Metropoliteno įstatymui – ministerijos užtvaros

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2015-02-07 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2015-02-07 06:00
Metro šalininkai aiškina, kad Europoje net ir mažesniuose miestuose, turinčiuose po 120-300 tūkst. gyventojų, yra ši transporto priemonė. LŽ archyvo nuotrauka
Gru­pės par­la­men­ta­rų už­mo­jams kuo sku­biau Sei­me pra­stum­ti Spe­cia­lio­jo me­tro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mą ko­ją ki­ša Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Ji ra­gi­na Vy­riau­sy­bę ne­pri­tar­ti to­kiam su­ma­ny­mui.

Nors su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bei siū­lo pri­tar­ti ru­de­nį Sei­me įre­gis­truo­to Spe­cia­lio­jo me­tro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo tiks­lams - ge­rin­ti in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką, ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių spūs­tis did­mies­čiuo­se ir ap­lin­kos tar­šą, pro­jek­te siū­lo­mos prie­mo­nės su­lau­kė kri­ti­kos dėl tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ne­aiš­ku­mų, ko­li­zi­jų ir trū­ku­mų, ku­rie Lie­tu­vo­je įgy­ven­din­ti me­tro­po­li­te­no pro­jek­tų ne­leis­tų.

Pra­si­len­kia su Konstitucija

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, įsta­ty­mu sie­kia­ma re­gu­liuo­ti tei­si­nius san­ty­kius, ku­rie pri­ski­ria­mi sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bių funk­ci­joms, o šias no­ri­ma ap­ri­bo­ti vien tech­ni­nių spren­di­mų pri­ėmi­mu. Me­ri­jos bū­tų eli­mi­nuo­tos iš ke­lei­vių ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais or­ga­ni­za­vi­mo, kon­ce­si­jų su­tar­čių su­da­ry­mo, nors bū­tent sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų tap­ti to­kių su­tar­čių ob­jek­tų sa­vi­nin­kė­mis. Be to, pro­jek­te nu­ma­ty­tas nuo­sa­vy­bės į me­tro­po­li­te­no inf­ras­truk­tū­rą pe­rė­ji­mas vals­ty­bei, o ne sa­vi­val­dy­bėms, nors bū­tent jų funk­ci­joms įgy­ven­din­ti ji ir bū­tų skir­ta.

Tai ga­li prieš­ta­rau­ti ša­lies Kons­ti­tu­ci­jai, ku­ri by­lo­ja, kad sa­vi­val­dy­bės vei­kia lais­vai ir sa­va­ran­kiš­kai, to­dėl Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja ne­ga­li bū­ti at­sa­kin­ga už sa­vi­val­dy­bių pla­nuo­ja­mų me­tro­po­li­te­no pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą.

Par­la­men­ta­rų par­eng­tas pro­jek­tas esą ne­nus­ta­to aiš­kios tvar­kos ir kri­te­ri­jų, kaip sa­vi­val­dy­bės ap­sisp­ren­džia dėl me­tro­po­li­te­no po­rei­kio. Be ki­ta ko, lie­ka ne­aiš­ku, ar me­tro­po­li­te­nas ap­si­ri­bo­ja vie­nos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja, ar ga­li apim­ti ir ke­lias, kuo ski­ria­si nuo prie­mies­ti­nių trau­ki­nių marš­ru­tų.

Dar dau­giau ne­aiš­ku­mų ky­la dėl ga­li­mų stra­te­gi­nių in­ves­tuo­to­jų ir jų tei­sių. Ne­įver­ti­nus ga­li­mų vals­ty­bės fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ky­la ri­zi­ka, kad įsta­ty­mas, jei bū­tų pri­im­tas, su­for­muo­tų pa­grįs­tus pri­va­taus sek­to­riaus lū­kes­čius, o šiems ne­pa­sit­vir­ti­nus nu­ken­tė­tų vie­šo­jo sek­to­riaus, kaip pa­ti­ki­mo par­tne­rio, įvaiz­dis.

„Tai tu­rės ne­igia­mą įta­ką vi­sam vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių par­tne­rys­tės pro­ce­sui, nes, pra­ra­dus pri­va­taus sek­to­riaus pa­si­ti­kė­ji­mą, jo su­in­te­re­suo­tu­mas da­ly­vau­ti par­tne­rys­tės san­do­riuo­se ga­li ga­lu­ti­nai su­ma­žė­ti“, - pa­žy­mė­jo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai.

Romo Jurgaičo (LŽ) nuotrauka

Be­je, pa­na­šias pa­sta­bas yra iš­sa­kiu­si ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

No­ri tei­si­nės bazės

Įsta­ty­mo pro­jek­tą per­nai spa­lį pa­siū­lė 37 Sei­mo na­riai tiek iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, tiek iš opo­zi­ci­jos. Tai pa­da­ry­ta, kai pir­ma­sis ban­dy­mas įtei­sin­ti me­tro­po­li­te­no idė­ją pa­ty­rė fias­ko. 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną Sei­mo pri­im­tą Me­tro­po­li­te­no kon­ce­si­jos įsta­ty­mą pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­ta­vo. Pa­kar­to­ti­nai svars­to­mas pro­jek­tas ne­su­lau­kė pa­kan­ka­mo par­la­men­ta­rų pa­lai­ky­mo.

Nau­jai pa­siū­ly­ta­me pro­jek­te yra ban­do­ma apib­rėž­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­ją bei ga­lias ren­giant me­tro­po­li­te­no sta­ty­bai rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, ban­do­ma nu­sta­ty­ti at­sa­ko­my­bės ri­bas, nu­ma­ty­ti, kas ga­li bū­ti stra­te­gi­nis in­ves­tuo­to­jas, kur ga­li bū­ti gau­na­ma lė­šų.

Kaip LŽ tei­gė vie­nas pro­jek­to kū­rė­jų par­la­men­ta­ras Ar­tū­ras Skar­džius, pri­ėmus įsta­ty­mą bū­tų at­vi­ras ke­lias ke­le­to mi­li­jar­dų eu­rų už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms. „Ma­ny­čiau, kad to­kia trans­por­to rū­šis tu­ri vi­sas są­ly­gas gy­vuo­ti Vil­niu­je, nes ki­tos iš­ei­ties, ko ge­ro, jau ne­bus. Gal­būt to­kia trans­por­to rū­šis ga­lė­tų bū­ti ir Klai­pė­do­je, Kau­ne. Eu­ro­po­je net ir ma­žes­ni mies­tai, tu­rin­tys po 120-300 tūkst. gy­ven­to­jų, tu­ri me­tro“, - aiš­ki­no jis.

Ta­čiau, anot A. Skar­džiaus, pir­miau­sia dėl me­tro­po­li­te­no tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti po­li­ti­nė val­džia - par­la­men­tas. Esą iš pra­džių rei­kia su­kur­ti tei­si­nę ba­zę, o tik vė­liau dis­ku­tuo­ti dėl pa­ties me­tro­po­li­te­no sta­ty­bos rei­ka­lin­gu­mo, ieš­ko­ti in­ves­tuo­to­jų.

Teiks pa­to­bu­lin­tą variantą

Kai Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui, bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė jam to­bu­lin­ti. A. Skar­džiaus va­do­vau­ja­mą gru­pę su­da­ro Sei­mo na­riai, ur­ba­nis­ti­kos, ge­le­žin­ke­lių, tei­sės bei vers­lo spe­cia­lis­tai ir vi­suo­me­ni­nin­kai. Pa­to­bu­lin­tas pro­jek­to va­rian­tas Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui tu­ri bū­ti pa­teik­tas iki bir­že­lio 17 die­nos.

„Ma­nau, kad dar­bo gru­pė­je bus at­siž­velg­ta į vi­sas ra­cio­na­lias pa­sta­bas ir siū­ly­mus", - vy­lė­si A. Skar­džius. Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad Sei­mas tu­ri tei­sę pri­im­ti įsta­ty­mus ir be vyk­do­mo­sios val­džios pri­ta­ri­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Petras  84.15.118.53 2015-02-08 18:34:09
Metro tikrai išspręstų visas transporto problemas, bet jo statyba labai brangi. Tikslinga statyti Vilniuje metro ir tramvajaus hibridą-Greitąjį tramvajų, jo linijos arčiau miesto centro randasi po žeme, toliau jos randasi žemės paviršiuje. Greitojo tramvajaus linijų nekerta kitų transporto rūšių keliai. Jis turi visus metro privalumus. Požeminės kelių atkarpos statomos atviruoju būdu, tai atpigina jų įrengimą šimtus kartų. Vėliau pastačius metro Greitasis tramvajus nesunkiai būtų integruotas į metro sistemą. Greitojo tramvajaus įrengimo darbus atliktų (pajėgios atlikti) Lietuvos statybinės firmos, būtų sukurta naujų darbo vietų.
1 0  Netinkamas komentaras
stabdyk  78.60.114.201 2015-02-08 13:37:14
Stabdyk maniakus ir kleptomanus.
0 0  Netinkamas komentaras
Brikas  78.62.105.128 2015-02-08 07:12:37
Jūs padarykit greitąjį tramvajų su atskirta nuo gatvės eismo juosta — bus ir pigiau ir bus labai gerai. Neatsipirks tasai metro nei Vilniuje, nei Kaune.
0 1  Netinkamas komentaras
Vilnieciui  5.20.192.31 2015-02-07 14:29:03
Saunus Jusu komentaras. Nei pridesi nei atimsi.
0 1  Netinkamas komentaras
Vilnietis  86.100.220.236 2015-02-07 13:26:26
Būtinai reikia metro Vilniui - "Naujiesiems Vasiukams". Ir gelžkelio ant magnetinės pagalvės, ir kosmodromo, o labiausiai Vilniui reikia kunstkameros, kurioje spirito-formalino mišiniuose, didelėse stiklinėse kolbose, būtų užkonservuoti visi kleptomanai, valdantys nūnai, valdę anksčiau, ar besiruošiantys valdyti(apvaginėti) Vilnių.
3 2  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami