Naudotų automobilių kainos šovė aukštyn

lzinios.lt 2015-07-28 06:00
lzinios.lt
2015-07-28 06:00
Šių metų balandį-sausį, palyginti su 2014 metų antru ketvirčiu, Lietuvoje buvo parduota net 7,8 tūkst. naudotų lengvųjų mašinų mažiau.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pa­ly­gin­ti su per­nai an­truo­ju ket­vir­čiu, šie­met ba­lan­dį-bir­že­lį nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jai vi­du­ti­niš­kai už vie­ną įsi­gy­ta ma­ši­ną mo­kė­jo 553 eu­rais dau­giau, skel­bia­ma nau­jau­sio­je por­ta­lo Au­top­lius.lt at­as­kai­to­je.

Anot tos pa­čios at­as­kai­tos, vi­du­ti­nė nau­do­to au­to­mo­bi­lio kai­na ba­lan­džio–­bir­že­lio mė­ne­siais sie­kė 3,6 tūkst. eu­rų, ar­ba bu­vo be­veik penk­ta­da­liu (18,2 proc.) di­des­nė nei prieš me­tus.

La­biau­siai au­go prieš 16–20 me­tų pa­ga­min­tų au­to­mo­bi­lių kai­na. Ji per me­tus šok­te­lė­jo 36,5 proc., ar­ba vi­du­ti­niš­kai 342 eu­rų už vie­ną ma­ši­ną. An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį jie bu­vo par­duo­da­mi už 1,3 tūkst. eu­rų vi­du­ti­nę kai­ną. Dau­giau nei ket­vir­ta­da­liu (26,1 proc.) šok­te­lė­jo ir 11–15 me­tų am­žiaus au­to­mo­bi­lių kai­na, ku­ri da­bar vi­du­ti­niš­kai sie­kia 2,7 tūkst. eu­rų.

Pa­sak Vik­to­ro Dauk­šo, Autop­lius.lt plė­tros va­do­vo, po­li­ti­kų ir eko­no­mis­tų prog­no­zės, esą kai­nos kils tik 5–7 proc., ne­pa­sit­vir­ti­no. „Kad au­to­mo­bi­liai ga­li pa­brang­ti net penk­ta­da­liu, sau­sio mė­ne­sį skam­bė­jo ne­įti­kė­ti­nai. Ta­čiau ver­ti­nant sta­tis­ti­nius duo­me­nis aiš­kiai ma­ty­ti, kad vi­sų am­žiaus gru­pių trans­por­to prie­mo­nės, ne­prik­lau­so­mai nuo de­ga­lų ti­po, bran­go dau­giau kaip 18 proc.“, – tei­gia V. Dauk­šas.

Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių eks­per­to tei­gi­mu, nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­nų ki­li­mas nė­ra ne­ti­kė­tas. „Par­da­vė­jai pa­si­nau­do­jo va­liu­tos kei­ti­mu ir no­rė­da­mi pa­si­pel­ny­ti pa­di­di­no kai­nas. Ti­kė­ti­na, kad il­gai­niui kai­nos ma­žės, nes dėl pa­di­dė­ju­sių kai­nų pa­ste­bi­mai ma­žė­ja pre­ky­bos apim­tys”, – tei­gia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

V.Dauk­šo žo­džius pa­tvir­ti­na ir bend­ri Au­top­lius.lt,, vals­ty­bės įmo­nės "Re­gi­tra" ir bend­ro­vės "Au­to­ty­ri­mai" duo­me­nys, ku­rie ro­do, kad nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ka an­trą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį bu­vo pa­sy­vi. Ba­lan­džio–­bir­že­lio mė­ne­siais iš vi­so su­da­ry­ta 94,7 tūkst. nau­jų ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių san­do­rių – 7,8 tūkst., ar­ba 7,6 proc. ma­žiau nei tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais.

„Pen­ke­rius me­tus ste­bė­jo­me au­gan­čią ir stip­rė­jan­čią au­to­mo­bi­lių rin­ką, ta­čiau šie­me­ti­niai an­tro­jo ket­vir­čio ro­dik­liai bu­vo pa­ste­bi­mai pra­stes­ni nei per­nai. Tam įta­kos tu­rė­jo pa­ki­lu­sios nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­nos, prie ku­rių pir­kė­jams ten­ka pri­pras­ti“, – sa­ko V. Dauk­šas.

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį la­biau­siai ma­žė­jo nau­jai įvež­tų trans­por­to prie­mo­nių par­da­vi­mai. To­kių san­do­rių bu­vo 31,5 tūkst., tai yra 7,4 tūkst., ar­ba 19 proc., ma­žiau nei pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio–­bir­že­lio mė­ne­siais.

Į Lie­tu­vą an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį dau­giau­siai įvež­ta 11–15 me­tų am­žiaus gru­pės au­to­mo­bi­lių (14 tūkst.), ta­čiau tai yra 1,7 tūkst. ma­žiau nei per­nai tuo pat me­tu. La­biau­siai (47,4 proc.) ma­žė­jo 16–20 me­tų am­žiaus gru­pės im­por­tas. To­kių au­to­mo­bi­lių įvež­ta 2473 vnt., nors per­nai bu­vo 4703.

„Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų an­truo­ju ket­vir­čiu, šie­met Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 11–15 me­tų nau­jai įvež­tų au­to­mo­bi­lių da­lis. Ji su­da­rė net 44,5 proc. vi­sų įvež­tų au­to­mo­bi­lių. Šio am­žiaus au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je iš­lie­ka po­pu­lia­riau­si ir pa­klau­siau­si“, – tei­gė Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas.

Ki­taip nei nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, vi­du­ti­nė nau­jų au­to­mo­bi­lių kai­na per me­tus sim­bo­liš­kai su­ma­žė­jo. Ba­lan­džio–­bir­že­lio mė­ne­siais nau­jas au­to­mo­bi­lis bu­vo par­duo­da­mas už 20,4 tūkst. eu­rų, ar­ba vi­du­ti­niš­kai 110 eu­rų ma­žiau nei prieš me­tus tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, sa­ko­ma Au­top­lius.lt at­as­kai­to­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dainius  213.205.251.150 2015-07-29 08:36:07
Baisus dalykas galima ir vokietijoje ar nyderlanduose pirkti dar geresni auto ten nei pas musu barygas prikelti is numirusiu
0 0  Netinkamas komentaras
tas pat  78.60.168.138 2015-07-28 07:45:19
Estai ir latviai sake, kad ir pas juos vyko tas pat, kai ivede eura. Pro metu kainos grizo i iprastas vezes.
1 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami