Motociklininkus egzaminuos griežčiau

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-09 06:00
Norintiesiems vairuotii motociklą reikia ne mažiau įgūdžių, nei sėdant prie automobilio vairo.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šil­tą­jį se­zo­ną VĮ „Re­gi­tros“ eg­za­mi­nuo­to­jai pra­de­da ne tik su­griež­ti­nę A ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jams pra­kti­kos eg­za­mi­no rei­ka­la­vi­mus, bet ir įsi­gi­ję 10 šiam eg­za­mi­nui tin­ka­mų mo­to­cik­lų.

Dau­ge­lis ban­dy­da­vo praslysti

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos ke­liuo­se žu­vo 13 mo­to­cik­li­nin­kų ir 2 mo­to­cik­lais va­žia­vę ke­lei­viai bei 4 mo­pe­dų vai­ruo­to­jai. Net 5 mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai per­nai žu­vo vos pra­si­dė­jus se­zo­nui. Mo­to­cik­li­nin­kus ren­gian­čios vai­ra­vi­mo mo­kyk­los pri­pa­žįs­ta, kad iki šiol „Re­gi­tro­je“ į A ka­te­go­ri­jos be ap­ri­bo­ji­mų eg­za­mi­ną, ku­rį iš­lai­kę vai­ruo­to­jai ga­li va­ži­nė­ti dau­giau nei 35 kW ga­lios mo­to­cik­lais, bu­vo žiū­ri­ma at­mes­ti­nai.

„Ten­den­ci­ja bu­vo to­kia, kad rei­ka­la­vi­mai pra­de­dan­tie­siems au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį nuo­lat griež­tė­jo, o mo­to­cik­li­nin­kai bu­vo kaž­ko­dėl apei­na­mi. 2013 me­tais A ka­te­go­ri­ją, jei­gu at­vi­rai, bu­vo ga­li­ma įgy­ti tur­būt leng­viau­siai per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų. Dau­ge­lis at­ei­da­vo į eg­za­mi­ną su min­ti­mi „gal pra­sly­siu“, ir pu­sei to­kių tin­ka­mai ne­pa­si­ren­gu­sių­jų pa­vyk­da­vo tai pa­da­ry­ti. Da­bar, ma­no nuo­mo­ne, bus iš tie­sų su­nkiau. Jei „Re­gi­tros“ eg­za­mi­nuo­to­jai nuo šio se­zo­no šim­tu pro­cen­tų lai­ky­sis tų rei­ka­la­vi­mų, ku­riuos pa­tvir­ti­no, eg­za­mi­ną ga­lės iš­lai­ky­ti tik tin­ka­mai mo­to­cik­lą mo­kan­tis val­dy­ti as­muo, o ne įsi­ka­lęs ke­lis pra­ti­mus“, - pa­žy­mė­jo vai­ra­vi­mo mo­kyk­los „Mo­toa­ka­de­mi­ja“ va­do­vas Ri­man­tas Be­šė­nas.

Pa­sak R.Be­šė­no, aiš­kes­ni „Re­gi­tros“ rei­ka­la­vi­mai mo­to­cik­li­nin­kams tu­rė­tų tap­ti ge­ru sti­mu­lu at­kreip­ti dė­me­sį ir į tas mo­ky­mo­si vai­ruo­ti de­ta­les, ku­rios anks­čiau bu­vo lai­ko­mos ne­reikš­min­go­mis, esą eg­za­mi­ne ne­pri­reiks. Pa­pil­do­mų įgū­džių, pa­vyz­džiui, par­ei­ka­laus pra­ti­mas, kai aikš­te­lė­je įsi­bė­gė­jus iki 50 km/h grei­čio, rei­kės mo­to­cik­lu ap­va­žiuo­ti kliū­tį. Eg­za­mi­nuo­to­jas ga­lės nu­ro­dy­ti, iš ku­rios pu­sės rei­kia tai pa­da­ry­ti.

„Ki­ta iš­lie­kan­ti nuo­dė­mė yra ta, kad teo­ri­nis pa­si­ren­gi­mas A ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­nui yra ta­pęs be­ver­tis. Yra ofi­cia­li ga­li­my­bė teo­ri­jos pa­mo­kų ne­lan­ky­ti, eg­za­mi­nui pa­si­reng­ti pa­tiems, tad ab­so­liu­ti dau­gu­ma taip ir da­ro. Ma­nau, kad teo­ri­jos kur­sai yra bū­tent ta pro­ga, kai bū­si­mam mo­to­cik­li­nin­kui ga­li­ma su­teik­ti spe­ci­fi­nių ži­nių, rei­ka­lin­gų pa­si­ruoš­ti sau­giam vai­ra­vi­mui, su­ži­no­ti, kaip ge­riau­siai elg­tis eks­tre­ma­lio­se si­tua­ci­jo­se. Vis dar trūks­ta są­mo­nin­gu­mo, kad mo­to­cik­las yra rim­tas da­ly­kas, ir tin­ka­mai jo ne­mo­kan­tis val­dy­ti vai­ruo­to­jas ri­zi­kuo­ja svei­ka­ta bei gy­vy­be. Juk čia ne au­to­mo­bi­lis, ku­riuo stuk­te­lė­jęs į ki­tą daž­niau­siai tik bu­fe­rį nu­brauk­si. Ava­ri­nės si­tua­ci­jos mo­to­cik­li­nin­kui daž­niau­siai bai­gia­si kri­ti­mu. La­bai lai­min­gu at­ve­ju - tik ko­jos ir ran­kos bus nu­dau­žy­tos“, - sa­kė R.Be­šė­nas.

Dau­giau dė­me­sio vai­ra­vi­mo technikai

Bū­tent to­dėl to­bu­lin­da­mi A ka­te­go­ri­jos vai­ra­vi­mo eg­za­mi­no rei­ka­la­vi­mus „Re­gi­tros“ at­sto­vai svar­biau­siu tiks­lu įvar­di­jo sau­gu­mą. Nuo šių me­tų ba­lan­džio 1 die­nos eg­za­mi­ną mo­to­cik­li­nin­kai pri­va­lo lai­ky­ti ne tik dė­vė­da­mi šal­mą, bet ir pa­tys pa­si­rū­pi­nę al­kū­nių, ke­lių ir pe­čių ap­sau­go­mis bei pirš­ti­nė­mis. Taip pat bus rei­ka­lau­ja tin­ka­mos ava­ly­nės – eg­za­mi­nuo­ja­ma­sis ne­ga­lės dė­vė­ti šle­pe­čių.

„Es­mi­nių po­ky­čių nė­ra, tik de­ta­liai ap­ra­šė­me vi­sus rei­ka­la­vi­mus, kad bū­tų aiš­ku ir eg­za­mi­nuo­to­jui, ir eg­za­mi­ną lai­kan­čia­jam. At­krei­pia­me dė­me­sį į tai, kas svar­biau­sia mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jui, – tai yra pu­siaus­vy­ros iš­lai­ky­mas, mo­to­cik­lo val­dy­mas, va­žiuo­jant įvai­riais grei­čiais. Dau­giau rei­ka­la­vi­mų bus aikš­te­lė­je, kur bū­si­mas vai­ruo­to­jas par­odo sa­vo vai­ra­vi­mo tech­ni­ką“, - aiš­ki­no „Re­gi­tros“ Eg­za­mi­nų me­to­di­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Ta­ra­bil­da.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, šiais po­ky­čiais sie­kia­ma ska­tin­ti di­des­nį sau­gu­mą ke­liuo­se, o kar­tu ir bend­rą mo­to­cik­lų vai­ra­vi­mo kul­tū­rą. Anks­čiau lai­kant A ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną, daž­nai kil­da­vo ne­aiš­ku­mų ir gin­čų, kaip ver­tin­ti vie­ną ar ki­tą si­tua­ci­ją. „Mo­to­cik­lai ke­lia dau­giau ri­zi­kos, to­dėl pra­de­dan­tie­siems rei­kia iš­to­bu­lin­ti įgū­džius. Jei tin­ka­mai įval­dys mo­to­cik­lą, bus vi­siems ra­miau“, - tei­gė A.Ta­ra­bil­da.

Ne­be­reiks pa­pil­do­mai nuomotis

A ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną lai­kan­tiems mo­to­cik­li­nin­kams pa­pil­do­mų su­nku­mų iki šių me­tų su­kel­da­vo ir tai, kad „Re­gi­tro­je“ ne­bu­vo šiam eg­za­mi­nui tin­ka­mų mo­to­cik­lų. Ne­tu­rin­tie­siems sa­vo mo­to­cik­lo tek­da­vo jį sko­lin­tis iš drau­gų ar­ba už ke­lis šim­tus li­tų nuo­mo­tis iš vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų.

Šį se­zo­ną „Re­gi­tra“ pra­dė­jo įsi­gi­ju­si 10 „Ya­ma­ha XJ6N“ mo­to­cik­lų, ku­riuos pa­skirs­tė vi­siems sa­vo fi­lia­lams. Šiam pir­ki­niui vals­ty­bės įmo­nė iš­lei­do 208 tūkst. li­tų, juos su­mo­kė­jo pi­giau­sią pa­siū­ly­mą pa­tei­ku­siai Klai­pė­do­je įsi­kū­ru­siai bend­ro­vei „Ar­mi ser­vi­sas“. A1 ir A2 ka­te­go­ri­jų eg­za­mi­nams „Re­gi­tra“ šiuo me­tu tu­ri dar apie 20 mo­to­cik­lų.

Anot A.Ta­ra­bil­dos, eg­za­mi­nuo­ja­mie­siems pa­siū­lius A ka­te­go­ri­jos mo­to­cik­lus, eg­za­mi­no kai­na ne­si­keis. Jo kai­na da­bar - 82,5 li­to, dar 35 li­tus kai­nuo­ja teo­ri­nių ži­nių pa­ti­kri­ni­mas. A ka­te­go­ri­jos kur­sai šiuo me­tu sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sio­se vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­se bū­si­mų mo­to­cik­li­nin­kų ki­še­nę pa­tuš­ti­na maž­daug 700 li­tų.

A1 ir A2 ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­nai „Re­gi­tro­je“ kai­nuo­ja be­veik 30 li­tų dau­giau nei A ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­nas be ap­ri­bo­ji­mų – 111,5 li­to. LŽ pri­me­na, kad va­do­vau­jan­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vo­mis nuo 2013 me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jo nau­ja A2 ka­te­go­ri­ja. Ją įgi­ję as­me­nys ga­li nuo 18 me­tų vai­ruo­ti iki 35 kW ga­lios mo­to­cik­lus, o po dve­jų me­tų, iš­lai­kę eg­za­mi­ną, įgy­ti ir A ka­te­go­ri­ją. Tie, ku­rie no­ri sės­ti prie ga­lin­ges­nio mo­to­cik­lo vai­ro ne pa­laips­niui, o iš­kart, tu­ri bū­ti su­lau­kę 24-erių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vitkis  62.80.225.87 2014-04-09 19:15:26
Egzaminai kaip ir darbas priklauso nuo tėvelių įtakos ar pinigų.
9 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami