Moderniausias „Porsche“ centras išpildys augančius Lietuvos vairuotojų lūkesčius

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-18 13:32
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-18 13:32
Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos
Prieš pu­san­trų me­tų į Lie­tu­vą pri­trau­ku­si Vo­kie­ti­jos spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ją „Pors­che“ kon­cer­no įga­lio­to­ji at­sto­vė „Pri­me Au­to“ ple­čia­si. Bend­ro­vė ati­da­rė di­džiau­sią ir mo­der­niau­sią „Pors­che“ cen­trą Bal­ti­jos ša­ly­se. Į iš­ma­naus, įspū­din­gai at­ro­dan­čio ir nau­jus pa­sau­li­nius ga­min­to­jo stan­dar­tus ati­tin­kan­čio sa­lo­no sta­ty­bas „Pri­me Au­to“ in­ves­ta­vo 3,5 mln. eu­rų.

„At­ver­da­mi šio cen­tro du­ris „Pors­che“ vai­ruo­to­jams įgy­ven­di­no­me sa­vo sva­jo­nę – Lie­tu­vo­je įkur­ti sa­lo­ną, ku­ris bū­tų ver­tas pres­ti­ži­nio „Pors­che“ var­do. Čia su­kū­rė­me ap­lin­ką, par­uo­šė­me rei­ka­lin­gą įran­gą ir kva­li­fi­kuo­tus dar­buo­to­jus, kad tin­ka­mai pri­sta­ty­tu­me „Pors­che“ pre­kės ženk­lą, spor­ti­nius au­to­mo­bi­lius bei su­teik­tu­me jiems aukš­čiau­sios ko­ky­bės tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas“, – sa­kė „Pri­me Au­to“ va­do­vas Jo­nas Jokš­tys.

Eks­po­nuos įvai­rius modelius

Nau­jo­jo cen­tras iš­ki­lo itin grei­tai – vos per 9 mė­ne­sius. „2013 m. pa­bai­go­je ta­pę ofi­cia­liais „Pors­che“ at­sto­vais Lie­tu­vo­je la­bai grei­tai įsi­ti­ki­no­me, kad šis spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas tu­ri iš­ti­ki­mų ger­bė­jų bū­rį. Jau per pir­mus veik­los me­tus par­da­vi­mai bu­vo re­kor­di­niai – į Lie­tu­vos ke­lius iš­rie­dė­jo 3 kar­tus dau­giau nau­jų „Pors­che“ nei 2013-ai­siais, ir ab­so­liu­ti dau­gu­ma jų – iš mū­sų sa­lo­no. Ma­ty­da­mi au­gan­tį rin­kos po­ten­cia­lą pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį pra­dė­jo­me nau­jo, „Pors­che“ var­do ver­to au­to­mo­bi­lių cen­tro sta­ty­bas“, – aiš­ki­no J. Jokš­tys.

Nau­ja­sis „Pors­che“ cen­tras iš­ki­lo pa­to­gio­je vie­to­je – pa­lei pie­ti­nį Vil­niaus ap­link­ke­lį, ša­lia nu­su­ki­mo į oro uos­tą. 1500 kv. me­trų plo­to sa­lo­ne vie­nu me­tu ga­li­ma de­mons­truo­ti 2-3 kar­tus dau­giau au­to­mo­bi­lių, nei iki šiol Ozo g. bu­vu­sia­me sa­lo­ne. To­dėl „Pri­me Au­to“ nuo­lat eks­po­nuos dau­giau ir įvai­res­nių „Pors­che“ mo­de­lių. Ati­da­rant sa­lo­ną, ja­me pui­kuo­ja­si nau­ju­tė­lai­čiai spor­tiš­kie­ji „Cay­man“, „911 Car­re­ra GTS“, „911 Tur­bo“, „Ma­can“, „Pa­na­me­ra“ ir „Cayen­ne“ mo­de­liai.

Ser­vi­so erd­vė yra dar di­des­nė už eks­po­zi­ci­jų sa­lę – jo­je vie­nu me­tu ga­li­me ap­tar­nau­ti iki 9 „Pors­che“ au­to­mo­bi­lių. „Ser­vi­sas nau­jo­je „Pors­che“ sa­lo­nų kon­cep­ci­jo­je yra itin svar­bus, nes šiuos spor­ti­nius au­to­mo­bi­lius ren­ka­si tech­ni­kos ir vai­ra­vi­mo en­tu­zias­tai, ku­rie stro­piai rū­pi­na­si jų prie­žiū­ra. To­dėl ser­vi­so pa­tal­pa la­bai es­te­tiš­ka ir švie­si, jo­je do­mi­nuo­ja bal­ta spal­va, vo­kiš­ka tvar­ka ir mi­ni­ma­liz­mas, – pa­sa­ko­jo „Pri­me Au­to“ va­do­vas. – Daug in­ves­ta­vo­me ne tik į pa­sta­to erd­ves, bet ir į tech­ni­kų ko­man­dos nuo­la­ti­nį to­bu­li­ni­mą­si – jie ski­ria daug va­lan­dų spe­cia­li­zuo­tiems „Pors­che“ mo­ky­mams Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos vie­to­se.“

Šie­met par­da­vė 56 automobilius

„Pri­me Au­to“ sta­ti­nys yra pir­ma­sis „Pors­che“ cen­tras re­gio­ne, ku­ris ati­tin­ka ne­se­niai kon­cer­no at­nau­jin­tus rei­ka­la­vi­mus. Ar­chi­tek­tū­ri­ne pra­sme, sie­kiant di­džiau­sią dė­me­sį su­teik­ti au­to­mo­bi­liams, apa­ti­nė pa­sta­to da­lis su­kons­truo­ta kaip stik­li­nė be­rė­mė vi­tri­na – su­te­mus at­ro­do tar­si pa­sta­to ne­bū­tų, o au­to­mo­bi­liai sto­vi apš­vies­ti po at­vi­ru dan­gu­mi.

Vi­du­je klien­tas taip pat ga­li jaus­tis kaip „Pors­che“ au­to­mo­bi­ly­je. Kons­truk­ci­jos yra at­vi­ros, ma­ty­ti si­jos, kiek­vie­nas ele­men­tų su­jun­gi­mas, ku­ris įgy­ven­din­tas itin ko­ky­biš­kai ir tiks­liai. „Tai yra aliu­zi­ja į „Pors­che“ va­rik­lius, ku­riuo­se au­to­mo­bi­lių en­tu­zias­tai ma­to per­fek­cio­niz­mą ir gro­žį. To­kį po­jū­tį no­ri­me per­teik­ti ir sa­lo­no klien­tams“, – sa­kė J. Jokš­tys.

Kaip „Pors­che“ au­to­mo­bi­liai, taip ir „Pri­me Au­to“ įreng­tas cen­tras pa­si­žy­mi drau­giš­ku­mu ap­lin­kai – šis pa­sta­tas yra vie­nas „ža­liau­sių“ sta­ti­nių Lie­tu­vo­je aps­kri­tai – jis šil­do­mas ir vė­si­na­mas geo­ter­mi­niais siurb­liais, tu­ri nau­jo­viš­ką šil­do­mų/­vė­si­na­mų lu­bų tech­no­lo­gi­ją, re­ku­pe­ra­ci­nes vė­di­ni­mo sis­te­mas ir lei­džia kiek­vie­nos pa­tal­pos mi­krok­li­ma­tą re­gu­liuo­ti in­di­vi­dua­liai. Ša­lia to, pa­sta­to apš­vie­ti­mui pa­nau­do­ta ener­ge­tiš­kai efek­ty­viau­sia LED švies­tu­vų tech­no­lo­gi­ja bei dau­gy­bė da­vik­lių bei al­go­rit­mų, ku­rie pri­tai­ko švie­sos in­ten­sy­vu­mą prie ap­lin­kos par­ame­trų. Sta­ti­nys pa­si­žy­mi ir ki­to­mis tech­no­lo­gi­nė­mis ino­va­ci­jo­mis: in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas – vė­di­ni­mo, šil­dy­mo, šal­dy­mo ir apš­vie­ti­mo – ga­li­ma re­gu­liuo­ti nuo­to­li­niu bū­du, per nar­šyk­lę te­le­fo­ne, plan­še­ti­nia­me ar įpras­ta­me kom­piu­te­ry­je.

„Mo­der­nus cen­tras su­tei­kia vi­sas są­ly­gas tin­ka­mai at­sto­vau­ti „Pors­che“ pre­kės ženk­lą, ku­rį at­ran­da vis dau­giau vai­ra­vi­mo en­tu­zias­tų: „Pors­che“ par­da­vi­mai Lie­tu­vo­je to­liau au­ga ir nuo 2015 me­tų pra­džios jau par­da­vė­me 56 au­to­mo­bi­lius – tik de­šim­čia ma­žiau nei per­nai per vi­sus me­tus “, – tei­gė „Pors­che“ cen­tro par­da­vi­mų va­do­vas A. Me­liaus­kas.

Anot jo, ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ir tuo, kad vai­ruo­to­jai šie­met per­ka įvai­res­nius mo­de­lius. Nors dau­giau­sia Lie­tu­vo­je vis dar par­duo­da­ma „Cayen­ne“ ir „Ma­can“ au­to­mo­bi­lių, jų do­mi­na­vi­mas šie­met ne­bė­ra toks ryš­kus: pir­kė­jai daž­niau ren­ka­si ir lenk­ty­nių tra­sai tin­kan­čius „Pors­che 911“, „Boxs­ter“ ar „Cay­man“ mo­de­lius, už­si­sa­ko ge­res­nę jų komp­lek­ta­ci­ją.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami