Milijardinį kontraktą su kinais pasirašę lietuviai vilios ir kinų turistus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-26 08:45
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-26 08:45
Kinų delegacija aplankė „Avia Solutions Group“ priklausantį „FL Technics“ orlaivių techninio aptarnavimo centrą Kauno oro uoste. Bendrovės nuotrauka
Į Lie­tu­vą at­vy­ku­si an­tros pa­gal dy­dį Ki­ni­jos He­na­no pro­vin­ci­jos vy­riau­sy­bės de­le­ga­ci­ja do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis pla­čiai bend­ra­dar­biau­ti pi­lo­tų ren­gi­mo, lėk­tu­vų re­mon­to ir tu­riz­mo sri­ty­se.

Į Lie­tu­vą ki­nai at­vy­ko „A­via So­lu­tions Group“ ir „A­viaAM Lea­sing“ bend­ro­vių kvie­ti­mu. Pa­sta­ro­ji įmo­nė ne­se­niai bū­tent su He­na­no pro­vin­ci­jos ci­vi­li­nės avia­ci­jos vys­ty­mo ir in­ves­ti­ci­jų bend­ro­ve („HNCA“) pa­si­ra­šė be­veik 1 mlrd. JAV do­le­rių ver­tės bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Re­mian­tis ša­lių su­si­ta­ri­mu, Lie­tu­vos „A­viaAM Lea­sing“, val­dan­ti 4 mlrd. JAV do­le­rių ver­tės or­lai­vių par­ką vi­sa­me pa­sau­ly­je, ir Ki­ni­jos bend­ro­vė įstei­gė bend­rą įmo­nę, ku­ri Azi­jos oro li­ni­joms nuo­mo­ja „Boeing 737“ ir „Air­bus A320“ or­lai­vius bei tei­kia kon­sul­ta­ci­nes pa­slau­gas.

Vi­zi­to me­tu He­na­no vi­ce­gu­ber­na­to­rių pri­ėmė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, ku­ris su p. Zhao Jian­cai ap­ta­rė ša­lių eko­no­mi­nį bei kul­tū­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir bend­rus pro­jek­tus ke­lei­vių bei kro­vi­nių per­ve­ži­mo sri­ty­se. Ki­nų de­le­ga­ci­ja Lie­tu­vo­je ap­lan­kė ir įmo­nių gru­pei „A­via So­lu­tions Group“ pri­klau­san­tį „FL Tech­nics“ or­lai­vių tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo cen­trą Kau­no oro uos­te bei „BAA Trai­ning“ pi­lo­tų par­en­gi­mo cen­trą Vil­niu­je. Su­si­ti­ki­mų me­tu „HNCA“ ir „A­via So­lu­tions Group“ va­do­vai su­si­ta­rė iš­plės­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ir ap­ta­rė pla­nuo­ja­mus bend­rus pro­jek­tus įvai­rio­se sri­ty­se, įskai­tant pi­lo­tų ren­gi­mą, lėk­tu­vų re­mon­tą bei tu­riz­mą.

Vi­lios ki­nų turistus

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius ir Henano provincijos vicegubernatorius p. Zhao Jiancai.Bendrovės nuotrauka

Bū­tent šio­se sri­ty­se vis daž­niau įvar­di­ja­mos opiau­sios nuo­lat au­gan­čios Azi­jos avia­ci­jos rin­kos prob­le­mos. Skai­čiuo­ja­ma, jog vien Azi­jos ir Ra­mio­jo van­de­ny­no re­gio­ne iki 2034 m. pri­reiks be­ne 500 tūkst. nau­jų pi­lo­tų ir or­lai­vių me­cha­ni­kų.

Tu­riz­mo rin­ka Ki­ni­jo­je taip pat nuo­lat au­ga. Vien 2015 me­tais dau­giau nei 120 mi­li­jo­nų ša­lies gy­ven­to­jų ke­lia­vo už Ki­ni­jos ri­bų, kur iš­lei­do net 104 mi­li­jar­dus JAV do­le­rių. „A­via So­lu­tions Group“ su ki­nais bend­ra­dar­biau­ja ku­riant Azi­jos ke­liau­to­jams pa­trauk­lų tu­ris­ti­nį marš­ru­tą. Su­si­ti­ki­mų Lie­tu­vo­je me­tu sve­čiams pri­sta­ty­ta kar­tu su ke­lio­nių ope­ra­to­riu­mi „KI­DY Tour“ par­eng­ta pir­mi­nė tu­riz­mo prog­ra­ma, ku­ri ki­nų ke­liau­to­jams at­vers pa­to­gų ke­lią Bal­ti­jos ša­lių ir Eu­ro­pos link.

„Šis vie­nos di­džiau­sių Ki­ni­jos pro­vin­ci­jų de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas svar­bus ne tik užt­vir­tin­ti abie­jų įmo­nių ryž­tą įgy­ven­di­nant bend­rus pro­jek­tus, bet ir vi­sam Lie­tu­vos trans­por­to bei tu­riz­mo sek­to­riui. Bū­da­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riais ir tu­rė­da­mi vi­sus rei­kia­mus ser­ti­fi­ka­tus, lie­tu­viai yra itin pa­trauk­lūs par­tne­riai Azi­jos vals­ty­bėms, ku­rių eko­no­mi­ka, tu­riz­mo ir avia­ci­jos sek­to­riai bei jų ga­li­my­bės nuo­lat ple­čia­si. Ma­nau, jog at­ei­ty­je vis daž­niau gir­dė­si­me apie bend­rus Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos pro­jek­tus“, – tei­gė „A­via So­lu­tions Group“ val­dy­bos na­rys Žil­vi­nas La­pins­kas.

Kinų delegaciją labiausiai domino bendradarbiavimas pilotų rengimo, lėktuvų remonto ir turizmo srityse.Bendrovės nuotrauka

Po­ten­cia­las milžiniškas

Vos per pen­ke­rius me­tus Ki­ni­jo­je skrai­dan­čių lėk­tu­vų skai­čius iš­au­go be­ne 70 proc., o iki 2030 m. vie­ti­nės oro li­ni­jos ža­da įsi­gy­ti net 4000 nau­jų or­lai­vių.

„Šie skai­čiai ro­do, jog ša­lies po­ten­cia­las yra mil­ži­niš­kas, ta­čiau to­kiam stai­giam au­gi­mui su­val­dy­ti bū­ti­nos ži­nios ir pa­tir­tis“, – ko­men­ta­vo „A­via So­lu­tions Group“ val­dy­bos na­rys. „A­zi­jos ša­lių ban­kai ir ki­tos įmo­nės nuo­lat ieš­ko bū­dų kuo efek­ty­viau „į­dar­bin­ti“ lė­šas, o in­ves­ti­ci­jos į or­lai­vius tei­kia sta­bi­lią 10–15 proc. grą­žą, to­dėl vis dau­giau akių kryps­ta į avia­ci­ją. Dėl geog­ra­fi­nės šio re­gio­no pa­dė­ties oro trans­por­tas yra ne­pa­kei­čia­mas, to­dėl lėk­tu­vų rei­kia vi­siems. Tad ne­nuos­ta­bu, kad vie­tos įmo­nės ieš­ko pa­ti­ki­mų, eu­ro­pi­niais stan­dar­tais be­si­va­do­vau­jan­čių par­tne­rių su di­de­le pa­tir­ti­mi ir ge­ro­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis. Mes džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­si­telk­ti sa­vo ži­nias ir taip už­ti­krin­ti sta­bi­lų avia­ci­jos ir tu­riz­mo sek­to­rių au­gi­mą Ki­ni­jo­je ir Azi­jos re­gio­ne.“

Ki­ni­jos ci­vi­li­za­ci­jos lop­šiu lai­ko­mo­je He­na­no pro­vin­ci­jo­je gy­ve­na dau­giau nei 103 mln. gy­ven­to­jų, jo­je su­ku­ria­ma dau­giau nei 560 mi­li­jar­dų JAV do­le­rių bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Tai – an­tra pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir penk­ta pa­gal eko­no­mi­kos dy­dį Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos pro­vin­ci­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atsiprašau  78.58.195.65 2016-06-26 23:55:03
Jus galit žmogiškai parašyti jeigu jau žmonėm rašot? už ką tas miliardas dolerių? už liektuvų gamyba? Stambios sumos pasakyčiau.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami