Maskvoje nebus BMW X6 premjeros

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-12 06:00
Bavarai naująjį BMW X6 nutarė pristatyti pasauliui rudenį vyksiančioje tarptautinėje Paryžiaus parodoje.  Gamintojo nuotrauka
Rugp­jū­čio 27-ąją pra­si­dė­sian­tis ir de­šimt die­nų truk­sian­tis Mask­vos tarp­tau­ti­nis au­to­mo­bi­lių sa­lo­nas (Mos­kovs­kij mež­du­na­rod­nyj av­to­mo­bil­nyj sa­lon (rus.) - MMAC) ža­dė­jo bū­ti pats di­din­giau­sias per vi­są par­odų Ru­si­jo­je is­to­ri­ją. Ta­čiau ru­sų am­bi­ci­joms, at­ro­do, ne­bus lem­ta iki ga­lo iš­si­pil­dy­ti.

Dar bir­že­lį tarp­tau­ti­nio sa­lo­no Ru­si­jo­je or­ga­ni­za­to­riai skel­bė, kad MMAC-2014 eks­po­na­tai bus de­mons­truo­ja­mi net 120 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­te. Ma­ža to, tvir­tin­ta, jog par­odo­je su­ti­ko da­ly­vau­ti vi­sų šiuo me­tu pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių pre­kių ženk­lų at­sto­vai. Bu­vo pa­tei­kia­mas ir jų skai­čius – 51.

„Vol­vo“ nusisuko

„I­šanks­ti­niais ver­ti­ni­mais, pro­jek­to sve­čių bus dau­giau kaip mi­li­jo­nas, - ra­šo­ma ofi­cia­lio­je MMAC in­ter­ne­to sve­tai­nė­je mas-ex­po.ru. - Kad bū­tų iš­lai­ky­ta in­tri­ga, dau­gu­ma kom­pa­ni­jų apie prem­je­ras pra­neš tik pir­mą sa­lo­no dar­bo die­ną. Ta­čiau jau da­bar jos at­vi­rai kal­ba apie 9 pa­sau­li­nes („Au­di“, „Dat­sun“, „Mer­ce­des-Benz“, „Land Ro­ver“, „Peu­geot“, „Re­nault“, „Toyo­ta“) ir 40 eu­ro­pi­nių prem­je­rų.“ Rek­la­mi­nia­me skel­bi­me taip pat ra­šo­ma, esą ga­min­to­jai „A­cu­ra“, „Chev­ro­let“, „Ci­troen“, „Hyun­dai“, „Ja­guar“, „Land Ro­ver“, „Mit­su­bis­hi“, „O­pel“, „Peu­geot“, „Su­ba­ru“, „Su­zu­ki“ ir „Toyo­ta“ pri­sta­tys 16 kon­cep­ci­nių au­to­mo­bi­lių.

Ta­čiau li­kus dau­giau kaip pu­sei mė­ne­sio iki MMAC-2014 ati­da­ry­mo aiš­kė­ja, kad Va­ka­rų pa­skelb­tos eko­no­mi­nės sank­ci­jos ne­tie­sio­giai pa­lies ir Mask­vos au­to­mo­bi­lių sa­lo­ną. Por­ta­las drom.ru skel­bia, jog ne­pa­tei­ku­si mo­ty­vų par­odo­je at­si­sa­kė da­ly­vau­ti Šve­di­jos „Vol­vo“. Į MMAC ne­at­vyks ir Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jas „Ssang Yong“, taip pat – Ru­si­jos „Sol­lers“ ir GAZ. Ga­li­mas da­ly­kas, jog Pie­tų Ko­rė­jos ir Ru­si­jos kom­pa­ni­jos ne­da­ly­vaus par­odo­je dėl to, kad ne­be­tu­ri ką par­ody­ti, o ir jų eko­no­mi­nė pa­dė­tis vi­sai pra­sta.

Orien­ta­ci­ja – į Rytus

Ta­čiau skau­džiau­sias MMAC-2014 or­ga­ni­za­to­riams dū­ris bu­vo smeig­tas iš Ba­va­ri­jos (Vo­kie­ti­ja). Ba­va­rai, iki tol gar­siai rek­la­ma­vę, kad nau­ją­jį di­des­nio pra­va­žu­mo uni­ver­sa­lą BMW X6 pri­sta­tys Mask­vo­je, stai­ga pa­skel­bė, jog au­to­mo­bi­lio pa­sau­li­nė prem­je­ra vyks Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne. Spren­di­mo prie­žas­tis BMW at­sto­vai aiš­ki­na ga­na įdo­miai. Esą jie aps­kai­čia­vo, kad į Par­yžiaus par­odą „at­vyks dau­giau po­ten­cia­lių pir­kė­jų nei į Mask­vą“. Kon­cer­no iš Ba­va­ri­jos spren­di­mą pa­vie­ši­no Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lei­di­nys „Au­to­car“.

Tuo pat me­tu drom.ru at­šau­na, kad pir­mą­kart MMAC bus de­mons­truo­ja­mas Ki­ni­jos kom­pa­ni­jos „Dat­sun“ sten­das, pir­mą sy­kį sa­vo au­to­mo­bi­lius pri­sta­tys dar du ki­nų ga­min­to­jai - „Ha­val“ ir „Dong­feng“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami