Metų automobilis - „Nissan Qashqai”

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-13 23:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-13 23:05
„Visus Bonus“ nuotrauka
Tie­sio­gi­ne LRT te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­ja iš sos­ti­nės „Li­tex­po“ rū­mų šeš­ta­die­nio va­ka­rą bai­gė­si Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo jau aš­tuo­nio­lik­tus me­tus pa­ei­liui su­reng­tas tra­di­ci­nis kon­kur­sas „Me­tų au­to­mo­bi­lis 2015“. 

Su­su­ma­vus ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių bal­sus, ati­duo­tus už kiek­vie­ną į fi­na­li­nį sep­ty­ne­tu­ką pa­te­ku­sį au­to­mo­bi­lį, pa­aiš­kė­jo pa­grin­di­nės no­mi­na­ci­jos lai­mė­to­jas.

Pel­nęs 48 ba­lus šie­met trium­fa­vo iki ki­to kon­kur­so ka­ra­liaus ka­rū­ną pa­ver­žęs ja­po­niš­kas „Nis­san Qash­qai” au­to­mo­bi­lis.

Tai tre­čio­ji Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ir pir­mo­ji „Nis­san” per­ga­lė lie­tu­viš­kuo­se ge­riau­sio­jo rin­ki­muo­se. (2003 me­tais pa­grin­di­nę no­mi­na­ci­ją pel­nė „Maz­da 6”, o 2010-ai­sais – „Su­ba­ru Le­ga­cy”).

Ai­dint su­si­rin­ku­sių­jų plo­ji­mams Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo pre­zi­den­tas ir šio pro­jek­to koor­di­na­to­rius Val­das Va­liu­ke­vi­čius me­tų ka­ra­liaus ka­rū­ną įtei­kė au­to­mo­bi­lį im­por­tuo­jan­čios

bend­ro­vės „Nis­san Nor­dic Eu­ro­pe“ ko­mu­ni­ka­ci­jos Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­vui Min­dau­gui Plu­kiui, ku­ris džiau­gė­si aukš­tu šio Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo triū­so įver­ti­ni­mu.

2007 m. Eu­ro­po­je de­biu­ta­vęs „Nis­san Qash­qai“ iš­kart su­si­lau­kė di­de­lio po­pu­lia­ru­mo. Nors ga­min­to­jai iš pra­džių kas­met pla­na­vo par­duo­ti maž­daug po 100 tūks­tan­čių au­to­mo­bi­lių, ta­čiau per sep­ty­ne­rius me­tus jų nu­pirk­ta (įskai­tant ir 7 vie­tų „Qash­qai+2“) dau­giau nei 2 mln. To­dėl pir­kė­jai, už­si­sa­kę šio mo­de­lio ke­tur­ra­tį, bu­vo pri­vers­ti pa­lauk­ti ei­lė­je.

Šie­met rin­ko­je pa­si­ro­dęs an­tros kar­tos „Nis­san Qash­qai“ iš­tai­sė pirm­ta­ko trū­ku­mus – blan­ko­ką iš­vaiz­dą, as­ke­tiš­ką au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną, pra­stą gar­so izo­lia­ci­ją ir barš­kan­čią va­žiuok­lę. Iš tie­sų, an­tro­sios kar­tos „Qash­qai“ nuo su­rin­ki­mo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo pa­to­bu­lė­jęs vi­sais at­žvil­giais. Už anks­tes­nį mo­de­lį jis be­veik 5 cm il­ges­nis, 1,5 cm pla­tes­nis ir 2 cm že­mes­nis. Jo si­lue­tas at­ro­do kur kas di­na­miš­kiau, nei pirm­ta­ko. Nors ir pa­di­dė­jęs, nau­ja­sis „Qash­qai“ 40 kg leng­ves­nis už se­ną­jį, tu­ri 20 li­trų tal­pes­nę ba­ga­ži­nę ir ge­ro­kai erd­ves­nį bei ko­ky­biš­kes­nį sa­lo­ną.

„Me­tų au­to­mo­bi­lio 2015“ kon­kur­sui įga­lio­tie­ji at­sto­vai pri­sta­tė dy­ze­li­nę 1.6 li­tro 130 AG nu­ga­lė­to­jo ver­si­ją su ge­riau­sia įran­ga. To­kios komp­lek­ta­ci­jos „Nis­san Qash­qai“ kai­nuo­ja 101 300 lt., o pra­di­nė šio mo­de­lio kai­na Lie­tu­vos rin­ko­je – nuo 59 900 Lt.

Nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­kęs vos dviem ba­lais, an­trą­ją vie­tą „Me­tų au­to­mo­bi­lio 2015“ kon­kur­se pel­nė pui­kiai at­ro­dan­tis, ga­lin­gas, pra­ban­gus ir dau­ge­lio gei­džia­mas „Pors­che Ma­can“.

„Iš vir­tu­vės tie­siai į ba­lių“ - maž­daug taip ga­li­ma bū­tų perf­ra­zuo­ti ži­no­mą po­sa­kį, šiuo at­ve­ju la­bai tin­kan­tį „Ma­can“. Mat gar­sio­ji „Pors­che“ mar­kė, drau­ge su „Ca­dil­lac“, - šių kon­kur­sų de­biu­tan­tės. Ir iš­kart – to­kia sėk­mė.

„Pors­che Ma­can“ pri­sta­čiu­sio ofi­cia­laus ga­min­to­jo at­sto­vo Lie­tu­vo­je - UAB „Pri­me Au­to“ va­do­vas Jo­nas Jokš­tys džiau­gė­si ir de­biu­tan­to sėk­me, ir pui­kiai dir­ban­čio ko­lek­ty­vo, per trum­pą lai­ko­tar­pį pa­sie­ku­sio iš­ties įspū­din­gų re­zul­ta­tų, veik­la.

Rim­tas „Pors­che“ at­sto­vų am­bi­ci­jas ša­lies rin­ko­je liu­di­ja ir ki­tą­met jų pla­nuo­ja­mos at­švęs­ti įkur­tu­vės nau­ja­ja­me sa­lo­ne ša­lies sos­ti­nė­je.

Tre­čio­je vie­to­je šį­syk li­ko vo­kiš­kas „Ford Mon­deo“, prieš sa­vai­tę ana­lo­giš­kuo­se rin­ki­muo­se trium­fa­vęs kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je. Jį ko­mi­si­jos na­riai įver­ti­no 41 ba­lu.

Be­je, „Ford“ vie­na mar­kių, ku­rią lie­tu­viš­kuo­se ge­riau­sio­jo rin­ki­muo­se daž­niau­siai ly­dė­da­vo sėk­mė. Pri­min­si­me, jog iki šiol dau­giau­sia, po ke­tu­ris kar­tus me­tų au­to­mo­bi­lio kon­kur­suo­se nu­ga­lė­to­jais yra ta­pę įvai­rių mo­de­lių „Ford“ ir „Ško­da“ au­to­mo­bi­liai.

Ket­vir­to­je vie­to­je šį­kart li­ko „Volks­wa­gen Pa­ssat“ (36 ba­lai), penk­to­je – C kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ (34 ba­lai), šeš­to­je – dar vie­nas vo­kiš­kas BMW 2 au­to­mo­bi­lis, o sep­tin­to­ji vie­ta iš fi­na­li­nin­kų sep­ty­niu­kės ati­te­ko „Ško­da Fa­bia“ (21 ba­las).

Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo 30 au­to­mo­bi­lių, ku­riuos po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu lai­kė ne tik žiu­ri na­riai, bet ir au­to­mo­bi­lis­tai bei jiems pri­jau­čian­tys. Kon­kur­so in­for­ma­ci­nio par­tne­rio – DEL­FI nau­jie­nų por­ta­lo su­reng­tuo­se „Tau­tos au­to­mo­bi­lio 2015“ rin­ki­muo­se di­džiau­sio por­ta­lo lan­ky­to­jų pa­lai­ky­mo su­si­lau­kė „Su­ba­ru WRX STI GT“, ku­riam sa­vo sim­pa­ti­jas sky­rė net 26,9% pro­cen­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių žmo­nių.

Itin at­kak­lio­je ko­vo­je, kaip ir de­ra ti­kram spor­ti­niam bo­li­dui, tik fi­ni­šo tie­sio­jo­je „Su­ba­ru WRX STI GT“ iš­plė­šė per­ga­lę prieš „Au­di A6“, ku­ris pel­nė 23,5% pro­cen­to bal­sų.

Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pri­zą nau­ja­jam tau­tos au­to­mo­bi­liui įtei­kė olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­ni­jus Alek­na.

Tre­čią­ją DEL­FI skai­ty­to­jų sim­pa­ti­jų vie­tą užė­mė dar vie­nas vo­kiš­kas – „Volks­wa­gen Pa­ssat“ au­to­mo­bi­lis.

Bur­tų ke­liu bus iš­aiš­kin­ti trys DEL­FI skai­ty­to­jai, pa­de­mons­tra­vę ge­riau­sią in­tui­ci­ją ir bal­sa­vi­mo me­tu įspė­ję no­mi­na­ci­jos „Tau­tos au­to­mo­bi­lis 2015“ nu­ga­lė­to­ją, ku­rie bus ap­do­va­no­ti spe­cia­liu pri­zu – ren­gi­nio rė­mė­jo „Con­ti­nen­tal“ pa­dan­gų komp­lek­tais.

Žyd­rū­nas Sa­vic­kas ar­ba pa­di­din­to pra­ei­na­mu­mo žmo­gus, kaip jį ti­tu­la­vo fi­na­li­nio va­ka­ro ve­dė­jas Arū­nas Va­lins­kas, pa­skel­bė dar vie­nos pres­ti­ži­nės „Me­tų vi­su­rei­gio 2015“ no­mi­na­ci­jos lau­rea­tą. Juo ta­po „Pors­che Ma­can“.

Ra­dis­tas Ro­lan­das Mac­ke­vi­čius kar­tu su žmo­na Ie­va įtei­kė DNB ban­ko pri­zą, ku­rį vie­nas ren­gi­nio rė­mė­jų sky­rė jų pa­čių iš­rink­tam ir „Me­tų šei­mos au­to­mo­bi­liu“ ti­tu­luo­tam „Nis­san Qash­qai“.

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą šią mar­kę at­sto­va­vęs M. Plu­kys vos spė­jo kop­ti į sce­ną - „Nis­san Qash­qai“ ti­tu­luo­čiau­sias ša­lies au­to­mo­bi­lių spor­ti­nin­kas, Sei­mo na­rys Sta­sys Brun­dza iš­rin­ko sau­giau­siuo­ju kon­kur­so au­to­mo­bi­liu.

Spor­tiš­kiau­sią – „Su­ba­ru WRX STI GT“ au­to­mo­bi­lį įvar­di­ju­si dai­ni­nin­kė Ni­jo­lė Par­ei­gy­tė no­mi­nan­tui skir­tą pri­zą įtei­kė gar­siam au­to­mo­bi­lių ra­lio meis­trui Arū­nui Strums­kiui, da­bar at­sto­vau­jan­čiam šią mar­kę.

Tra­di­ci­niu pri­zu už di­zai­ną, ku­rį šie­met įstei­gė LI­TEX­PO rū­mai, gar­sus ar­chi­tek­tas ir dai­ni­nin­kas Al­gir­das Kauš­pė­das ap­do­va­no­jo iš­ties įspū­din­gai at­ro­dan­tį „Ja­guar F Ty­pe Cou­pe“ pri­sta­čiu­sios UAB „Inch­ca­pe Mo­tors“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Do­na­tą Sta­nio­nį, o „Vers­lo kla­sės“ au­to­mo­bi­liu ren­gi­nio in­for­ma­ci­niai par­tne­riai DEL­FI no­mi­na­vo šie­me­ti­nia­me kon­kur­se de­biu­ta­vu­sios mar­kės „Ca­dil­lac CTS“ mo­de­lį, ku­riam skir­tą pri­zą DEL­FI rin­ko­da­ros va­do­vė Kris­ti­na Va­lai­ty­tė įtei­kė UAB „Kia Au­to“ va­do­vui Gin­ta­rui Kau­kė­nui. Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­si­ra­šė su­tar­tį su bend­ro­ve „IFS Eu­ro­pe BV“ ir ta­po pir­muo­ju ir vie­nin­te­liu šių iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių at­sto­vu Lie­tu­vo­je.

Šeš­ta­die­nį bu­vo įteik­ta ir vie­nuo­lik­to­ji iš ei­lės „Mo­te­rų ais­tros au­to­mo­bi­lio“ no­mi­na­ci­ja, ku­rią nuo pat pra­džių stei­gia po­pu­lia­rus žur­na­las „Lai­ma“. Šį­kart mo­te­rų ais­tros au­to­mo­bi­liu no­mi­nuo­tas BMW X6, o tai liu­di­jan­čią do­va­ną au­to­mo­bi­lį pri­sta­čiu­sios bend­ro­vės „Kras­ta Au­to Vil­nius“ va­do­vei Der­gi­lei Čer­niaus­kie­nei įtei­kė As­ta Va­len­tai­tė.

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo pri­zas - tra­di­ci­nis „Me­tų vai­ras 2014“, skir­tas la­biau­siai Lie­tu­vos var­dą už­sie­nio tra­so­se gar­si­nu­siam ša­lies au­to­mo­bi­lių spor­ti­nin­kui, įteik­tas Ro­ber­tui Kup­či­kui. Ge­riau­sią au­to­mo­bi­lių spor­ti­nin­ką ap­do­va­no­jo olim­pi­nė čem­pio­nė Lau­ra Asa­daus­kai­tė.

Šie­met Ro­ber­tas trium­fa­vo po­pu­lia­rio­je eu­ro­pi­nė­je „Volks­wa­gen Cas­trol Cup“ se­ri­jo­je ir ta­po Len­ki­jos žie­di­nių lenk­ty­nių čem­pio­nu.

Tai jau an­tra­sis „Me­tų vai­ras“ lenk­ty­ni­nin­ko spor­ti­nių tro­fė­jų ko­lek­ci­jo­je. Pir­mą­jį jis bu­vo pel­nęs ly­giai prieš 10 me­tų.

LRT žiū­ro­vams ir fi­na­li­nio va­ka­ro sve­čiams ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo ne tik ren­gi­nio ve­dė­jas A. Va­lins­kas, bet ir pri­pa­žin­tos Lie­tu­vos sce­nos žvaigž­džės - Ry­tis Ci­ci­nas su šo­kių gru­pe „Ro­ka­da“, Kris­ti­na Zmai­lai­tė ir Ed­mun­das Sei­lius, Ur­tė Ši­la­ga­ly­tė, Kau­no „Žal­gi­rio“ cho­ras, „69 dan­gu­je“ mer­gi­nos, lin­dy­hop šo­kė­jai ir ki­tos.

Kon­kur­są „Me­tų au­to­mo­bi­lis 2015“ vai­ni­ka­vęs fi­na­li­nis va­ka­ras tu­rė­tų ras­ti sa­vo ei­lu­tę ir Gi­ne­so re­kor­dų kny­go­je. Mat jo me­tu tel­šiš­kis An­ta­nas Kon­tri­mas, dau­ge­lio lie­tu­vių ti­tu­luo­ja­mas tie­siog Barz­da, ja 5 me­trus pa­vil­ko „Me­tų vi­su­rei­giu 2015“ iš­rink­tą „Pors­che Ma­can“, sve­rian­tį 1925 ki­log­ra­mus.

Dar vie­nas ša­lies stip­ruo­lis - Vi­das Ble­kai­tis - nu­ste­bi­no žiū­ro­vus net dviem pa­sie­ki­mais.

Kon­kur­so „Me­tų au­to­mo­bi­lis 2015“ gar­bės pa­ky­la:

Me­tų au­to­mo­bi­lis 2015 - „Nis­san Qashqai”

Tau­tos au­to­mo­bi­lis 2015 - „Su­ba­ru WRX STI“,

Me­tų vi­su­rei­gis 2015 - „Pors­che Macan“

Sau­giau­sias au­to­mo­bi­lis - „Nis­san Qashqai”

Vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­lis - „Ca­di­lac CTS”

Šei­mos au­to­mo­bi­lis - „Nis­san Qashqai”

Mo­te­rų ais­tros au­to­mo­bi­lis - BMW X6

Pri­zas už di­zai­ną - „Ja­guar F-Ty­pe Coupe“

Spor­tiš­kiau­sias au­to­mo­bi­lis - „Su­ba­ru WRX STI GT“

Me­tų vai­ras 2014 - Ro­ber­tas Kupčikas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami