Milijonus iš šešėlio sems kiauru samčiu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-08 06:00
E. važtaraščių sistemą vežėjai vertina ne kaip patogią naujovę, o kaip administracinę naštą. LŽ archyvo nuotraukos
Spa­lį įsi­ga­lio­sian­ti elek­tro­ni­nė važ­ta­raš­čių sis­te­ma, ku­ria ke­ti­na­ma iš trans­por­to įmo­nių, gal­būt tu­rin­čių še­šė­li­nių pa­ja­mų, iš­rei­ka­lau­ti mi­li­jo­nus eu­rų ne­su­ren­ka­mų mo­kes­čių, su­lau­kė itin di­de­lio ne tik ve­žė­jų, bet ir jų pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čių bend­ro­vių su­si­do­mė­ji­mo. Po il­gų dis­ku­si­jų vers­lui „spus­te­lė­jus“ tai­syk­lė­se pa­lik­ta iš­im­tis – aki­vaiz­di ga­li­my­bė ne­są­ži­nin­go­mis ma­ni­pu­lia­ci­jo­mis slėp­ti mo­kes­čius.

„Tei­sės ak­tų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je pa­skelb­to­se tai­syk­lė­se prieš pa­sku­ti­nį svars­ty­mą ir pri­ėmi­mą yra pa­da­ry­ta tam ti­krų po­ky­čių, ten­ki­nan­čių vers­lą. Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), su­pras­da­ma vers­lo są­ly­gas ir spe­ci­fi­ką, su jais su­ti­ko“, – LŽ sa­kė ins­pek­ci­jos at­sto­vas spau­dai Da­rius Bu­ta.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai nuo spa­lio 1 die­nos pri­va­lės elek­tro­ni­niu bū­du ar­ba tam ti­krais at­ve­jais raš­tu pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai PVM sąs­kai­tas fak­tū­ras, važ­ta­raš­čius ir ki­tus kro­vi­nių ga­be­ni­mo do­ku­men­tus. Iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos (i.MAS) ir dvie­jų po­sis­te­mių – sąs­kai­tų fak­tū­rų (i.SAF) bei e. važ­ta­raš­čių (i.VAZ) – įgy­ven­di­ni­mo ver­tė sie­kia 3,7 mln. eu­rų (iš jų 2,9 mln. eu­rų – i.VAZ sis­te­mai).

Rei­ka­la­vi­mas teik­ti važ­ta­raš­čių duo­me­nis VMI ne juo­kais iš­gąs­di­no da­lį lo­gis­ti­kos sek­to­riaus bend­ro­vių. Jos tei­gė, jog nau­jo­vė bran­giai kai­nuos są­ži­nin­giems ve­žė­jams, o nuo še­šė­li­nės veik­los ne­va ne­at­bai­dys. Ta­čiau Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ne­abe­jo­ja sėk­me – esą biu­dže­tą pa­sieks iš še­šė­lio iš­trauk­ti mi­li­jo­nai eu­rų.

Skaičiuojama, kad įsidiegti e. važtaraščius visoms transporto įmonėms iš viso kainuos 400 tūkst. eurų.

Iš­im­čių įvairovė

VMI, dėl e. važ­ta­raš­čių su­lau­ku­si apie 100 pa­siū­ly­mų ir klau­si­mų, pa­tei­kė ga­lu­ti­nį i.VAZ trum­pi­niu ži­no­mos sis­te­mos pro­jek­tą. Ja­me at­si­ra­do ke­le­tas svar­bių iš­im­čių.

Be­ne svar­biau­sias pa­kei­ti­mas: vyks­tant tarp­tau­ti­niam ve­ži­mui teik­ti VMI duo­me­nų bus ne­pri­va­lo­ma. At­siž­vel­giant į nu­ma­ty­tas są­ly­gas, važ­ta­raš­čio duo­me­nų teik­ti ne­rei­kė­tų ir tais at­ve­jais, kai kro­vi­nys pri­sta­to­mas ga­vė­jams, ku­rie ne­vyk­do ko­mer­ci­nės veik­los (pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jų per­kraus­ty­mas, mais­to ar ki­tų pre­kių pri­sta­ty­mas į na­mus ir t. t.). Taip pat pa­žy­mi­ma, kad važ­ta­raš­čių duo­me­nis pri­va­lo­ma teik­ti tik ga­be­nant kro­vi­nius ke­lių trans­por­tu, o ne ge­le­žin­ke­liu ar van­dens trans­por­tu.

Ta­čiau daug įdo­mes­nė nau­ja iš­im­tis, at­si­ra­du­si po kon­sul­ta­ci­jų su įvai­rio­mis vers­lo aso­cia­ci­jo­mis ir pri­va­čio­mis bend­ro­vė­mis. Pa­gal ją „duo­me­nų tei­ki­mas VMI bū­tų ne­pri­va­lo­mas ga­be­nant kro­vi­nius sa­vo sąs­kai­ta ar mo­kes­čių mo­kė­to­jui ga­be­nant kro­vi­nius iš vie­no sa­vo pa­da­li­nio į ki­tą, net ir tais at­ve­jais, jei kro­vi­nio per­ve­ži­mą at­lik­tų sam­dy­tas ki­tas mo­kes­čių mo­kė­to­jas – ve­žė­jas“.

Tai­gi kai, pa­vyz­džiui, maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­las sam­do ve­žė­ją ga­ben­ti pre­kes iš tam tink­lui pri­klau­san­čių san­dė­lių į par­duo­tu­ves, VMI apie to­kį ve­ži­mą pra­neš­ti ne­rei­kės – bus ga­li­ma vi­siš­kai le­ga­liai ne­pil­dy­ti e. važ­ta­raš­čių.

Ri­zi­ką žino

Žil­vi­no Ger­ma­na­vi­čiaus, i.VAZ pro­jek­to va­do­vo, tei­gi­mu, šiuo me­tu VMI ne­tu­ri duo­me­nų, kiek iš vi­sų Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mų ve­ži­mų su­da­ro bū­tent to­kio po­bū­džio ve­ži­mai – kai mo­kes­čių mo­kė­to­jas ga­be­na kro­vi­nius iš vie­no sa­vo pa­da­li­nio į ki­tą. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad tai­syk­lė­se nu­ma­čius šią iš­im­tį ga­li­my­bė nu­slėp­ti ve­ži­mus, o kar­tu ir iš­si­suk­ti nuo mo­kes­čių, pa­di­dė­ja. Bet taip ti­ki­ma­si pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą smul­kie­siems vers­li­nin­kams.

„Jū­sų pa­teik­tas pa­vyz­dys, kai di­de­lis pre­ky­bos cen­trų tink­las sam­do ve­žė­ją, ku­ris ga­be­na pre­kes iš tam tink­lui pri­klau­san­čių san­dė­lių į par­duo­tu­ves, tiks­liai at­spin­di ap­ta­ria­mą duo­me­nų tei­ki­mo iš­im­tį. Ta­čiau ji pa­lies ir pa­čius smul­kiau­sius vers­li­nin­kus, pa­vyz­džiui, ve­žan­čius sa­vo pre­kes iš ne­di­de­lės par­duo­tu­vės į mu­gę, par­odą ir t. t. Ri­zi­ka dėl ga­li­mų ne­są­ži­nin­go vers­lo ma­ni­pu­lia­ci­jų nau­do­jan­tis šia iš­im­ti­mi VMI ži­no­ma, ir ją bus ban­do­ma eli­mi­nuo­ti ki­to­mis i.MAS (iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos) ku­ria­mo­mis prie­mo­nė­mis. Bet rei­kia pa­žy­mė­ti, jog to­kios iš­im­ties ne­bu­vi­mas vers­lui bū­tų ge­ro­kai di­des­nė ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta“, – kal­bė­jo Ž. Ger­ma­na­vi­čius.

Pa­šne­ko­vo žo­džiais, mi­nė­tą iš­im­tį dau­giau­sia lė­mė tai, kad tai­syk­lės reng­tos orien­tuo­jan­tis pri­nci­pu B2B – „vers­las vers­lui“. Tai reiš­kia, jog tu­ri bū­ti kro­vi­nio ga­be­ni­mas tarp dvie­jų ūkio su­bjek­tų, dėl ko vė­liau bus ar­ba jau bu­vo su­da­ry­tas tam ti­krų pre­kių pir­ki­mo ir par­da­vi­mo san­do­ris.

Lai­ko našta

Tuo me­tu ve­žė­jai sa­ko, kad bū­tent prie­vo­lės teik­ti VMI iš­ra­šo­mų važ­ta­raš­čių duo­me­nis, kai kro­vi­niai ga­be­na­mi tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais, at­si­sa­ky­mas yra la­biau­siai jų dar­bo ne­ap­sun­kin­sian­ti nau­jie­na. Anot aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ se­kre­to­riaus trans­por­to po­li­ti­kai pa­va­duo­to­jos Vir­gi­ni­jos Gai­dy­tės, ve­žė­jai pa­lan­kiai ver­ti­na ir iš­im­tį, pa­gal ku­rią ne­rei­kia teik­ti važ­ta­raš­čių duo­me­nų, kai kro­vi­niai ga­be­na­mi sa­vo sąs­kai­ta ir pri­žiū­ri­mi mui­ti­nės.

„Nors bu­vo at­siž­velg­ta į daug vers­lo at­sto­vų pa­siū­ly­mų, pats pro­jek­tas ver­ti­na­mas dau­giau ne kaip pa­gal­ba vers­lui ir še­šė­li­nę eko­no­mi­ką ma­ži­nan­ti prie­mo­nė, o kaip pa­pil­do­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta, par­ei­ka­lau­sian­ti iš są­ži­nin­gų mo­kes­čių mo­kė­to­jų – važ­ta­raš­čių ren­gė­jų – ir fi­nan­si­nių, ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių pri­tai­kant įmo­nių aps­kai­tos sis­te­mas šioms prie­vo­lėms įgy­ven­din­ti. Nu­ma­to­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta už­guls tą da­lį ve­žė­jų, ku­riems teks reng­ti važ­ta­raš­čius ga­be­nant kro­vi­nius vi­daus marš­ru­tais“, – ne­abe­jo­jo V.Gai­dy­tė.

Ta­čiau VMI at­sto­vai skai­čiuo­ja, kad įsi­dieg­ti e. važ­ta­raš­čius vi­soms trans­por­to įmo­nėms iš vi­so kai­nuos tik 400 tūkst. eu­rų, o kai po­pie­ri­niai važ­ta­raš­čiai bus pa­keis­ti į elek­tro­ni­nius, juos pil­dan­čios įmo­nės ga­liau­siai kas­met su­tau­pys iki 28,5 mln. eu­rų. Ke­ly­je dir­ban­tiems ins­pek­to­riams taps kur kas pa­pras­čiau ti­krin­ti ve­žė­jus.

Sėk­min­gas bandymas

E. važ­ta­raš­čių nau­dą VMI grin­džia ir sėk­min­gu ban­do­muo­ju e. PVM sąs­kai­tų-fak­tū­rų (i.SAF) po­sis­te­mio ty­ri­mu. Su­kū­rus šį po­sis­te­mį vi­si PVM mo­kė­to­jai pri­va­lės teik­ti mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riui gau­na­mų ir iš­ra­šo­mų PVM sąs­kai­tų duo­me­nis.

Kol sis­te­ma bus su­kur­ta, teik­ti mi­nė­tus duo­me­nis nu­ro­dy­ta maž­daug 7 tūkst. ri­zi­kin­gais lai­ko­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų. VMI skai­čia­vi­mu, tarp šių pa­pil­do­mai kon­tro­liuo­ja­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pa­ly­gin­ti pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio-rug­sė­jo mė­ne­sių PVM dek­la­ra­ci­jų duo­me­nis, 6,4 mln. eu­rų, ar­ba 80 proc., pa­di­dė­jo mo­kė­ti­nas PVM. Ga­vę VMI nu­ro­dy­mus mo­kes­čių mo­kė­to­jai pa­tiks­li­no anks­tes­nių mo­kes­ti­nių lai­ko­tar­pių PVM dek­la­ra­ci­jas ir pa­pil­do­mai dek­la­ra­vo 459 tūkst. eu­rų mo­kė­ti­no PVM. Kai VMI iš­ana­li­za­vo gau­tus duo­me­nis, nu­sta­tė ne­ati­ti­ki­mus ir ini­ci­ja­vo jų ša­li­ni­mą bei at­li­ko apie 100 kon­tro­lės veiks­mų, mo­kes­čių mo­kė­to­jai pa­pil­do­mai dek­la­ra­vo apie 760 tūkst. eu­rų PVM.

Pla­nuo­ja­ma, kad abi in­for­ma­ci­nės sis­te­mos – e. važ­ta­raš­čių ir e. sąs­kai­tų-fak­tū­rų – pra­dės veik­ti nuo šių me­tų spa­lio 1 die­nos.

Skaičiai

Kro­vi­ni­nio ke­lių trans­por­to veik­los vyk­dy­mą dek­la­ruo­jan­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų at­žvil­giu VMI 2014-ai­siais at­li­ko 1071, o per 2015 me­tų de­vy­nis mė­ne­sius – 767 kon­tro­lės veiks­mus. 2014 me­tais bu­vo nu­sta­ty­ta mo­kes­čių ne­ati­ti­ki­mų, ku­rių ver­tė – 2,6 mln. eu­rų, per 2015-ųjų de­vy­nis mė­ne­sius – 1,44 mln. eu­rų. At­lie­kant pa­ti­kri­ni­mus 2014-ai­siais nu­sta­ty­ti 188, per de­vy­nis pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sius – 141 ad­mi­nis­tra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AMB  213.252.196.2 2016-03-09 15:30:58
Kiauras samtis irgi samtis, paėst biški galima... apie vmi šiaip nuomone dar nėr pati blogiausia, bet šiaip tai baisu kaip verslas tvarkosi su valstybe kaip nusibaudusia tarnaite.
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami