Naudotas mašinas keičia nauji motociklai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-13 06:00
Mašinų verslo atstovai tikina, kad 2016 metų pirmąjį pusmetį teigiamą viso Lietuvos autoparko augimą lėmė drastiškai išaugusi motociklų paklausa. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Lie­tu­vo­je šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį to­liau ste­bi­mas nuo 2012 me­tų pra­si­dė­jęs nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vie­tos rin­ko­je re­gis­tra­vi­mo smu­ki­mas. Ta­čiau 2016-ųjų sau­sį-bir­že­lį, skir­tin­gai ne­gu per pra­ėju­sius tre­jus me­tus, jį be­veik vi­siš­kai kom­pen­suo­ja nau­jų trans­por­to prie­mo­nių pir­ki­mas.

Kais ro­do nau­jau­sia vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ at­as­kai­ta, pir­mą­jį 2016 me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 68 754 nau­do­tus leng­vuo­sius (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­lius, ar­ba 5,5 proc. ma­žiau nei tą pa­tį pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­pį.

Ne­nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka pra­dė­jo trauk­tis 2013-ai­siais. Nors tais pa­čiais me­tais Ru­si­ja įve­dė iš Lie­tu­vos įve­ža­moms trans­por­to prie­mo­nėms dra­ko­niš­kus uti­li­za­vi­mo mo­kes­čius, o vė­liau tą pa­tį pri­ver­tė pa­da­ry­ti ir sa­vo sa­te­li­tes Mui­tų Są­jun­go­je Bal­ta­ru­si­ją bei Ka­zachs­ta­ną, re­gis­tra­vi­mas mū­sų ša­ly­je ma­žai su­si­jęs su ma­ši­nų eks­por­tu į Ry­tus. Lie­tu­vo­je dau­giau­sia re­gis­truo­ja­mos tik tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rias jų nau­jie­ji sa­vi­nin­kai daž­niau­siai nau­do­ja vie­to­je. To­dėl ga­li­mą nau­ją leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos mū­sų ša­ly­je ten­den­ci­ją lo­giš­kai pa­aiš­ki­na tik šie me­tai – at­ro­do, ky­lant eko­no­mi­kai ir at­si­ran­dant dau­giau lė­šų na­mų bei įmo­nių biu­dže­tuo­se, lie­tu­viai vis daž­niau nu­sig­rę­žia nuo nau­do­tų ma­ši­nų ir per­ka nau­jas.

Re­gis­truo­ja­mas tik kas trečias

Valentinas Naujanis: "Ukrainoje priimto Akcizų įstatymo pataisos gali padidinti Lietuvos naudotų automobilių verslininkų pajamas".LŽ archyvo nuotrauka

2013-ai­siais Lie­tu­vos vi­di­nė nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ka vis dar kles­tė­jo. „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, tais me­tais ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta 200 481 nau­do­ta M1 kla­sės ma­ši­na, ar­ba net 30,6 proc. dau­giau ne­gu 2011-ai­siais (194 535). Ta­čiau eko­no­mi­kos kri­zė bai­gė­si ir dėl Ru­si­jos in­va­zi­jos į Ukrai­ną pra­si­dė­jo geo­po­li­ti­nė, o kar­tu ėmė keis­tis pa­dė­tis nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je. Jau 2014 me­tais Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo tik 165 482 ne­nau­jas M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nes (pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, 21,1 proc. ma­žiau), 2015-ai­siais – 146 039 (13,3 proc. ma­žiau ne­gu 2014 me­tais). Kaip ma­ty­ti iš nau­jau­sios VĮ „Re­gi­tra“ at­as­kai­tos, šiais me­tais nuo­smu­kis ne­sus­to­jo.

Au­to­mo­bi­lių tur­guo­se dir­ban­tys nau­do­tų ma­ši­nų par­da­vė­jai pa­dė­tį ver­ti­na skir­tin­gai. Tar­ki­me, Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad jo­kio par­da­vi­mo ma­žė­ji­mo pre­kiau­to­jai pa­sta­ruo­ju me­tu ne­fik­suo­ja. „Nuo­jau­ta man sa­ko, kad koks bu­vo au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas anks­čiau, toks li­ko ir da­bar. „Re­gi­tro­je“ ne vis­kas at­spin­di­ma. Daug vers­li­nin­kų ir jų pir­kė­jų tie­siog „pra­si­su­ka“ be jos. At­vy­kė­liai iš Lat­vi­jos ar Len­ki­jos net ne­už­su­ka į „Re­gi­trą“, nes jiems ne­rei­kia tran­zi­ti­nių nu­me­rių. Ga­liu pa­sa­ky­ti dar dau­giau – vi­si mū­sų di­džiau­si pir­kė­jai ne­tu­ri su „Re­gi­tra“ nė ma­žiau­sių rei­ka­lų“, – at­vi­ra­vo vers­li­nin­kas.

Pa­sak V. Nau­ja­nio, „Re­gi­tro­je“ re­gis­truo­ja­mas tik kas tre­čias Lie­tu­vos tur­guo­se par­duo­tas nau­do­tas au­to­mo­bi­lis. „Skai­čiuo­ja­me, kad Lie­tu­vo­je lie­ka ir čia yra įre­gis­truo­ja­ma vos apie 30 proc. ša­lies tur­guo­se pirk­tų ma­ši­nų. Tai da­liai grei­čiau­siai ir bu­vo fik­suo­tas re­gis­tra­vi­mo su­ma­žė­ji­mas. Vi­si ki­ti tik „už­su­ka“ į Lie­tu­vos tur­gus ap­si­pirk­ti ir ma­ši­no­mis daž­niau­siai iš­ke­liau­ja į Len­ki­ją, Lat­vi­ją ar Es­ti­ją“, – dės­tė „Va­ra­no“ va­do­vas.

V. Nau­ja­nis jau anks­čiau yra mi­nė­jęs, jog ne­ti­ki au­to­mo­bi­lių portalo au­top­lius.lt re­gu­lia­riai pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis apie nau­do­tų ma­ši­nų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo su­tar­tis. Pa­vyz­džiui, nau­jau­sia au­top­lius.lt at­as­kai­ta skel­bia, kad 2016 me­tų sau­sį-ko­vą Lie­tu­vo­je bu­vo su­da­ry­ti 86 tūkst. nau­jų ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių san­do­riai, ar­ba 6,3 tūkst. dau­giau ne­gu tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. „Iš kur por­ta­lo ty­rė­jai ga­li ži­no­ti, kas iš ti­krų­jų vyks­ta nau­do­tų ma­ši­nų rin­ko­je, jei net mes, tur­gaus ad­mi­nis­tra­to­riai, ne­ži­no­me rea­lios pa­dė­ties?“ – ste­bė­jo­si jis.

Re­gis­tra­vi­mą Lie­tu­vo­je su­ma­žins Ukraina

Vis dėl­to V. Nau­ja­nis at­krei­pė „Lie­tu­vos ži­nių“ dė­me­sį, kad jau ar­ti­miau­siu lai­ku ga­li su­ma­žė­ti re­gis­truo­ja­mų ne­nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čius „Re­gi­tro­je“. Ne­se­niai ži­niask­lai­da pra­ne­šė apie Ru­si­jos ir Ukrai­nos pri­im­tus nau­jus tei­sės ak­tus, ku­rie ga­li tu­rė­ti įta­kos ir Lie­tu­vos nau­do­tų ma­ši­nų rin­kai. Nuo lie­pos 1 die­nos ru­sų pa­stan­go­mis bu­vo su­griež­tin­ta as­me­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių įve­ži­mo į Mui­tų Są­jun­gos, ku­riai pri­klau­so Ru­si­ja, Ka­zachs­ta­nas ir Bal­ta­ru­si­ja, tvar­ka. Jau an­tra sa­vai­tė, kai į šias ša­lis ki­to­se vals­ty­bė­se re­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes lei­džia­ma įvež­ti tik vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui, be to, jas drau­džia­ma nau­do­ti tre­tie­siems as­me­nims.

Jo­kia pa­slap­tis, kad bu­vo lai­kas, kai la­bai pi­giai kai­nuo­jan­čias ma­ši­nas lie­tu­viš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais įsi­gy­da­vo Mui­tų Są­jun­gai ne­prik­lau­san­čios Kir­gi­zi­jos pi­lie­čiai. Šios trans­por­to prie­mo­nės lyg ir tu­rė­da­vo pa­siek­ti Kir­gi­zi­ją, bet at­si­dur­da­vo Mask­vo­je ar ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se Ru­si­jos mies­tuo­se. Ten Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ti au­to­mo­bi­liai virs­da­vo tak­si ma­ši­no­mis, ku­rias vai­ruo­da­vo Vi­du­ri­nės Azi­jos pi­lie­čiai. Bu­vo kal­ba­ma, kad au­to­mo­bi­liai, ve­ža­mi į Kir­gi­zi­ją, kur nors Ru­si­jo­je bū­da­vo nu­ke­lia­mi nuo ge­le­žin­ke­lio plat­for­mų, o jų nau­jie­ji sa­vi­nin­kai iš­veng­da­vo uti­li­za­ci­jos ir ki­to­kių mo­kes­čių.

V. Nau­ja­nis pa­ti­ki­no, jog tai pa­se­nu­si in­for­ma­ci­ja. „Dau­gu­ma kir­gi­zų jau se­niau­siai din­go iš Lie­tu­vos tur­ga­vie­čių. Šian­dien vie­nas ki­tas dar at­va­žiuo­ja, bet per­ka že­mės ūkio tech­ni­ką ar nau­do­tus su­nkve­ži­mius. Ru­sų nu­ta­ri­mas ap­ri­bo­ti ne­nau­jų au­to­mo­bi­lių im­por­tą aiš­kiai pa­vė­luo­tas“, – kal­bė­jo jis.

Ta­čiau, anot vers­li­nin­ko, leng­vo­sios ma­ši­nos su lie­tu­viš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais šian­dien ma­siš­kai va­ži­nė­ja Mol­do­vos, Ukrai­nos ke­liais. „To­dėl ga­li­ma bū­tų teig­ti, jog Lie­tu­vos rin­kai kur kas di­des­nį po­vei­kį ga­li pa­da­ry­ti nuo rugp­jū­čio 1 die­nos Ukrai­no­je įsi­ga­lio­sian­čios vie­tos Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sos. Jau ki­tą mė­ne­sį šio­je ša­ly­je bus smar­kiai su­ma­žin­tas au­to­mo­bi­lių ak­ci­zo mo­kes­tis, ku­ris ypač smau­gia nau­do­tų ma­ši­nų par­da­vė­jus. Pa­vyz­džiui, jei au­to­mo­bi­lis, įve­ža­mas į Ukrai­ną, ati­tiks EU­RO 5 eko­lo­gi­jos stan­dar­tą ir bus ne dau­giau kaip de­šim­ties me­tų, jam tai­ko­mas ak­ci­zas nuo da­bar­ti­nių 4900 eu­rų su­ma­žės iki 2200 eu­rų. Skir­tu­mas su­da­rys net 2700 eu­rų, o ukrai­nie­čiams tai la­bai di­de­lė su­ma. Rei­kia ti­kė­tis, kad jie in­ten­sy­viau pra­dės pirk­ti apy­nau­jas ma­ši­nas“, – aiš­ki­no „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Jo ma­ny­mu, tai ga­li smar­kiai pa­di­din­ti į Ukrai­ną nau­do­tus au­to­mo­bi­lius eks­por­tuo­jan­čių Lie­tu­vos vers­li­nin­kų pa­ja­mas, ta­čiau nu­skur­din­ti „Re­gi­tros“ sta­tis­ti­ką. „Gal­būt Ukrai­nos vai­ruo­to­jams jau ne­be­bus to­kia svar­bi Lie­tu­vos re­gis­tra­ci­ja, jie ga­lės įsi­gy­tas ma­ši­nas re­gis­truo­ti ir sa­vo var­du, nes taps ne­beak­tua­lu ne­mo­kė­ti ak­ci­zo“, – pa­žy­mė­jo V. Nau­ja­nis.

Ma­žo­se tur­ga­vie­tė­se – juo­das pesimizmas

Vis dėl­to Pa­ne­vė­žio, Ute­nos ir ki­tų ma­žes­nių Lie­tu­vos mies­tų au­to­mo­bi­lių tur­ga­vie­čių ad­mi­nis­tra­to­riai bei par­da­vė­jai ne­ro­dė nė men­kos da­lies to op­ti­miz­mo, ku­riuo trykš­ta Kau­no tur­gaus pre­kiau­to­jai. Tar­ki­me, Ute­no­je net ne­pa­vy­ko ras­ti bend­ro­vės, ku­ri ad­mi­nis­truo­tų vie­tos tur­ga­vie­tę, nes vi­sos iki tol šiuo vers­lu už­siė­mu­sios įmo­nės jau ban­kru­ta­vu­sios ar da­bar ban­kru­tuo­ja. Vie­nas ma­ši­nų par­da­vė­jas iš Ute­nos in­for­ma­vo „Lie­tu­vos ži­nias“, kad, jo duo­me­ni­mis, šiuo me­tu vie­tos au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­ja bend­ro­vė „Blei­ras Lo­gis­tics“. Ta­čiau jos at­sto­vai gy­nė­si ne­už­sii­man­tys jo­kia pa­na­šia veik­la. „Šis tas to­je tur­ga­vie­tė­je dar vyks­ta, bet pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais, maž­daug de­šim­ties me­tų se­nu­mo, lai­kais, tai vi­siš­kas sąs­tin­gis. Mes nie­ko bend­ra su tuo ne­tu­ri­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no bend­ro­vės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pa­ulius Šin­kū­nas.

Ofi­cia­liai Pa­ne­vė­žio au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios įmo­nės „Au­ta­lis“ at­sto­vas Ai­das Nau­ro­nis dėl ko­men­ta­ro dien­raš­čio žur­na­lis­tui pa­ta­rė kreip­tis į dar­buo­to­ją, var­du Vy­tas. O šis nė ne­ban­dė slėp­ti pe­si­miz­mo. Pa­sak Vy­to, 2013-ai­siais iš Lie­tu­vos rin­kos pa­si­trau­kus ru­sų, ka­za­chų ir bal­ta­ru­sių pir­kė­jams, Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nės nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vers­lą dar gel­bė­jo tuo me­tu au­gu­si vi­daus pa­klau­sa. Ta­čiau, pa­šne­ko­vo žo­džiais, da­bar ir lie­tu­viai „jau ap­si­pir­ko“.

„Par­da­vi­mo su­ma­žė­ji­mas la­bai jau­čia­ma­si. Ma­žiau per­ka vi­si, nes grei­čiau­siai ap­si­pir­ko, o ne­bė­ra nei bal­ta­ru­sių, nei ka­za­chų. Ru­sai bu­vo „at­kri­tę“ dar anks­čiau. Šiek tiek au­to­mo­bi­lių nu­per­ka es­tai ir lat­viai, bet kiek gi tų ma­ši­nų te­rei­kia? Di­de­lė da­lis Bal­ti­jos vals­ty­bių šei­mų jau se­niau­siai tu­ri po tris ma­ši­nas, tad kam joms ket­vir­ta? Ne­ma­nau, kad rin­ką ga­lė­tų pa­gy­vin­ti ir ak­ci­zų su­ma­ži­ni­mas to­li­mo­je Ukrai­no­je“, – prog­no­za­vo Vy­tas.

Kei­čia nau­jais mo­to­cik­lais?

VĮ „Re­gi­tra“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­kos sky­riaus ve­dė­jas Lai­mu­tis Sker­si­nis siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į da­ly­kus, ku­rie kei­čia aps­kri­tai vi­sos Lie­tu­vos trans­por­to rin­kos, ne tik leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, struk­tū­rą. „Nau­do­tų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­kos ten­den­ci­jos ga­na aiš­kios – jų re­gis­tra­vi­mas ma­žė­ja. Ta­čiau vis dau­giau re­gis­truo­ja­ma nau­jų trans­por­to prie­mo­nių. Ir ne vien au­to­mo­bi­lių. Jei pa­nag­ri­nė­tu­me vi­so ša­lies au­to­mo­bi­lių par­ko 2016 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tus, pa­ma­ty­tu­me, kad dėl nau­jų me­cha­niz­mų re­gis­tra­vi­mo au­gi­mo iš­au­go ir vi­sas trans­por­to prie­mo­nių par­kas Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­jo L. Sker­si­nis.

2014 me­tų lie­pos 1 die­ną Sei­mui pri­ėmus Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sas, „Re­gi­tros“ dar­buo­to­jai Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre da­ro įra­šus ne tik apie leng­vuo­sius ko­mer­ci­nės ir as­me­ni­nės pa­skir­ties (N1 bei M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lius, bet re­gis­truo­ja ir mo­to­cik­lus, mo­pe­dus (L kla­sė), sa­vi­var­čius bei su­nkve­ži­mius (N2 ir N 3 kla­sės), au­to­bu­sus (M2 ir M3 kla­sės), prie­ka­bas ir pusp­rie­ka­bes (O kla­sės). Vals­ty­bės įmo­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį vi­sų šių nau­jų ir nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių bu­vo įre­gis­truo­ta 102 271, ar­ba 0,5 proc. dau­giau ne­gu per pra­ėju­sių me­tų tą pa­tį lai­ką (101 804).

Ta­čiau su­dė­ję tik sau­sį-bir­že­lį re­gis­truo­tus vi­sus nau­do­tus ir nau­jus leng­vuo­sius (M1 bei N1 kla­sės) au­to­mo­bi­lius, gau­tu­me 2 proc. bend­ros M1 ir N1 kla­sių ma­ši­nų rin­kos nuo­smu­kį, nors per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka bu­vo iš­au­gu­si net 25 pro­cen­tais. Va­di­na­si, tarp li­ku­sių L, N2, N3, M2, M3 ir O kla­sių ma­ši­nų bu­vo dar vie­na ar ke­lios, ku­rios vi­so ša­lies trans­por­to prie­mo­nių pus­me­čio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą pa­da­rė tei­gia­mą.

Vie­nas sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­jęs vie­šin­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos vers­li­nin­kas ma­no, jog tai grei­čiau­siai bu­vo nau­ji su­nkve­ži­miai ar­ba nau­ji mo­to­cik­lai, ar­ba abie­jų kla­sių trans­por­to prie­mo­nės. „Sunk­ve­ži­mių re­gis­tra­vi­mas di­dė­jo įspū­din­gai, ta­čiau jų ti­krai ne­įre­gis­truo­ja­ma tiek, kad bū­tų pa­da­ry­ta le­mia­ma įta­ka bend­ram re­zul­ta­tui. O štai mo­to­cik­lų pa­klau­sos ne­spė­ja­me ten­kin­ti. Grei­čiau­siai bū­tent jie ir pers­vė­rė bend­rą re­zul­ta­tą tei­gia­ma link­me“, – svars­tė vers­li­nin­kas.

Bend­ros nau­jų ir nau­do­tų M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių rin­kos pa­ly­gi­ni­mas 2015 m. ir 2016 m.

MėnuoĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių 2016 m. I pusm. (vnt).Įre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių 2015 m. I pusm. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
Sausis10 499 (1537)**12 293 (1404)***–17,1 (+9,5)****
Vasaris12 988 (1394)12 995 (1055)+0,02 (+32,1)
Kovas16 008 (1613)16 448 (1260)–2,7 (+25)
Balandis17 885 (2020)18 365 (1709)–2,7 (+18,9)
Gegužė16 730 (2150)17 267 (1442)–3,2 (+49,1)
Birželis16 470 (1890)16 886 (1570)–2,5 (+20,3)

*2016 m. I pusm. bend­rus nau­jų ir nau­do­tų M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus ly­gi­nant su 2015 m. sau­sio-bir­že­lio mėn. re­zul­ta­tais.

**Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2016 m. I pusm.

***Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2015 m. I pusm.

****Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis, ly­gi­nant 2016 m. I pusm. ir 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus.

Šal­ti­nis: VĮ „Regitra“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami