Mėgina išrasti dviratį iš naujo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-29 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Nu­ma­ty­ta nau­ja prie­vo­lė dvi­ra­ti­nin­kams švie­siu par­os me­tu dė­vė­ti lie­me­nes ar­ba vi­sa­da lai­ky­ti įjung­tus prie­ki­nius ir už­pa­ka­li­nius dvi­ra­čio ži­bin­tus nuo lie­pos 1 die­nos ga­li ir ne­įsi­ga­lio­ti. Prieš tre­jus me­tus to­kiam rei­ka­la­vi­mui pri­ta­ręs tuo­me­tis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Eli­gi­jus Ma­siu­lis per­si­gal­vo­jo ir šį pa­va­sa­rį pats par­odė ini­cia­ty­vą jį pa­nai­kin­ti.

Be abe­jo, sa­vo ir ki­tų eis­mo da­ly­vių svei­ka­ta bei sau­gu­mas tu­ri rū­pė­ti kiek­vie­nam, iš­va­žia­vu­siam į tra­są bet ko­kia trans­por­to prie­mo­ne – au­to­mo­bi­liu, dvi­ra­čiu, mo­to­cik­lu, ga­lų ga­le ir iš­ėjus sa­vaei­gė­mis ko­jo­mis. Au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai skun­džia­si, kad eis­mo srau­te ne­iš­sis­ki­rian­čius dvi­ra­ti­nin­kus ar mo­to­cik­li­nin­kus daž­nu at­ve­ju pa­vyks­ta pa­ste­bė­ti tik ta­da, kai per plau­ką iš­ven­gia­ma eis­mo įvy­kio, o mėgs­tan­tie­ji juo­dą hu­mo­rą dar pri­du­ria: "Tik dvi­ra­ti­nin­kui at­si­dū­rus ant va­rik­lio dang­čio."

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko E.Ma­siu­lio ini­ci­juo­tam pro­jek­tui. Juo siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti nuo me­tų vi­du­rio tu­rė­ju­sių įsi­ga­lio­ti Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų va­žiuo­jant va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi bet ku­riuo par­os me­tu dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je įjung­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tą, o už­pa­ka­ly­je – rau­do­ną. Iki šiol toks rei­ka­la­vi­mas ga­lio­jo tik va­žiuo­jant ke­liu tam­siu par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui. Dvi­ra­ti­nin­kas vie­toj lie­me­nės ga­lė­jo bū­ti pri­si­se­gęs ki­tus švie­są at­spin­din­čius ele­men­tus, ge­rai ma­to­mus vi­siems eis­mo da­ly­viams.

Prie­var­ta neįtikina

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl to Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Kai ku­rie šias už­ma­čias lai­ko au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams at­sto­vau­jan­čių su­in­te­re­suo­tų as­me­nų ban­dy­mu pa­vers­ti dvi­ra­ti­nin­kus švie­čian­čio­mis gir­lian­do­mis, nors rea­lios įta­kos sau­gu­mui to­kie rei­ka­la­vi­mai ne­tu­ri.

E.Masiulis pakeitė savo nuomonę dėl liemenių ir žibintų - jų reikia tik naktį.

„Sau­gaus eis­mo eks­per­tai šiuo me­tu su­sis­kirs­tę į dvi sto­vyk­las. Ma­no ma­ny­mu, anks­čiau pri­im­ti rei­ka­la­vi­mai yra per­tek­li­niai, įsta­ty­mais ne­tu­rė­tu­me per­lenk­ti laz­dos, - pa­žy­mė­jo E.Ma­siu­lis, ku­rio vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas, žy­mus lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza 2011 me­tais bu­vo pa­grin­di­nis griež­tes­nių rei­ka­la­vi­mų ini­cia­to­rius. - Žiū­riu sa­vi­kri­tiš­kai. Jei pa­aiš­kė­jo, jog to­kios prie­mo­nės yra ne­adek­va­čios, taip tik at­gra­sy­si­me žmo­nes nau­do­tis eko­lo­giš­ku trans­por­tu – dvi­ra­čiu.“

Li­be­ra­lų pir­mi­nin­kas ne­lin­kęs teik­ti reikš­mės tam, kad pa­kei­tė nuo­mo­nę, esą svar­biau­sia - už­ti­krin­ti dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mą tam­siu par­os me­tu. Tam pa­kan­ka ir da­bar nak­tį pri­va­lo­mų at­švai­tų bei ži­bin­tų. Skau­džių ne­lai­mių sta­tis­ti­ka ro­do, kad dvi­ra­ti­nin­kai į ava­ri­jas daž­niau­siai pa­ten­ka nak­tį, va­žiuo­da­mi ne­apš­vies­tu ke­liu. „Kal­bant apie švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes rei­kė­tų pa­brėž­ti, jog kol kas Lie­tu­vo­je nė­ra ga­lio­jan­čio stan­dar­to. Pre­ky­bos cen­tre įsi­gy­ta lie­me­nė ne­bū­ti­nai tin­ka­mai at­liks sa­vo funk­ci­ją - par­duo­tu­vė­se daug pi­gios, ne­ko­ky­biš­kos pro­duk­ci­jos. Šal­mas dvi­ra­ti­nin­ko sau­gu­mui kur kas svar­bes­nis, bet vėl pa­žiū­rė­ki­me, kiek yra juos dė­vin­čių­jų. Prie­var­ta žmo­nių ne­įti­kin­si, kon­tro­liuo­ti su­dė­tin­ga, tiks­lin­giau bū­tų re­ko­men­duo­ti, o ne įsta­ty­mu nu­ro­dy­ti“, - tei­gė E.Ma­siu­lis.

Dvi­ra­čių ta­kų neužtenka

Ta­čiau S.Brun­dza, pa­grin­di­nis nuo lie­pos 1 die­nos ga­lin­čių įsi­ga­lio­ti prie­mo­nių ini­cia­to­rius, LŽ pa­ti­ki­no, kad ka­te­go­riš­kai lai­ko­si sa­vo nuo­mo­nės. Ir pa­siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog žu­vu­sių ir per eis­mo įvy­kius nu­ken­tė­ju­sių dvi­ra­ti­nin­kų skai­čius Lie­tu­vo­je vis dar kri­tiš­kai di­de­lis, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ES vals­ty­bė­mis.

„At­si­sa­ky­ti prie­mo­nių – tai at­vi­rai ska­tin­ti žmo­nes nu­si­žu­dy­ti, - ne­pū­tė mig­los į akis S.Brun­dza. - Ma­nau, pats lai­kas pa­gal­vo­ti ne vien apie mo­ra­li­nę po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bę už to­kius veiks­mus. No­ri­me va­do­vau­tis už­sie­nio ša­lių pa­tir­ti­mi, bet ne­krei­pia­me dė­me­sio į tai, kad Va­ka­rų vals­ty­bė­se ar Skan­di­na­vi­jo­je dvi­ra­ti­nin­kų sau­gos prie­mo­nėms ne­tai­ko­ma griež­tes­nių rei­ka­la­vi­mų, nes jie vi­sų pir­ma tu­ri pui­kią inf­ras­truk­tū­rą, ga­li daug kur rie­dė­ti dvi­ra­čių ta­kais, o ne va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi kaip pas mus. Spren­di­mus le­mian­tys po­li­ti­kai par­odo sa­vo ci­niš­ką po­žiū­rį į žmo­nių svei­ka­tą ir gy­vy­bę. Džiu­gu, kad mū­sų dvi­ra­ti­nin­kai jau pa­tys pa­ma­žu su­sip­ran­ta, ima dė­vė­ti lie­me­nes, šal­mus. Ta­čiau di­de­lė jų da­lis ne­si­lai­ko sau­gaus eis­mo rei­ka­la­vi­mų, to­dėl bū­ti­nos ryž­tin­ges­nės prie­mo­nės jiems įgy­ven­din­ti.“

Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad dau­gu­ma vai­ruo­to­jų įvy­kus su­si­dū­ri­mui su dvi­ra­ti­nin­ku nu­ro­do ne­pas­te­bė­ję jo va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je. S.Brun­dza at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, jog tam­so­je kur kas la­biau yra ma­to­mi ne švie­čian­tys, o mirk­sin­tys ži­bin­tai. Svars­tant rei­ka­la­vi­mus dvi­ra­ti­nin­kams vi­suo­me­nė­je pa­si­girs­ta siū­ly­mų tai­ky­ti to­kią pra­kti­ką kaip Olan­di­jo­je. Ten au­to­mo­bi­liui su­si­dū­rus su dvi­ra­ti­nin­ku tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais kal­ti­nin­ku ga­li bū­ti pri­pa­žįs­ta­mas dvi­ra­čiu va­žia­vęs žmo­gus. Pa­sak gar­saus lenk­ty­ni­nin­ko, Lie­tu­vo­je to­kia nuo­sta­ta bū­tų ne­lo­giš­ka ir ne­pri­vers­tų ma­ši­nų vai­ruo­to­jų ati­džiau dai­ry­tis.

Dviratininkai nepaiso reikalavimų ir dažniausiai pėsčiųjų perėjose nenulipa nuo dviračio.

„Pa­žiū­rė­ki­te, kiek daug pas mus pri­čium­pa­ma gir­tų dvi­ra­ti­nin­kų ir kiek jų aps­kri­tai lai­ko­si rei­ka­la­vi­mo per pe­rė­ją dvi­ra­tį stum­ti, o ne min­ti pe­da­lus. Bet su­prie­šin­ti dvi­ra­ti­nin­kų, mo­to­cik­li­nin­kų ir au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų ti­krai ne­rei­kia. Te­ko ne­ma­žai do­mė­tis vo­kie­čių pra­kti­ka. Da­bar jie sa­vo spau­do­je pro­pa­guo­ja min­tį įtei­sin­ti rei­ka­la­vi­mą dė­vė­ti šal­mą. Vo­kie­ti­jos ke­ly­je ta pa­čia kryp­ti­mi dvi­ra­tį len­kian­tis au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas pri­va­lo lai­ky­tis ne ma­žes­nio nei tri­jų me­trų at­stu­mo, ki­taip sa­kant, tu­ri per­si­ri­kiuo­ti į ki­tą juo­stą, o jei to­kios ga­li­my­bės nė­ra – smar­kiai su­lė­tin­ti grei­tį. Pa­žiū­rė­ki­te, kaip įpras­ta lenk­ti dvi­ra­ti­nin­kus mū­sų ke­liuo­se“, - ly­gi­no S.Brun­dza.

Su­ke­lia prieš­in­gą efektą

Pa­tys dvi­ra­ti­nin­kai prieš nu­ma­to­mus griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus nuo pat pra­džių sto­jo pies­tu. Esą kur kas svar­biau už­ti­krin­ti da­bar ga­lio­jan­čių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, o ne kurp­ti nau­jus, nes jų vis tiek nie­kas ne­si­lai­kys.

„Džiu­gu, jog bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ne­bi­jo pri­si­pa­žin­ti kly­dęs ir šią klai­dą tai­so. Mes jau prieš tre­jus me­tus sa­kė­me, kad ži­bin­tai ir lie­me­nės die­ną yra ab­so­liu­ti ne­są­mo­nė, - tei­gė Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos (LDB) pir­mi­nin­kas Eduar­das Kriš­čiū­nas. - Tre­jus me­tus su­gai­šo­me ko­vo­da­mi su ap­si­mes­ti­niu val­džios ban­dy­mu ka­žin kam įro­dy­ti, kad rū­pi­na­si dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mu. O to­kie di­le­tan­tiš­ki tvir­ti­ni­mai, ne­va mirk­sin­tis ži­bin­tas yra ge­riau nei švie­čian­tis, aps­kri­tai lauž­ti iš pirš­to. Tam­so­je žmo­gus ne­su­ge­ba tiks­liai įver­tin­ti at­stu­mo iki mirk­sin­čio ob­jek­to, tad šiuo at­ve­ju tai su­kel­tų tik pa­pil­do­mų sau­gu­mo prob­le­mų.“

LDB va­do­vo ma­ny­mu, ku­riant nau­jus ne­pag­rįs­tus rei­ka­la­vi­mus tik ska­ti­ni­mas eis­mo da­ly­vių įsi­ti­ki­ni­mas, kad vi­sos tai­syk­lės yra lauž­tos iš pirš­to. „Kaip ir dė­vint šal­mus, įsi­jun­gia psi­cho­lo­gi­nis kom­pen­sa­vi­mo ref­lek­sas, nes žmo­gus pa­si­jun­ta vi­siš­kai sau­gus ir pra­ran­da bud­ru­mą. Ver­ti­na­ma tik vie­ne­ti­nė eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka, o ne tai, kad per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai aps­kri­tai at­bai­do žmo­nes nuo dvi­ra­čio. Užuot pa­ban­dę min­ti dvi­ra­tį, jie ren­ka­si ne­ak­ty­vų lais­va­lai­kį, įjunks­ta į ža­lin­gus įpro­čius – dėl to kas­met mirš­ta de­šim­tys tūks­tan­čių pi­lie­čių“, - kal­bė­jo E.Kriš­čiū­nas.

Olan­di­jo­je, kur dvi­ra­čiais nuo­lat ke­liau­ja dau­giau kaip treč­da­lis ša­lies gy­ven­to­jų, sau­gu­mo klau­si­mai, anot jo, iš­nars­ty­ti iki ma­žiau­sių smulk­me­nų, at­lik­tos iš­sa­mios stu­di­jos. Pa­vyz­džiui, įro­dy­ta, kad žie­di­nė­se san­kry­žo­se dvi­ra­čiams tei­kia­ma pir­me­ny­bė ma­ži­na dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mą. Ta­čiau kar­tu aps­kai­čiuo­ta, jog pa­nai­ki­nus tą pir­me­ny­bę ir su­stab­džius grei­tą su­si­sie­ki­mą dvi­ra­čiu, ne­men­ka da­lis gy­ven­to­jų per­sės­tų į au­to­mo­bi­lius, o tai at­si­liep­tų tar­ša, spūs­ti­mis ir pra­stė­jan­čia vi­suo­me­nės svei­ka­ta. To­dėl pir­me­ny­bė dvi­ra­ti­nin­kams žie­di­nė­se san­kry­žo­se bu­vo pa­lik­ta.

„Pas mus daž­nai vis dar iš įpra­ti­mo žiū­ri­ma ties­mu­kai – užd­rau­si­me, pri­ver­si­me. Įdo­mu, kiek eis­mo sau­gu­mo eks­per­tų yra skai­tę iš­sa­mias olan­dų stu­di­jas. Ge­riau elg­sis taip, kaip pra­tę – iš nau­jo mė­gins iš­ras­ti dvi­ra­tį“, - griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus įver­ti­no dvi­ra­čių en­tu­zias­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tonis  78.61.226.157 2014-04-29 13:31:36
Absoliuti nesąmonė ir plieskiant vasaros saulei blizginti automobilio žibintais, bet juk lietuvių atsakingiems pareigūnams kvailumo skolintis nereikia.
4 0  Netinkamas komentaras
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami