Ministras: Kinijos dalyvavimas „Rail Baltica“ projekte sunkiai įmanomas

BNS 2016-01-05 18:00
BNS
2016-01-05 18:00
Rimantas Sinkevičius Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Di­džiau­sios ge­le­žin­ke­lių ope­ra­to­rės pa­sau­ly­je – Ki­ni­jos kor­po­ra­ci­jos „Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion“ (CRC) an­tri­nės įmo­nės „Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion In­ter­na­tio­nal“ ga­li­my­bės da­ly­vau­ti eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­te yra su­nkiai įma­no­mas, ma­no Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

„A­pie no­rą da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se gir­džiu se­niai. Nei jie pir­mi, nei pa­sku­ti­niai iš už­sie­nio kom­pa­ni­jų. Ne­ži­nau, ar jiems, vie­nas da­ly­kas, bus įdo­mu, ir ar jie ati­tiks eu­ro­pi­nius in­teg­ra­ci­nius kri­te­ri­jus“, – BNS sa­kė Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja ga­lė­tų da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se su vie­tos par­tne­riais, ta­čiau ne­aiš­ku, kaip bū­tų su ki­nų dar­buo­to­jais.

„Ži­no­ma, pa­sau­lis yra da­bar la­bai jud­rus, glo­ba­lus, ga­li­ma at­ras­ti tar­pi­nin­kų, per ku­riuos da­ly­vau­ti, bet no­rint da­ly­vau­ti, tu­rė­ti, kas gi tą pro­jek­tą vyk­dys. (...) No­rint tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams gy­ven­ti ir dirb­ti le­ga­liai Lie­tu­vo­je, rei­kia ati­tik­ti tam ti­kras są­ly­gas“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Jis taip pat at­me­tė spė­lio­nes, jog Ki­ni­ja ga­lė­tų bū­ti in­ves­tuo­to­ja į „Rail Bal­ti­ca“ ir tap­ti pro­jek­to par­tne­re: „Pro­jek­tas bus vyk­do­mas 85 proc. iš eu­ro­pi­nių lė­šų ir in­ves­ti­ci­jų kaip ir ne­la­bai rei­kia – 15 proc. tu­rim pa­tys su­si­krapš­ty­ti. O pa­sis­ko­lin­ti gi da­bar nė­ra prob­le­mos“.

Ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Glims­tedt“ ad­vo­ka­tas Dei­vi­das So­lo­vei­či­kas BNS tei­gė, kad Ki­ni­jos bend­ro­vė ga­lė­tų da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, ta­čiau įmo­nė tu­rė­tų įro­dy­ti, kad jos ser­ti­fi­ka­tai ati­tin­ka eu­ro­pi­nius rei­ka­la­vi­mus.

„Ap­ri­bo­ji­mų nė­ra, iš ti­krų­jų vis­kas re­mia­si tuo pa­čiu ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pu. Ap­ri­bo­ji­mai ga­lė­tų pa­si­reikš­ti tik rei­ka­la­vi­mais, ku­rie nu­sta­to­mi, sie­kiant pa­ti­krin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją ar­ba ati­ti­ki­mą tech­ni­nių par­ame­trų. Tai daž­nai su­si­ję su kaž­ko­kių do­ku­men­tų ati­ti­ki­mu. Pa­vyz­džiui, sta­ty­bos va­do­vo at­es­ta­tas ar at­es­ta­ci­ja yra ly­gia­ver­tė pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos ar Lie­tu­vos rei­ka­la­vi­mus“, – BNS tei­gė D.So­lo­vei­či­kas.

Pa­sak tei­si­nin­ko, tre­čių­jų ša­lių bend­ro­vės, no­rė­da­mos ati­tik­ti rei­ka­la­vi­mus, ar­ba stei­gia an­tri­nes įmo­nes ir gau­na at­es­ta­tus ša­ly­je, ar­ba įro­do sa­vo ser­ti­fi­ka­tų ati­ti­ki­mą ir da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se tie­sio­giai.

Ki­ni­jos bend­ro­vės at­sto­vai sau­sį ke­ti­na at­vyk­ti į Lie­tu­vą su­si­pa­žin­ti su „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tu. Tiks­laus vi­zi­to tiks­lo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ tei­gia ne­ži­nan­tys, ta­čiau įmo­nės va­do­vas Sta­sys Dai­lyd­ka spė­ja, kad bend­ro­vė gal­būt no­rė­tų da­ly­vau­ti ran­go­vų kon­kur­suo­se.

„Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion In­ter­na­tio­nal“ yra Ki­ni­jos ge­le­žin­ke­lių ope­ra­to­rės „Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion“ (CRC) an­tri­nė įmo­nė. CRC tu­ri apie 5,7 tūkst. trau­ki­nių sto­čių ir par­duo­da dau­giau nei 4 mln. bi­lie­tų per die­ną.

Ki­ni­jos pra­mo­nės kor­po­ra­ci­ja „Chi­na Mer­chants Group“ (CMG) lap­kri­čio pa­bai­go­je Pe­ki­ne pa­si­ra­šė su­tar­tį su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“ dėl eks­pe­di­ja­vi­mo ir lo­gis­ti­kos įmo­nės kū­ri­mo.

Be to, CMG ke­ti­na Klai­pė­do­je steig­ti lo­gis­ti­kos par­ką, in­ves­tuo­ti į jū­rų uos­tą ir tap­ti vie­no iš ter­mi­na­lų val­dy­to­ja bei po­ten­cia­lia to­les­nės uos­to plė­tros par­tne­re. Ji taip pat de­ra­si su tarp­tau­ti­ne uos­tų ter­mi­na­lų ope­ra­to­re „Ter­mi­nal In­vest­ment Li­mi­ted“ dėl in­ves­ti­ci­jų į vie­ną di­džiau­sių Klai­pė­dos uos­to kro­vos bend­ro­vių „Klai­pė­dos Smel­tė“.

Pe­ki­no bend­ro­vė „Bei­jing Ener­gy In­vest­ment Hol­ding“ į ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę Kau­ne no­rė­tų in­ves­tuo­ti 300–400 mln. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami