Motocikluose montuos sumanesnį stabdžių signalą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-14 06:00
Šiuo metu dar testuojama aktyvaus įspėjamojo signalo sistema į BMW motociklus kaip papildoma įranga bus montuojama nuo 2016 metų. Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­no BMW mo­to­cik­lų pa­da­li­nys „BMW Mo­tor­rad“ su­kū­rė iki šiol mo­to­cik­luo­se ne­ma­ty­tą ak­ty­vų už­pa­ka­li­nio stab­džio įspė­ja­mą­jį sig­na­lą. Jis pa­di­dins mo­to­cik­li­nin­kų sau­gu­mą, nes iš pa­skos va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai kur kas ge­riau ma­tys, kai mo­to­cik­las bus stai­giai stab­do­mas ar­ba bus at­lie­ka­mas ava­ri­nis stab­dy­mas.

„Mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jo sau­gu­mui už­ti­krin­ti la­bai svar­bu, kad pa­skui jį va­žiuo­jan­tys eis­mo da­ly­viai aiš­kiai ma­ty­tų, kai mo­to­cik­li­nin­kas pra­de­da stab­dy­ti, ypač kai stai­giai ma­ži­na grei­tį, o tai daž­nai nu­tin­ka ir mies­to, ir už­mies­čio ke­liuo­se. To­dėl „BMW Mo­tor­rad“, įgy­ven­di­nan­tis mo­to­cik­li­nin­kų sau­gu­mo prog­ra­mą „Sa­fe­ty 360°“, su­kū­rė nau­jo­viš­ką stab­džių švie­sos sig­na­lo sis­te­mą. BMW pa­si­rė­mė kai ku­riuo­se nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se die­gia­mais ak­ty­vaus stab­dy­mo kom­po­nen­tais ir pir­ma­sis iš ga­min­to­jų per­kė­lė juos į mo­to­cik­lus. Ši sis­te­ma BMW mo­to­cik­luo­se de­biu­tuos nuo 2016 me­tų“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niu­kas.

Siū­lys kaip pa­pil­do­mą įrangą

BMW mo­to­cik­lams su­kur­tas įspė­ja­ma­sis stab­džio sig­na­las vei­kia dviem eta­pais. Kai mo­to­cik­li­nin­kas, va­žiuo­jan­tis di­des­niu nei 50 km/val. grei­čiu, pra­de­da stai­giai stab­dy­ti, už­pa­ka­ly­je esan­tis rau­do­nas stab­džio ži­bin­tas ne sta­bi­liai švie­čia, bet mirk­si 5 Hz daž­niu – taip daug ge­riau at­krei­pia­mas pa­skui va­žiuo­jan­čio vai­ruo­to­jo dė­me­sys. Jei­gu mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas at­lie­ka ava­ri­nį stab­dy­mą ir su­ma­ži­na grei­tį iki 14 km/val., pa­pil­do­mai įjun­gia­mi už­pa­ka­li­niai ava­ri­niai (po­sū­kių) sig­na­lai. Jie lie­ka įjung­ti, iki mo­to­cik­li­nin­kas vėl pa­sie­kia bent 20 km/val. grei­tį.

Ak­ty­vaus įspė­ja­mo­jo sig­na­lo sis­te­ma į BMW mo­to­cik­lus bus mon­tuo­ja­ma kaip pa­pil­do­ma įran­ga nuo 2016 me­tų kar­tu su nau­ja „ABS Pro“ stab­džių sis­te­ma. Už pa­pil­do­mą mo­kes­tį komp­lek­tą ga­lės pa­si­rink­ti R 1200 GS, “R 1200 GS Ad­ven­tu­re” ir S 1000 XR mo­de­lių pir­kė­jai, o pra­ban­giuo­se ke­lio­ni­niuo­se mo­to­cik­luo­se K 1600 GT, GTL ir „GTL Exc­lu­si­ve” ši sis­te­ma taps stan­dar­ti­nės įran­gos da­li­mi.

Pa­ly­gin­ti su įpras­tais ABS stab­džiais, „ABS Pro“ už­ti­kri­na di­des­nį mo­to­cik­li­nin­kų sau­gu­mą ir efek­ty­ves­nį stab­dy­mą po­sū­kiuo­se. „ABS Pro“ ne­lei­džia už­sib­lo­kuo­ti ra­tams, ne­ti­kė­tai pa­kil­ti mo­to­cik­lo už­pa­ka­li­niam ra­tui ir už­ti­kri­na vai­ra­vi­mo sta­bi­lu­mą.

Ku­ria iš­ma­nų­jį šalmą

Ap­sau­go­ti mo­to­cik­li­nin­kus nuo di­des­nės ri­zi­kos ke­ly­je sie­kia ne tik di­die­ji ga­min­to­jai, bet ir smul­kes­ni ino­va­to­riai bei iš­ra­dė­jai. Vie­nas pa­grin­di­nių ele­men­tų, ku­rį ban­do pa­to­bu­lin­ti sa­va­ran­kiš­kai pro­jek­tus vyk­dan­čios in­ži­nie­rių ko­man­dos, yra le­mia­mą reikš­mę eis­mo įvy­kiuo­se vai­di­nan­tys ko­ky­biš­ki mo­to­cik­li­nin­kų šal­mai.

Be­ne įdo­miau­sias šio­je sri­ty­je įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas yra JAV bend­ro­vės „Skul­ly“ ku­ria­mas iš­ma­nu­sis šal­mas AR-1, ku­ris, įmo­nės at­sto­vų tvir­ti­ni­mu, pir­muo­sius klien­tus tu­rė­tų pa­siek­ti šį gruo­dį. Šis šal­mas iš­sis­ki­ria ne tik dai­liu di­zai­nu, bet ir tuo, kad tu­ri apie „Goog­le“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą „And­roid“ su­for­muo­tą prog­ra­mi­nę įran­gą. Toks spren­di­mas lei­do pa­nau­do­ti nau­jau­sias šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, to­kias kaip per­ma­to­mas prieš akis pro­jek­tuo­ja­mas prie­tai­sų sky­de­lis, pla­taus kam­po už­pa­ka­li­nio vaiz­do ka­me­ra ir marš­ru­tą dik­tuo­jan­ti pa­ly­do­vi­nė na­vi­ga­ci­ja.

„Skul­ly AR-1“ tu­ri sau­gu­mo ser­ti­fi­ka­tą, tai­gi jis ati­tin­ka JAV trans­por­to de­par­ta­men­to ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Vi­du­je su­mon­tuo­tas mi­krop­ro­ce­so­rius ir „And­roid“ ope­ra­ci­nė sis­te­ma taip pat reiš­kia, kad mo­to­cik­li­nin­kai ga­lės ne­nu­leis­da­mi akių nuo ke­lio nau­do­tis lais­vų ran­kų įran­ga ar klau­sy­tis mu­zi­kos.

No­rin­tie­ji už­si­sa­ky­ti šal­mą iš anks­to tai ga­li pa­da­ry­ti bend­ro­vės sve­tai­nė­je. Tie­sa, kai­na už ino­va­ty­vią gal­vos ap­sau­gą taip pat nė­ra men­ka - pir­mie­ji ma­si­nei ga­my­bai skir­ti „Skul­ly“ šal­mai at­sieis 1250 eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami