Mokslo metų pradžią lydi saugumo akcijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-01 06:00
Nuo rugsėjo 1-osios policijos pareigūnai žada tikrinti net maršrutinių autobusų, kurie į mokyklas vežioja vaikus, techninę būklę. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Ke­li­nin­kai kar­tu su Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) pra­ne­ša apie nu­ma­to­mas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, kad rug­sė­jo 1-ąją ir ki­to­mis pir­mo­jo nau­jų moks­lo me­tų mė­ne­sio die­no­mis iki mi­ni­mu­mo bū­tų su­ma­žin­ta moks­lei­vių žū­čių ir su­ža­lo­ji­mų ga­li­my­bė.

Jau anks­čiau LKPT pa­skel­bė, kad rug­sė­jo 1 – 6 die­no­mis po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ša­lies ke­liuo­se or­ga­ni­zuo­ja su­stip­rin­tą trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lę – sta­cio­na­riais grei­čio ma­tuok­liais, įreng­tais ša­lies ke­liuo­se, bus fik­suo­ja­mas net men­kiau­sias grei­čio vir­ši­ji­mas.

Su­ma­žė­jo vai­kų žūčių

Nuo šian­dien grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos fik­suo­ja vi­sas trans­por­to prie­mo­nes, ne­bus tai­ko­ma jo­kios to­le­ran­ci­jos, o vai­ruo­to­jai ir­/ar trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus tu­rės at­sa­ky­ti tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Bus trau­kia­mi ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn ir tie vai­ruo­to­jai, ku­rie leis­ti­ną grei­tį vir­šys vos 1 km/val., kas mū­sų ke­liuo­se yra la­bai ne­įp­ras­ta. Ypač daug dė­me­sio LKPT pa­ža­dė­jo skir­ti tiems leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jams, ku­rie bus už­fik­suo­ti prie iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, mo­kyk­lų, ki­tų vie­tų, kur gau­su ne­pil­na­me­čių eis­mo da­ly­vių.

Kas­me­ti­nės eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nės duo­da tei­gia­mų re­zul­ta­tų. Per sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų sau­siu-lie­pa, ne­pil­na­me­čių žū­čių ša­lies ke­liuo­se ir gat­vė­se su­ma­žė­jo. Per­nai sau­sį-lie­pą Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se bu­vo fik­suo­tos 7 vai­kų žū­tys, o šie­met per sep­ty­nis mė­ne­sius – 4, ar­ba 42,9 proc. ma­žiau.

Kvie­čia pa­vyz­dį ro­dy­ti suaugusiuosius

„Vai­kai daž­niau­siai nu­ken­čia ei­da­mi iš mo­kyk­los ir į mo­kyk­lą, po pa­mo­kų bū­da­mi ke­ly­je su drau­gais, žais­da­mi ir pa­na­šiai, daž­nai – ar­ti sa­vo na­mų. Daž­niau­siai nu­ken­čia pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai, ku­rie sa­va­ran­kiš­kai ei­na į mo­kyk­lą, o pa­tir­ties, sau­gaus el­ge­sio ke­ly­je įgū­džių tu­ri ma­žai. Vai­kai ke­ly­je sku­ba, iš­bė­ga iš už sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio ar ki­tos kliū­ties, iš­ei­na į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ne­ap­si­dai­rę. Daž­na skau­džių ne­lai­mių prie­žas­tis yra ta, kad sto­te­lė­se iš­li­pę iš marš­ru­ti­nio ar mo­kyk­li­nio au­to­bu­so bė­ga pro jo ga­lą ar prie­kį per ke­lią“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vals­ty­bi­nės įmo­nės (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“ va­do­vas Vla­dis­lo­vas Mo­lis.

Ke­li­nin­kų įmo­nės va­do­vas pa­ti­ki­no, kad kiek­vie­nais me­tais rug­sė­jo pra­džio­je įmo­nės sau­gaus eis­mo in­ži­nie­riai kar­tu su po­li­ci­jos at­sto­vais ren­gia švie­čia­mą­sias ak­ci­jas, per ku­rias sten­gia­si at­kreip­ti mo­ki­nių dė­me­sį į ke­liuo­se ty­kan­čius pa­vo­jus.

„Eis­mo sau­gu­mo po­žiū­riu ru­duo yra blo­gas lai­kas, nes nuo rug­sė­jo tam­su­sis par­os me­tas pra­de­da už­gož­ti švie­sų­jį, – kal­bė­jo VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ ke­lių prie­žiū­ros ir sau­gaus eis­mo in­ži­nie­rius Rus­la­nas Ru­sa­ko­vas. – Ypač pa­vo­jin­gi mė­ne­siai yra lap­kri­tis ir gruo­dis, ka­da tam­sa ga­li ka­ra­liau­ti net iki maž­daug 17 va­lan­dų per par­ą. Tuo­met ypač ri­zi­kuo­ja be švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų ke­ly­je pa­si­ro­dan­tys pės­tie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai, jų au­to­mo­bi­liais va­žiuo­da­mi vai­ruo­to­jai ga­li ir ne­pas­te­bė­ti.“

Pa­sak V. Mo­lio, vai­kams dėl jų ne­di­de­lio ūgio ir daž­nai su­nkiai prog­no­zuo­ja­mo el­ge­sio ri­zi­ka pa­tek­ti po au­to­mo­bi­lio ra­tais ke­liuo­se iš­au­ga dvi­gu­bai. „To­kiu at­ve­ju yra tie­siog gy­vy­biš­kai svar­bu, kad dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji, ypač – vai­kai, dė­vė­tų švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes ar­ba vaikš­čio­tų už­si­ka­bi­nę švie­są at­spin­din­čius at­švai­tus. La­bai svar­bu, kad vai­kams bū­tų skie­pi­ja­ma at­sa­ko­my­bė nuo ma­žų die­nų, to­dėl pir­miau­sia su­au­gu­sie­ji jiems tu­ri ro­dy­ti ge­rą­jį pa­vyz­dį“, – pri­mi­nė „Au­to­ma­gis­tra­lės“ va­do­vas.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bausti pasigaileti  78.60.168.138 2016-09-01 19:27:15
Nedaryk pazeidimu ir vaikai nenukentes.
0 0  Netinkamas komentaras
Jules  78.60.193.10 2016-09-01 10:10:01
Jo, ant tėvų nelaimės darys vaikus laimingais - kvailiau ir nesugalvosi. Reikia visų žmonių saugumu rūpintis. Nubaudę tėvus nubaudžiate ir jų vaikus - pabloginate jų padėtį. Elitas kraustosi iš proto - ne daugiau. Per europines, svetimas, babkes toliau savo ego, savo nosies jau nebemato - ant tiek išnaglėjo. Eiliniams policininkams irgi algas kelkite ir baikit juos kiršint su eiliniais tautiečiais.
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami