Mažylis iš Japonijos – už 12 tūkst. eurų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-19 06:00
„Mazda2“ laikomas vienu tiksliausiai valdomų ir maloniausiu vairuoti automobiliu savo klasėje. Gamintojo nuotraukos
Į „Maz­da“ at­sto­vų Eu­ro­po­je, taip pat ir Lie­tu­vo­je, ba­lan­džio mė­ne­sį at­ke­liaus Ja­po­ni­jos 2015 me­tų au­to­mo­bi­liu iš­rink­ta „Maz­da2“. Jau šian­dien ži­no­ma, kad ti­tu­luo­tas ma­žy­lis Lie­tu­vo­je kai­nuos nuo 12 099 eu­rų.

„Ja­po­ni­jo­je ga­mi­na­mas au­to­mo­bi­lis yra tar­si laz­da su dviem ga­lais. Iš vie­nos pu­sės – ne­abe­jo­ti­na su­rin­ki­mo, de­ta­lių ko­ky­bė bei „Pre­mium“ seg­men­tui bū­din­gas kom­for­tas, pra­ban­ga ir tech­no­lo­gi­jos. Iš ki­tos – kai­nos prie­das dėl te­be­ga­lio­jan­čio 10 proc. mui­to ir pa­pil­do­ma ri­zi­ka dėl va­liu­tos kur­so svy­ra­vi­mo. Ta­čiau šie­met „Maz­da“ nu­sta­tė iš­ties kon­ku­ren­cin­gas kai­nas, to­dėl, tu­rint gal­vo­je pa­čios „Maz­da2“ iš­vaiz­dą ir tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas, ti­ki­mės sėk­mės ma­žų au­to­mo­bi­lių kla­sė­je“, - pa­žy­mė­jo „Inch­ca­pe Mo­tors“ rin­ko­da­ros va­do­vė Mig­lė Ma­kaus­kai­tė.

Pa­si­rin­ki­mas iš dvie­jų variklių

„Maz­da2“ lai­ko­mas vie­nu tiks­liau­siai val­do­mų ir ma­lo­niau­siu vai­ruo­ti au­to­mo­bi­liu sa­vo kla­sė­je. Be to, jis iš­sis­ki­ria la­bai iš­raiš­kin­gu, emo­cio­na­liu KO­DO („Ju­de­sio sie­los“) di­zai­nu.

Japonijos metų automobilis į Lietuvą atkeliaus balandį.

Au­to­mo­bi­lis taip pat ga­vo vis­ką, ką šiuo me­tu siū­lo „Maz­da“ su­kur­ta SKYAC­TIV tech­no­lo­gi­ja – va­rik­lius, sau­gu­mo ir vai­ra­vi­mo pa­leng­vi­ni­mo spren­di­mus. „Dve­je­tu­ko“ sa­lo­ne – pir­mą kar­tą to­kios kla­sės au­to­mo­bi­ly­je įdieg­tas ant prie­ki­nio stik­lo pro­jek­tuo­ja­mas HUD prie­tai­sų sky­de­lis, čia taip pat die­gia­ma „MZD Con­nect“ žmo­gaus-ma­ši­nos ko­mu­ni­ka­ci­jos sis­te­ma, iš­sis­ki­rian­ti sau­giu ir pa­to­giu nau­do­ji­mu.

Po va­rik­lio gaub­tu ga­li įsi­tai­sy­ti dy­ze­li­nis SKYAC­TIV-D 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio 105 AG va­rik­lis, ku­rio de­ga­lų są­nau­dos sie­kia vos 3,4 l/100 km, o ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 89 g/km. Ki­ta op­ci­ja – SKYAC­TIV-G ben­zi­ni­nis 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis, ge­ne­ruo­jan­tis 75 ar­ba 115 AG. Pri­klau­so­mai nuo mo­di­fi­ka­ci­jos, au­to­mo­bi­lis su šia šir­di­mi 100 km ke­lio su­var­to­ja 4,5-4,9 l de­ga­lų, o jo ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja sie­kia 105-115 g/km. Abu va­rik­liai ga­li bū­ti komp­lek­tuo­ja­mi su 5 ar­ba 6 laips­nių me­cha­ni­ne ar 6 laips­nių au­to­ma­ti­ne grei­čių dė­že.

Su­si­lie­ja su automobiliu

„Maz­da2“ va­žiuok­lė taip pat yra SKYAC­TIV tech­no­lo­gi­jos ir tai reiš­kia, kad jos leng­va ir tvir­ta kons­truk­ci­ja už­ti­kri­na la­bai pa­to­gų ir jau­trų vai­ra­vi­mą bei „jin­ba it­tai“ (su­si­lie­ji­mo su au­to­mo­bi­liu) jaus­mą.

Au­to­mo­bi­ly­je taip pat mon­tuo­ja­mos „i-AC­TIV­SEN­SE“ sau­gu­mo sis­te­mos, įskai­tant ir va­di­na­mo­jo ak­lo­jo taš­ko ste­bė­ji­mo sis­te­mą BSM. Ši sis­te­ma ste­bi ir ana­li­zuo­ja ap­lin­ką, su­pan­čią au­to­mo­bi­lio šo­nuo­se ir ga­le esan­čius ne­ma­to­mus taš­kus ir pers­pė­ja apie ga­li­mus pa­vo­jus.

Pra­ėju­sios kar­tos „Maz­da2“ bu­vo itin sėk­min­gas kon­cer­nui mo­de­lis. 2008 me­tais jis ta­po Pa­sau­lio me­tų au­to­mo­bi­liu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami