Mažai girdėti, bet populiarūs

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-28 06:00
Už atskleistą statistiką, kiek Šiaurės Korėja importuoja kiniškų "Hawtai Lusheng E70", gresia ir mirties bausmė. Gamintojo nuotraukos
Šiau­rės Ame­ri­ko­je po­pu­lia­riau­si leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai yra „Ford“, Pie­tų Ame­ri­ko­je ir Eu­ro­po­je (be Ru­si­jos ir Ukrai­nos) - „Volks­wa­gen“, Ru­si­jo­je - „La­da“. O ko­kias ma­ši­nas la­biau­siai mėgs­ta eg­zio­tiš­ki kraš­tai, pa­vyz­džiui, dik­ta­to­riš­ko­ji Šiau­rės Ko­rė­ja?

Į šį klau­si­mą at­sa­ko au­to­mo­bi­li­nin­kams skir­tas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žur­na­las „Au­toexp­ress“ kar­tu su por­ta­lu „Best­Sel­ling­CarsB­log.com“. Mi­nė­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių są­ra­še at­si­dū­rė de­šim­ti­mis, o kar­tais ir šim­tais tūks­tan­čių par­duo­da­mi au­to­mo­bi­liai, ta­čiau jie už vie­no ar ki­to kraš­to ri­bų be­veik ar­ba vi­sai nė­ra ži­no­mi.

Vienatūris "Honda-N-BOX" yra vos 3,4 metrų ilgio.

%do­miau­sia su­ži­no­ti, ko­kia leng­vo­ji ma­ši­na yra po­pu­lia­riau­sia nuo li­ku­sio pa­sau­lio ak­li­na sie­na ati­tver­to­je Šiau­rės Ko­rė­jo­je. „Au­toexp­ress“ ir „Best­Sel­ling­CarsB­log.com“ tvir­ti­ni­mu, tai – ki­niš­kas au­to­mo­bi­lis „Haw­tai Lus­heng E70“. Jis su­kur­tas ant 2000-ųjų pa­vyz­džio ko­rė­jie­tiš­ko „Hyun­dai“ plat­for­mos ir dau­giau­sia nau­do­ja­mas kaip tak­si ve­žio­ti Šiau­rės Ko­rė­jos sve­čius sos­ti­nė­je Pchen­je­ne. At­krei­pia­mas dė­me­sys, jog dik­ta­to­riš­ka ko­mu­nis­ti­nė vie­tos val­džia yra griež­tai įslap­ti­nu­si „Haw­tai Lus­heng E70“ im­por­to iš Ki­ni­jos į Šiau­rės Ko­rė­ją, taip pat – aps­kri­tai au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo duo­me­nis, o už jų at­sklei­di­mą gre­sia mir­ties baus­mė.

Mėgstamiausia mašina Irane - "Peugeot Pars".

Dar vie­no­je dik­ta­to­riš­ko­je vals­ty­bė­je Ira­ne jo pi­lie­čiai la­biau­siai mėgs­ta vie­to­je su­rin­ki­nė­ja­mais „Peu­geot Pars“ (ki­taip - "Khod­ro Sa­mand" ). Ira­nie­čiams vi­sai ne­svar­bu, jog šios ma­ši­nos pro­to­ti­pui „Peu­geot 405“ grei­tai su­kaks tris­de­šimt me­tų.

Vie­nos skur­džiau­sių pa­sau­lio ša­lių Mo­zam­bi­ko gy­ven­to­jai tei­kia pir­me­ny­bę Lie­tu­vos gy­ven­to­jams vi­sai ne­gir­dė­tam mo­de­liui „Mat­ched­je F16“. Šio au­to­mo­bi­lio ga­my­bą ku­ruo­ja Af­ri­kos ša­lį val­dan­tis ko­mu­nis­ti­nis Mo­zam­bi­ko iš­lais­vi­ni­mo fron­tas. Ir jis yra su­pla­na­vęs, jog jau 2025-ai­siais kas­met nuo kon­ve­je­rio nu­ri­de­na­ma 1 mi­li­jo­nas „Mat­ched­je F16“. Tie­sa, mo­zam­bi­kie­čiai ma­ši­ną ri­de­na aky­lai pri­žiū­ri­mi au­to­mo­bi­lių ga­my­bos spe­cia­lis­tų iš Ki­ni­jos.

Mozambikas 2025-aisiais planuoja gaminti per metus 1 mln. pikapų "Matchedje F16".

Eg­zo­tiš­ko­sios In­do­ne­zi­jos rin­ko­je, skel­bia „Au­toexp­ress“ ir „Best­Sel­ling­CarsB­log.com“, po­pu­lia­ru­mu jo­kiam ki­tam mo­de­liui ne­pri­lygs­ta ja­po­niš­kas „Toyo­ta Avan­za“ Jų čia kas­met par­duo­da­ma 200 tūks­tan­čių.

Pa­tys ja­po­nai la­biau­siai mėgs­ta „Hon­da N-Box“. Tau­pus, vos 660 kub.cm va­rik­lio va­ro­mas 3,4 m il­gio au­to­mo­bi­liu­kas ta­po ne­pa­kei­čia­ma trans­por­to prie­mo­ne Ja­po­ni­jos did­mies­čiuo­se. Ty­rė­jai pa­žy­mi, kad Ja­po­ni­jo­je au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų kon­ku­ren­ci­ja yra ypač ar­ši, dėl to „Hon­da N-Box“ iš­ko­vo­ti pir­mau­jan­čias po­zi­ci­jas bu­vo ypač su­nku.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami