Masiškai „giljotinuos“ traktorius ir keturračius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-04 06:00
Iš NVS šalių atkeliaujantys nauji traktoriai Lietuvoje dažnai įregistruojami kaip naudoti. LŽ archyvo nuotrauka
Nuo spa­lio 27-osios bu­vo iš­re­gis­truo­ta, iš anks­to ne­įs­pė­jus jų sa­vi­nin­kų, apie 880 tūkst. au­to­mo­bi­lių ir su­nkve­ži­mių. Po sau­sio 1-osios toks pat li­ki­mas lau­kia šim­tų ar ne­tgi tūks­tan­čių trak­to­rių ir ke­tur­ra­čių.

Pa­klaus­tas, ko­dėl pra­ėju­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je iš­re­gis­truo­jant au­to­mo­bi­lius ir su­nkve­ži­mius bu­vo ap­lenk­tas že­mės ūkiui skir­tų ma­ši­nų par­kas, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) Že­mės ir iš­tek­lių po­li­ti­kos de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vin­cas And­riuš­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad ūki­nin­kų nau­do­ja­ma tech­ni­ka prie mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių nė­ra pri­skir­ta. Mi­nis­te­ri­ja tvar­ko žem­dir­bių tech­ni­kos re­gis­trą.

„Ma­siš­kai bu­vo iš­re­gis­truo­ja­mos bū­tent mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės, ta­čiau įsta­ty­mai trak­to­rių, kom­bai­nų ir ki­tos sa­vaei­gės že­mės ūkio tech­ni­kos prie to­kių ne­pris­ki­ria. Mes ne­tgi juo­kau­ja­me: jei ti­kė­tu­me da­bar ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, iš­ei­tų, kad ūki­nin­kai sa­vo lau­kus apa­ria ir ki­tus že­mės ūkio dar­bus at­lie­ka „kin­ko­muo­ju trans­por­tu su mo­to­rais“, - sa­kė ŽŪM at­sto­vas.

Že­mės ūkiui skir­ta tech­ni­ka jau yra ar­ba dar bus iš­re­gis­truo­ja­ma va­do­vau­jan­tis net dviem dvie­jų skir­tin­gų že­mės ūkio mi­nis­trų įsa­ky­mais – tuo, ku­rį lie­pos 1 die­ną pa­si­ra­šė anks­tes­nis mi­nis­tras Vi­gi­li­jus Juk­na, ir spa­lio 27-ąją pa­si­ra­šy­tu da­bar­ti­nės ŽŪM va­do­vės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės do­ku­men­tu. Abu įsa­ky­mai įvar­di­ja­mi kaip nuo 2006 me­tų spa­lio 2 die­nos ga­lio­jan­čių Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tra­vi­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mai.

Per ke­tu­ris mė­ne­sius – du įsakymai

LŽ pri­me­na, kad ma­siš­kai iš­re­gis­truo­ti mo­to­ri­nes trans­por­to prie­mo­nes, ne­tu­rin­čias tech­ni­nės ap­žiū­ros ir­/ar pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ pra­dė­jo spa­lio 27 die­ną va­do­vau­da­ma­si su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus lie­pos 1 die­nos įsa­ky­mu. Iš­re­gis­truo­ja­ma bu­vo iš anks­to ne­įs­pė­jus kiek­vie­no sa­vi­nin­ko in­di­vi­dua­liai, o tik pa­skel­bus per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, kad vai­ruo­to­jai pri­va­lo per 90 die­nų iš­tai­sy­ti trū­ku­mus. Per nu­ro­dy­tą lai­ką to ne­pa­da­rė net 880 tūkst. mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų.

Pa­gal tą pa­čią die­ną įsi­ga­lio­ju­sį V. Juk­nos įsa­ky­mą žem­dir­bys­tei skir­tos ma­ši­nos ti­krai ne­bus iš­re­gis­truo­ja­mos ma­siš­kai. Ma­si­nio trak­to­rių ir ke­tur­ra­čių iš­re­gis­tra­vi­mo lau­kia­ma po Nau­jų­jų me­tų, kai pra­dės ga­lio­ti V. Bal­trai­tie­nės pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas.

Šiau­das so­cia­liai remtiniems

Dvie­jų mi­nis­trų įsa­ky­mus sie­ja glau­dus ry­šys. Di­džiau­sias V. Juk­nos ir V. Bal­trai­tie­nės įsa­ky­mų skir­tu­mas tas, kad lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­jęs do­ku­men­tas dar gi­na ir so­cia­liai rem­ti­nus as­me­nis.

Pa­sak V. And­riuš­ke­vi­čiaus, da­bar ŽŪM duo­me­nų ba­zė­se yra re­gis­truo­ta apie ket­vir­tis mi­li­jo­no trak­to­rių, sa­vaei­gių ma­ši­nų ir že­mės ūkio tech­ni­kos. Vie­nas lie­pos 1 die­ną V. Juk­nos pa­si­ra­šy­to įsa­ky­mo punk­tas sa­ko, kad trak­to­rių ar ki­tą tech­ni­ką įsi­gi­jęs as­muo per 30 die­nų pri­va­lo kreip­tis dėl per­re­gis­tra­vi­mo. Jei­gu pir­kė­jas per nu­sta­ty­tą lai­ką ne­si­kreips į ati­tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bės že­mės ūkio sky­rių, re­gis­truo­jan­tie­ji šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes trak­to­rių iš­re­gis­truos au­to­ma­tiš­kai. Trum­piau kal­bant, ne­be­bus taip, kad pi­lie­čiai, par­da­vę trak­to­rius, pa­gal re­gis­tro duo­me­nis vis vien lie­ka jų sa­vi­nin­kai.

V. And­riuš­ke­vi­čius sa­kė, kad šis pa­kei­ti­mas pir­miau­sia rei­ka­lin­gas trak­to­rius ar ki­to­kią žem­dir­bys­tei nau­do­ja­mą tech­ni­ką par­da­vu­siems so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims. „Jei­gu nau­ja­sis sa­vi­nin­kas įsi­gy­tos tech­ni­kos ne­per­re­gis­truo­ja sa­vo var­du, do­ku­men­tuo­se įra­šy­ta, kad trans­por­to prie­mo­nė vis dar pri­klau­so par­da­vė­jui. Dėl to šiam žmo­gui ga­li bū­ti at­sa­ky­ta so­cia­li­nė par­ama, jei jis į to­kią pre­ten­duo­ja, nes for­ma­liai jis tu­ri di­de­lės ver­tės tur­to. Bet to­kių at­ve­jų tė­ra vie­ne­tai“, - pa­žy­mė­jo ŽŪM at­sto­vas.

Ko­vos su manipuliatoriais

Že­mės ūkio mi­nis­trės spa­lio 27 die­nos įsa­ky­mą, ku­ria­me kal­ba­ma apie nau­jau­sią Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tra­vi­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mą, dien­raš­čiui LŽ pa­tei­kė Lie­tu­vos že­mės ūkio tech­ni­kos aso­cia­ci­jos va­do­vas And­re­jus Ja­kas. Nuo sau­sio 1-osios sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos tu­rės tei­sę nu­sta­ti­nė­ti, ar jų že­mės ūkio sky­riams pa­teik­ti duo­me­nys apie tu­ri­mą tech­ni­ką yra tei­sin­gi, tiks­lūs ir iš­sa­mūs. Jei bus nu­sta­ty­ta ki­taip, per 5 dar­bo die­nas nuo to lai­ko, kai bu­vo ras­ti ne­tiks­lu­mai, sa­vi­val­dy­bės pri­va­lės apie tai in­for­muo­ti duo­me­nų tei­kė­ją, o šis bus įpa­rei­go­tas ne­dels­da­mas pa­teik­ti tiks­lius duo­me­nis. „Jei duo­me­nų tei­kė­jas ne­pa­tei­kia tei­sin­gų duo­me­nų ar­ba pa­teik­ti duo­me­nys ne­ati­tin­ka ti­kro­vės, trak­to­rius iš­re­gis­truo­ja­mas ir apie tai ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas in­for­muo­ja­mas duo­me­nų tei­kė­jas“, - ra­šo­ma V. Bal­trai­tie­nės įsa­ky­me.

Andrejus Jakas: "Atsijojami bus ne tik žemės ūkyje, bet ir pramonėje, valstybės tarnyboje, pramogoms naudojami traktoriai ir keturračiai". /Asmeninio archyvo nuotrauka

Šis punk­tas glau­džiai su­si­jęs su an­truo­ju prieš ke­tu­ris mė­ne­sius pa­si­ra­šy­tu V. Juk­nos įsa­ky­mu. Juo nu­sta­ty­ta, kad nau­do­ti ra­ti­niai trak­to­riai, pa­ga­min­ti ne Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se po 2009 me­tų lie­pos 1 die­nos ir ne­įre­gis­truo­ti ES ša­ly­se, Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ja­mi, jei­gu jie bu­vo pa­ga­min­ti pa­gal 2003 me­tų ge­gu­žės 26 die­nos Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos rei­ka­la­vi­mus. Tiek ši pa­grin­di­nė trak­to­rių di­rek­ty­va, tiek su ja su­si­ju­sios tech­ni­nės di­rek­ty­vos reg­la­men­tuo­ja trak­to­rių ir ki­tos pa­gal šias di­rek­ty­vas ga­mi­na­mos tech­ni­kos rei­ka­la­vi­mus. Iš es­mės tai yra rei­ka­la­vi­mai pla­čią­ja pra­sme - dar­bo, ke­lių, eko­lo­gi­nės sau­gos.

Esą ši­taip sten­gia­ma­si už­kirs­ti ke­lią po­pu­lia­rė­jan­čiai pra­kti­kai, kai į Lie­tu­vą iš tre­čių­jų ša­lių įve­ža­mas nau­jas trak­to­rius mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­ja­mas kaip nau­do­tas, ku­riam įsta­ty­mai ne­nu­ma­to re­gis­tra­vi­mo ap­ri­bo­ji­mų, pa­vyz­džiui, dėl to, kad jis ne­ati­tin­ka griež­tų Bend­ri­jos eko­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų. LŽ duo­me­ni­mis, dau­giau­sia to­kių trak­to­rių at­ke­liau­ja iš Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos ša­lių. "Ši­taip bus at­si­jo­ja­mi ne tik že­mės ūky­je, bet ir pra­mo­nė­je, vals­ty­bės tar­ny­bo­je, pra­mo­goms nau­do­ja­mi trak­to­riai ir ke­tur­ra­čiai", - pa­žy­mė­jo A. Ja­kas.

Nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­sian­tis V. Bal­trai­tie­nės įsa­ky­mas at­si­jos ir jau ne­be­nau­do­ja­mus, se­niau­siai į sve­čias vals­ty­bes par­duo­tus ar ne­tgi su­rū­di­ju­sius trak­to­rius ir ke­tur­ra­čius. V. And­riuš­ke­vi­čius sa­kė, kad ša­lies žem­dir­biai šiuo me­tu tu­ri 127 tūkst. trak­to­rių, o kiek iš jų vei­kian­tys - ne­aiš­ku.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Sobakas  213.164.127.67 2014-11-04 18:46:02
Matoami Sabatauskas stipriai papirktas draudimo UAB-ų kad prakišo toki nelogišką privaloma draudimą pagyvenusių žmonių transportui,su kuriais senukai važinėja tik vasarą, Siūlau STT pasiidomauti pil.Sabotusku dėl šio pasiūlimo,garantuoju kad yra neblogas kyšininkas.
0 0  Netinkamas komentaras
Eismo saugumas  78.56.209.93 2014-11-04 07:11:44
O kaip tai paveiks sauga keliuose?
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami