Maža žala – didelė byla

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-19 06:00
Vos pastebimai apgadinus svetimą automobilį, būtina rasti jo šeimininką arba kreiptis į policiją - įstatyme nenumatyta galimybė palikti įvykio vietoje raštelį su savo kontaktais. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Pa­si­ša­li­ni­mas iš eis­mo įvy­kio vie­tos yra pri­ski­ria­mas prie šiurkš­čių Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, to­dėl už tai nu­ma­ty­ta itin griež­ta at­sa­ko­my­bė. Nors toks nu­si­žen­gi­mas ga­li kai­nuo­ti itin bran­giai tiek mo­ra­li­niu, tiek ma­te­ria­li­niu po­žiū­riu, at­sa­ko­my­bės ven­gian­tys pa­žei­dė­jai sprun­ka daž­nai.

Vis dėl­to ne­re­tai pa­si­tai­ko ir taip, kad vai­ruo­to­jas pa­da­ro nu­si­žen­gi­mą su­kly­dęs dėl sa­vo veiks­mų tei­sė­tu­mo – ma­ny­da­mas, jog nie­ko ne­kliu­dė.

Su to­kio­mis si­tua­ci­jo­mis su­si­du­rian­čių ir pa­žei­dė­jams at­sto­vau­jan­čių tei­si­nin­kų tei­gi­mu, iš pa­žiū­ros pa­da­ry­ta net vi­siš­kai ne­reikš­min­ga ža­la ga­li baig­tis skau­džia by­la. Ankš­ti dau­gia­bu­čių na­mų kie­mai, sau­sa­kim­šos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės prie pre­ky­bos cen­trų, aki­na­ma va­sa­ros sau­lė ar pliau­pian­tis lie­tus ir dau­gy­bė ki­tų prie­žas­čių ga­li lem­ti, kai ma­nev­ruo­da­mi net ir la­bai pa­ty­rę vai­ruo­to­jai su­ke­lia eis­mo įvy­kį.

„Nes­var­bu, ar pa­da­ry­ta 50 tūkst., ar 5 tūkst. eu­rų ža­la, va­do­vau­jan­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis, pa­žei­dė­jas pri­va­lo ne­dels­da­mas pra­neš­ti apie eis­mo įvy­kį po­li­ci­jai, kad vė­liau ne­bū­tų ap­kal­tin­tas dėl pa­si­ša­li­ni­mo. At­ro­dy­tų, įpras­ta si­tua­ci­ja: pre­ky­bos cen­tro aikš­te­lė­je ar dau­gia­bu­čio kie­me vai­ruo­to­jas, rie­dė­da­mas at­bu­lo­mis, kliu­do stul­pe­lį ar­ba ki­tą au­to­mo­bi­lį. Daž­nai at­si­tren­kia­ma ne­stip­riai. Vai­ruo­to­jas iš­li­pęs ap­žiū­ri kliu­dy­tą stul­pe­lį ar ki­tą au­to­mo­bi­lį, pats įver­ti­na ap­ga­di­ni­mą ir, pa­da­ręs iš­va­dą, kad ža­los nie­kam ne­pa­da­ry­ta, nu­va­žiuo­ja“, – ne kar­tą pa­si­tai­kiu­sias eis­mo įvy­kių ap­lin­ky­bes api­bū­di­no ad­vo­ka­tas Da­rius Sos­novs­kis.

Tei­si­na­si nepastebėję

Tuo me­tu vaiz­do ka­me­ros ar pra­ei­viai, ku­rių dau­gu­ma tu­ri mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus su fo­to­ka­me­ra, ga­li aki­mirks­niu už­fik­suo­ti pa­žei­di­mą. Liu­di­nin­kams pra­ne­šus par­ei­gū­nams apie įvy­kį, ma­ši­ną vai­ra­vęs as­muo su­lau­kia šau­ki­mo į po­li­ci­ją ir yra apk­lau­sia­mas dėl pa­si­ša­li­ni­mo iš ava­ri­jos (nors ir men­kos) vie­tos. Žmo­nių par­ody­mai, vaiz­do įra­šai ar nuo­trau­kos, ku­rių ko­ky­bė lei­džia aiš­kiai nu­sta­ty­ti įvy­kio ap­lin­ky­bes ir iden­ti­fi­kuo­ti au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nius re­gis­tra­ci­jos nu­me­rius, vė­liau teis­me daž­niau­siai tam­pa ne­gin­či­ja­mais įro­dy­mais.

D. Sos­novs­kiui an­tri­no ir tei­si­nin­kė A. Ryn­kun. Pa­sak jos, pa­si­ša­li­ni­mas iš eis­mo įvy­kio vie­tos bau­džia­mas la­bai griež­tai, ne­svar­bu, ko­kia ža­la ki­tam pa­da­ry­ta. To­dėl ma­nan­tie­ji, kad ne­di­de­lis ma­ši­nos, stul­pe­lio ar bet ko­kio ki­to daik­to nu­broz­di­ni­mas yra ne­reikš­min­gas da­ly­kas, la­bai klys­ta.

„Ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mas vai­ruo­to­jas ne­no­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės. Jis tei­si­na­si ne­ma­tęs kliū­ties, ne­pas­te­bė­jęs, ne­jau­tęs su­si­dū­ri­mo. Pa­si­tai­ko, kad vai­ruo­to­jas pa­da­ro nu­si­žen­gi­mą tie­siog klys­da­mas dėl sa­vo veiks­mų tei­sė­tu­mo, t. y. teig­da­mas, jog nie­ko ne­kliu­dė. Ta­čiau jei­gu jis iš­li­pa iš ma­ši­nos ir ap­žiū­ri ap­ga­din­tą stul­pe­lį ar ki­tą au­to­mo­bi­lį, trak­tuo­ja­ma, kad to­kiu at­ve­ju ga­lė­jo ir net pri­va­lė­jo su­pras­ti apie kon­tak­tą“, – pa­žy­mė­jo A.Ryn­kun.

Raš­te­lis negelbsti

Jei su­si­dū­ri­mas la­bai men­kas, o au­to­mo­bi­lio, ku­rį kliu­dė eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas, sa­vi­nin­ko ne­ma­ty­ti, vai­ruo­to­jai daž­nai nu­spren­džia už va­ly­tu­vo už­kiš­ti raš­te­lį ir ja­me nu­ro­dy­ti sa­vo kon­tak­ti­nius duo­me­nis. Ta­čiau bū­ti­na ži­no­ti, kad įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­ta ga­li­my­bės įvy­kio vie­to­je pa­lik­ti raš­te­lį ir taip pra­neš­ti apie su­si­dū­ri­mą ki­tiems žmo­nėms.

To­kiu bū­du prob­le­mą ban­dan­tiems iš­spręs­ti vai­ruo­to­jams be­lie­ka kliau­tis ap­ga­din­to au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ko ge­ra va­lia. Kaip ro­do teis­mų pra­kti­ka, yra pa­si­tai­kę at­ve­jų, kai eis­mo įvy­kį su­kė­lęs as­muo tvir­ti­no pa­li­kęs raš­te­lį už kliu­dy­tos ma­ši­nos stik­lo, ta­čiau jis, kaip įro­dy­mas, by­lo­je ne­ras­tas.

Po­pie­riaus la­pe­lį ga­li nu­pūs­ti vė­jas, nu­im­ti ar pa­keis­ti šmaikš­čiai nu­si­tei­kęs pra­ei­vis. Ki­taip sa­kant, to­kio raš­te­lio eg­zis­ta­vi­mo ne­beį­ma­no­ma įro­dy­ti. Nors jis iš­skir­ti­niais at­ve­jais ga­li pa­tvir­tin­ti kal­ti­nin­ko ge­ra­no­riš­ku­mą, iš­veng­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės ti­krai ne­pa­de­da. To­dėl nu­ti­kus eis­mo įvy­kiui, dėl ku­rio ža­los pa­ti­ria ki­tas as­muo, bet jo tuo me­tu ša­lia nė­ra, pri­va­lu lik­ti in­ci­den­to vie­to­je ir kvies­ti po­li­ci­ją, o ne kur­ti raš­te­lį.

Tu­ri apib­rėž­tą vertę

Va­do­vau­jan­tis KET ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 130 straips­nio 1 da­li­mi, as­me­niui, pa­si­ša­li­nu­siam iš eis­mo įvy­kio vie­tos, gre­sia bau­da nuo 868 iki 1448 eu­rų. Iš jo taip pat ga­li bū­ti ati­mta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes nuo tre­jų iki pen­ke­rių me­tų.

Prob­le­mų ga­li su­lauk­ti ir ki­ti eis­mo da­ly­viai, pa­si­trau­kę iš ava­ri­jos, su ku­ria yra su­si­ję, vie­tos. Jiems už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą gre­sia bau­da nuo 144 iki 231 eu­rų.

Bet koks tur­tas ke­ly­je – ženk­lai, ati­tva­rai, kel­kraš­čių blo­kai – tu­ri apib­rėž­tą ver­tę ir sa­vo šei­mi­nin­kus. Pa­si­ša­li­ni­mas iš įvy­kio vie­tos bau­džia­mas vie­no­dai, vi­siš­kai ne­at­siž­vel­giant į tai, ko­kia ža­la ki­tam pa­da­ry­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2016-07-19 09:58:20
Iš tikro, jei nepadaroma žala, tai be reikalo yra trukdoma ir policija, kuri ir taip turi ką veikti. Belieka tikėtis, kad tada bent teismuose "suveiks" protingumo ir racionalumo principas. O jeigu ne, tai tik didins nepasitenkinimą pačia valstybe, dėl ko bent jau dalis žmonių ir bėga iš Lietuvos. Panašu, kad tai taip pat valdžiukėms nerūpi. O gaila, nes padėtis tik blogės.
4 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami