Mašinų pardavimą gerino ir išskirtinės prabangos siekis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-20 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-20 06:00
Pasak Renaldo Gineikos, pernai Lietuvoje pristatytas visiškai naujas "Maseratti Ghibli" jau spėjo užkariauti vietos rafinuotą skonį turinčių vairuotojų palankumą. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Per tris šių me­tų ket­vir­čius Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se bu­vo įre­gis­truo­ta 9 572 259 nau­jais au­to­mo­bi­liais, ar­ba 6,1 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu (9 023 451). Re­gis­tra­vi­mas au­go ir vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

Kaip skel­bia nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta, Lie­tu­vo­je sau­sį-rug­sė­jį bu­vo įre­gis­truo­ta 11 071 leng­vo­ji ma­ši­na, o rin­kos au­gi­mas su­da­rė net 24,5 proc. Lat­vi­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo rin­ka ūg­te­lė­jo 19 proc. (iki 9239 nau­jų ma­ši­nų), Es­ti­jo­je - 4,7 proc. (iki 15 874).

Vien rug­sė­jį, pa­ly­gin­ti su per­nai rug­sė­ju, au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je iš­au­go 29,4 proc. (iki 1276 nau­jų au­to­mo­bi­lių), Lat­vi­jo­je - 4,3 proc. (iki 980), Es­ti­jo­je - 17,7 proc. (iki 1841). Vi­so­je ES rug­sė­jį nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka pa­sis­tie­bė 6,4 proc. - iki 1,2 mi­li­jo­no.

Per pirmus devynis šių metų mėnesius kol kas lygių sau pagal registravimo rezultatus neturėjo simpatiškas italų mažylis "Fiat 500"./LŽ archyvo nuotrauka

Pra­ban­gos bumas

Iš LŽ tu­ri­mų duo­me­nų ma­ty­ti, kad Lie­tu­vo­je tarp au­to­mo­bi­lių mar­kių, per du me­tų ket­vir­čius re­gis­tra­vu­sių dau­giau nei 100 nau­jų au­to­mo­bi­lių, la­biau­siai ne­si­se­kė „Ci­troen“ (pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų sau­siu-rug­sė­ju šios mar­kės mo­de­lių bu­vo įre­gis­truo­ta 44,33 proc. ma­žiau), „Hon­da“ (-43,46 proc.), „Chev­ro­let“ (-34,04 proc.), „Hyun­dai“ (-21,68 proc.), „Peu­geot“ (-11,49 proc.) ga­min­to­jų at­sto­vams ir im­por­tuo­to­jams.

La­biau­siai au­go „Su­zu­ki“ (+189,8 proc.), „Fiat“ (+72,4 proc.), „Ford“ (+54,45 proc.), „Ško­da“ (+43,09 proc.), „Vol­vo“ (+38,52 proc.), „Nis­san“ (+33,54 proc.), „O­pel“ (+31,06 proc.) re­gis­tra­vi­mas.

Tarp ma­žiau kaip 100 au­to­mo­bi­lių per de­vy­nis mė­ne­sius re­gis­tra­vu­sių nau­jų ma­ši­nų mar­kių dė­me­sį at­krei­pia įspū­din­ga bran­gių iš­skir­ti­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių sėk­mė. Net 400 proc. au­gi­mą fik­sa­vo „Bent­ley“ mar­kė (per­nai Lie­tu­vo­je šio mo­de­lio li­mu­zi­nų bu­vo įre­gis­truo­tas 1, šie­met – 5). 200 proc. pa­sis­tie­bė „Rolls-Roy­ce“, „Bu­gat­ti“ ir „Ma­se­ra­ti“ re­gis­tra­vi­mas. Šie­met per du me­tų ket­vir­čius bu­vo įre­gis­truo­ti po 2 „Rolls-Roy­ce“ ir „Bu­gat­ti“, per­nai – nė vie­no. Ita­liš­kų „Ma­se­ra­ti“ re­gis­tra­vi­mas nuo 2 per­nai per de­vy­nis mė­ne­sius pa­šo­ko iki 6 per tą pa­tį lai­ką šiais me­tais.

Vis dėl­to mi­nė­tų iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai nė iš to­lo ne­pa­ly­gi­na­mi su tais, ku­riuos fik­sa­vo „Pors­che“ ir „Land Ro­ver“ mar­kės. Nuo sau­sio iki rug­sė­jo Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 67 „Por­che“, o au­gi­mas pa­ly­gin­ti su per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu su­da­rė 157,69 proc. „Land Ro­ver“ per­nai per du ket­vir­čius bu­vo re­gis­truo­ti 78 vi­su­rei­giai, šie­met per tą pa­tį lai­ką – 143 (+83,33 proc.).

Kai­na svar­bi ir turtingiesiems

Tiek pat, kiek ir per­nai, nuo sau­sio iki rug­sė­jo bu­vo įre­gis­truo­ta „Fer­ra­ri“ (po 1), kri­to „Fis­kar“ (per­nai bu­vo re­gis­truo­tas vie­nas šios iš­skir­ti­nės mar­kės au­to­mo­bi­lis, šie­met – nė vie­no), „Ja­guar“ re­gis­tra­vi­mas (-22,5 proc.).

Ar ga­lė­jo at­si­tik­ti taip, kad vie­nos iš­skir­ti­nės au­to­mo­bi­lių mar­kės po tru­pu­tį iš­stu­mia ki­tų mar­kių iš­skir­ti­nius mo­de­lius? Re­nal­das Gi­nei­ka, ita­liš­ko „Ma­se­rat­ti“ pre­kės ženk­lo va­do­vas Bal­ti­jos ša­ly­se, tai ne­igia. Jo tvir­ti­ni­mu, iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je pir­miau­sia su­ak­ty­vė­jo dėl to, kad per­nai mū­sų ša­ly­je bu­vo ati­da­ry­tos „Ma­se­rat­ti“ ir „Pors­che“ at­sto­vy­bės, o an­tra – at­pi­go ir ta­po pir­kė­jams pa­trauk­les­ni kai ku­rių iš­skir­ti­nių ma­ši­nų mo­de­liai.

„Ūg­te­lė­ju­siems “Ma­se­ra­ti“ re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tams daug įta­kos tu­rė­jo nau­jo „Ghib­li“ mo­de­lio po­pu­lia­ru­mas. Tai kas­die­niam nau­do­ja­mui tin­ka­mas „Ma­se­rat­ti“ už prie­ina­mą kai­ną. Be to, ga­li­ma ver­si­ja ir su dy­ze­li­niu va­rik­liu, o tai yra re­ta iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jo­je. Nors pra­ban­gų spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį ga­li­ma įsi­gy­ti už 240 tūkst. li­tų, klien­tai daž­niau ren­ka­si mo­de­lį su tur­tin­ges­ne įran­ga, ku­ris kai­nuo­ja maž­daug 40 tūkst. li­tų bran­giau. Ste­bi­me au­gan­tį „Ma­se­rat­ti Gran Tu­ris­mo“ ir „Ma­se­rat­ti Gran Cab­rio“ po­pu­lia­ru­mą – šie mo­de­liai skir­ti vai­ruo­to­jams, ku­rie no­ri aukš­čiau­sios ver­tės ir ra­fi­nuo­to iš­skir­ti­nu­mo, ta­čiau su­bti­liai de­mons­truo­jan­čiais pra­ban­gą“, - pa­ste­bė­jo „Ma­se­rat­ti“ ženk­lo va­do­vas Bal­ti­jos ša­ly­se.

Po­pu­lia­riau­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės Lie­tu­vo­je 2014 m. I-III ketv.

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)
1."Volks­wa­gen"1803
2."Fiat"1774
3."Ško­da"1335
4."Toyo­ta"1255
5."Nis­san"848
6."Ford"573
7."Re­nault"557
8."Kia"466
9.BMW447
10."Opel"346

Šal­ti­nis: LŽ

Po­pu­lia­riau­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Lie­tu­vo­je 2014 m. I-III ketv.

VietaModelisĮre­gis­truo­ta (vnt.)
1."Fiat 500"1219
2."Nis­san Qash­qai"504
3."Ško­da Oc­ta­via"535
4."Volks­wa­gen Golf"339
5."Volks­wa­gen Pa­ssat"318
6."Volks­wa­gen Jet­ta"286
7."Ško­da Yet­ti"259
8."Volks­wa­gen Cad­dy"246
9."Toyo­ta RAV4"234
10."Fiat Pun­to"218

Šal­ti­nis: LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
O, taip  213.252.196.2 2014-10-20 15:30:10
Fikar - deja, skirta zemes ukiui...
0 0  Netinkamas komentaras
Paul  213.197.163.58 2014-10-20 14:23:13
FISKER NE FISKAR
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami