Mobilusis bilietas: patogu, bet ne be trūkumų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-23 06:00
Programėlę m. Ticket naudoti paprasta, bet yra ir keli trūkumai. LŽ archyvo nuotraukos
Prieš tris sa­vai­tes pri­sta­ty­tą vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tą iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne m. Tic­ket jau iš­ban­dė ne­ma­žai nau­joms tech­no­lo­gi­joms ne­abe­jin­gų vil­nie­čių. Nors tu­rint iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną už ke­lio­nę to­kiu bū­du at­sis­kai­ty­ti iš ti­krų­jų pa­pras­ta, ta­čiau kol kas ne­iš­tai­sy­ta ir ke­le­tas es­mi­nių šios pa­slau­gos mi­nu­sų.

Už­trun­ka ke­lias minutes

Sėk­min­gai nau­do­tis mo­bi­liuo­ju bi­lie­tu pri­reiks iš­ma­nio­jo te­le­fo­no, ku­ria­me vei­kia už­sa­ky­ta mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to pa­slau­ga, ir elek­tro­ni­nio pri­si­jun­gi­mo prie sa­vo ban­ko sąs­kai­tos. Pir­miau­sia, iš sve­tai­nės m-Trans­por­tas.lt rei­kia at­si­siųs­ti ne­mo­ka­mą m.Tic­ket prog­ra­mė­lę. Ją ga­li­ma at­si­siųs­ti iš „Goog­le Play“ ar „App­le iTu­nes“ e. par­duo­tu­vių.

Pa­žy­mi­ma, kad prog­ra­mė­lė vei­kia tik įren­gi­niuo­se, tu­rin­čiuo­se „And­roid“ ar­ba „iOS“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą. Tad Lie­tu­vo­je ga­na po­pu­lia­rių „No­kia“ te­le­fo­nų su „Win­dows Pho­ne“ ope­ra­ci­ne sis­te­ma nau­do­to­jams mo­bi­liuo­ju bi­lie­tu nau­do­tis ne­pa­vyks.

Įdie­gę m. Tic­ket prog­ra­mė­lę, įjun­ki­te ją ir rin­ki­tės funk­ci­ją „Pirk­ti bi­lie­tą“. Pa­si­rin­kę no­ri­mą bi­lie­tų rū­šį ar ke­lias rū­šis ir kie­kį, spus­te­lė­ki­te nuo­ro­dą ban­ko, ku­rio pa­slau­go­mis nau­do­ja­tės. Prog­ra­ma au­to­ma­tiš­kai nu­kreips jus į e. ban­ki­nin­kys­tės sve­tai­nę, prie ku­rios pri­si­jun­gę ap­mo­kė­si­te už bi­lie­tus.

Be­je, bi­lie­tai į m. Ticket prog­ra­mė­lę „į­krin­ta“ ne iš kar­to. Iš­ban­dę mo­bi­lų­jį bi­lie­tą pa­ste­bė­jo­me, kad nuo ban­ki­nio pa­ve­di­mo aki­mir­kos iki tol, kol bi­lie­tai at­si­ran­da iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne, pra­ei­na dvi trys mi­nu­tės. Tai­gi to­kį bi­lie­tą rei­kė­tų įsi­gy­ti ke­lias mi­nu­tes prieš ke­lio­nę, o ne sku­bė­ti pirk­ti įsė­dus į au­to­bu­są ar tro­lei­bu­są. Pra­dė­ję ke­lio­nę, bi­lie­tą vie­nu spus­te­lė­ji­mu prog­ra­mė­lė­je ak­ty­vi­na­te.

Mobilusis bilietas leidžia atsiskaityti už kelionę be kortelių ir popierinių bilietų.

De­ra­si su operatoriais

Be pra­na­šu­mų, to­kia mo­bi­lio­jo bi­lie­to pa­slau­ga kol kas tu­ri ke­le­tą trū­ku­mų. Juos šio bi­lie­to kū­rė­jai ar­ti­miau­siu me­tu ža­da iš­tai­sy­ti. „Pa­vyz­džiui, mo­kes­tis už vil­nie­čių ir mies­to sve­čių la­bai ak­ty­viai nau­do­ja­mą ana­lo­giš­ką ap­mo­kė­ji­mo už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą pa­slau­gą m. Parking at­ke­liau­ja su mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus sąs­kai­ta, o už mo­bi­lų­jį bi­lie­tą ga­li­ma su­mo­kė­ti tik per elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mą. Tai ge­ro­kai pa­bran­gi­na pa­slau­gą, to­dėl tam, kad bi­lie­tai bū­tų pi­ges­ni, jų ten­ka pirk­ti dau­giau“, – tei­gė IT žur­na­lo „Nau­jo­ji ko­mu­ni­ka­ci­ja“ vyr. re­dak­to­rius Ado­mas Rut­kaus­kas.

At­li­kus pa­ve­di­mą už du mo­bi­liuo­sius bi­lie­tus, ban­kas iš sąs­kai­tos nu­ra­šo vie­no li­to ap­tar­na­vi­mo mo­kes­tį. Tai­gi per­kant du 2,20 Lt kai­nuo­jan­čius bi­lie­tė­lius, kiek­vie­nas jų pa­bran­go pu­se li­to. Kad ap­tar­na­vi­mo mo­kes­tis ne­bū­tų toks skau­dus, iš kar­to rei­kė­tų pirk­ti dau­giau bi­lie­tų ar­ba įsi­gy­ti mė­ne­si­nį bi­lie­tą. Be­je, ra­cio­na­liai skai­čiuo­jant, vil­nie­čio kor­te­le va­di­na­mas e. bi­lie­tas taip pat nė­ra da­li­ja­mas už dy­ką.

„Su­tin­ku, kad ne­pa­to­gu trauk­ti ko­dų ge­ne­ra­to­rių ar­ba kor­te­lę, juo la­biau kad ga­li pa­ti­krin­ti kon­tro­lė. Mes tai pui­kiai ži­no­me, to­dėl pra­dė­jo­me de­ry­bas su mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riais, ta­čiau tu­ri­me su­tvar­ky­ti tam ti­krus for­ma­lu­mus“, – si­tua­ci­ją pa­aiš­ki­no „Smart Vil­nius“ pro­jek­to ini­cia­to­rė ir koor­di­na­to­rė Ind­rė Ja­kai­ty­tė.

Dėl pa­to­gu­mo taip pat ga­li­ma pri­min­ti, kad ko­dų ge­ne­ra­to­riaus ar kor­te­lės ne­pri­rei­kia tiems, ku­rie nau­do­ja­si ope­ra­to­rių tei­kia­ma ne­mo­ka­ma mo­bi­lio­jo e. par­ašo pa­slau­ga.

Kon­tro­lie­riai pa­siū­lys įkrauti

A. Rut­kaus­kas taip pat pa­žy­mė­jo, kad mo­bi­lio­jo bi­lie­to pa­slau­gą kol kas tei­kia ne vi­si ban­kai, pa­vyz­džiui, „Dans­ke“ ban­ko klien­tams per e. ban­ki­nin­kys­tę už mo­bi­lų­jį bi­lie­tą at­sis­kai­ty­ti ne­pa­vyks. Pro­jek­to koor­di­na­to­rės tei­gi­mu, kol kas bend­ra­dar­biau­ja­ma tik su ke­tu­riais ban­kais – SEB, „Swed­bank“, DNB ir „Nor­dea“, ta­čiau gal­vo­ja­ma apie ki­tus, taip pat – apie mo­bi­lią­sias pi­ni­gi­nes ir kre­di­to kor­te­les.

„Nau­jo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos“ vyr. re­dak­to­rius pa­gy­rė m. Tic­ket kū­rė­jus už tai, kad prog­ra­mė­le leng­va nau­do­tis, ta­čiau ne vie­nam ky­la klau­si­mas, ką rei­kė­tų da­ry­ti, jei, ti­kri­nant kon­tro­lei, te­le­fo­nas iš­si­krau­tų.

„Kiek­vie­nas kon­tro­lės au­to­bu­siu­kas tu­ri skir­tin­gų rū­šių įkro­vik­lius, nes pui­kiai su­pran­ta­me, kad iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai daž­nai ir grei­tai iš­si­krau­na. Tik rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad bi­lie­tas tu­ri bū­ti ak­ty­vin­tas dar prieš te­le­fo­nui iš­si­krau­nant“, – prob­le­mos ne­įž­vel­gė I. Ja­kai­ty­tė.

Vil­niaus vie­šą­jį trans­por­tą ad­mi­nis­truo­jan­ti SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ at­sto­vė Mo­des­ta Gu­sa­ro­vie­nė pa­žy­mė­jo, kad sa­vi­val­dy­bės trans­por­to spe­cia­lis­tai nuo­lat ieš­ko bū­dų, kaip su­pap­ras­tin­ti ke­lio­nes vie­šuo­ju trans­por­tu ir bi­lie­tų įsi­gi­ji­mą. Taip sie­kia­ma pa­ska­tin­ti ke­lei­vius daž­niau rink­tis vie­šą­jį trans­por­tą.

„Prog­ra­mė­lė m.Tic­ket – vie­na iš dau­ge­lio prie­mo­nių sie­kiant kur­ti Vil­niaus trans­por­tą pa­to­ges­nį. Ti­ki­mės, kad šią prog­ra­mė­lę sa­vo te­le­fo­nuo­se tu­rės ir tie, ku­rie daž­niau ren­ka­si ke­lio­nes au­to­mo­bi­liu“, – pa­žy­mė­jo M. Gu­sa­ro­vie­nė.

Be­je, m. Tic­ket prog­ra­mė­le taip pat ga­li­ma pa­to­giai pla­nuo­ti grei­čiau­sią ke­lio­nės vie­šuo­ju trans­por­tu marš­ru­tą, ma­ty­ti au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų tvar­ka­raš­čius bei įver­tin­ti pa­čią ke­lio­nę ar jus ap­tar­na­vu­sį vai­ruo­to­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Shpokas  88.118.19.232 2014-07-23 22:49:12
As nelabai suprantu to tokio prisirisimo prie tu bankiniu pavedimu. Kodel nera naudojami labiau pasaulyje paplite mokejimai kreditinem ir debetinem kortelem? Raso kad galvojama, bet cia nelabai kas yra galvoti - daryti reikia, is pradziu.
2 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.56.76.42 2014-07-23 11:35:41
vargu, ar čia aprašytą bilieto įsigijimo būdą galima būtų apibūdinti patogiu - daugų daugiausiai, tik įmantriu ar išmoningu.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami