Mažasis BMW visureigis į Lietuvą atkeliaus rugsėjį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-19 14:54
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-19 14:54
„BMW X1“ antroji karta. Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­čių kon­cer­nas BMW ruo­šia­si į rin­ką iš­leis­ti an­tros kar­tos pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lį „BMW X1“, ku­ris bus va­ro­mas prie­ki­niais ar­ba vi­sais ra­tais. Įga­lio­to­ji kon­cer­no at­sto­vė Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ skel­bia, kad mū­sų ša­ly­je sa­lo­nuo­se šis at­si­nau­ji­nęs, pa­žan­gus BMW kū­ri­nys de­biu­tuos rug­sė­jo pa­bai­go­je – ne­tru­kus po ofi­cia­lus mo­de­lio pri­sta­ty­mo Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je.

„Tai ti­kras BMW di­de­lio pra­va­žu­mo spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių „BMW X“ mo­de­lis kom­pak­ti­nia­me pa­vi­da­le. Nau­ja­sis mo­de­lis pa­keis da­bar­ti­nės kar­tos „BMW X1“, ku­rie va­ro­mi ga­li­niais ra­tais. Iš at­nau­jin­to mo­de­lio ti­ki­mės dar di­des­nės sėk­mės „pre­mium“ kla­sės kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­te nei iš jo pirm­ta­ko, ku­rio vi­sa­me pa­sau­ly­je par­duo­ta dau­giau kaip 730 tūks­tan­čių. Bū­si­mie­ji „BMW X1“ sa­vi­nin­kai ga­lės įver­tin­ti pa­di­dė­ju­sį mo­de­lio funk­cio­na­lu­mą, efek­ty­vu­mą, erd­ves­nį sa­lo­ną ir sti­lin­gu­mą“, – nau­ją mo­de­lį gy­rė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to Vil­nius“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk.

Pa­sak jo, „BMW X1“ tu­rės nau­jau­sios „BMW Group“ kar­tos ke­tu­rių ci­lind­rų va­rik­lius, efek­ty­ves­nę iš­ma­nio­sios vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mos „xDri­ve“ ver­si­ją ir vi­siš­kai nau­ją va­žiuok­lės tech­no­lo­gi­ją. Vi­sa tai ne tik pa­ge­rins au­to­mo­bi­lio spor­tiš­ku­mą ir vai­ra­vi­mo kom­for­tą, bet ir ga­ran­tuos net apie 17 proc. ma­žes­nes de­ga­lų są­nau­das ir CO2 emi­si­jas, ly­gi­nant su anks­tes­nią­ja „X1“ ver­si­ja.

Vy­riš­kes­nė iš­orė ir erd­ves­nis salonas

Žvel­giant į „BMW X1“ bus ne­sun­ku at­pa­žin­ti „BMW X“ mo­de­lio kū­ną – tvir­tą, dar vy­riš­kes­nę iš­vaiz­dą, sa­lo­no funk­cio­na­lu­mą ir aukš­čiau­sio ly­gio sa­vy­bes.

Nau­jau­sias „BMW X“ šei­mos na­rys yra 53 mm aukš­tes­nis už anks­tes­nį­jį mo­de­lį ir eki­pa­žui siū­lo ge­res­nį ma­to­mu­mą. Vai­ruo­to­jo ir „štur­ma­no“ sė­dy­nės yra 36 mm, o ke­lei­vių ga­le – 64 mm aukš­čiau nei pir­mo­je „BMW X1“ ver­si­jo­je. Pa­dau­gė­jo erd­vės ir sė­din­čių­jų ga­le ke­liams – 37 mm stan­dar­ti­nės komp­lek­ta­ci­jos mo­de­ly­je ir 66 mm, jei pa­si­ren­ka­mos re­gu­liuo­ja­mos ga­li­nės sė­dy­nės. Ba­ga­ži­nės tal­pa pa­di­dė­jo iki 505 li­trų – tai 85 li­trais dau­giau nei anks­tes­nė­je mo­de­lio ver­si­jo­je. At­len­kus 40:20:40 pri­nci­pu su­si­lanks­tan­čius ga­li­nių sė­dy­nių at­lo­šus, ba­ga­žui at­si­ran­da 1550 l vie­tos. Taip pat ga­li­ma pa­pil­do­mai pa­si­rink­ti nu­len­kia­mą prie­ki­nę ke­lei­vio sė­dy­nę ir 13 cm pir­myn bei at­gal slan­kio­jan­čių sė­dy­nių sis­te­mą.

Stan­dar­ti­nės komp­lek­ta­ci­jos „BMW X1“ bus mon­tuo­ja­mas oro kon­di­cio­nie­rius, gar­so sis­te­ma su USB ir „AUX-in“ liz­dais bei „iD­ri­ve“ ope­ra­ci­nė sis­te­ma, su prie­tai­sų sky­de­ly­je in­teg­ruo­tu at­ski­ru aukš­tos re­zo­liu­ci­jos 6,5 co­lio skers­mens ekra­nu. Pir­kė­jai taip pat ga­lės rink­tis iš anks­to par­uoš­tas pa­pil­do­mos komp­lek­ta­ci­jos ver­si­jas – „Ad­van­ta­ge“, „Sport Li­ne“, „xLi­ne“ ir „M Sport“.

An­tros kar­tos „BMW X1“ tu­rės nau­ją va­rik­lių asor­ti­men­tą – du ben­zi­ni­nius ir tris dy­ze­li­nius ke­tu­rių ci­lind­rų va­rik­lius. Jų mak­si­ma­li ga­lia sie­kia nuo 110 kW/150 AG iki 170 kW/231 AG. Va­rik­liai ga­li bū­ti su­sie­ti su še­šių pa­va­rų me­cha­ni­ne grei­čių dė­že ar­ba aš­tuo­nių pa­va­rų „Step­tro­nic“ trans­mi­si­ja – abi sis­te­mos taip pat pa­to­bu­lin­tos. Vi­du­ti­nės nau­jo­jo „BMW X1“ de­ga­lų są­nau­dos su­da­ro 4,1– 6,4 l/100 km.

In­ži­nie­riai ran­kas pri­dė­jo pa­to­bu­lin­da­mi ir iš­ma­nią­ją vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą „xDri­ve“. Leng­ves­nė, kom­pak­tiš­ka ir efek­ty­vi sis­te­ma va­ro­mo­sios jė­gos pa­skirs­ty­mui nau­do­ja elek­tro­hid­rau­li­niu bū­du val­do­mą dau­gia­dis­kę san­ka­bą. Tuo tar­pu „BMW X1 sDri­ve2­0i“ ir „BMW X1 sDri­ve18d“ tu­rės prie­kiu va­ro­mos pa­va­ros kons­truk­ci­ją, ku­ri jau de­ra­mai pa­si­ro­dė „BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tou­rer” ir „BMW 2 Se­ries Gran Tou­rer“ au­to­mo­bi­liui. Anot ga­min­to­jo at­sto­vų, prie­ki­niu til­tu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai taip pat leis pa­jus­ti BMW ženk­lui bū­din­gą vai­ra­vi­mo di­na­mi­ką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
sakinys  78.60.64.156 2015-06-20 02:02:26
Va, paskutinis sakinys viska pasako: dinamika lietuviai supras kitaip atsisede uz vairo...bmw.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami