Mašinų išregistravimas virsta audra

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-01 06:00
Verslininko Gintaro Sajetos prabangus trejų metų visureigis "Audi Q7" buvo automatiškai išregistruotas jam pamiršus atlikti privalomąją techninę apžiūrą. Ritos Stankevičiūtės nuotrauka
Va­kar to­liau vi­rė ais­tros dėl nuo rug­sė­jo 29-osios au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių. „Re­gi­tra“ pra­ne­šė, kad iš re­gis­tro bu­vo iš­brauk­ta 850 tūkst. ma­ši­nų. Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tas Vi­gi­li­jus Sa­daus­kas par­eiš­kė, kad šis iš­re­gis­tra­vi­mas ne­pa­di­dins eis­mo sau­gu­mo – esą jis duos nau­dos tik drau­di­kams ir pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trams.

Ais­tras kai­ti­no ir Sei­mas. Vy­tau­tas Gap­šys pa­tei­kė par­la­men­tui Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą ir pa­siū­lė nuo 90 die­nų iki me­tų pra­tęs­ti ter­mi­ną, per ku­rį, ne­pa­ša­li­nus prie­žas­čių, dėl ku­rių bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas mo­to­ri­nei trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me, ji bū­tų iš­re­gis­truo­ja­ma. Kaip tvir­ti­no Sei­mo na­rys, 90 die­nų lai­ko­tar­pis ne­va esąs per trum­pas, kad trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas įvyk­dy­tų vi­sus įtei­sin­tus rei­ka­la­vi­mus.

"Į ma­ne krei­pė­si Lie­tu­vos ve­žė­jų at­sto­vai, ku­rie yra iš­siun­tę su­nkve­ži­mius už Lie­tu­vos ri­bų. Tie su­nkve­ži­miai re­tai grįž­ta į Lie­tu­vą, to­dėl jie ne­ga­li pe­rei­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, ir jiems grės­tų iš­re­gis­tra­vi­mas", - sa­kė par­la­men­ta­ras. Pa­tai­soms po pa­tei­ki­mo Sei­mas pri­ta­rė bend­ru su­ta­ri­mu, jas nu­ma­to­ma svars­ty­ti spa­lio 21 die­ną.

Aiš­ki­na naudą

Nors apie ma­si­nį iš­re­gis­tra­vi­mą tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios per 90 die­nų ne­pe­reis tech­ni­nės ap­žiū­ros ar ne­tu­rės pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, ži­no­ta dar lie­pos pra­džio­je, da­bar akis ba­do vi­siš­kas chao­sas sta­tis­ti­ko­je. Prieš ke­lis mė­ne­sius „Re­gi­tra“ tei­gė, kad 2014 me­tų sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­tos 2 263 373 trans­por­to prie­mo­nės, o iš jų net 913 tūkst. bu­vo va­di­na­mos „mi­ru­sio­mis“. Taip „Re­gi­tros“ val­di­nin­kai va­di­no 5 ir dau­giau me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lius, ku­rių di­džio­ji da­lis jau se­niau­siai par­duo­tos bei iš­vež­tos iš Lie­tu­vos ar­ba tie­siog su­rū­di­jo, tad ša­lies eis­me ne­da­ly­vau­ja.

Pir­ma­die­nį jau skelb­ta, jog pa­si­bai­gus skir­tam 90 die­nų ter­mi­nui bu­vo iš­re­gis­truo­ta 880 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių. Va­kar šis skai­čius su­ma­žė­jo iki 850 tūks­tan­čių. Ta­čiau „Re­gi­tra“ ofi­cia­liai yra par­eiš­ku­si, kad iki rug­sė­jo 28-osios vi­dur­nak­čio, kai bai­gė­si ter­mi­nas ne­tvar­kin­gų ma­ši­nų sa­vi­nin­kams įvyk­dy­ti rei­ka­la­vi­mus ar­ba pra­tęs­ti au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­jos ga­lio­ji­mą, to­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo tik­tai 36 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų. O va­kar pa­teik­tais duo­me­ni­mis, jų tu­rė­tų bū­ti 63 tūks­tan­čiai.

Kur din­go dar be­veik 30 tūkst. val­dy­to­jų?

Ti­kras lieps­nas įžie­bė ir per vie­ną te­le­vi­zi­ją par­eikš­tos gar­saus sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­to Vi­gi­li­jaus Sa­daus­ko min­tys. „Pag­rin­di­nis ak­cen­tas pri­imant šį įsta­ty­mą bu­vo tai, kad esą pa­ge­rės eis­mo sau­gu­mas. Kaip jis pa­ge­rės, iki šiol ne­la­bai ga­liu su­pras­ti, nes iš „Re­gi­tros“ gir­di­me, kad tų (iš­re­gis­truo­ja­mų - aut.) trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vo­je tar­si ir nė­ra (...). Gal­būt pri­imant šį įsta­ty­mą bu­vo sie­kia­ma ki­tų tiks­lų?“ - re­to­riš­kai klau­sė bu­vęs aukš­tas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nas.

V. Sa­daus­kas par­eiš­kė ma­nąs, jog nau­jie­ji rei­ka­la­vi­mai nau­din­giau­si „pri­va­čioms drau­di­mo bend­ro­vėms ir tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nėms“.

Tie­sa, ki­ti eks­per­tai tei­gia, jog di­džiau­sia nau­da iš nau­jos pro­ce­dū­ros bu­vo tiems au­to­mo­bi­lių val­dy­to­jams, ku­rie ka­dai­se par­da­vė ma­ši­nas pir­kė­jams iš Ry­tų, bet pa­tin­gė­jo jas iš­re­gis­truo­ti. Da­bar už juos šį dar­bą at­li­ko vals­ty­bė.

Ei­lės – ne dėl perregistravimo

LŽ va­kar pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad Vil­niu­je, Lent­va­rio gat­vė­je, prie „Re­gi­tros“ cen­tri­nio biu­ro, „nu­tį­so au­to­mo­bi­lių ei­lės“. Bu­vo spė­ja­ma, kad iš nau­jo įre­gis­truo­ti au­to­mo­bi­lių at­sku­bė­jo Vil­niaus vai­ruo­to­jai, ku­rių ma­ši­nos už­va­kar bu­vo au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­tos.

Prie "Regitros", Vilniuje, Lentvario gatvėje, automobilių eilės driekiasi jau du mėnesius iš eilės. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

LŽ žur­na­lis­tams nu­vy­kus į Lent­va­rio gat­vę, in­for­ma­ci­ja pa­sit­vir­ti­no tik iš da­lies. Prie „Re­gi­tros“ va­kar iš ti­krų­jų lau­kė ne ma­žiau kaip pu­sė šim­to ma­ši­nų. Ta­čiau iš jų ra­do­me tik dvi, ku­rių šei­mi­nin­kai at­vy­ko iš nau­jo įre­gis­truo­ti iš­va­ka­rė­se au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­tų sa­vo plie­ni­nių žir­gų. Dau­gu­ma ma­ši­nų val­dy­to­jų re­gis­tra­vo nau­jai nu­pirk­tas ma­ši­nas, nes, kaip tei­gė jie pa­tys, „prieš įve­dant eu­rą la­bai pa­gy­vė­jo pre­ky­ba nau­do­tais au­to­mo­bi­liais“.

Par­adok­sas, ta­čiau iš nau­jo įre­gis­truo­ti sa­vo ma­ši­nų bu­vo at­vy­kę dvie­jų vi­siš­kai nau­jų 5 se­ri­jos BMW ir „Au­di Q7“ sa­vi­nin­kai. Pra­ban­gus vi­su­rei­gis - vos tre­jų me­tų se­nu­mo. „Pir­kau vi­siš­kai nau­ją au­to­mo­bi­lį, to­dėl jo tech­ni­nė ap­žiū­ra ga­lio­jo tre­jus me­tus. Ta­čiau pa­mir­šau ter­mi­ną, ka­da ją tu­riu pe­rei­ti iš nau­jo. Tai pir­ma­die­nį man pri­mi­nė mū­sų pa­sie­nie­čiai Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do (Ru­si­ja) pa­sie­ny­je. Sa­ko, tu ne­ga­li da­ly­vau­ti eis­me, nes dėl pra­dels­tos tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­vo au­to­mo­bi­lis yra iš­re­gis­truo­tas. Ne­dels­da­mas pe­rė­jau tech­ni­nę ap­žiū­rą, o da­bar at­vy­kau iš nau­jo vi­su­rei­gio re­gis­truo­ti“, - at­vi­rai kal­bė­jo vers­li­nin­kas iš Vil­niaus Gin­ta­ras Sa­je­ta.

Jis ne­slė­pė, esą ri­zi­ka­vęs ne­re­gis­truo­tu au­to­mo­bi­liu vyk­da­mas į pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­tį, o vė­liau – į „Re­gi­trą“, nes ga­lė­jo gau­ti bau­dą.

Lai­mu­tis Sker­si­nis, "Re­gi­tros" Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­ci­jos me­to­di­kos sky­riaus va­do­vas, svars­tė, kad gal­būt nau­jos „Au­di Q7“ sa­vi­nin­kas su­pai­nio­jo są­vo­kas. „Ar­ba pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros šis žmo­gus ne­bu­vo at­li­kęs dar iki lie­pos 1-osios. Tik to­kiu at­ve­ju, pra­ėjus 90 die­nų ter­mi­nui, jo au­to­mo­bi­lis ga­lė­jo bū­ti iš­re­gis­truo­tas. Ki­tu at­ve­ju ga­lė­jo bū­ti tik­tai su­stab­dy­tas jo lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me“, - spė­lio­jo par­ei­gū­nas.

Pa­klaus­tas, koks skir­tu­mas tarp tų dvie­jų pro­ce­dū­rų, L. Sker­si­nis aiš­ki­no, jog „sus­tab­džius lei­di­mą už­ten­ka pa­ša­lin­ti jo prie­žas­tį, pa­vyz­džiui, apd­raus­ti ma­ši­ną, ir lei­di­mas au­to­ma­tiš­kai per kom­piu­te­ri­nes duo­me­nų ba­zes at­nau­ji­na­mas“. Prie­žas­čių ne­pa­ša­li­nus per il­gai ir „kai ma­ši­na jau iš­re­gis­truo­ta, bū­ti­na pe­rė­jus pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą ir apd­rau­dus ma­ši­ną at­vyk­ti iš nau­jo jos re­gis­truo­ti „Re­gi­tro­je“. Bū­ti­na tu­rė­ti ir trans­por­to prie­mo­nės au­ten­tiš­ku­mą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Jis tei­gė, kad bau­dos už va­žia­vi­mą ke­liu iš­re­gis­truo­ta ma­ši­na ga­li­ma iš­veng­ti iš anks­to su­si­ta­rus su pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­ne, ku­ri tu­ri tei­sę su­teik­ti lei­di­mą tą die­ną, kai yra tvar­ko­mi do­ku­men­tai, ma­ši­nai da­ly­vau­ti eis­me.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
???  213.252.196.2 2014-10-02 09:54:02
Įdomi mintis.
0 0  Netinkamas komentaras
hibridinė ataka  90.134.144.80 2014-10-01 11:12:21
Galimų įtakos agentų masiškai priiminėjami vadinami "įstatymai", kad kuo daugiau žmonių būtų nepatenkinti esama padėtimi.
10 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami