Nagingas jaunimas gražina senus automobilius

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2014-08-25 06:00
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2014-08-25 06:00
Asmeninio albumo nuotraukos
28-erių vil­nie­tis bal­dų di­zai­ne­ris Alek­sand­ras Ma­ka­ro­vas kas­dien, są­ži­nin­gai at­li­kęs par­ei­gą darb­da­viui, grį­žęs na­mo kim­ba į ki­tą dar­bą, ku­rį lai­ko sa­vo ais­tra, pa­sta­rai­siais me­tais ta­pu­sia na­gin­gų jau­nuo­lių ma­da.

Pra­kal­bi­nau Alek­sand­rą vie­no sos­ti­nės dau­gia­bu­čio sos­ti­nės mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne kie­me be­sik­ne­bi­nė­jan­tį prie 1984 me­tų lai­dos „Golf XL“. Ruo­šė jį tech­ni­nei ap­žiū­rai. Už au­to­mo­bi­lį kar­tu su drau­gu mo­kė­jo per pu­sę 2000 li­tų. At­ro­dy­tų, ne­ma­žai, bet, kaip sa­ko Alek­sand­ras, "ti­krai": mat bu­vęs sa­vi­nin­kas juo va­ži­nė­jęs 10 me­tų, vė­liau dau­giau lai­kė ga­ra­že. Bu­vęs sa­vi­nin­kas au­to­mo­bi­lį gra­žiai pri­žiū­rė­jo, jis be­veik ne­pa­žeis­tas rū­džių ir "ne­pra­ra­dęs sa­vo sa­vy­bių".

Sėk­min­gas pirkinys

Ne­la­bai ką rei­kė­jo ir keis­ti. Vie­nin­te­lė bė­da – šiek tiek par­ūdi­ju­si vie­ta prie at­sar­gi­nio ra­to. O, pa­vyz­džiui, pa­ka­ba ne­pa­keis­ta ir te­be­lai­ko. Nie­ko ne­keis­ta ir va­rik­ly­je. Te­ko pa­keis­ti tik ra­dia­to­rių, prie­ki­nius amor­ti­za­to­rius ir dar vie­ną ki­tą smulk­me­ną.

Vai­ki­nai iki šiol ne­at­si­ža­vi pir­ki­nio tau­pu­mu ir pa­to­gu­mu. Nors au­to­mo­bi­lis at­ro­do ma­žas, bet sa­lo­ne vie­tos iš­ties daug. Mies­te "se­nu­kas" su­nau­do­ja iki 5 li­trų dy­ze­li­no, ta­čiau ti­kra pa­sa­ka – de­ta­lių kai­nos. Pa­vyz­džiui, ne­nau­do­tas sto­vė­ji­mo stab­džio tro­se­lis kai­na­vo 24 li­tus, o nau­jos stab­džių spy­ruok­lės – tik 12 li­tų.

Vi­sos de­ta­lės per­ka­mos au­to­mo­bi­lių da­lių par­duo­tu­vė­je ori­gi­na­lio­se pa­kuo­tė­se. Pa­si­ro­do, vo­kie­čiai, ver­ti­nan­tys sa­vo ga­min­tų au­to­mo­bi­lių il­gaam­žiš­ku­mą, pa­sis­ten­gia, kad di­de­lių bė­dų ne­tu­rė­tų ir pir­kė­jai. De­ta­lių ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se. Svar­biau­sia – vis­kas la­bai pi­gu. O pa­vyz­džiui, se­niems ja­po­niš­kiems ar pra­ncū­ziš­kiems au­to­mo­bi­liams de­ta­lių tie­siog ne­įpirk­si.

Anot Alek­sand­ro, re­mon­tuo­ti ir at­nau­jin­ti „Golf“ ne tik pi­gu, bet ir pa­pras­ta: „Kur ma­ty­ta, kad pa­keis­ti sto­vė­ji­mo stab­džio tro­se­lį bū­tų ga­li­ma ir ne­si­nau­do­jant es­ta­ka­da!” Kai ir de­ra, par­duo­tu­vė­je se­niems au­to­mo­bi­liams ne vis­ką nu­si­pirk­si, to­dėl la­bai nau­din­ga da­ly­vau­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­pli­tu­sia­me mar­ki­nių au­to­mo­bi­lių klu­bų ju­dė­ji­me. Ko ne­ra­si par­duo­tu­vė­je – bend­rak­lu­biai pa­siū­lys.

Ne­ra­mios apžiūros

Tie­sa, Alek­sand­ras pri­si­pa­ži­no, kad bai­mi­na­si dėl tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA). Ne dėl to, kad ma­ši­na bū­tų ne­tvar­kin­ga, o to­dėl, kad se­ni au­to­mo­bi­liai ti­kri­na­mi itin skru­pu­lin­gai, „ka­bi­nė­ja­ma­si prie kiek­vie­nos smulk­me­nos“. Anks­čiau jam yra te­kę nu­svil­ti TA cen­tre ti­kri­nant se­ną „Maz­da 323“. Mat kad bū­tų ge­riau au­ši­na­mas va­rik­lis, Alek­sand­ras bu­vo įtai­sęs an­trą ven­ti­lia­to­rių, ku­rį įjung­da­vo sa­lo­ne įtai­sy­tu myg­tu­ku. Pa­si­ro­do - taip ne­ga­li­ma, nes ne­nu­ma­ty­ta ga­min­to­jo. Iš­ėmus ven­ti­lia­to­rių ir myg­tu­ką, prob­le­mos dėl TA iš­si­sė­mė.

Ruo­šda­mas ap­žiū­rai „Golf“, kė­lė ne­ri­mą prieš po­rą me­tų su­griež­tin­ta au­to­mo­bi­lių su dy­ze­li­niais va­rik­liais TA pa­ti­kros tvar­ka. Dar per­nai TA cen­tre rei­kė­da­vo to­kiems au­to­mo­bi­liams iki ga­lo nu­spaus­ti ak­ce­le­ra­to­rių, kad bū­tų leng­viau nu­sta­ty­ti iš­me­ta­mų­jų du­jų kon­cen­tra­ci­ją. Ta­čiau dy­ze­li­niai va­rik­liai mak­si­ma­lių ap­kro­vų itin ne­mėgs­ta, o nau­jau­sių mo­de­lių tech­ni­nė­se ins­truk­ci­jo­se tai ne­tgi drau­džia­ma. Kal­ba­ma, kad ne vie­nas au­to­mo­bi­lis po to­kių ap­žiū­rų tu­rė­da­vo ke­liau­ti tie­siai į re­mon­tą. Tie­sa tai ar ne, bet to­kia pra­kti­ka jau ne­be­tai­ko­ma.

Tad su­tvar­ky­tas „Golf“ TA spe­cia­lis­tams ne­užk­liu­vo. „E­su sa­vo­tiš­kas fa­nas – mėgs­tu se­nus au­to­mo­bi­lius su­tvar­ky­ti taip, kad pra­ei­tų tech­ni­nę ap­žiū­rą““, – sa­ko Alek­sand­ras.

Ser­vi­se per brangu

Pa­sak Alek­sand­ro, vos bai­gęs vi­du­ri­nę, šiuo po­mė­giu už­si­krė­tė dėl di­de­lio no­ro tu­rė­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį. kiek pa­tau­pęs, už 600 li­tų nu­si­pir­ko se­nu­tę „Maz­da 323“.

"Ši greit „pa­var­go“, to­dėl bu­vo aiš­ku, kad rei­kės ar­ba vež­ti į są­var­ty­ną, ar­ba kaž­ką da­ry­ti, nes re­mon­to pa­slau­gos aki­vaiz­džiai per bran­gios – už kiek­vie­ną menk­nie­kį nu­plėš 100–200 li­tų; kiek­vie­ną kar­tą už re­mon­tą teks mo­kė­ti treč­da­lį ar penk­ta­da­lį pi­gaus au­to­mo­bi­lio kai­nos. Tai man ne­sup­ran­ta­ma. Juk nie­kas ne­ina kiek­vie­ną kar­tą val­gy­ti į ka­vi­nę“, – pa­sa­ko­jo jis.

Ka­dan­gi Alek­sand­ras nuo vai­kys­tės tė­vui pa­dė­da­vo ga­ra­že, šį tą jau mo­kė­jo. Su­ri­zi­ka­vo ir nu­si­pir­ko „do­no­rą“ – ki­tą to­kį pat dė­vė­tą au­to­mo­bi­lį. „Sus­kai­čia­vau, kad at­me­tus de­ta­les, ku­rių man rei­kė­jo, o li­ku­sią da­lį par­da­vus są­var­ty­nui, „do­no­ras“ man at­siė­jo 100 li­tų“, – sa­ko Alek­sand­ras.

Su ta at­gai­vin­ta „Maz­da“ jis va­ži­nė­ja iki šiol, bet in­ves­tuo­ti į ją rei­kia de­šim­te­rio­pai dau­giau ne­gu į „Gol­fą“. Ge­rai, kad nors dar­bas ne­kai­nuo­ja.

Nau­jie­ji nežavi

Žvelg­da­mas į pra­sklen­džian­čius pra­ban­gius kom­piu­te­ri­zuo­tus iš­ma­nius nau­jos kar­tos au­to­mo­bi­lius Alek­sand­ras ne­si­ža­vi. „Juos ga­li re­mon­tuo­ti tik spe­cia­lis­tai, net te­pa­lų pa­keis­ti į ser­vi­są rei­kia va­žiuo­ti“, – šyp­so­si Alek­sand­ras ir pri­si­me­na tuos lai­kus, kai no­rint už­ti­krin­tai jaus­tis ke­ly­je, už­tek­da­vo pa­siim­ti „13-to dy­džio rak­tą“, ku­riuo ga­lė­da­vai iš­spręs­ti vi­sus tech­ni­nius ne­sklan­du­mus.

Ne­pa­tin­ka jam ir nau­jų­jų au­to­mo­bi­lių mo­der­nu­mai. „Taip, vis­kas ten sta­bi­lu, minkš­ta, pa­to­gu, vi­si maz­gai kom­piu­te­rio val­do­mi - apie nie­ką ne­rei­kia pa­čiam gal­vo­ti. To­kiu va­žiuo­jant snau­du­lys api­ma. O štai kai įsė­du į sa­vo „Maz­da“ ar „Golf“, tar­si krau­jas už­ver­da“, – šyp­so­si Alek­sand­ras.

Aps­kri­tai jis nė­ra nau­jo­vių prieš­as. Jam la­bai pa­tin­ka ro­bo­tai, bet dar la­biau pa­tin­ka mo­der­niai at­gims­tan­ti se­no­vė. „Ge­rai, kad at­si­ran­da vis dau­giau au­to­mo­bi­lių klu­bų, dings­ta tam­sin­ti stik­lai, o se­nam au­to­mo­bi­liui su­ge­dus, sa­vi­nin­kai pa­tys im­asi su­si­ras­ti ori­gi­na­lių de­ta­lių ir su­si­re­mon­tuo­ti, nes an­traip sme­ge­nys vi­sai ga­li at­buk­ti“, – juo­kia­si.

Jo nuo­mo­ne, to­kią veik­lą ga­lė­tų bent įsta­ty­mais ska­tin­ti vals­ty­bė, nes ge­rai pri­žiū­ri­mas se­nas au­to­mo­bi­lis yra ge­ro­kai sau­ges­nis už mo­der­nų, pa­te­ku­sį į ne­pro­tin­gas ran­kas. „Nor­ve­gi­jo­je vi­si au­to­mo­bi­liai, ku­riems su­kan­ka 30 me­tų, sa­vai­me tam­pa re­tro klu­bo na­riais, šiuo sta­tu­su nau­do­ja­si ir per au­to­mo­bi­lių pa­ti­kras ir vi­siems dėl to ge­rai. Ko­dėl Lie­tu­vo­je ne­ga­lė­tų taip bū­ti?“ – liūd­na gai­da po­kal­bį bai­gia se­nų au­to­mo­bi­lių fa­nas. Ir vėl ima dar­bo įran­kius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Audi A6 2000 m  83.181.91.150 2014-08-25 22:43:33
Tokie ale DK varomų variklių patikra - mašinų gadinimas. Niekada taip nevažiuojama, kad tuščia eiga per patikrą spaudžiamas gazas iki 5000 apsukų! Po to pradėjo kritinėt apsukos važinėjant... Ir jokia čia naujiena, o žiauri realybė, kad po tokios ale patikros trūksta variklio pagrindiniai diržai, sulaužo variklį...
3 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami