Mina pedalus be liemenių ir įkaušę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-14 06:00
Pėsčiųjų perėja persivesti dviratį išmoko dar toli gražu ne visi. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Į Lie­tu­vą plūs­te­lė­jus pa­va­sa­riš­kiems orams, gat­vė­se spar­čiai gau­sė­ja pe­da­lus mi­nan­čių en­tu­zias­tų. Ta­čiau per­nai įsi­ga­lio­ju­sių Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų, nu­ma­tan­čių, kad va­žiuo­da­mas va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi švie­siuo­ju par­os me­tu dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tos švie­sos, o už­pa­ka­ly­je - rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas, da­lis dvi­ra­ti­nin­kų, at­ro­do, ne­spė­jo įsi­są­mo­nin­ti.

„No­rė­čiau pri­min­ti, kad vie­toj lie­me­nės ga­li bū­ti ir ki­tas ryš­kias­pal­vis – gel­to­nos, oran­ži­nės ar­ba rau­do­nos spal­vos – dra­bu­žis su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais. Dau­gu­ma dvi­ra­ti­nin­kams par­duo­da­mų kos­tiu­mų ati­tin­ka šiuos rei­ka­la­vi­mus, to­dėl reng­tis dar vie­ną pa­pil­do­mą lie­me­nę to­kiu at­ve­ju ne­bū­ti­na. Iš pa­tir­ties ži­no­ma, kad ke­lių po­li­ci­nin­kai die­ną, ma­ty­da­mi ryš­kias­pal­viu vir­šu­ti­niu dra­bu­žiu ap­si­ren­gu­sį dvi­ra­ti­nin­ką, net jei ant dra­bu­žio nė­ra spe­cia­lių at­švai­tų, jo ne­baus. Svar­bu, kad žmo­gus rū­pin­tų­si sa­vo sau­gu­mu ir bū­tų pa­ste­bi­mas ke­ly­je“, - pa­aiš­ki­no Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis.

Mir­tis pa­si­tin­ka manevruojant

Anot V. Pumpučio, neatsargūs dviratininkų manevrai kelyje – viena pagrindinių nelaimių priežasčių./LŽ archyvo nuotrauka

Pa­sak pa­šne­ko­vo, tei­gia­mos per­nai lie­pą įsi­ga­lio­ju­sių pa­tai­sų ten­den­ci­jos pa­si­reiš­kė dar 2013 me­tais. Mat ne­ma­ža da­lis dvi­ra­ti­nin­kų bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad tuo­met pri­im­tos pa­tai­sos įsi­ga­lio­jo ne­del­siant, o ne po me­tų - 2014-ai­siais. Per eis­mo įvy­kius 2013 me­tais, pa­ly­gin­ti su 2012-ai­siais, žu­vu­sių dvi­ra­ti­nin­kų su­ma­žė­jo dras­tiš­kai – nuo 32 iki 18. 2014 me­tais šis skai­čius jau iš­li­ko be­veik ne­pa­ki­tęs – per­nai po mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ra­tais gy­vy­bės ne­te­ko 19, šie­met - 2 dvi­ra­ti­nin­kai.

„No­rė­čiau ypač at­kreip­ti dvi­ra­ti­nin­kų dė­me­sį į kiek įma­no­ma at­sar­ges­nį ma­nev­ra­vi­mą va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je. Dau­ge­lis žū­čių per­nai įvy­ko dėl to, kad dvi­ra­ti­nin­kai, ne­įver­ti­nę si­tua­ci­jos ke­ly­je, ban­dy­da­vo stai­giai ri­kiuo­tis iš vie­nos eis­mo juo­stos į ki­tą, su­kda­vo ar­ba ne­at­sar­giai kirs­da­vo va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį. Tai ga­li­ma da­ry­ti tik įver­ti­nus si­tua­ci­ją. Jei stai­giai iš­šok­si­te va­žiuo­jan­čiam au­to­mo­bi­liui prieš no­sį, ieš­ko­ti kal­tų daž­nai ga­li bū­ti per vė­lu“, - įspė­jo V. Pum­pu­tis.

Įve­dus nau­jus rei­ka­la­vi­mus švie­siuo­ju par­os me­tu, mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus va­do­vo tei­gi­mu, per­nai ne­be­pa­si­tai­kė to­kių at­ve­jų, kad mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai už­va­žiuo­tų ant dvi­ra­ti­nin­ko, va­žiuo­jan­čio ta pa­čia kryp­ti­mi.

„La­bai svar­bu ska­tin­ti bend­rą sau­gaus eis­mo kul­tū­rą ša­lies ke­liuo­se. Kai dvi­ra­ti­nin­kas sten­gia­si bū­ti ma­to­mas ke­ly­je ir nau­do­ja rei­ka­lin­gas sau­gos prie­mo­nes, tuo­met ir mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai ver­ti­na to­kį dvi­ra­ti­nin­ką pa­lan­kiau, sten­gia­si kul­tū­rin­gai jį ap­lenk­ti. Ne­pa­mirš­ki­me, kad rei­kia gerb­ti ne tik sa­ve, bet ir ki­tus eis­mo da­ly­vius, tai tu­ri tap­ti sa­vai­me su­pran­ta­ma. Dvi­ra­ti­nin­kas, ku­ris va­žiuo­ja ap­si­ren­gęs pil­kos spal­vos dra­bu­žiais, be lie­me­nės ir ži­bin­tų, net ir die­ną yra su­nkiai pa­ste­bi­mas, su­si­lie­ja su ke­liu. Ne­si­lai­kan­tie­ji tai­syk­lių pa­tys tu­rė­tų su­pras­ti, jog ne iš pik­tos va­lios au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai jų ne­ma­to“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Įta­ria sąmokslu

Ta­čiau su pa­pil­do­mais rei­ka­la­vi­mais dvi­ra­ti­nin­kams švie­siuo­ju par­os me­tu iki šiol ne­lin­kę su­tik­ti da­lis dvi­ra­ti­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų tei­gia ma­nan­tys, kad tai tik dar vie­nas au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų in­te­re­sus gi­nan­čių val­di­nin­kų są­moks­las prieš dvi­ra­ti­nin­kus ir pės­čiuo­sius.

„To­kie rei­ka­la­vi­mai bu­vo pri­im­ti vie­na­ša­liš­kai, ke­lių su­in­te­re­suo­tų as­me­nų siū­ly­mu, ne­at­siž­vel­giant nė į vie­nos dvi­ra­ti­nin­kų in­te­re­sus gi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos pa­sta­bas. Mū­sų ra­šy­tos pe­ti­ci­jos, pi­ke­tai prie Sei­mo ne­da­vė jo­kių re­zul­ta­tų. Bu­vo už­si­mo­ta ir be jo­kių pa­grįs­tų prie­lai­dų nu­tar­ta, o vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų po­zi­ci­ja nu­blan­ko prieš ke­lių Sei­mo na­rių ir už eis­mo sau­gu­mą at­sa­kin­gų val­di­nin­kų su­ma­ny­mą. Ne ska­ti­na­mas mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų są­mo­nin­gu­mas, o to­liau en­gia­mi jų au­ko­mis tam­pan­tys dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji. Lyg mo­ky­tų me­džio­to­jų au­kas, kaip ne­pa­virs­ti tai­ki­niu, – ne­są­mo­nė“, - ka­te­go­riš­kai dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mą tu­rin­čias ska­tin­ti prie­mo­nes ver­ti­no Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Eduar­das Kriš­čiū­nas, pats kiau­rus me­tus mi­nan­tis dvi­ra­čio pe­da­lus.

Tei­gia­mai jis bu­vo lin­kęs ver­tin­ti tik vie­ną pa­sta­ruo­ju me­tu su dvi­ra­ti­nin­kais su­si­ju­sį tai­syk­lių pa­kei­ti­mą. Jei dvi­ra­čių ta­ko ko­ky­bė dvi­ra­ti­nin­ko ne­ten­ki­na, jiems su­teik­ta tei­sė rink­tis ir va­žiuo­ti ša­lia esan­čiu ke­liu.

„Daug kur dvi­ra­čių ta­kai yra vi­siš­kai ap­leis­ti. Net ir Vil­niu­je si­tua­ci­ja ge­res­nė tik ten, kur tie­sia­mi nau­ji ap­link­ke­liai ir ša­lia nau­jai įren­gia­mi dvi­ra­čių ta­kai. Iš es­mės vi­sur ki­tur dvi­ra­čių ta­kų dan­gos ko­ky­bė ap­gai­lė­ti­na. Ne­abe­jo­ju, kad ge­riau­siu pa­vyz­džiu, kaip rei­kė­tų tvar­ky­tis šio­je sri­ty­je, ga­li bū­ti Ny­der­lan­dai. Ki­tur, net ir to­je pa­čio­je Va­ka­rų Eu­ro­po­je, spren­di­mai dvi­ra­ti­nin­kų at­žvil­giu yra pri­ima­mi ek­lek­tiš­kai. Mū­sų val­di­nin­kams taip pat akys at­si­ve­ria pa­ma­žu, bet bent jau at­si­ran­da su­pra­ti­mas: po vel­nių, apš­vie­ti­mo stul­pas, įkal­tas dvi­ra­čių ta­kų vi­du­ry­je, yra ab­sur­das“, - lė­tai be­si­kei­čian­tį sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų mąs­ty­mą pa­šie­pė E. Kriš­čiū­nas.

Po­li­ci­nin­kai įspė­ja pirmiausia

Kaip dvi­ra­ti­nin­kai lai­ko­si rei­ka­la­vi­mų švie­siuo­ju par­os me­tu, aky­lai ste­bi ir ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Be lie­me­nės ar įjung­to ži­bin­to die­ną pe­da­lus va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi mi­nan­tys eis­mo da­ly­viai daž­niau­siai at­si­per­ka įspė­ji­mu, ta­čiau pik­ty­biš­kai ar pa­kar­to­ti­nai ne­si­lai­kan­tie­ji rei­ka­la­vi­mų ga­li bū­ti bau­džia­mi bau­da nuo 5 iki 11 eu­rų. Tam­siuo­ju par­os me­tu, kai pri­va­lo­ma va­žiuo­ti ne tik su švie­są at­spin­din­čia lie­me­ne, bet ir įjung­tais ži­bin­tais, toks pat pa­žei­di­mas už­trau­kia bau­dą nuo 23 iki 40 eu­rų.

Per spe­cia­lią­sias prie­mo­nes, skir­tas dvi­ra­ti­nin­kų el­ge­siui švie­siuo­ju par­os me­tu pa­ti­krin­ti, pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį Lie­tu­vos ke­liuo­se nu­sta­ty­ti 456 be lie­me­nės ir­/ar įjung­to ži­bin­to die­ną va­žiuo­jan­tys dvi­ra­ti­nin­kai. Šie­met nuo va­sa­rio vi­du­rio ke­lių po­li­ci­nin­kai įspė­jo ar­ba nu­bau­dė 279 to­kius pa­žei­dė­jus.

„Pas­te­bi­me ten­den­ci­ją, kad pro­vin­ci­jo­je gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­tgi ati­džiau nei mies­tie­čiai lai­ko­si rei­ka­la­vi­mo ir iš­va­žiuo­da­mi į ke­lią bū­ti­nai už­si­vel­ka švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę. Ži­no­ma, vi­si pa­ten­kin­ti ne­bus, vi­suo­met at­si­ran­da niurz­gan­čių prieš po­ky­čius. Ta­čiau įpra­to­me au­to­mo­bi­liu die­ną va­žiuo­ti su įjung­tais ži­bin­tais, įpra­si­me at­sa­kin­giau elg­tis ir va­žiuo­da­mi dvi­ra­čiu. Ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų tiks­las nė­ra baus­ti, o ska­tin­ti eis­mo da­ly­vių są­mo­nin­gu­mą ir rū­pi­ni­mą­si eis­mo sau­ga. Dvi­ra­ti­nin­kai tu­rė­tų su­pras­ti, kad su lie­me­ne vai­ruo­to­jams tam­pa kur kas la­biau ma­to­mi, tai pa­de­da iš­veng­ti ne­lai­mių“, - pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vė Dai­va Ži­lins­kė.

Gir­tų dvi­ra­ti­nin­kų nemąžta

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nams daž­nai ten­ka su­si­dur­ti su ki­ta ne­igia­ma ten­den­ci­ja - nuo al­ko­ho­lio aps­vai­gu­siais dvi­ra­čių vai­ruo­to­jais. Daž­nes­ni to­kie at­ve­jai kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, ta­čiau pe­da­lus gir­ti min­ti ne­ven­gia ir mies­tų gy­ven­to­jai. Šiais me­tais po­li­ci­jos par­ei­gū­nai jau iš­aiš­ki­no 3 116 ne­blai­vių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų, 1 725 ne­blai­vius dvi­ra­čių vai­ruo­to­jus ir 35 to­kius va­de­lio­to­jus.

Nu­sta­čius leng­vą gir­tu­mo laips­nį, aps­vai­gęs dvi­ra­ti­nin­kas bau­džia­mas bau­da nuo 300 iki 500 eu­rų, esant vi­du­ti­niam ar­ba su­nkiam gir­tu­mo laips­niui, gre­sia bau­da nuo 500 iki 700 eu­rų. Ta­čiau da­lies aso­cia­liai be­siel­gian­čių ir nuo­la­ti­nių pa­ja­mų ne­tu­rin­čių as­me­nų to­kios bau­dos ne­atg­ra­so nuo pa­kar­to­ti­nių pa­žei­di­mų.

Vi­suo­me­nė­je vis pa­si­girs­ta siū­ly­mų, kad pa­dė­tį pa­tai­sy­tų nuo­sta­ta to­kių as­me­nų dvi­ra­čius kon­fis­kuo­ti, ta­čiau tiek dvi­ra­ti­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos, tiek ir mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, to­kia prie­mo­nė var­gu ar su­stab­dy­tų tau­re­lės ne­ven­gian­čius pa­žei­dė­jus.

„Ma­nau, kad tai tik pa­ska­tin­tų dvi­ra­čių va­gys­tes. O jei iš al­ko­ho­li­ko kon­fis­kuos 100 li­tų ne­kai­nuo­jan­tį dvi­ra­tį, ne­truks kai­me jis ras­ti ki­tą. Kon­fis­ka­vi­mas ti­krai ne­pa­dės“, - įsi­ti­ki­nęs E. Kriš­čiū­nas.

Ana­lo­giš­ka nuo­mo­ne su LŽ pa­si­da­li­jo ir mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas V. Pum­pu­tis: „Dvi­ra­čių kon­fis­ka­vi­mo, kaip ko­vos su gir­tais dvi­ra­ti­nin­kais prie­mo­nės, siū­ly­ti at­ei­ty­je ti­krai ne­ke­ti­na­me. Ma­nau, pa­dė­tis ga­li tai­sy­tis tik nuo­sek­liai vi­suo­me­nė­je ska­ti­nant at­sa­kin­go al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kul­tū­rą.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jules  78.60.193.10 2015-04-14 19:28:35
Idiotizmas. Taip elitas tyčiojasi iš dviratininkų. Negi mūsų vairuotojai jau visai apako? Ar taip oligarchijos funkcionieriai nori stresinti mūsų žmones ir vėžį varyt - vyt iš Tėvynės?
0 2  Netinkamas komentaras
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami