Motociklininkai rūpinsis susigrąžinti ir promiles

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-10 06:00
Palyginti su automobilių avarijomis, eismo įvykiai, į kuriuos patenka motociklai, daug dažniau baigiasi tragiškai. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies mo­to­cik­lų aso­cia­ci­jų na­riai su­ta­rė jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pri­im­ti bend­rą me­mo­ran­du­mą, ku­ris žy­mės pra­džią ne­for­ma­laus mo­to­cik­li­nin­kų ju­dė­ji­mo, aukš­čiau­siu ly­giu ko­vo­sian­čio už ta­ria­mai dis­kri­mi­nuo­ja­mų mo­to­cik­li­nin­kų tei­ses.

Me­mo­ran­du­mo idė­ja ki­lo per Sei­me vy­ku­sią aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ją apie mo­to­cik­lų trans­por­tą ir jo reg­la­men­ta­vi­mo pers­pek­ty­vas. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Ša­rū­nas Gus­tai­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad kai bus pa­tvir­tin­tas ne­for­ma­lus mo­to­cik­li­nin­kų ju­dė­ji­mas, jis ža­da kreip­tis į Vy­riau­sy­bę ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją (SM), kad bū­tų ap­gin­tos vai­ruo­to­jų, va­ži­nė­jan­čių mo­to­cik­lais, tei­sės. „Su mo­to­cik­li­nin­kų bend­ruo­me­ne kaip Sei­mo na­rys bend­rau­ju jau ge­ri me­tai. Pui­kiai ma­tau, kad, pa­ly­gin­ti su ki­tų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jais, mo­to­cik­li­nin­kai yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi. Kan­try­bės tau­rė bu­vo per­pil­dy­ta po to, kai Sei­me bu­vo pa­ban­dy­ta pri­ly­gin­ti dvi­ra­čius mo­to­cik­lus ke­tur­ra­čiams, ku­rių vai­ra­vi­mo spe­ci­fi­ka yra vi­siš­kai ki­to­kia nei dvi­ra­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Nu­spren­dė už­siim­ti lobizmu

Š. Gus­tai­nio tei­gi­mu, mo­to­cik­li­nin­kai su­ta­rė, kad tu­rės at­sto­vus, ku­rie prieš pri­imant mo­to­cik­li­nin­kams, jų nuo­mo­ne, ne­pa­lan­kius nor­mi­nius ak­tus lan­ky­sis Sei­me, steng­sis įti­kin­ti par­la­men­ta­rus sa­vo tei­su­mu. „Ma­no­me, kad rei­kia pa­ban­dy­ti man­da­giai ir bi­čiu­liš­kai su­si­tik­ti su vi­sų pa­grin­di­nių val­džios ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais, ku­rie da­ly­vau­ja ku­riant Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), ki­tus mo­to­cik­lų eis­mą reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus, ir tie­siog iš­sa­ky­ti akis į akį sa­vo prob­le­mas. Juk į Sei­mą at­ei­na įvai­rių aso­cia­ci­jų at­sto­vų ir iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nę dėl vie­no ar ki­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­to­cik­li­nin­kų bend­ruo­me­nė iki šiol ne­bu­vo dis­ku­ta­vu­si prieš pri­imant nor­mi­nius ak­tus. Dis­ku­si­jos už­vir­da­vo vė­liau, jiems jau įsi­ga­lio­jus. Val­džia bū­da­vo pri­vers­ta klau­sy­tis ne­pa­ten­kin­tų mo­to­cik­li­nin­kų bur­bė­ji­mo, ta­čiau ką nors keis­ti jau ne­keis­da­vo“, – kal­bė­jo Š.Gus­tai­nis.

Šarūnas Gustainis: "Netgi motorolerių vairuotojai dažnai turi daug daugiau teisių nei motociklininkai."

Ne­pa­ten­kin­ti dėl 0 promilių

Kur mo­to­cik­li­nin­kai jau­čia­si dis­kri­mi­nuo­ja­mi? „Mo­to­cik­li­nin­kams užk­liū­va ne­ma­žai KET įtvir­tin­tų ne­pa­lan­kių jų bend­ruo­me­nei nuo­sta­tų. Dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių mo­to­cik­li­nin­kams nu­ma­ty­ti griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai nei ki­to­mis mo­to­ri­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis va­ži­nė­jan­tiems vai­ruo­to­jams. Ne­tgi mo­to­ro­le­rių vai­ruo­to­jai ke­liuo­se daž­nai tu­ri daug dau­giau tei­sių nei mo­to­cik­li­nin­kai“, – pik­ti­no­si Sei­mo na­rys.

Jo tei­gi­mu, mo­to­cik­li­nin­kus ste­bi­na, kad mo­to­ro­le­rių vai­ruo­to­jams KET su­tei­kia ga­li­my­bę va­žiuo­ti vie­ša­jam trans­por­tui skir­ta A juo­sta, o mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jams – ne. „Pa­ly­gin­ti su ki­tų mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jais, mo­to­cik­li­nin­kai jau­čia­si dis­kri­mi­nuo­ja­mi ir dėl to, kad mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jams ga­lio­ja 0 pro­mi­lių rei­ka­la­vi­mas, o au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams leis­ti­na ri­ba yra 0,04 pro­mi­lės. Mo­to­cik­lams tai­ko­mi di­des­ni rei­ka­la­vi­mai ir at­lie­kant pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą. Va­ka­ruo­se mo­to­cik­lams par­kuo­ti yra nu­ma­ty­tos spe­cia­lios vie­tos, o pas mus mo­to­cik­li­nin­kai sa­vo plie­ni­nius žir­gus yra pri­vers­ti sta­ty­ti au­to­mo­bi­liams skir­to­se vie­to­se. Nors mo­to­cik­las ma­žas, už par­ka­vi­mą mo­ka­ma tiek pat. Mo­to­cik­li­nin­kai ma­no, kad ne­bū­tų su­nku įreng­ti tik mo­to­cik­lams sto­vė­ti skir­tas vie­tas. Be­je, tai jau pa­da­ry­ta Kau­no cen­tre, kur mo­to­cik­lą ga­li­ma sta­ty­ti ne­mo­ka­mai. Ma­ty­ti, kad iš to lai­mi ir mies­tas, ir mo­to­cik­li­nin­kai, nes šiems ma­žiau skau­da gal­va dėl par­ka­vi­mo, o mies­tas su­lau­kia dau­giau tu­ris­tų“, – var­di­jo Š. Gus­tai­nis.

Anot par­la­men­ta­ro, dis­ku­si­jo­je su mo­to­cik­li­nin­kais bu­vo svars­ty­ta ir kaip pa­ge­rin­ti mo­to­cik­li­nin­kų įvaiz­dį. „Su­ti­ki­me, kad tam ti­kra vi­suo­me­nės da­lis mo­to­cik­li­nin­kus ver­ti­na ne­kaip. Ne­ži­nau ko­dėl. Gal­būt tai yra at­ėję iš so­vie­ti­nių lai­kų. Tuo ne­ga­ty­viu po­žiū­riu esa­me ti­kri prieš­in­gy­bės Va­ka­rams“, – ti­ki­no „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Auk­lės „britvininkus“

Ki­ta ver­tus, Š. Gus­tai­nis su­ti­ko, jog blo­gą mo­to­cik­li­nin­kų įvaiz­dį for­muo­ja ir va­di­na­mie­ji „brit­vi­nin­kai“, ki­taip sa­kant, itin ga­lin­gų mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai. „Ta mo­to­cik­li­nin­kų gru­pė iš ti­krų­jų yra pa­ti prob­le­miš­kiau­sia. Jų mo­to­cik­lai yra la­bai ga­lin­gi, grei­tis – ir­gi di­džiu­lis. Aiš­ku, kad ir žmo­nės, įsi­gy­jan­tys to­kius mo­to­cik­lus, mėgs­ta grei­tį“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

„Brit­vi­nin­kus“ ren­gia­si auk­lė­ti ir pa­ti mo­to­cik­li­nin­kų bend­ruo­me­nė, ren­gian­ti švie­čia­mą­sias ak­ci­jas, ir pra­šys pa­dė­ti tai da­ry­ti įsta­ty­mų lei­dė­jų. „An­tai Vo­kie­ti­jo­je įsi­gi­jęs spor­ti­nį mo­to­cik­lą be ke­lių die­nų nuo ry­to iki va­ka­ro trun­kan­čių spe­cia­lių kur­sų juo vie­ša­ja­me eis­me ne­ga­lė­si nau­do­tis. Gal­būt KET ga­lė­tų pa­di­din­ti ir mo­to­cik­li­nin­kų am­žių, nuo ku­rio bū­tų lei­džia­ma vai­ruo­ti „brit­vas“. O da­bar vis­kas par­em­ta drau­di­mais. Ši­taip el­gia­si Ar­mė­ni­ja, ku­rios val­džia aps­kri­tai užd­rau­dė mo­to­cik­lams iš­va­žiuo­ti į ke­lius. Esą ne­bus mo­to­cik­lų, ne­bus ir prob­le­mų. Bet ar­gi čia spren­di­mas?“ – svars­tė Sei­mo na­rys.

Mi­nis­te­ri­ja neguodžia

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ri­čar­das Slap­šys skep­tiš­kai ver­ti­no mo­to­cik­li­nin­kų bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­vas. „Vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, jog mo­to­cik­las yra di­des­nės ri­zi­kos trans­por­to prie­mo­nė vien dėl to, kad tu­ri ne ke­tu­ris, o tik du ra­tus. Tai­gi, net men­kiau­sias ap­gir­ti­mas val­dant mo­to­cik­lą ga­li baig­tis tra­giš­kai. Mi­nis­te­ri­ja ti­krai ne­su­tik­tų, kad mo­to­cik­li­nin­kams vėl bū­tų grą­žin­tas lei­di­mas tai­ky­ti kaip leis­ti­ną 0,04 pro­mi­lių ap­gir­ti­mą“, – sa­kė R.Slap­šys.

Mi­nis­tro pa­ta­rė­jas pa­žy­mė­jo, kad leis­ti ar ne­leis­ti mo­to­cik­lams va­ži­nė­ti A eis­mo juo­sto­mis, yra ne mi­nis­te­ri­jos, o sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­ja. Kaip ir trans­por­to prie­mo­nių par­ka­vi­mo tai­syk­lių nu­sta­ty­mas. „Ta­čiau leng­va­tas leis­ti kuo dau­giau trans­por­to prie­mo­nių va­ži­nė­ti juo­sto­mis, ku­rios yra skir­tos vie­ša­jam trans­por­tui, ver­ti­na­me skep­tiš­kai, nes dau­gė­jant lei­di­mų bus su­komp­ro­mi­tuo­ta pa­ti to­kių juo­stų idė­ja. Da­bar jo­mis, be vie­šo­jo trans­por­to, ga­li va­ži­nė­ti elek­tro­mo­bi­liai. Bet tik dėl to, kad bū­tų ska­ti­na­ma eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių pa­klau­sa. Kai tik jų at­si­ras dau­giau, leng­va­ta bus pa­nai­kin­ta. O leis­ti A juo­sto­mis va­ži­nė­ti mo­to­cik­lams nė­ra jo­kios pra­smės“, – aiš­ki­no R. Slap­šys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
meškos paslauga  212.59.13.76 2016-05-10 16:17:08
nori daugiau "teisių", kad daugiau "išeitų anapilin". šėtono lobizmas.
0 0  Netinkamas komentaras
Motociklininkas  154.46.115.148 2016-05-10 09:10:29
0 promilių turi būti išdeginta smegenyse ne tik motociklų bet ir automobilių vairuotojams. Ir visiems kitiems eismo dalyviams taip pat.
3 0  Netinkamas komentaras
0,04 promiles  78.60.168.138 2016-05-10 06:55:27
Jaini vairuotojai irgi galetu reikalauti nediskriminuoti ju, nes dabar 0 promiliu jiems galiojantis reikalavimas atima teise buti tikru vairuotpji.
0 2  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami