Našliai netenka šeimos automobilių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-30 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-30 06:00
Artimą žmogų praradęs sutuoktinis įstatymų leidėjų valia kuriam laikui netenka ir šeimos automobilio.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos įsta­ty­mų lei­dė­jai ne­su­ge­ba už­ti­krin­ti pi­lie­čiams jų tei­sių – Sei­mas taip pa­tai­sė tei­sės ak­tą, kad mi­rus vie­nam iš su­tuok­ti­nių ki­tas nuo tos mi­nu­tės ne­be­ten­ka tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio, ku­ris iki tol abiem pri­klau­sė jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­se, ta­čiau bu­vo už­ra­šy­tas vie­no – vy­ro ar­ba žmo­nos – var­du.

Ar­ti­miau­sio žmo­gaus mir­tis – vie­nas skau­džiau­sių gy­ve­ni­mo įvy­kių. Tra­ge­di­ją iš­gy­ve­nan­tį žmo­gų ne­re­tai užg­riū­va ir su lai­do­tu­vių or­ga­ni­za­vi­mu su­si­ję rū­pes­čiai. Ta­da trans­por­to prie­mo­nė tam­pa tie­siog ne­pa­kei­čia­ma.

Ta­čiau nuo pra­ėju­sių me­tų lie­pos 1 die­nos, kai įsi­ga­lio­jo nau­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos, mi­ru­sio su­tuok­ti­nio ar su­tuok­ti­nės var­du už­re­gis­truo­to au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mas už­trau­kia ne­ma­žas bau­das. „To­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko, to­dėl vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ jau pa­siū­lė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai keis­ti da­bar­ti­nę trans­por­to prie­mo­nių per­re­gis­tra­vi­mo tvar­ką“, – at­sa­ky­me „Lie­tu­vos ži­nioms“ nu­ro­dė „Re­gi­tros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė.

Įsta­ty­mų lei­dė­jai ati­ma nuosavybę

Lie­tu­vo­je daug šei­mų tu­ri du ir dau­giau au­to­mo­bi­lių, re­gis­truo­tų abie­jų su­tuok­ti­nių var­du. Tuo­met yra kuo va­ži­nė­ti ir tvar­ky­ti rei­ka­lus užg­riu­vus lai­do­tu­vių rū­pes­čiams. Daug blo­giau, kai šei­ma tu­ri vie­ną au­to­mo­bi­lį, o ir tas re­gis­truo­tas mi­ru­sio su­tuok­ti­nio var­du. Ta­da naš­lys ar naš­lė il­gam lie­ka be „ra­tų“.

Lai­mu­tis Sker­si­nis, „Re­gi­tros“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­kos sky­riaus ve­dė­jas, pa­tvir­ti­no, kad lei­di­mas nau­do­tis ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sio as­mens au­to­mo­bi­liu au­to­ma­tiš­kai stab­do­mas iš­kart, kai iš Gy­ven­to­jų re­gis­tro gau­na­mas pra­ne­ši­mas apie to žmo­gaus mir­tį. Tai ga­li at­si­tik­ti net tą pa­čią ma­ši­nos sa­vi­nin­ko mir­ties die­ną. Vi­siš­kai ne­pai­so­ma, kad au­to­mo­bi­lis bu­vo bend­ra su­tuok­ti­nių nuo­sa­vy­bė ir kad ki­tas tei­sė­tas jo sa­vi­nin­kas te­bė­ra gy­vas.

„Kaž­koks ab­sur­das, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pik­ti­no­si su to­kia si­tua­ci­ja su­si­dū­ręs Vil­niaus gy­ven­to­jas Ro­mas D. (ti­kra­sis var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi). – Ta­ve grau­žia ne tik ge­du­las, dau­gy­bė su lai­do­tu­vė­mis su­si­ju­sių rū­pes­čių, bet ir tai, kad tvar­ky­ti rei­ka­lus esi ver­čia­mas pės­čio­mis. Ži­no­ma, ga­lė­jau ri­zi­kuo­ti ir sės­ti prie mi­ru­sios žmo­nos var­du už­ra­šy­to au­to­mo­bi­lio, ku­ris jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so ir man, vai­ro, bet ta­da su­stab­džius po­li­ci­jai bū­čiau pri­si­rin­kęs bau­dų.“

Par­adok­sas, dėl ku­rio žmo­gus ne­ga­li nau­do­tis jam pri­klau­san­čia ma­ši­na, at­si­ra­do 2014 me­tų lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­jus Sei­mo pa­lai­min­toms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms. „Jei­gu vy­ras ar žmo­na va­ži­nė­ja bend­ru šei­mos au­to­mo­bi­liu, te­gu sau ir va­ži­nė­ja – svar­bu, kad jis ne­vog­tas, apd­raus­tas ir pe­rė­jęs pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą. Ta­čiau vis­kas pa­si­kei­tė, kai įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mo pa­tai­sos ir at­si­ra­do nau­ja są­vo­ka „trans­por­to prie­mo­nės lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mas“. Ka­dan­gi elek­tro­ni­nės ry­šio prie­mo­nės da­bar iš­plė­to­tos, ke­lių po­li­ci­ja pa­gal vals­ty­bi­nius nu­me­rius aki­mirks­niu nu­sta­to, ar au­to­mo­bi­liui lai­ki­nai nė­ra užd­raus­ta va­ži­nė­ti. Jei in­for­ma­ci­ja pa­sit­vir­ti­na, lau­kia ne­ma­ža bau­da. Dau­ge­lis lai­do­tu­vėms ir taip krapš­to pa­sku­ti­nius cen­tus, o bau­dos tam­pa iš­vis ne­pa­ke­lia­mos“, – kal­bė­jo Ro­mas D.

Vil­nie­čio tei­gi­mu, jam dėl to­kio įsta­ty­mų lei­dė­jų su­kur­to ab­sur­do per žmo­nos lai­do­tu­ves te­ko su­ktis iš pa­dė­ties pa­sis­ko­li­nus drau­go au­to­mo­bi­lį. Sės­ti į šei­mos ma­ši­ną vy­ras ne­drį­so. „Ta­čiau ga­li at­si­ras­ti žmo­nių, ku­rie mi­rus vie­nam su­tuok­ti­nių va­ži­nės abiem pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu ir nė ne­ži­nos, kad nu­si­žen­gia įsta­ty­mams“, – pers­pė­jo jis.

Ma­ši­nų ne­ten­ka ke­tu­riems mėnesiams

Kaip LŽ tei­gė VĮ „Re­gi­tra“ at­sto­vas L. Sker­si­nis, au­to­mo­bi­lį, ku­ris anks­čiau pri­klau­sė abiem su­tuok­ti­niams, bet bu­vo įre­gis­truo­tas mi­ru­sio­jo var­du, pri­va­lu per­re­gis­truo­ti. Tai reiš­kia, kad pir­miau­sia jį bū­ti­na iš nau­jo apd­raus­ti pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, ta­da dar kar­tą pe­rei­ti pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą ir ga­liau­siai – vyk­ti į „Re­gi­trą“ bei pa­keis­ti įra­šą Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre.

Ro­mas D. įsi­ti­ki­nęs, jog tai ne tvar­ka, o ab­sur­das. „Juk bū­tų ne­juo­kin­ga, jei mi­rus vie­nam su­tuok­ti­nių iš ki­to bū­tų par­ei­ka­lau­ta, pa­vyz­džiui, iš nau­jo gau­ti jų bend­ro na­mo sta­ty­bų lei­di­mą, vėl pa­tvir­tin­ti tech­ni­nį pro­jek­tą, sta­ti­nį įre­gis­truo­ti ir tik tuo­met leis­ti juo nau­do­tis. Ta­čiau na­mui ar ki­tam tur­tui to­kie rei­ka­la­vi­mai ne­tai­ko­mi, o štai kvai­las pro­ce­dū­ras dėl au­to­mo­bi­lių ka­žin ko­dėl pri­va­lu at­lik­ti“, – ste­bė­jo­si Vil­niaus gy­ven­to­jas.

Ma­ža to, kol naš­lys įvyk­do vi­sus Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, per­re­gis­truo­ja ma­ši­ną sa­vo var­du ir vals­ty­bė jam lei­džia vėl nau­do­tis nuo­sa­vu tur­tu, pra­ei­na ne ma­žiau kaip ke­tu­ri mė­ne­siai.

Vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės kli­ni­kos di­rek­to­rė dr. Vi­da Pe­try­lai­tė aiš­ki­no, kad pro­ce­sas už­trun­ka, nes pro­ce­dū­ros yra su­si­ju­sios su pa­vel­dė­ji­mu. „Pa­to­giau­sias ir ma­žiau­siai rū­pes­čių ke­lian­tis bū­das – per įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tus tris mė­ne­sius nuo su­tuok­ti­nio mir­ties kreip­tis į no­ta­rą. Kar­tais pa­vel­dė­to­jams at­ro­do, jog ne­bū­ti­na to da­ry­ti, jei pa­vel­di­mas tur­tas ne­su­da­ro nie­ko ypa­tin­go, pa­vyz­džiui, sąs­kai­tos su krū­va pi­ni­gų. Ta­čiau, tar­ki­me, žmo­gus gy­ve­na bu­te, ku­ris iki jo žmo­nos ar vy­ro mir­ties bu­vo jung­ti­nė nuo­sa­vy­bė. Tai ne­reiš­kia, kad vi­sas būs­tas jau yra naš­liu li­ku­sio su­tuok­ti­nio nuo­sa­vy­bė – kol ne­įfor­min­tas an­tros da­lies pa­li­ki­mo pri­ėmi­mas, jam pri­klau­so tik pu­sė bu­to. Tas pat ir dėl au­to­mo­bi­lių. O kol įfor­mi­na­mi pa­vel­dė­ji­mo do­ku­men­tai, pra­ei­na ma­žiau­siai ke­tu­ri mė­ne­siai po su­tuok­ti­nio mir­ties“, – at­krei­pė dė­me­sį tei­si­nin­kė.

Gi­na pa­vel­dė­to­jų in­te­re­sus?

L. Sker­si­nis tvir­ti­no, kad rei­ka­la­vi­mas per­re­gis­truo­ti trans­por­to prie­mo­nes esą tu­ri sa­vo lo­gi­ką. „Pa­sak tei­si­nin­kų, vi­si san­do­riai, ku­rie ga­lio­jo tol, kol žmo­gus bu­vo gy­vas, po jo mir­ties au­to­ma­tiš­kai nu­trūks­ta. Taip pat ir as­mens prieš mir­tį kam nors pa­ti­kė­to val­dy­ti au­to­mo­bi­lio ar ki­to tur­to su­si­ta­ri­mas. Tuo pa­grin­du su­stab­do­mas ir jam pri­klau­siu­sio au­to­mo­bi­lio lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, to­kiais at­ve­jais ke­lia­mos pa­vel­dė­ji­mo by­los“, – sa­kė „Re­gi­tros“ at­sto­vas.

L. Sker­si­nio ma­ny­mu, to­kia tvar­ka pa­lan­ki ir pa­vel­dė­to­jui. Mat pa­vel­dint mi­ru­sio­jo tur­tą kar­tu ga­li bū­ti pa­vel­di­mos ir sko­los, apie ku­rias pa­vel­dė­to­jas ne­ži­no. Da­bar įsta­ty­mai lei­džia pa­deng­ti jas ne­vir­ši­jant tos su­mos, ku­ria įkai­no­tas mi­ru­sio­jo tur­tas. Ta­čiau jei pa­vel­dė­to­jas pri­ima pa­li­ki­mą ne­tu­rė­da­mas duo­me­nų apie sko­las, o šios vir­ši­ja mi­ru­sio­jo tur­tą, įsi­pa­rei­go­ji­mus jam teks deng­ti iš sa­vo iš­tek­lių.

Vis dėl­to „Re­gi­tra“ jau pa­siū­lė VRM su­švel­nin­ti trans­por­to prie­mo­nės nau­do­ji­mo są­ly­gas, kai ji pri­klau­so ke­liems sa­vi­nin­kams jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­se ar­ba yra už­re­gis­truo­ti ke­li jos val­dy­to­jai. „Siū­lo­me au­to­mo­bi­liams, ku­rie pri­klau­so ke­liems sa­vi­nin­kams, ir tais at­ve­jais, kai ma­ši­ną val­do sa­vi­nin­kas bei val­dy­to­jas, au­to­ma­tiš­kai ne­stab­dy­ti lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me. Ir da­bar ne­re­tas at­ve­jis, kai abu su­tuok­ti­niai į Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą įra­šo­mi kaip bend­ra­tur­čiai, kad po vie­no jų mir­ties gy­vas li­kęs su­tuok­ti­nis ga­lė­tų nau­do­tis ma­ši­na“, – kal­bė­jo L. Sker­si­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (13)
Asilas  89.190.100.103 2016-01-04 14:07:50
O tai kam nauja TA,naujas draudimas?Perkant auto iš asmens šitų prievolių atnaujinti nereikia.Durnių klubas!
3 0  Netinkamas komentaras
Tai  88.119.11.65 2016-01-04 14:00:57
Įtariu, kad Regitroj dar daug buvusių policininkų, nes pirma ką nors pasiūlo ir prastumia nepagalvoję, o paskui priversti taisyti...
1 0  Netinkamas komentaras
nauja gera skalbyklė  5.20.127.95 2016-01-03 15:57:38
prilygsta senam varganam automobiliui.
6 0  Netinkamas komentaras
cha  78.61.33.213 2016-01-02 18:23:14
argi ne tam skirti įstatymai kaip baudų rinkimui?
5 0  Netinkamas komentaras
Seimas  96.58.210.7 2016-01-02 17:32:43
atrodo kaip puskvailiu prieglauda,priima dazniausiai lobistu pakista istatyma ir is kart pradeda tobulinti..Del savo privilegiju,dazniausiai,priima "teisingus" istatymus,tik papildo.Normalu,kiekviena sistema,iskaitant ir seima,dirba tik sau
10 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami