Mirties kelyje - rekonstrukcijos būtinybė

Jurga TVASKIENĖ jurgat@lzinios.lt 2014-04-02 06:00
Jurga TVASKIENĖ
jurgat@lzinios.lt
2014-04-02 06:00
Automagistralės „Via Baltica“ ruožą tarp Kauno ir Suvalkų vairuotojai ir pareigūnai praminė Mirties keliu. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, jau be­veik de­šimt­me­tį ža­dan­ti pra­dė­ti au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žo nuo Kau­no iki Su­val­kų, dėl dau­gy­bės tra­giš­kų ava­ri­jų va­di­na­mo Mir­ties ke­liu, re­kons­truk­ci­ją, tei­si­na­si, kad dar­bus stab­do ša­lia esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kai. Šie to­kios at­sko­my­bės kra­to­si ir at­ker­ta, kad ke­li­nin­kai jų var­du dangs­to sa­vo ne­veik­lu­mą.

Šim­tai ne­re­tai tra­giš­kai pa­si­bai­gian­čių eis­mo įvy­kių, de­šim­tys žu­vu­sių­jų, dau­gy­bė su­žeis­tų­jų - to­kia pa­sta­rų­jų me­tų ma­gis­tra­li­nio ke­lio „Via Bal­ti­ca" da­lies tarp Kau­no ir Su­val­kų (Len­ki­ja) sta­tis­ti­ka. A5 tra­są vai­ruo­to­jai ir par­ei­gū­nai jau at­vi­rai va­di­na Mir­ties ke­liu. Ja­me tik vie­na - vos 50 ki­lo­me­trų at­kar­pa prie Kau­no - yra ke­tu­rių eis­mo juo­stų, to­liau ke­lias siau­rė­ja lyg bu­te­lio kak­liu­kas. Juo abiem kryp­ti­mis vie­nas pa­skui ki­tą ju­da kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai. Tarp šių "nar­do" leng­vo­sios ma­ši­nos.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD), va­do­vau­ja­ma Skir­man­to Skrins­ko, ne pir­mus me­tus kal­ba apie bū­ti­ny­bę re­kons­truo­ti šį vos 2000-ai­siais nu­ties­tą „Via Bal­ti­cos“ ruo­žą, ta­čiau dar­bų pra­džia vis strin­ga. Di­rek­ci­jos tei­gi­mu, pla­nus re­kons­truo­ti ke­lią, įren­giant po dar vie­ną eis­mo juo­stą abiem kryp­ti­mis, la­biau­siai stab­do ša­lia tra­sos esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kai, ne­su­tin­kan­tys siū­lo­mo­mis są­ly­go­mis per­duo­ti že­mės vals­ty­bės reik­mėms.

„Sa­vi­nin­kų pre­ten­zi­jos - ne ta prob­le­ma, dėl ko strin­ga ke­lio tie­si­mo dar­bai. Sa­ky­čiau, ke­li­nin­kai ban­do pri­si­deng­ti že­mės sa­vi­nin­kais, tei­sin­da­mi sa­vo ne­veik­lu­mą“, - aiš­ki­no Lie­tu­vos že­mės sa­vi­nin­kų są­jun­gos (LŽSS) va­do­vas Gin­ta­ras Na­gu­le­vi­čius.

Ža­da pra­dė­ti me­tų pabaigoje

Per par­ą ke­liu Kau­nas-Ma­ri­jam­po­lė-Su­val­kai pra­va­žiuo­ja apie 15 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Spe­cia­lis­tai svars­to, kad dar pro­jek­tuo­jant šią „Via Bal­ti­cos“ da­lį bu­vo ap­si­rik­ta pa­tei­kiant trans­por­to srau­tų prog­no­zę: da­bar­ti­nį ap­kro­vi­mą pla­nuo­ta pa­siek­ti tik 2020 me­tais.

Apie bū­ti­ny­bę įgy­ven­din­ti ke­lio A5 re­kons­truk­ci­ją LAKD kal­ba nuo 2007-ųjų. Šį­met pa­ža­das vėl pa­kar­to­tas. Kaip LŽ in­for­ma­vo LAKD Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus kon­sul­tan­tas Eval­das Ta­ma­riū­nas, šių me­tų pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti re­kons­truo­ti ruo­žą nuo Kau­no iki Ma­ri­jam­po­lės, ku­ria­me eis­mo in­ten­sy­vu­mas bei eis­mo įvy­kių skai­čius di­dė­ja la­biau­siai, pa­ly­gin­ti su ki­tais ke­lio ruo­žais. Pro­jek­tą ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti iki 2020 me­tų, jis ga­li kai­nuo­ti apie 550 mln. li­tų.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jo Ri­čar­do Slap­šio tei­gi­mu, vi­so „Via Bal­ti­cos“ ruo­žo nuo Kau­no iki Len­ki­jos sie­nos re­kons­truk­ci­jai, pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, rei­kė­tų apie 327 mln. eu­rų (1,129 mlrd. li­tų). „Jau da­bar aiš­ku, kad lė­šų tam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti trūks, nes vi­sa Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liams (vi­siems pro­jek­tams fi­nan­suo­ti) ski­ria­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nė par­ama 2014–2020 me­tais bus ma­žes­nė“, - ti­ki­no jis.

Pla­nus pra­dė­ti dar­bus LAKD skel­bė ir 2011 me­tais. Tuo me­tu ža­dė­ta re­kons­truo­ti ke­lio A5 ruo­žą nuo Mau­ru­čių iki Pus­kel­nių (nuo 22 iki 56,5 ki­lo­me­tro), ta­čiau dar­bai ne­bu­vo pra­dė­ti. „Šis pro­jek­tas bu­vo įra­šy­tas kaip re­zer­vi­nis ir ga­lė­jo bū­ti įtrauk­tas į vals­ty­bės pro­jek­tų są­ra­šą tik at­si­ra­dus fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bei bei su­si­sie­ki­mo mi­nis­trui pri­ėmus ati­tin­ka­mą spren­di­mą“, - LŽ aiš­ki­no E.Ta­ma­riū­nas.

Bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras, da­bar­ti­nis Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis šian­dien už­si­tę­su­sios prob­le­mos kal­ti­nin­kų lin­kęs ieš­ko­ti tarp iner­tiš­kų val­di­nin­kų. „LAKD, at­sa­kin­ga už vals­ty­bės ke­lius, per­ne­lyg su­nkiai per­sio­rien­tuo­ja ar kei­čia pla­nus: tar­ki­me, jei anks­čiau bu­vo su­pla­nuo­ta lė­šas in­ves­tuo­ti į ko­kį nors ob­jek­tą, di­rek­ci­ja tai ir vyk­do, nors gal­būt ir po­rei­kis pa­si­kei­tė, ir ki­tur įdė­ti pi­ni­gus la­biau rei­kė­tų“, - tvir­ti­no po­li­ti­kas.

Ran­da pasiteisinimų

LAKD ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, di­džiau­sia kliū­tis ke­lių re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti - ne tik fi­nan­si­niai su­nku­mai, bet ir ša­lia pro­jek­to te­ri­to­ri­jos esan­čių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų „no­ras pra­tur­tė­ti vals­ty­bės sąs­kai­ta ir dėl to ke­lia­mi ne­rea­lūs rei­ka­la­vi­mai dėl at­ly­gi­ni­mo dy­džio“.

Šiuo me­tu sie­kiant at­nau­jin­ti pla­nuo­ja­mą ma­gis­tra­lės ruo­žą vi­suo­me­nės po­rei­kiams tu­ri bū­ti pa­im­ta apie 450 pri­va­čių že­mės skly­pų. Kaip in­for­ma­vo E.Ta­ma­riū­nas, že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės hek­ta­ras šia­me ke­lio ruo­že bu­vo įver­tin­tas nuo 8 iki 20 tūkst. li­tų, ki­tos pa­skir­ties že­mės - nuo 25 iki 150 tūkst. li­tų. Da­lis že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų pa­si­rin­ko at­ly­gi­ni­mo bū­dą su­tei­kiant ly­gia­ver­tį že­mės skly­pą.

Ta­čiau 30 sa­vi­nin­kų iš Prie­nų bei Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­nų su jiems pa­siū­ly­to­mis są­ly­go­mis ne­su­ti­ko. Dėl to pra­dė­ti gin­čai teis­muo­se, o kiek jie už­truks - ne­prog­no­zuo­ja­ma. „Šiuo me­tu že­mės pa­ėmi­mo „pap­ras­tiems“ (tai yra ne­pri­pa­žin­tiems ypa­tin­gos vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tais) vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­jek­tų ren­gi­mas bei įgy­ven­di­ni­mas (su gin­čais teis­muo­se) trun­ka 1-4 me­tus“, - LŽ in­for­ma­vo R.Slap­šys.

Siek­da­mas pa­spar­tin­ti že­mės pa­ėmi­mo pro­ce­są, Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va Sei­mas dar pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą pri­ėmė spren­di­mą pri­pa­žin­ti „Via Bal­ti­cą“ ypa­tin­gos vals­ty­bi­nės svar­bos ob­jek­tu. Tai tu­rė­jo at­ver­ti ke­lius mag­si­tra­lės re­kons­truk­ci­jai tai­ky­ti su­pap­ras­tin­tą že­mės pa­ėmi­mo tvar­ką, pa­gal ku­rią dar­bus bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti ne­lau­kiant, kol teis­mai nu­spręs, kas kiek ir kam sko­lin­gas.

LAKD ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad šis Sei­mo spren­di­mas jų su­pla­nuo­to pro­jek­to pa­spar­tin­ti ne­ga­li. Pa­sak ke­li­nin­kų, že­mės pa­ėmi­mo pro­ce­dū­ros šiai re­kons­truk­ci­jai bu­vo pra­dė­tos 2011 me­tais, o vi­si pro­jek­tai pa­tvir­tin­ti iki nu­ta­ri­mo įsi­ga­lio­ji­mo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 23 die­ną, to­dėl jie tu­rė­tų bū­ti už­baig­ti pa­gal anks­tes­nę tvar­ką.

Iš­ei­čių yra

Dar pra­ėju­siais me­tais LAKD ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Skro­de­nis par­eiš­kė, kad ma­gis­tra­lės re­kons­truk­ci­jai truk­do as­me­nys, ku­riems spe­ku­lia­vi­mas ša­lia vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tų esan­čia že­me ta­po vers­lu. „Da­lis ge­rai in­for­ma­ci­ją val­dan­čių pi­lie­čių su­kū­rė sau vers­lą - nu­ma­to­mo­je ke­lių, ge­le­žin­ke­lių ar ki­tų inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tų vie­to­je pi­giai iš nie­ko ne­nu­tuo­kian­čių pi­lie­čių su­pirk­ti že­mes ir vė­liau jas mė­gin­ti par­duo­ti už pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mas su­mas“, - par­eiš­kė jis.

Kaip ži­no­ma, apie tai, jog gal­būt tai­ky­da­mi pa­si­pi­ni­ga­vi­mo sche­mą - įsi­gy­ti že­mės ir da­ry­ti vis­ką, kad ji pa­tek­tų į vals­ty­bi­nių pro­jek­tų pla­nus, Ma­ri­jam­po­lės po­li­ti­kai stab­do pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“, dar 2011 me­tais pra­bi­lo tuo­me­tis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras E.Ma­siu­lis. Ta­čiau kal­bė­da­mas su LŽ po­li­ti­kas tvir­ti­no ne­gir­dė­jęs, kad pa­si­pel­ny­ti bū­tų ban­do­ma iš „Via Bal­ti­cos“ pro­jek­to.

J.Biržiškis įsitikinęs, kad Automobilių kelių direkcijai reikėtų veikti ryžtingiau. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Su LAKD kal­ti­ni­mais že­mės sa­vi­nin­kams ne­su­tin­ka ir jiems at­sto­vau­jan­ti LŽSS. „Vals­ty­bė šiuo me­tu tu­ri la­bai daug sver­tų pa­im­ti že­mę - LŽSS su­va­žia­vi­me iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad tuo kar­tais net pikt­nau­džiau­ja­ma. Že­mė ga­li bū­ti pa­ima­ma, kai tik rei­kia, o jei­gu sa­vi­nin­kas ne­su­tin­ka su pi­ni­gi­ne kom­pen­sa­ci­ja, jis tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą. Dar­bams tai ti­krai ne­truk­do“, - LŽ sa­kė G.Na­gu­le­vi­čius.

LAKD pa­ta­ri­mų tu­ri ir pir­ma­sis Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Jo­nas Bir­žiš­kis. „Pri­si­min­ki­te: Vil­niu­je sta­tant ap­link­ke­lį vie­nas sa­vi­nin­kas ir­gi ne­su­ti­ko ati­duo­ti že­mės. Ta­da jo skly­pas tie­siog bu­vo apt­ver­tas ir pa­lik­tas. LAKD rei­kė­tų veik­ti ryž­tin­giau. Juk jau de­šimt me­tų aiš­kiai ma­ty­ti, kad ruo­žas nuo Kau­no iki Len­ki­jos yra per­krau­tas. Per tą lai­ką di­rek­ci­ja ti­krai ga­lė­jo įtvir­tin­ti, kad šio ruo­žo re­kons­truk­ci­ja - pri­ori­te­ti­nis klau­si­mas, ir jį iš­spręs­ti“, - aiš­ki­no jis.

Gel­bė­ja tik A.Lukašenka

Ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ir ypač at­kar­pos Kau­nas-Su­val­kai ap­kro­vi­mas jau ta­po di­džiu­liu gal­vos skaus­mu Lie­tu­vos ve­žė­jams. Kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais sek­to­rius, ge­ne­ruo­jan­tis apie 11 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (dau­giau kaip 10 mlrd. li­tų kas­met), di­džią­ją da­lį šios su­mos su­ku­ria bū­tent „Via Bal­ti­cos“ trans­por­to ko­ri­do­riu­je.

A.Kondrusevičiaus teigimu, vežėjai jau ne pirmus metus ragina politikus atkreipti dėmesį į vieno svarbiausių transporto koridorių problemas. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

„Ir mū­sų aso­cia­ci­ja, ir Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja jau ne vie­nus me­tus ra­gi­na po­li­ti­kus at­sig­ręž­ti į šią prob­le­mą. Prieš Sei­mo rin­ki­mus su­si­ti­ki­muo­se su par­ti­jo­mis kaip vie­nas pri­ori­te­tų trans­por­to sri­ty­je bu­vo įvar­dy­tas „Via Bal­ti­cos“ mo­der­ni­za­vi­mas, iš­plė­ti­mas bent tiek, kad ten­kin­tų šios die­nos po­rei­kius. De­ja, vie­no pa­grin­di­nių trans­por­to ko­ri­do­rių prob­le­mos vis dar ne­spren­džia­mos“, - LŽ sa­kė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Trans­por­to va­dy­bos ka­ted­ros pro­fe­so­riaus habl. dr. prof. Ra­mū­no Pa­lšai­čio ma­ny­mu, ma­gis­tra­lės būk­lė ga­li tap­ti vie­nu iš veiks­nių, at­si­liep­sian­čių tran­zi­tui per Lie­tu­vą. „Tie­sa, kol ša­lia esan­čiai Bal­ta­ru­si­jai va­do­vaus Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka, ma­nau, tran­zi­tas per Lie­tu­vą vyks. Juo­kau­ja­me, kad Lie­tu­vos tran­zi­to glo­bė­jas - A.Lu­ka­šen­ka“, - kal­bė­jo spe­cia­lis­tas.

***

Tra­giš­kos ava­ri­jos ke­ly­je „Via Baltica“

2014 01 30: Ke­lio Kau­nas-Su­val­kai 51-52 ki­lo­me­tro ruo­že ap­vir­to vil­ki­kas iš Len­ki­jos, žu­vo vai­ruo­to­jas.

2014 01 27: Kau­no ra­jo­ne, ne­to­li Aka­de­mi­jos gy­ven­vie­tės, už­si­de­gė su­nkve­ži­mis.

2013 11 25: Ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Pa­sva­lys-Ry­ga tarp Pum­pė­nų ir Se­rei­ko­nių su­si­dū­rė vil­ki­kas ir vi­su­rei­gis. Žu­vo vi­su­rei­gio vai­ruo­to­jas.

2013 09 02: Ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Kė­dai­niai-Sit­kū­nai su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams du žmo­nės žu­vo, tre­čias su­ža­lo­tas.

2013 07 08: Du ki­lo­me­trai nuo Ma­ri­jam­po­lės Kal­va­ri­jos link po su­si­dū­ri­mo už­si­de­gė du vil­ki­kai, vie­nas žmo­gus žu­vo lieps­no­se, ki­tas su­ža­lo­tas.

2013 06 28: Ke­lio Kau­nas-Su­val­kai 63,5 ki­lo­me­tre su­si­dū­rus 3 vil­ki­kams vie­nas žmo­gus žu­vo, ki­tas su­ža­lo­tas.

2013 06 26: Ke­lio Kau­nas-Su­val­kai 65-ame ki­lo­me­tre per ava­ri­ją žu­vo du vai­ruo­to­jai, dar vie­nas žmo­gus su­nkiai su­ža­lo­tas.

2013 06 10: Ke­lio Pa­ne­vė­žys-Sit­kū­nai 15,6 ki­lo­me­tre su­si­dū­rus dviem vil­ki­kams, vie­nas žmo­gus žu­vo, du su­nkiai su­ža­lo­ti.

2013 03 15: Prie Ma­ri­jam­po­lės ir Kal­va­ri­jų sa­vi­val­dy­bių ri­bos su­si­dū­rė trys vil­ki­kai ir leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, su­žeis­tas žmo­gus.

2013 01 09: Ke­lio Kau­nas-Su­val­kai 82 ki­lo­me­tre su­si­dū­rė ir už­si­de­gė du au­to­mo­bi­liai, žu­vo žmo­gus.

2013 0109: Ke­lio Kau­nas-Su­val­kai 95 ki­lo­me­tre ap­vir­to kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis, žu­vo jo vai­ruo­to­jas.

***

Eis­mo in­ten­sy­vu­mas „Via Bal­ti­ca“ (Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je)

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
lytas  78.56.36.225 2014-04-02 10:07:31
o aš suprantu taip pirma valdžiažmogiai išperka žeme ten kur nusimato kad galima bus ja brangiai parduot o po to keliamas triušmas kurio dėka sukeliamos kainos ir kai ivyksta slaptas konkursas tie valdžiažmogiai jieško sekančio grobio.O kodėl valstybė neprivatizuoja tos žemės ,nes gaili savu partiečiu.
6 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami