Motorolerių „patobulinimai“ gali grėsti tragedija

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-22 06:00
Šiemet iki birželio eismo įvykiuose sužeista 18 mopedais važiavusių asmenų. LŽ archyvo nuotrauka
Šie­met iki bir­že­lio, po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, eis­mo įvy­kiuo­se bu­vo su­žeis­ta 18 mo­pe­dų vai­ruo­to­jų. Tai penk­ta­da­liu dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

„I­tin pa­vo­jin­ga 19–24 me­tų mo­pe­dų vai­ruo­to­jų gru­pė, ji pa­da­ro dau­giau­siai ža­los. Nors ga­myk­li­niai par­ame­trai lei­džia mo­to­ro­le­riu va­žiuo­ti iki 45 km/h grei­čiu, ta­čiau ir tiek pa­kan­ka su­nkiai su­si­žeis­ti ar net žū­ti. Ne­ga­na to, Lie­tu­vo­je ga­na po­pu­lia­ru sa­va­va­liš­kai pa­si­di­din­ti mo­to­ro­le­rio ga­lią, nors ši trans­por­to prie­mo­nė nė­ra pri­tai­ky­ta di­des­niam grei­čiui ir to­kie ki­tiems vai­ruo­to­jams ar pės­tie­siems ne­ti­kė­ti „pa­to­bu­li­ni­mai“ ga­li nu­lem­ti tra­ge­di­ją“, – pa­žy­mė­jo drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiukelis

Pjaus­ty­ti dus­lin­tu­vo nerekomenduoja

Iš mak­si­ma­liu iš 45–50 km/val. stan­dar­tiš­kai va­žiuo­jan­čio mo­pe­do, pri­klau­so­mai nuo va­rik­lio ku­ba­tū­ros, at­li­kus mo­di­fi­ka­ci­jas, ga­li­ma „išs­paus­ti“ ir 80 ar net 90 km/val. mak­si­ma­lų grei­tį. Pa­sak mo­to­ro­le­riais pre­kiau­jan­čio ir jų re­mon­to pa­slau­gas at­lie­kan­čio meis­tro Pa­ve­lo, taip at­si­kra­ty­ti ri­bo­tu­vų, ki­taip dar va­di­na­mų de­for­suo­jan­čia plokš­te­le, nė­ra su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra. Ta­čiau pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, ga­min­to­jai ne vel­tui sta­to šiuos ri­bo­tu­vus, juos iš­ėmus, ne­rei­kė­tų nu­steb­ti, jog dėl iš­au­gu­sių ap­kro­vų ki­toms mo­to­ro­le­rio da­lims, anks­čiau ar vė­liau pra­si­dės ge­di­mai.

„Dėl ri­bo­tu­vų pa­ša­li­ni­mų be­si­krei­pian­tiems mo­to­ro­le­rių vai­ruo­to­jams vi­suo­met siū­lau ap­gal­vo­ti, ar ver­ta tai da­ry­ti. Laks­ty­ti di­de­liais grei­čiais mo­pe­du, ne­tu­rint tam tin­ka­mų įgū­džių, yra pa­vo­jin­ga, o ir tam ti­kros mo­to­ro­le­rio da­lys tam­pa pa­žei­džia­mes­nės. Ži­no­ma, vi­sai ki­tas ki­ta, jei taip mo­to­ro­le­ris ruo­šia­mas spe­ci­fi­nėms var­žy­boms, o ne laks­ty­mui gat­vė­je ar pa­si­ro­dy­mui prieš drau­gus. Bet to­kiu at­ve­ju, daž­niau­siai bū­na at­lie­ka­ma dau­giau tiuningo pro­ce­dū­rų – ne vien tik ri­bo­tu­vai nu­ima­mi“, – pa­sa­ko­jo Pa­ve­las.

Anot jo, daž­niau­siai yra ša­li­na­mi mo­pe­do skir­tin­go­se du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mos vie­to­se esan­tys ri­bo­tu­vai. Jei ne­gai­li­ma pi­ni­gų, Pa­ve­lo tei­gi­mu, ge­riau to­kiu at­ve­ju stan­dar­ti­nį dus­lin­tu­vą ne pjaus­ty­ti, o pa­keis­ti jį spor­ti­niu. Taip pat sa­va­va­liš­kai bū­na ša­li­na­mi kar­biu­ra­to­riaus sis­te­mo­je, va­ri­ja­to­riu­je ar re­tais at­ve­jais – au­to­ma­ti­nė­je san­ka­bo­je su būg­nais esan­čios de­ta­lės, da­ran­čios įta­ką va­rik­lio ga­liai bei mo­pe­do grei­čiui.

„Ge­riau ne ori­gi­na­lias mo­to­ro­le­rio da­lis „mė­si­nė­ti“, o pa­si­rink­ti va­rian­tą, kad ga­lios ir grei­čio už­tek­tų pa­gal po­rei­kius. Ži­no­ma, jau­nes­niems vai­ruo­to­jams, va­rik­lio ku­ba­tū­rą ri­bo­ja KET tai­syk­lės. Tie, ku­rie no­ri di­na­miš­ko ir grei­to, ne­pai­sant ma­žes­nio eko­no­miš­ku­mo ir daž­nes­nio ge­di­mų pa­vo­jaus, mo­to­ro­le­rio tu­rė­tų orien­tuo­tis į mo­to­ro­le­rius su dvi­tak­čiais va­rik­liais. Tuo tar­pu vai­ruo­to­jams, ku­rie ieš­ko mo­pe­do ty­les­niam va­žia­vi­mui ir kar­tu eko­no­miš­ko, siū­ly­čiau ke­tu­rių tak­tų mo­to­ro­le­rius, nes jų de­ga­lų są­nau­dos yra ma­žes­nės nei dvi­tak­čių“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Jau­niau­si nu­ken­čia dažniausiai

Įpras­tai mo­to­ro­le­rių vai­ruo­to­jų pa­da­ro­mos ža­los vi­du­ti­niš­kai sie­kia ke­lis šim­tus eu­rų, ta­čiau pa­si­tai­ko ir ke­lis tūks­tan­čius sie­kian­čių, pa­vyz­džiui, kai šia trans­por­to prie­mo­ne yra kliu­do­mi bran­gūs au­to­mo­bi­liai.

„Su­ta­pi­mas ar ne, ta­čiau vi­sas ke­lis tūks­tan­čius sie­kian­čias ža­las, ku­rias per­nai už­fik­sa­vo mū­sų drau­di­mo bend­ro­vė, pa­da­rė bū­tent la­bai jau­ni vai­ruo­to­jai, gi­mę nuo 1991-ųjų iki 2000 me­tų. Įvy­kių prie­žas­tys įvai­rios: vai­ruo­to­jas ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, at­si­tren­kė į ga­li­nę jos da­lį, kliu­dė ki­tą trans­por­to prie­mo­nę lenk­da­mas ar keis­da­mas va­žia­vi­mo juo­stą“, – var­di­jo A. Žiu­ke­lis.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per­nai ša­ly­je žu­vo 1 mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas ir 2 ke­lei­viai, o su­žeis­ta dau­giau kaip 70 mo­to­ro­le­rių vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių. Ša­lies ke­liuo­se dėl mo­to­ro­le­rių vai­ruo­to­jų kal­tės įvy­ko 42 in­ci­den­tai.

Šie­met sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta be­veik 26 tūkst. mo­to­cik­lų ir 11,3 tūkst. mo­to­ro­le­rių.

Dau­giau­siai mo­to­ro­le­rių šių me­tų pra­džio­je re­gis­truo­ta Vil­niaus (1,6 tūkst.) ir Kau­no (1 tūkst.) aps­kri­ty­se, taip pat Klai­pė­dos (312) bei Kė­dai­nių (291) ra­jo­nuo­se. Pa­tys ne­po­pu­lia­riau­si jie yra Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­je (21).

„Kas­met kal­ba­ma apie au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ka­rą ke­ly­je, ta­čiau tos pa­čios tai­syk­lės ga­lio­ja vi­siems – rei­kia gerb­ti vie­ni ki­tus. Vai­ruo­to­jai tu­ri bū­ti at­sar­gūs: ste­bė­ti veid­ro­dė­lius, ne­už­mirš­ti „ak­lų­jų zo­nų“ ir pri­si­min­ti, kad rei­kia rim­tai ver­tin­ti ir „leng­ves­nes“ trans­por­to prie­mo­nes – mo­to­ro­le­rius, dvi­ra­čius, mo­to­cik­lus“, – sa­kė A. Žiu­ke­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami