų par­tne­riu la­bai su­nku, dėl to dau­ge­lis plat­for­mų gal­būt rea­lios veik­los ne­plė­to­ja, o lau­kia tik joms pa­lan­kaus vien­kar­ti­nio šan­so.

Dauž­ta ma­ši­na – lyg ka­tė maiše

M. Smols­kis taip pat tvir­ti­no, kad Lie­tu­vo­je rea­lią tar­pi­nin­ka­vi­mo tarp mū­sų ša­lies pir­kė­jų ir Va­ka­rų auk­cio­nų veik­lą vyk­dan­čias bend­ro­ves su­skai­čiuo­si ant ran­kos pirš­tų.

„Lie­tu­viai dir­ba tik su pa­ti­ki­mo­mis, ge­rą re­pu­ta­ci­ją tu­rin­čio­mis Va­ka­rų įmo­nė­mis, o šios ren­ka­si tuos pa­čius par­tne­rius Ry­tuo­se, taip pat – ir Lie­tu­vo­je. Va­ka­rie­čiai žiū­ri, kad jų par­tne­riai tu­rė­tų il­ga­me­tę pre­ky­bos au­to­mo­bi­liais pa­tir­tį, bū­tų mo­kūs. Tai ypač svar­bu, nes ta­da tar­pi­nin­kau­jan­ti bend­ro­vė ga­li ga­ran­tuo­ti, kad pir­kė­jui pri­sta­tys to­kį au­to­mo­bi­lį, ko­kį už­sa­ko­vas ma­tė nuo­trau­ko­se. Ir nie­ka­da ne­at­si­tiks taip, kad pir­kė­jas įsi­gi­jo ma­ši­ną, ku­ri „a­tro­do gra­žiai ir tė­ra nu­va­žia­vu­si 150 tūkst. ki­lo­me­trų“, o at­va­rius ją pa­aiš­kė­jo, kad ji ap­dau­žy­ta“, – pa­sa­ko­jo nuo 1999 me­tų vei­kian­čios įmo­nės „T&S mo­bi­le“ dar­buo­to­jas.

Vers­li­nin­kas tvir­ti­no, kad daž­niau­siai Lie­tu­vo­je vei­kian­čių bend­ro­vių in­ter­ne­ti­nės plat­for­mos pir­kė­jams siū­lo da­ly­vau­ti tuo­se Va­ka­rų Eu­ro­pos auk­cio­nuo­se, ku­rie siū­lo tech­niš­kai tvar­kin­gas nau­do­tas ma­ši­nas. „99 proc. au­to­mo­bi­lių, ku­riuos pir­kė­jai įsi­gi­jo per „T&S mo­bi­le“ in­ter­ne­ti­nę plat­for­mą Va­ka­rų Eu­ro­pos auk­cio­nuo­se, bu­vo tech­niš­kai tvar­kin­gos. Per auk­cio­nus juos par­duo­da au­to­mo­bi­lių iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vės, pa­tys ma­ši­nų ga­min­to­jai, fi­nan­si­nės bend­ro­vės“, – var­di­jo M. Smols­kis.

Vers­li­nin­kas taip pat tei­gė, kad Lie­tu­vos vir­tua­lio­jo­je erd­vė­je at­si­ran­da vis dau­giau in­ter­ne­ti­nių plat­for­mų, ku­rių val­dy­to­jai yra nie­kam ne­ži­no­mi, ir jos siū­lo­si tar­pi­nin­kau­ti pir­kė­jams įsi­gy­jant dauž­tas ma­ši­nas iš Va­ka­rų Eu­ro­pos auk­cio­nų, ku­rias pa­tys jų at­sto­vai įvar­di­ja kaip „de­fek­tuo­tas“. To­kios ma­ši­nos į auk­cio­nus daž­niau­siai at­ke­liau­ja po ava­ri­jų ar sti­chi­nių ne­lai­mių iš drau­di­mo bend­ro­vių.

„Va­ka­rų Eu­ro­po­je dauž­tų au­to­mo­bi­lių auk­cio­nai taip pat yra or­ga­ni­zuo­ja­mi, ta­čiau „T&S mo­bi­le“ su jais ne­bend­ra­dar­biau­ja. Dauž­tų ma­ši­nų auk­cio­nuo­se vi­suo­met per­ki ka­tę mai­še, nes nie­ka­da ne­ži­nai, ko­kia au­to­mo­bi­liui pa­da­ry­ta ti­kro­ji ža­la. Dėl to nie­kuo ne­ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas nei pir­kė­jas, nei tar­pi­nin­kas. O vė­liau klien­tas kal­tę už ma­ši­nos de­fek­tus, ku­rių pats ne­įžiū­rė­jo in­ter­ne­ti­nė­se nuo­trau­ko­se, ver­čia tar­pi­nin­kams. Taip ga­li nu­ken­tė­ti ne tik tar­pi­nin­ko re­pu­ta­ci­ja, bet ir jo fi­nan­sai“, – sa­kė M. Smols­kis.

Vers­li­nin­ko tei­gi­mu, pirk­ti dauž­tas ma­ši­nas daž­niau­siai ri­zi­kuo­ja įmo­nės, nes at­si­ra­dęs nuo­sto­lis dėl ne­tin­ka­mai įver­tin­tų vie­nos ar ki­tos ma­ši­nos būk­lės yra kom­pen­suo­ja­mas iš pel­no, gau­to už ki­tus par­duo­tus au­to­mo­bi­lius. Pa­vie­niai pir­kė­jai pa­pras­tai įsi­gy­ja vie­ną ma­ši­ną, daž­nai iš­lei­džia pir­ki­niui vi­sas san­tau­pas, dėl to ir ri­zi­kuo­ti ne­ga­li.

Lai­mė­ji­mo at­si­sa­ky­ti nevalia

Pirk­ti au­to­mo­bi­lius Va­ka­rų auk­cio­nuo­se pa­to­gu, nes ma­ši­ną ga­li įsi­gy­ti ne­kel­da­mas ko­jos iš na­mų ar biu­ro. Vi­sos pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos kom­piu­te­riu. Prieš ke­le­rius me­tus mū­sų ša­ly­je bu­vo ga­na po­pu­lia­ru pirk­ti nau­do­tas ma­ši­nas JAV auk­cio­nuo­se, ta­čiau vė­liau, pa­kei­tus tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus į Lie­tu­vą įve­ža­moms ma­ši­noms iš tre­čių­jų ša­lių, su­si­do­mė­ji­mas ame­ri­kie­tiš­kais auk­cio­nais at­slū­go.

Ko rei­kia per­kant nau­do­tą au­to­mo­bi­lį vir­tua­lia­me auk­cio­ne? Pir­miau­sia pir­kė­jams bū­ti­na su­ži­no­ti pa­ti­ki­mo auk­cio­no in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės ad­re­są. Pri­si­jun­gus prie jos rei­kia tap­ti pa­slau­gos var­to­to­ju. Auk­cio­nas per in­ter­ne­tą pa­tei­kia kuo iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie siū­lo­mas ma­ši­nas, pra­di­nes jų kai­nas, pa­tei­kia ma­ši­nų nuo­trau­kas ir ne­tgi vaiz­do įra­šus, o pir­kė­jui lie­ka iš­si­rink­ti pa­ti­ku­sią. Skel­bia­mas auk­cio­no lai­kas ir jo ter­mi­nas, per ku­rį pir­kė­jai da­ro sta­ty­mus. Jau pats ter­mi­nas „auk­cio­nas“ su­fle­ruo­ja, kad lai­mi tas, ku­ris už pa­ti­ku­sį au­to­mo­bi­lį iki nu­ro­dy­to ter­mi­no pa­bai­gos pa­siū­lo di­džiau­sią kai­ną. Vė­liau lai­mė­to­jas au­to­mo­bi­lio jau ne­ga­li at­si­sa­ky­ti. Jis pri­va­lo pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį ir su­mo­kė­ti pa­sta­ty­tą su­mą.

Pa­na­šiu bū­du, tie­sio­giai (angl. on-line), ga­li­ma nu­si­pirk­ti ma­ši­ną ne tik Ame­ri­kos, bet ir Va­ka­rų Eu­ro­pos auk­cio­nuo­se. Ta­čiau dau­gu­ma mū­sų pir­kė­jų ren­ka­si Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tas tar­pi­nin­kau­jan­čias in­ter­ne­ti­nes plat­for­mas. Pir­miau­sia dėl to, kad jos bend­rau­ja su pa­ti­ki­mais auk­cio­nais. Pri­rei­kus ga­li pa­kon­sul­tuo­ti san­do­rio klau­si­mais. Su­tvar­ko pir­ki­mo-par­da­vi­mo do­ku­men­tus. Ga­liau­siai in­ter­ne­ti­nės plat­for­mos pri­klau­so bend­ro­vėms, ku­rios iš tų auk­cio­nų, su ku­riais yra su­da­riu­sios su­tar­tis, ga­li tra­lais at­ga­ben­ti nu­pirk­tus au­to­mo­bi­lius į Lie­tu­vą.

Di­džiau­si pir­kė­jai – iš au­to­mo­bi­lių turgų

Pa­sak „T&S mo­bi­le“ at­sto­vo M. Smols­kio, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­bai re­tai per in­ter­ne­ti­nes plat­for­mas įsi­gy­ja iš Va­ka­rų auk­cio­nų ir au­to­mo­bi­lius be de­fek­tų. „Anks­tes­niais me­tais tu­rė­jo­me dau­gu­ma mū­sų klien­tų bu­vo iš Ru­si­jos ir Ukrai­nos, tarp ku­rių bu­vo ne­ma­žai ir fi­zi­nių as­me­nų. Ta­čiau pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai Ry­tuo­se, ru­sai ir ukrai­nie­čiai „pra­din­go“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

Da­bar pa­grin­di­niai „T&S mo­bi­le“ klien­tai yra Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos įmo­nės, vei­kian­čios tur­guo­se, taip pat – pa­vie­niai tur­gaus pre­kei­viai. „Jie ir­gi yra tar­pi­nin­kai, vė­liau per mus nu­pirk­tas ma­ši­nas par­da­vi­nė­ja tur­guo­se“, – ti­ki­no M.Smols­kis.

Toks nau­do­tų ma­ši­nų pir­ki­mo iš Eu­ro­pos auk­cio­nų me­cha­niz­mas pri­im­ti­nas ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, ku­rie au­to­mo­bi­lių pirk­ti va­žiuo­ja į Lie­tu­vos tur­gus. „Dau­ge­lis lie­tu­vių apie tą me­cha­niz­mą gal­būt net ne­nu­tuo­kia, ta­čiau įsi­gy­da­mi au­to­mo­bi­lį jie no­ri jį pa­čiu­pi­nė­ti, iš­ban­dy­ti, pra­va­žiuo­ti, pa­si­de­rė­ti, – ir tik po to da­ro spren­di­mą“, – pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak M. Smols­kio, Ru­si­jos ir Ukrai­nos pir­kė­jai daž­niau­siai pa­gei­dau­da­vo vie­no au­to­mo­bi­lių mo­de­lio – 5-erių me­tų „Re­nault Me­ga­ne“. Lie­tu­viai tu­ri silp­ny­bę vo­kiš­koms ma­ši­noms. „Pa­gei­dau­ja­ma įvai­rių mo­de­lių – nuo 500 eu­rų kai­nuo­jan­čio „O­pel As­tra“ iki 30 tūkst. eu­rų ver­tės „Mer­ce­des-Benz“. Ta­čiau pa­gei­dau­ja­mi au­to­mo­bi­liai vi­suo­met yra vo­kiš­kų mar­kių“, – pa­ste­bė­jo „T&S mo­bi­le“ at­sto­vas.

Už tar­pi­nin­ka­vi­mą, at­sklei­dė M. Smols­kis, Va­ka­rų auk­cio­nai at­sei­kė­ja tam ti­krą pro­cen­tą, ku­ris au­to­ma­tiš­kai pa­skai­čiuo­ja­mas par­da­vus au­to­mo­bi­lį. „Tas pro­cen­tas yra mi­ni­ma­lus“, – pa­žy­mė­jo vers­li­nin­kas. Jis ne­slė­pė, kad „T&S mo­bi­le“ iš tar­pi­nin­ka­vi­mo tarp Va­ka­rų auk­cio­nų ir pir­kė­jų Lie­tu­vo­je gau­na apie ket­vir­ta­da­lį sa­vo pa­ja­mų, ku­rios per me­tus, portalo rek­vi­zi­tai.lt duo­me­ni­mis, su­da­ro 300–400 tūkst. eu­rų.

Be­veik vien tik iš tar­pi­nin­ka­vi­mo gy­ve­na ki­ta Ma­ri­jam­po­lės kom­pa­ni­ja „Gel­go­tos trans­por­tas“, val­dan­ti in­ter­ne­ti­nę plat­for­mą ex­lea­sing­car.com. Bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Egi­di­jus Ka­li­naus­kas „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo, kad tar­pi­nin­kau­da­ma jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės pa­da­li­nys Lie­tu­vo­je gau­na net 70 proc. pa­ja­mų. Įmo­nė tu­ri sa­vo at­sto­vy­bes Vo­kie­ti­jo­je, Kroa­ti­jo­je ir Slo­vė­ni­jo­je. Por­ta­las rek­vi­zi­tai.lt skel­bia, jog me­ti­nė „Gel­go­tos au­to­tran­por­to“ apy­var­ta su­da­ro 20–30 mln. eu­rų.

Lie­tu­vo­je auk­cio­nų nė­ra ir nebus

Pa­sak tar­pi­nin­ka­vi­mo vers­lo at­sto­vų, klien­tai klau­sia, ko­dėl pa­na­šių į Ame­ri­kos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos auk­cio­nus nie­kas ne­or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vo­je? E. Ka­li­naus­ko tei­gi­mu, prieš ku­rį lai­ką jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė ban­dė ati­da­ry­ti lie­tu­viš­ką in­ter­ne­ti­nį auk­cio­ną. Ta­čiau grei­tai pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je nė­ra au­to­mo­bi­lių, ku­riuos auk­cio­nui ga­lė­tų pa­siū­ly­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos (li­zin­go) ar drau­di­mo kom­pa­ni­jos, kaip daž­niau­siai yra Va­ka­ruo­se, to­dėl nau­ją veik­lą te­ko nu­trauk­ti jos net ne­pra­dė­jus.

„Mū­sų ša­ly­je nė­ra au­to­mo­bi­lių pa­siū­los. Lie­tu­vo­je iš­per­ka­mo­sios nuo­mos kom­pa­ni­jos klien­tų grą­žin­tas ma­ši­nas grei­čiau­siai nu­per­ka pa­tys li­zin­go kom­pa­ni­jų dar­buo­to­jai, nes ma­ši­nos yra nau­jos ir pa­ly­gin­ti pi­gios. Ir ati­duo­ti rea­li­zuo­ti kam nors iš ša­lies, tar­kim, auk­cio­nuo­se, pa­pras­čiau­siai ne­be­lie­ka au­to­mo­bi­lių“, – kons­ta­ta­vo E. Kalinauskas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Laimutis  88.119.86.77 2016-06-21 14:09:59
O aš pirkau ir likau patenkintas. Ateityje vėl žadu pirkti.
3 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami