Modernių dyzelių remontas – laboratorinėmis sąlygomis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-19 06:00
Modernių variklių remonto dirbtuvėse – kaip mokslinėje laboratorijoje. LŽ archyvo nuotrauka
Dy­ze­li­nio va­rik­lio įpurš­ki­mo sis­te­mų rei­ka­la­vi­mai nuo­lat di­dė­ja. Dėl to at­si­ran­da vis dau­giau niuan­sų, ku­riuos bū­ti­na ži­no­ti nu­sta­tant ir ša­li­nant jų ge­di­mus.

Dy­ze­li­nė „Com­mon rail“ (CR) - mo­der­niau­sia tie­sio­gi­nio de­ga­lų įpurš­ki­mo sis­te­ma. Nuo įpras­tų dy­ze­li­nių va­rik­lių, ku­riuo­se de­ga­lai pa­duo­da­mi že­mu slė­giu, ši sis­te­ma ski­ria­si tuo, kad tu­ri de­ga­lų ram­pą, į ku­rią dy­ze­li­nas pa­duo­da­mas di­de­liu slė­giu. Vė­liau de­ga­lai pa­skirs­to­mi elek­tri­niams purkš­tu­vams, ku­riuo­se įsta­ty­ti mag­ne­ti­niai vož­tu­vai.

„Di­des­nis slė­gis, grei­tes­nis val­dy­mas ir lanks­tus įpurš­ki­mo sa­vy­bių pri­tai­ky­mas va­rik­lio dar­bo re­ži­mui pa­da­ro va­rik­lį ga­lin­ges­nį, šva­res­nį ir tau­pes­nį. To­dėl vi­sai ne­nuos­ta­bu, kad dy­ze­li­niai va­rik­liai, ku­riuos anks­čiau da­lis vai­ruo­to­jų pa­šiep­da­vo kaip ne­eko­lo­giš­kus ir skir­tus tau­pu­mo, bet ne kom­for­to ieš­kan­tiems pir­kė­jams, bu­vo pra­dė­ti nau­do­ti aukš­čiau­sios kla­sės au­to­mo­bi­liams. CR sis­te­ma už­ti­krin­tai stu­mia iš rin­kos anks­tes­nės lai­dos įpurš­ki­mo sis­te­mas, nes ke­lia ma­žiau triukš­mo, de­ga­lai su­de­ga šva­riau ir eko­no­miš­kiau“, - tei­gė EDC ser­vi­so Vil­niu­je me­cha­ni­kas Au­re­li­jus Meš­kaus­kas.

Itin svar­bi de­ga­lų kokybė

Purkš­tu­vai yra svar­biau­si CR sis­te­mos kom­po­nen­tai. Juo­se bū­na įsta­ty­tas grei­taei­gis elek­tro­mag­ne­ti­nis ar­ba pje­zoe­lek­tri­nis vož­tu­vas, ku­ris ati­da­ro ar­ba už­da­ro de­ga­lų purkš­tu­vą. To­kiu bū­du įpurš­ki­mo pro­ce­są ga­li­ma val­dy­ti at­ski­rai kiek­vie­na­me ci­lind­re. Pats „Com­mon rail“ (angl. bend­ras vamz­de­lis) pa­va­di­ni­mas ki­lo iš to, kad purkš­tu­vai pri­jun­gia­mi prie bend­ro de­ga­lų aku­mu­lia­to­riaus.

Slė­gis šio­je sis­te­mo­je nu­sta­to­mas pa­gal dar­bo re­ži­mą, nau­do­jant slė­gio re­gu­lia­vi­mo vož­tu­vą ar­ba do­za­to­rių. Aku­mu­lia­to­ri­nė­je CR įpurš­ki­mo sis­te­mo­je slė­gio su­kū­ri­mas yra at­skir­tas nuo įpurš­ki­mo. Slė­gis su­ku­ria­mas ne­prik­lau­so­mai nuo va­rik­lio sū­kių daž­nio ir įpurš­kia­mų de­ga­lų kie­kio, o elek­tro­ni­nė val­dy­mo sis­te­ma (EDC) val­do at­ski­rus įpurš­ki­mo me­cha­niz­mo kom­po­nen­tus.

„Vie­nas iš CR sis­te­mos trū­ku­mų yra tas, kad dy­ze­li­niai de­ga­lai tu­ri bū­ti la­bai ge­ros ko­ky­bės. Ame­ri­ko­je iki šiol dy­ze­li­nės sis­te­mos leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se pra­ktiš­kai ne­nau­do­ja­mos dėl pra­stos šios de­ga­lų rū­šies ko­ky­bės. Dėl ne­ko­ky­biš­kų de­ga­lų, taip pat bio­dy­ze­li­no nau­do­ji­mo purkš­tu­vai daž­nai už­si­ter­šia. Trū­ku­mu, ži­no­ma, kai kas lai­ko ir dau­giau elek­tri­nių šios sis­te­mos kom­po­nen­tų, mat ge­di­mo at­ve­ju re­mon­tas yra bran­ges­nis. Ta­čiau jei va­rik­lis bus tvar­kin­gas, o tai prieš įsi­gy­jant nau­do­tą au­to­mo­bi­lį ga­li­ma nu­sta­ty­ti kom­piu­te­ri­nės diag­nos­ti­kos bū­du, var­go ti­krai ne­ma­ty­si­te. Se­no­ji dy­ze­li­nė sis­te­ma su ro­to­ri­ne pom­pa šiais lai­kais jau yra vi­siš­ka at­gy­ve­na“, - sa­kė A. Meš­kaus­kas.

Išvalytas purkštuvas prieš remontą ir po jo keliauja į automatinį purkštuvų bandiklį, kur jam atliekama kompiuterinė diagnostika. / LŽ archyvo nuotrauka

De­mon­tuo­ja­mi ne­re­tai lūžta

Anot dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių va­rik­lių me­cha­ni­ko, CR sis­te­mo­je daž­niau­siai pir­mi su­gen­da purkš­tu­vai, ku­riems šia­me pro­ce­se ir ten­ka pa­grin­di­nis vaid­muo. Ka­dan­gi jie yra la­bai jau­tri de­ga­lų sis­te­mos su­de­da­mo­ji da­lis, nu­sta­tant jos ge­di­mo prie­žas­tį, pir­miau­sia rei­kė­tų pa­ti­krin­ti purkš­tu­vus.

Daž­nai purkš­tu­vų ge­di­mas pa­si­reiš­kia gar­ses­niu va­rik­lio dar­bu, o va­rik­lio sklei­džia­mas gar­sas tam­pa pa­na­šus į iš­me­ti­mo ko­lek­to­riaus šniokš­ti­mą. De­ja, jei vai­ruo­to­jas ne­iš­girs­ta jo lai­ku, an­ga ap­link purkš­tu­vą ap­lim­pa ter­ša­lais, iš­si­ver­žian­čiais iš de­gi­mo ka­me­ros. Lai­kui bė­gant jie su­kie­tė­ja ir už­kem­ša pri­ėji­mą prie purkš­tu­vo. Toks ge­di­mas at­si­ran­da dėl aukš­to komp­re­si­jos slė­gio, aukš­to įpurš­ki­mo slė­gio, taip pat dėl ga­min­to­jų nau­do­ja­mų silp­nes­nių purkš­tu­vų tvir­ti­ni­mo ele­men­tų.

„Pri­ke­pu­sį purkš­tu­vą de­mon­tuo­ti yra kur kas su­dė­tin­giau, tam rei­kia lai­ko ir kan­try­bės. Jei vi­sos pa­grin­di­nės de­mon­ta­vi­mo pro­ce­dū­ros ne­duo­da re­zul­ta­tų, lie­ka vie­nin­te­lis bū­das. Ta­da purkš­tu­vas iš da­lies iš­ar­do­mas ir iš­ka­la­mas spe­cia­liu ran­ki­niu ar­ba hid­rau­li­niu at­bu­li­niu plak­tu­ku. Ta­čiau ne­re­tai nu­tin­ka taip, kad at­lie­kant šią ope­ra­ci­ją purkš­tu­vas nu­trūks­ta, tuo­met ten­ka nu­im­ti va­rik­lio gal­vu­tę ir iš­kal­ti li­ku­sį ele­men­tą iš vi­daus ar­ba jį iš­gręž­ti elek­tri­niu grąž­tu“, - pa­aiš­ki­no A. Meš­kaus­kas.

Re­ge­ne­ra­ci­ja – la­bo­ra­to­ri­nė­mis sąlygomis

Kai purkš­tu­vas yra iš­mon­tuo­tas, im­ama­si re­ge­ne­ra­ci­jos pro­ce­dū­ros. Tam pir­miau­sia purkš­tu­vą rei­kia par­uoš­ti. Užak­li­nus įėji­mo ir iš­ėji­mo an­gas nu­va­lo­mas jo ant­ga­lis. Daž­nai purkš­tu­vai bū­na ap­neš­ti de­gė­siais, kaip sa­kė A. Meš­kaus­kas, ypač tai bū­din­ga „Peu­geot“ ir „Mer­ce­des“ mar­kių au­to­mo­bi­liams.

Ki­tas žings­nis – tai purkš­tu­vo plo­vi­mas spe­cia­lia­me skys­ty­je ul­tra­gar­si­nė­je plo­vyk­lo­je. Tik ta­da at­lie­ka­mas pir­mi­nis purkš­tu­vo ban­dy­mas spe­cia­lia­me sten­de - pa­ša­li­na­mi ja­me pri­ke­pę dy­ze­li­niai de­ga­lai. Po šių veiks­mų jis ke­liau­ja į au­to­ma­ti­nį purkš­tu­vų ban­dik­lį, kur at­lie­ka­mas tes­tas.

Jei tes­to re­zul­ta­tai yra ne­igia­mi, pra­de­da­ma re­mon­to pro­ce­dū­ra. Nau­do­jant spe­cia­lų lai­kik­lį purkš­tu­vas iš­ar­do­mas ir pra­de­da­ma jo pa­ti­kra (pa­gal anks­čiau mi­nė­to tes­to re­zul­ta­tus me­cha­ni­kas ži­no, į ką rei­kia kreip­ti dė­me­sį). Pa­ti­kros me­tu rei­ka­lin­gas mi­kros­ko­pas ir ki­ti tiks­lūs prie­tai­sai. Vi­si re­mon­to dar­bai at­lie­ka­mi la­bai šva­rio­se pa­tal­po­se, be­veik la­bo­ra­to­ri­nė­mis są­ly­go­mis.

Su­ren­kant purkš­tu­vus, vi­si jų ele­men­tai pri­ver­žia­mi nau­do­jant di­na­mo­me­tri­nius rak­tus, o pa­tys purkš­tu­vai įtvir­tin­ti spe­cia­liuo­se lai­kik­liuo­se. Toks re­mon­tas už­ti­kri­na il­gą re­ge­ne­ruo­to ele­men­to eksp­loa­ta­ci­jos lai­ką.

Ga­liau­siai purkš­tu­vas vėl pa­ten­ka į au­to­ma­ti­nį ban­dik­lį, kur at­lie­ka­mas jo pa­ti­kri­ni­mas. At­li­kus tes­tą, spaus­di­na­mas pa­ti­kros pro­to­ko­las ir purkš­tu­vas ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mas at­gal. A. Meš­kaus­ko tei­gi­mu, tai bū­ti­na da­ry­ti la­bai kruopš­čiai. Jei prieš mon­tuo­jant at­gal pa­ste­bi­mi ter­ša­lai de­ga­lų fil­tro vi­du­je, o ypač smul­kios drož­lės, bū­ti­na prieš tai ge­rai iš­va­ly­ti de­ga­lų ba­ką ir vi­są de­ga­lų pa­da­vi­mo sis­te­mą. Bet ku­riuo at­ve­ju bū­ti­na kar­tu pa­keis­ti ir de­ga­lų fil­trą. O pa­lei­dus va­rik­lį daž­nam au­to­mo­bi­liu ten­ka adap­tuo­ti purkš­tu­vus nau­do­jant diag­nos­ti­nį ban­dik­lį. Kai ku­riuo­se au­to­mo­bi­liuo­se iš­trau­kus purkš­tu­vo elek­tri­nį kiš­tu­ką ga­li su­trik­ti elek­tro­ni­nė sis­te­ma.

Jei ne purkš­tu­vai – tai siurblys

Jei purkš­tu­vuo­se bė­dos ne­nus­ta­tė­me, ke­liau­ja­me prie aukš­to spau­di­mo siurb­lio. Šis me­cha­niz­mas nuo­lat pum­puo­ja de­ga­lus, o jo na­šu­mas pri­klau­so nuo va­rik­lio ap­su­kų. Kuo va­rik­lis grei­čiau su­ka­si – tuo siurb­lio na­šu­mas di­des­nis. Aukš­to spau­di­mo siurb­liai gen­da dėl na­tū­ra­laus su­si­dė­vė­ji­mo bei ne­ko­ky­biš­kų de­ga­lų ir juo­se esan­čių kie­tų­jų da­le­lių.

„Vie­nas iš sig­na­lų, ku­ris par­odys, kad jū­sų trans­por­to prie­mo­nė­je ga­li bū­ti prob­le­mų dėl aukš­to spau­di­mo siurb­lio, - su­nku pa­leis­ti au­to­mo­bi­lį. Taip pat au­to­mo­bi­lis ga­li ne­pa­siek­ti rei­kia­mo ga­lin­gu­mo, o va­rik­lio bor­ti­nis kom­piu­te­ris ga­li įjung­ti ava­ri­nį re­ži­mą. Tuo­met va­rik­lio prie­tai­sų sky­de­ly­je už­si­degs „check en­gi­ne“ lem­pu­tė.

Ki­ta grės­mė ga­li kil­ti, jei siurb­lys įgaus su­ki­mo mo­men­tą ne per dir­žą, o per krump­lia­ra­čius, ta­da siurb­lio rie­bokš­liai ga­li pra­dė­ti leis­ti de­ga­lus, ku­rie pa­teks į au­to­mo­bi­lio te­pa­lus. Su­si­mai­šius dy­ze­li­niams de­ga­lams ir va­rik­lio aly­vai, ši ne­ten­ka te­pa­mų­jų sa­vo sa­vy­bių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rimantas  77.93.23.112 2016-02-02 03:21:31
Dėkoju už išsamų paaiškinimą,kadangi susidūriau su panašia problema ir sunerimau. Manau , kad šis straipsnis padės susitvarkyti automobilį ir toliau saugiai eksplotuoti.
0 0  Netinkamas komentaras
Valgimantas  78.60.192.240 2015-05-19 20:05:03
Tai jumi man daba pasakykit na kum šitas hemarojus? Kat tik pinigų iš žmonių nulupti, mol mūsų super duper purkštukai, keturi kainuoja 1 tūkstantis eurų...ir ponuli jei nepirksit tai nevažios tavo tačka. Tai ką jūs čia monijet iš žmonelių pinigelius? Aš va su sava Audi 80 ir daba su dujom važinėju. Nei rūdije nei ką. Kam man tas gemarojus su tuo "bendru vamzdžiu" kaman reil?
0 1  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami