REKLAMA

Mokytoja: Saugaus eismo vaikus reikia mokyti nuo mažens

Viktorija DAČINSKAITĖ 2014-09-08 11:00
Viktorija DAČINSKAITĖ
2014-09-08 11:00
Pradinių klasių mokytoja Aušra Bacevičienė su savo vaikais parke. Asmeninio archyvo nuotrauka
Pra­si­dė­jus ru­de­niui mo­kyk­lų suo­lus už­pil­do po va­sa­ros at­os­to­gų su­grį­žę mo­ki­niai, ne­drą­siai į pir­mą­ją kla­sę žen­gia jau­nie­ji pra­di­nu­kai, ku­riems vis­kas nau­ja ir ne­įp­ras­ta. To­dėl rug­sė­jis ne tik nau­jų dar­bų pra­džia, bet ir di­de­lis gal­vos skaus­mas mo­ki­nių tė­vams, mo­ky­to­jams ir vai­ruo­to­jams. Ku­pi­ni va­sa­ros įspū­džių mo­ki­niai ma­žiau­siai gal­vo­ja apie sa­vo sau­gu­mą gat­vė­je, to­dėl tuo ten­ka pa­si­rū­pin­ti su­au­gu­siems.

Apie tai, ką svar­biau­sia ži­no­ti mo­ki­nių tė­vams, iš­lei­džian­tiems sa­vo at­ža­las į mo­kyk­lą, ko­kias klai­das daž­niau­siai gat­vė­je da­ro vai­kai ir kaip mo­ky­to­jai rū­pi­na­si jų sau­gu­mu ke­liuo­se pa­sa­ko­ja pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Auš­ra Ba­ce­vi­čie­nė.

- Su rug­sė­ju į mo­kyk­las grįž­ta ir bū­riai vai­kų. Ma­žiau­siai pa­tir­ties, kaip sau­giai pa­siek­ti mo­kyk­lą, tu­ri pra­di­nu­kai. Į ką tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį jų tė­vai?

- Nuo pat ma­žens vai­kus rei­kė­tų mo­ky­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Iki­mo­kyk­li­nu­kas jau ti­krai pa­žįs­ta spal­vas, to­dėl rei­kia mo­ky­ti su­pras­ti švie­so­fo­rą, ei­ti de­gant ža­liai švie­sai, aiš­kin­ti, kaip sau­giai elg­tis gat­vė­je. La­bai svar­bu vai­kus bent ke­le­tą kar­tų į mo­kyk­lą pa­ly­dė­ti tė­vams. Pa­ste­bė­ti, kaip jis vie­nas pa­sie­kia mo­kyk­lą. Pu­sė me­tų vai­kams nau­jo­je mo­kyk­lo­je bū­na adap­ta­ci­nis lai­ko­tar­pis, jie pra­ti­na­si prie mo­kyk­los, nau­jos ap­lin­kos, to­dėl net jei ir ži­no ke­lią, jiems dar ga­li bū­ti bau­gu ir jie la­biau no­ri bū­ti ly­di­mi, nei di­des­ni vai­kai.

Mo­kant vai­kus sau­gaus eis­mo, ypač svar­bu, kad tė­vai ir vi­si su­au­gu­sie­ji ro­dy­tų tin­ka­mą pa­vyz­dį, nuo ma­žens vai­kus ves­tų per pe­rė­jas, kad šiems ne­atro­dy­tų, jog gat­vę ga­li­ma kirs­ti bet kur. Bū­na tė­vai ra­gi­na vai­kus bėg­ti per gat­vę, nors de­ga rau­do­nas švie­so­fo­ro sig­na­las, sa­ko „grei­čiau, nė­ra ma­ši­nų, spė­sim“. Vai­kas ma­to to­kį pa­vyz­dį ir gal­vo­ja, kad taip da­ry­ti ga­li­ma. Tur­būt te­ko gir­dė­ti apie ne­se­niai įvy­ku­sį ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą, kai mo­ky­to­jas par­tren­kė vai­ką, bė­gan­tį per rau­do­ną švie­są? Mer­gai­tė ma­nė, kad ma­ši­na pa­kan­ka­mai to­li, o vai­ruo­to­jas ne­spė­jo lai­ku su­sto­ti. To­dėl vai­kams ypač svar­bu pa­brėž­ti, kad net ei­nant per pe­rė­ją, rei­kia ap­siž­val­gy­ti, ar nė­ra at­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių. Be­je, ge­riau­sia vai­kus reng­ti ryš­kiais dra­bu­žiais, nes taip juos leng­viau pa­ste­bė­ti.

- Kai kal­ba­ma apie sau­gu­mą ke­ly­je, daž­nai pa­brė­žia­ma, kad at­švai­tas ga­li iš­gel­bė­ti gy­vy­bę. Ar vai­kai jau įpra­to juos ne­šio­ti?

- Pra­di­nu­kai ne­šio­ja. Se­gė­ti at­švai­tą yra bū­ti­na. Aš ir pa­ti prie ran­ki­nės tu­riu to­kį pa­si­ka­bi­nu­si. Dėl sau­gu­mo. Ge­riau­sia, kad mo­ki­nių ir kup­ri­nės, ir striu­kės bū­tų su švie­są at­spin­din­čio­mis juo­sto­mis, jei­gu kar­tais vai­kas pa­mirš­tų pri­si­seg­ti at­švai­tą. Bet daž­niau­siai rū­pes­tin­gi tė­ve­liai pri­se­ga at­švai­tus pa­tys ir prie kup­ri­nės ir prie striu­kės, to­dėl vai­kas vi­sa­da yra ma­to­mas. Ta­čiau, kaip te­ko pa­ste­bė­ti, vy­res­ni mo­ki­niai juos se­gi re­čiau.

- Ket­ve­rius me­tus dir­ba­te mo­ky­to­ja, tur­būt pa­ste­bė­jo­te, ko­kios daž­niau­sios vai­kų el­ge­sio ke­ly­je, gat­vė­je klaidos?

- Vai­kai daž­nai bū­na la­bai iš­sib­laš­kę. Ypač su­si­kaup­ti jiems truk­do iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai. Nuo­lat į juos įni­kę mo­ki­niai pa­mirš­ta ap­si­dai­ry­ti, yra ne­su­si­kon­cen­tra­vę. Aps­kri­tai jiems ne­la­bai bū­din­gas sa­vi­sau­gos jaus­mas. Net jei ei­na per pe­rė­jas, daž­nai net ne­žiū­ri, ar at­va­žiuo­ja koks au­to­mo­bi­lis.

Tie­sa, pra­di­nu­kai dar bū­na draus­min­ges­ni, la­biau klau­so, ta­čiau vy­res­ni mo­ki­niai daž­nai per gat­vę laks­to, ypač kai žie­mą pra­si­de­da snie­go gniūž­čių ka­rai.

- Daug dė­me­sio sau­giam eis­mui ski­ria­ma ir mo­kyk­lo­se. Ko­kie ar­ti­miau­si ren­gi­niai nu­si­ma­to? Kaip pa­tys mo­ky­to­jai pri­si­dės prie vai­kų sau­gu­mo ir draus­min­gu­mo ke­ly­je?

- Kaip ir kas­met, šį ru­de­nį vyks sau­gaus eis­mo sa­vai­tė. Kar­tu su mo­ky­to­jais pra­di­nu­kai vyks į sau­gaus eis­mo mo­kyk­lą, kur bus mo­ko­mi, kaip iš­kvies­ti pa­gal­bą jų tu­ri­mu te­le­fo­nu, kaip tei­sin­gai pe­rei­ti gat­vę, žiū­rės vi­deo fil­mu­kus, ge­riau su­si­pa­žins su Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis. Iš to­kios eks­kur­si­jos na­mo jie par­si­ve­ža įvai­rias­pal­vių at­švai­tų. Po to­kios iš­vy­kos vi­sa­da su vai­kais ap­ta­ria­me, ką jie įsi­dė­mė­jo, pri­si­me­na­me tai­syk­les ir si­tua­ci­jas, ku­rias ma­tė­me. Tai pa­de­da jiems ge­riau įsi­min­ti svar­bią in­for­ma­ci­ją.

Prie sau­gaus eis­mo mo­ky­mo pri­si­de­da ir mo­kyk­lą pri­žiū­rin­tis po­li­ci­nin­kas. Ru­de­nį jis ves pa­mo­ką apie sau­gų eis­mą, aiš­kins, kaip ga­li­ma ir ne­ga­li­ma elg­tis gat­vė­je. Pra­di­nu­kai vi­sa­da la­bai įdė­miai jo klau­so. Po­li­ci­nin­ko uni­for­ma jiems da­ro di­de­lį įspū­dį.

Mo­ky­to­jai daž­niau­siai sau­gaus eis­mo vai­kus mo­ko žai­di­mo for­ma. Pir­mo­kai per pa­mo­ką, pa­pra­šo­mi pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo ke­lią į mo­kyk­lą. Rug­sė­jo mė­ne­sį per dai­lės pa­mo­kas už­duo­da­me vai­kams nu­pieš­ti tą ke­lią. Klau­sia­me, ko­kiu ke­liu jie ei­na, ar ke­lias tie­sus, ar rei­kia su­kti į kai­rę, į de­ši­nę, kirs­ti gat­vę, su­ži­no­me, kaip vai­kai ma­to ap­lin­ką, ap­ta­ria­me jų ati­du­mą ir at­sa­ko­my­bę.

Kiek­vie­nas mo­ky­to­jas iš­ly­dė­da­mas vai­kus iš mo­kyk­los vi­sa­da pri­me­na, kad jie ei­tų per pe­rė­ją, pa­ti­kri­na, ar se­gi at­švai­tą, pa­sa­ko, kur tu­ri įsės­ti į au­to­bu­są. Prie vai­kų sau­gu­mo gat­vė­je stip­riai pri­si­de­da ir tė­vų bei mo­ky­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mas.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo ministerijos

Užs. V-1819

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami