Ministras siūlo įtvirtinti nulio promilių ribą Papildyta 14.20

BNS 2015-10-22 09:44
BNS
2015-10-22 09:44
LŽ archyvo nuotrauka
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad at­ei­ty­je rei­kė­tų užd­raus­ti bet ko­kį al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vi­siems vai­ruo­to­jams ir įtvir­tin­ti nu­lio pro­mi­lių ri­bą.

„Ko ge­ro, mes pri­va­lė­si­me prie­iti prie nu­li­nių pro­mi­lių vi­siems eis­mo da­ly­viams“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras.

Vė­liau ket­vir­ta­die­nį jis žur­na­lis­tams tei­gė, jog po­li­ci­ja yra par­en­gu­si rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus ir jie tu­rė­tų bū­ti svars­to­mi Vals­ty­bi­nė­je eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jo­je.

Nuo šių me­tų sau­sio nu­li­nės pro­mi­lės rei­ka­la­vi­mas nu­ma­ty­tas pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams, tak­si, mo­to­cik­lų, mo­pe­dų, di­des­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Aliak­sand­ra­vi­čius BNS sa­kė, kad per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn bu­vo pa­trauk­ti apie 350 as­me­nų, vir­ši­ju­sių šią ri­bą. Di­džio­ji da­lis jų – pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai.

Ki­tiems vai­ruo­to­jams di­džiau­sia eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja vai­ra­vi­mo me­tu pa­lik­ta 0,4 pro­mi­lės.

Mi­nis­tro siū­lo­ma nu­lio pro­mi­lių ri­ba ir­gi tu­rės pa­klai­dą, tei­gė G.Aliak­sand­ra­vi­čius. Pa­sak jo, į pa­klai­dos ri­bas pa­teks al­ko­ho­lio kie­kis, ga­lin­tis at­si­ras­ti dėl su­var­to­to tam ti­kro mais­to ar vais­tų.

„Jei­gu kal­ba­me apie ma­ta­vi­mo prie­tai­sus, ku­riais šian­dien yra nu­sta­to­mas gir­tu­mas, tai jie ir­gi tu­ri pa­klai­das. O pa­klai­da yra vi­sa­da tai­ko­ma pa­žei­dė­jo ar at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mo as­mens nau­dai“, – sa­kė par­ei­gū­nas.

Jo tei­gi­mu, yra žmo­nių, ku­rių or­ga­niz­mas na­tū­ra­liai pa­ga­mi­na al­ko­ho­lį, ta­čiau tai „tre­čias skai­čius po kab­le­lio“.

G.Aliak­sand­ra­vi­čius nu­ro­dė, kad bet koks al­ko­ho­lio kie­kis or­ga­niz­mui da­ro įta­ką.

„Kal­bu apie reak­ci­jos su­tri­ki­mus, ap­lin­kos su­vo­ki­mą, vi­sa tai, kas rei­ka­lin­ga vai­ruo­jant“, – sa­kė Ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, da­lis vai­ruo­to­jų ri­zi­kuo­ja pa­var­to­ję al­ko­ho­lio sės­ti prie vai­ro, ne­įver­tin­da­mi sa­vo ga­li­my­bių ir ma­ny­da­mi, kad ne­vir­ši­jo nu­ma­ty­tos ri­bos.

Sei­mas ne­se­niai pri­ėmė įsta­ty­mą, kad nuo ki­tų me­tų ba­lan­džio vai­ruo­to­jams, ku­rių krau­jy­je nu­sta­ty­ta 1,5 pro­mi­lės al­ko­ho­lio, grės bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­gi­mu, šiuo me­tu ke­liuo­se di­de­lę grės­mę ke­lia nau­ja vai­ruo­to­jų kar­ta, ku­riai ne­pa­da­rė po­vei­kio anks­tes­niais me­tais pri­im­tos prie­mo­nės.

„Si­tua­ci­ją pa­vy­ko per­lauž­ti 2008 me­tais. Da­bar užau­go kar­ta nau­jų vai­ruo­to­jų, ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­ly­gin­ti“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (9)
Antanas  78.60.94.99 2015-12-09 19:42:19
Dar karta parodoma,kad neturi ka veikti valdininkai.Vietoj kompleksiniu ilgalaikiu priemoniu siulo tik baudas.O nuo baudu nukentes seimos, vaikai nes nuo ju bus atimti pinigai.O rezultatas liks nulinis.Beda su musu valdininkais.
0 0  Netinkamas komentaras
medike  78.60.124.146 2015-10-22 20:33:12
sike su acto pagardu, taip pat stikline kefyro rodo promiliu daleles
1 0  Netinkamas komentaras
Abstinentas  213.252.196.2 2015-10-22 18:57:29
Nesibaiminkit, nuo poros lašų kefyro ar širdies lašų nieks neatsitiks. Alkotesterių paklaida vistiek apie 0,05 eina, tai girtumo nefiksuotų. Tikras vertas dėmesio ir svarstymo siūlymas. Kiek gali girti ereliai, kitus nevaldomi pražudyt kasdien??
1 0  Netinkamas komentaras
Blusius  86.100.92.42 2015-10-22 17:37:45
Aš pats iš viso ne vartojų jokių alkoholinių gėrimų,tačiau to šveiko pasiūlymas yra absurdiškas.Žmogus bus išgėręs lašų nuo širdies ir jau nebus nulių.Grynas pasipinigavimas,tos nulinės promilės ir balai.Ne tie daro avarijas, kurių promilės yra 0.40,o tie kurie užsipylė akis kaip priklauso.Reikia kuo skubiau įvesti baudž.atsakomybę už vairavimu apsvaigus virš 1,5 promilių ir vairavimą be teisių išgėrus,o nėe rankioti baudas ar kyšius už niekus.
1 0  Netinkamas komentaras
tokie siūlymai atsiranda  77.240.255.67 2015-10-22 17:05:26
kai nenorima ar tingima IŠ ESMĖS su girtuoklyste kovoti.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami