Metė iššūkį „Uber“: prieš šventes pradėjo teikti pavėžėjimo paslaugas

Tomas FEDARAVIČIUSt.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-27 09:37
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-12-27 09:37
LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­viš­kas kom­piu­te­ri­zuo­tas tak­si vai­ruo­to­jų tink­las „e­TAK­SI“ in­for­ma­vo, jog ėmė teik­ti ke­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas Vil­niu­je ir tuo pa­čiu pra­dė­jo vai­ruo­to­jų re­gis­tra­ci­ją. „e­TAK­SI“ sis­te­mo­je pa­vė­žė­jai, no­rin­tys iš­ban­dy­ti vai­ruo­to­jo ama­tą, pri­va­lės tu­rė­ti ne ma­žes­nę nei 3 me­tų pa­tir­tį tu­rin­tys vai­ruo­to­jai, ku­riems nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so ar pa­gal nuo­mos su­tar­tį tu­ri tei­sę val­dy­ti ne se­nes­nį nei 12 me­tų ge­ros būk­lės au­to­mo­bi­lį.

Kaip pa­žy­mė­jo sis­te­mos va­do­vas And­rius Nor­kai­tis, šis pro­jek­tas bus pi­lo­ti­nis ir veiks gre­ta įmo­nės tei­kia­mų už­sa­ky­mų val­dy­mo pa­slau­gų tak­si vai­ruo­to­jams, sie­kiant iš­spręs­ti ke­lei­vių ve­ži­mo prob­le­mą šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, ku­rią kas­met nu­le­mia spar­čiai iš­au­gan­ti pa­klau­sa ir ri­bo­tos pa­siū­los ga­li­my­bės.

„Šį nau­ja mū­sų veik­la nė­ra pre­ce­den­tas Lie­tu­vo­je, to­dėl įsta­ty­mi­nė ba­zė jau ren­gia­ma. Ka­dan­gi val­džios at­sto­vai taip pat ne kar­tą pa­si­sa­kė, jog ne­ma­to reikš­min­gų tei­si­nių kliū­čių pa­vė­žė­ji­mo veik­lai, in­for­ma­vę juos apie sa­vo ke­ti­ni­mus, nu­spren­dė­me pri­sta­ty­ti pi­lo­ti­nį pro­jek­tą“ – sa­kė Nor­kai­tis.

Per šven­tes – pa­pil­do­mos pajamos

Pa­sak jo, „e­TAK­SI“ veiks kaip iš­kvie­ti­mų val­dy­mo ope­ra­to­rius, su­da­ry­da­ma ga­li­my­bes pri­si­jung­ti prie „e­TAK­SI“ vai­ruo­to­jo pa­slau­gų už­sa­ky­mų val­dy­mo sis­te­mos pa­gei­dau­jan­tiems as­me­nims, ati­tin­kan­tiems mi­nė­tus rei­ka­la­vi­mus.

Be rei­ka­la­vi­mo tu­rė­ti sta­žą ir ne se­nes­nį nei 12 me­tų au­to­mo­bi­lį, bū­si­mie­ji pa­ve­žė­jai taip pat tu­rės pa­teik­ti do­ku­men­tus pa­tvir­ti­nan­čius, jog ne­bu­vo teis­ti, gru­biai ne­pa­žei­dė ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas vai­ruo­to­jai ga­lės teik­ti tik įre­gis­tra­vę in­di­vi­dua­lią veik­lą ir su­da­rę su­tar­tį su šią veik­lą ad­mi­nis­truo­sian­čia įmo­ne.

„Tai itin pui­ki ga­li­my­bė įgy­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, o mū­sų veik­los mo­de­lis ir iš­ma­nio­ji už­sa­ky­mų val­dy­mo sis­te­ma už­ti­krins, di­džiau­sią ga­li­mą už­sa­ky­mų srau­tą vai­ruo­to­jui, di­džiau­sią veik­los efek­ty­vu­mą ir di­džiau­sias pa­ja­mas“ – ti­ki­na A. Nor­kai­tis.

Pa­da­lins į dvi kategorijas

Au­to­ma­ti­zuo­tas už­sa­ky­mų skirs­ty­mas ar­čiau­siai klien­to esan­tiems vai­ruo­to­jams už­ti­kri­na ma­žiau­sią nu­va­žiuo­tą at­stu­mą be ke­lei­vio, o ke­lei­viams – trum­piau­sią au­to­mo­bi­lio at­vy­ki­mo lai­ką.

Ar­ti­miau­siu me­tu „e­TAK­SI“ prog­ra­mė­lės lan­ge tarp ve­žė­jų ma­tys dar dvi gru­pes – „eD­ri­vers X“ (ne se­nes­ni nei 5 me­tų au­to­mo­bi­liai) ir „eD­ri­vers Pop“ (6–12 me­tų au­to­mo­bi­liai), ku­rias var­to­to­jui pa­žy­mė­jus apie jo iš­kvie­ti­mą bus in­for­muo­ja­mi ir pa­vė­žė­jai. Ve­ži­mo pa­slau­gą jam su­teiks ar­čiau­siai klien­to bu­vi­mo vie­tos esan­tys vai­ruo­to­jai, o pa­slau­gos kai­na bus aps­kai­čiuo­ja­ma nau­do­jant GPS ir „e­TAK­SI“ sis­te­mą.

Ve­ži­mo pa­slau­gos už­sa­ko­vai, kaip ir iki šiol, ga­lės mo­bi­liuo­siuo­se įren­gi­niuo­se ste­bė­ti at­vyks­tan­tį pa­slau­gų tei­kė­ją, o už pa­slau­gas at­sis­kai­ty­ti jiems jau įpras­tu bū­du – gry­nai­siais pi­ni­gais ar kor­te­le, jei kvies au­to­mo­bi­lį, ku­ria­me veiks kor­te­lių ap­tar­na­vi­mo ter­mi­na­las. Apie sa­vo ke­lio­nės marš­ru­tą bei ki­tas de­ta­les, o taip pat mo­kė­ti­ną kai­ną už pa­slau­gas, var­to­to­jai pa­si­nau­do­ję pa­vė­žė­jų pa­slau­go­mis bus in­for­muo­ja­mi trum­pą­ja ži­nu­te ke­lio­nės pa­bai­go­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami