Maskvos autosalone - Rusijos krizės požymiai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-03 06:00
Naujasis "Lada Vesta" atkreipia dėmesį šiuolaikiškomis formomis. Gamintojo nuotrauka
Rugp­jū­čio 27 die­ną pra­si­dė­ju­si ir rug­sė­jo 7-ąją pa­si­baig­sian­ti par­oda Mask­vos tarp­tau­ti­nis au­to­mo­bi­lių sa­lo­nas (MMAC-2014) yra kur kas kuk­les­nė nei iki tol nuo 2006-ųjų Ru­si­jos sos­ti­nė­je vei­ku­sios par­odos. Pir­miau­sia apie tai liu­di­ja daug ma­žes­nis MMAC-2014 įvy­ku­sių prem­je­rų skai­čius.

Skai­tant dau­gy­bę pub­li­ka­ci­jų Ru­si­jos ži­niask­lai­do­je apie Mask­vos tarp­tau­ti­nį au­to­mo­bi­lių sa­lo­ną įdo­mu ste­bė­ti, kaip vie­tos žur­na­lis­tai pu­čia bur­bu­lą ir sle­pia ne­pa­lan­kias ži­nias. La­bai su­nku su­ži­no­ti ne­tgi tai, kiek par­odo­je bu­vo pri­sta­ty­ta pa­sau­li­nių, eu­ro­pi­nių ir Ru­si­jos rin­kai skir­tų prem­je­rų. Ki­tuo­se pa­sau­lio mies­tuo­se vei­kian­čiuo­se au­to­sa­lo­nuo­se to­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma pir­miau­sia, nes ji at­spin­di par­odos rei­tin­gą. Kuo prem­je­rų dau­giau – tuo rei­tin­gas di­des­nis.

Prem­je­rų mįslė

Tiks­laus prem­je­rų skai­čiaus ne­skel­bia nei gau­siai MMAC-2014 dar­bą nu­švie­čian­ti Ru­si­jos ži­niask­lai­da, nei par­odos ofi­cia­lus por­ta­las. In­for­ma­ci­ja apie prem­je­ras pa­tei­kia­ma to­kiu bū­du, kad tiks­liai vien iš pub­li­ka­ci­jų jas su­skai­čiuo­ti su­nku, o gal ir vi­sai ne­įma­no­ma. Už­tat gau­su pom­pas­ti­ka at­si­duo­dan­čios in­for­ma­ci­jos apie ta­ria­mą MMAC-2014 sėk­mę.

Op­ti­mis­tiš­kai ru­sų ži­niask­lai­da dėl MMAC-2014 bu­vo nu­si­tei­ku­si jau prieš ke­lis mė­ne­sius. Bu­vo tvir­ti­na­ma, kad šie­me­tė nau­jie­nų eks­po­zi­ci­ja įsi­kurs re­kor­di­nia­me – net 120 000 kvad­ra­ti­nių me­trų sie­kian­čia­me - plo­te. Ra­šy­ta, kad Mask­vo­je įvyks 9 pa­sau­li­nės, 9 eu­ro­pi­nės ir net 40 Ru­si­jos rin­kai skir­tų au­to­mo­bi­lių prem­je­rų. Au­to­sa­lo­no or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­no, jog MMAC-2014 ap­lan­kys apie 1 mln. žmo­nių.

Pasauliui galingąjį "Ford Mustang" pristatė britų aktorė Sienna Miller. /Gamintojo nuotrauka

Pra­si­dė­jus par­odai apie tiks­lų prem­je­rų skai­čių nu­ty­li­ma. Šne­ka­ma tik apie ne­įti­ki­mą mo­de­lių gau­są, nors tiks­lūs skai­čiai, kiek jų pri­sta­to­ma, taip pat nė­ra pa­tei­kia­mi. Iš LŽ žur­na­lis­to apž­velg­tų dau­gy­bės ru­siš­kų au­to­mo­bi­lių por­ta­lų ob­jek­ty­ves­nės in­for­ma­ci­jos pa­vy­ko ras­ti tik ži­nia­tink­ly­je au­to­news.ru. Jo žur­na­lis­tas ly­gi­na šie­me­tį au­to­sa­lo­ną su MMAC-2012 (ome­ny­je tu­ri­mas 2012-ai­siais įvy­kęs Mask­vos tarp­tau­ti­nis au­to­mo­bi­lių sa­lo­nas – aut.). "Tuo­met įvy­ko 14 pa­sau­li­nių ir 18 eu­ro­pi­nių prem­je­rų, o da­bar „Kro­kus Eks­po“ (Ru­si­jos sos­ti­nės au­to­mo­bi­lių par­odų cen­tras – aut.) bus par­ody­ta be­veik per­pus ma­žiau nau­jie­nų. Ma­ža to, svar­biau­sios MMAC-2014 nau­jie­nos bus pir­miau­sia skir­tos Ru­si­jos rin­kai, nors anks­tes­nių au­to­sa­lo­nų Mask­vo­je ak­cen­tas pir­miau­sia bū­da­vo pa­sau­li­nės prem­je­ros“, - ap­gai­les­tau­ja pub­li­ka­ci­jos au­to­rius.

Do­mi­nuo­ja ru­sai ir kinai

Skam­biau­siai nu­ai­dė­jo Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jos BMW par­eiš­ki­mas, kad at­šau­kia nau­jo­jo vi­su­rei­gio X6 pa­sau­li­nę prem­je­rą Mask­vo­je. At­ro­do, dau­ge­lis ki­tų di­džiau­sių pla­ne­tos au­to­mo­bi­lių rin­kos žai­dė­jų dėl jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės smun­kan­čios Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių rin­kos iš anks­to bu­vo at­si­sa­kę pla­nų ste­bin­ti Mask­vą nau­jie­no­mis. Dar la­biau pla­nus pri­sta­ti­nė­ti sa­vo nau­jau­sius ir ge­riau­sius au­to­mo­bi­lius Mask­vo­je ga­min­to­jams su­jau­kė Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je. To­dėl svar­biau­sios MMAC-2014 nau­jie­nos yra ru­siš­ki ir ki­niš­ki au­to­mo­bi­liai.

Ru­sai ypač rek­la­muo­ja nau­ją­jį Tol­ja­čio ga­myk­los „Av­to­VAZ“ au­to­mo­bi­lį „La­da Ves­ta“. Ti­ki­ma­si, kad jis pa­dės ga­myk­lai iš­bris­ti iš dau­giau kaip 7 mlrd. rub­lių per­nai sie­ku­sių nuo­sto­lių. Tei­gia­ma, kad „La­da Ves­ta“ pir­miau­sia klien­tus trauks ne­di­de­le kai­na – ji pra­si­dės nuo 350 tūkst. Ru­si­jos rub­lių (24,6 tūkst. li­tų).

Iš Va­ka­rų kom­pa­ni­jų pri­sta­to­mų nau­jie­nų iš­sis­ki­ria vi­su­rei­gis „Le­xus NX“ ir spor­ti­nis ame­ri­kie­čių 2015 me­tų pa­vyz­džio „Ford Mus­tang“. Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja pir­mą­kart per 50 me­tų mo­de­lio ga­my­bos is­to­ri­ją nu­ta­rė jį ofi­cia­liai pa­siū­ly­ti ir Ru­si­jos pir­kė­jams. Šie ga­lės rink­tis iš dvie­jų le­gen­di­nio mons­tro va­rian­tų – su ben­zi­ni­niais 5 l ir 426 AG bei 2,3 l ir 309 AG va­rik­liais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami