Naudotų automobilių rinką maitina emigrantai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-10 10:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-10 10:00
Naudotų automobilių verslininkų teigimu, vasarą į mašinų turgus užsuka daug atostogauti atvykstančių emigrantų. LŽ archyvo nuotraukos
Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, lie­pą Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą bu­vo re­gis­truo­tos 14 096 trans­por­to prie­mo­nes, ar­ba net 29,7 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sį. Pa­sak nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų, ša­lies vi­daus rin­ką pa­gy­vi­no at­os­to­gau­ti va­sa­rą su­grįž­tan­tys emig­ran­tai.

„Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys taip pat ro­do, kad lie­pos mė­ne­sį pir­mą kar­tą ša­ly­je įre­gis­truo­ta dau­giau­sia nau­do­tų au­to­mo­bi­lių iš vi­sų šių me­tų mė­ne­sių. An­tras mė­nuo pa­gal pre­ky­bos nau­do­tais au­to­mo­bi­liais in­ten­sy­vu­mą bu­vo ba­lan­dis. Šį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­tos 13 272 nau­do­tos leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 5,6 proc. ma­žiau nei lie­pą.

Nau­do­tų ir pir­mą kar­tą mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos ki­li­mas jau bu­vo re­gė­ti ly­gi­nant pir­mo­jo ir an­tro­jo ket­vir­čių duo­me­nis. „Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, nuo ba­lan­džio iki bir­že­lio Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą bu­vo įre­gis­truo­tos 39 835 nau­do­tos leng­vo­sios ma­ši­nos, ar­ba 17,9 proc. dau­giau nei sau­sį-ko­vą (32 697).

Var­gas dėl euro

Re­gu­lia­rias nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mo at­as­kai­tas vi­suo­me­nei tei­kian­tis por­ta­las Au­top­lius.lt anks­čiau yra tei­gęs, kad me­tų pra­džios nuo­smu­kį lė­mė iš­kart po Nau­jų­jų dra­ma­tiš­kai ki­lu­sios nau­do­tų ma­ši­nų kai­nos. Esą pro­ce­sas bu­vo nu­lem­tas eu­ro įve­di­mo. „Par­da­vė­jai pa­si­nau­do­jo va­liu­tos kei­ti­mu ir no­rė­da­mi pa­si­pel­ny­ti pa­di­di­no kai­nas“, – griež­tai si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo Vik­to­ras Dauk­šas, Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas.

Por­ta­las skel­bė, kad, pa­vyz­džiui, pa­ly­gin­ti su per­nai an­truo­ju ket­vir­čiu, šie­met ba­lan­dį-bir­že­lį nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jai vi­du­ti­niš­kai už vie­ną įsi­gy­tą ma­ši­ną mo­kė­jo 553 eu­rais dau­giau. Anot tos pa­čios at­as­kai­tos, vi­du­ti­nė nau­do­to au­to­mo­bi­lio kai­na ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais sie­kė 3,6 tūkst. eu­rų, ar­ba bu­vo be­veik penk­ta­da­liu (18,2 proc.) di­des­nė nei prieš me­tus.

„Ti­kė­ti­na, kad il­gai­niui kai­nos ma­žės, nes dėl pa­di­dė­ju­sių kai­nų pa­ste­bi­mai ma­žė­ja pre­ky­bos apim­tys“, – tei­gė leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

Ta­čiau pa­tys nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vers­li­nin­kai pie­šia vi­sai ki­to­kį rin­kos vaiz­di­nį.

Abe­jo­ja tyrimais

„Pre­kiau­jan­tie­ji nau­do­tais au­to­mo­bi­liais bu­vo­me su­si­rin­kę ir dis­ku­ta­vo­me, ar aps­kri­tai įma­no­ma aps­kai­čiuo­ti vi­du­ti­nę par­duo­da­mos ma­ši­nos kai­ną. Gal­būt nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je – taip, bet nau­do­tų – jo­kiu bū­du“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė pa­var­dės ne­no­rė­jęs skelb­ti nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių par­da­vė­jas, ku­rio įmo­nė pre­kiau­ja nau­do­to­mis ma­ši­no­mis vie­na­me Lie­tu­vos tur­gu­je.

Vers­li­nin­ko tei­gi­mu, nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos ypa­ty­bė ta, kad kiek­vie­na par­duo­da­ma ma­ši­na yra la­bai spe­ci­fi­nė. „Tar­kim, vie­nas žmo­gus at­ve­žė par­duo­ti 2004 me­tų „Au­di A4“ iš Vo­kie­ti­jos, o ki­tas to­kios pat mar­kės ir tų pa­čių me­tų au­to­mo­bi­lį par­da­vi­nė­ja jau va­ži­nė­tą Lie­tu­vo­je. Jie ga­li bū­ti ne­tgi vie­no­dos spal­vos, tos pa­čios ri­dos, vie­no­dų tech­ni­nių duo­me­nų, žo­džiu, vi­siš­kai iden­tiš­ki, ta­čiau mū­sų ša­ly­je va­ži­nė­ta ma­ši­na vis tiek bus ke­liais šim­tais eu­rų pi­ges­nė. Ir jei tuo me­tu, kai ty­rė­jas už­su­ka į tur­gų, jis fik­suo­ja ką tik iš už­sie­nio at­ga­ben­tos A4 kai­ną, gaus vie­ną vi­du­ti­nės kai­nos re­zul­ta­tą, ir vi­sai ki­tą – jei tur­gu­je ras Lie­tu­vo­je jau nau­do­tą au­to­mo­bi­lį“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

To­kių, jo žo­džiais ta­riant, „in­di­vi­dua­lių kai­nos pa­skai­čia­vi­mo at­ve­jų“ jis ga­lįs pri­skai­čiuo­ti tiek, kad ne­už­tek­tų nei ran­kų, nei ko­jų pirš­tų. „Tai­gi apie ko­kią vi­du­ti­nę kai­ną ga­li­ma kal­bė­ti? Apie ko­kį par­da­vė­jų gob­šu­mą? Mes ne­nei­gia­me, kad bū­na at­kar­pų, kai kai­nos ky­la. Bet re­tai at­si­tin­ka, kad ki­li­mą lem­tų eu­ro įve­di­mas ar ki­tos iš­ori­nės prie­žas­tys. Daž­niau­siai kai­nas pa­ko­re­guo­ja pa­tu rin­ka. Sa­ky­kim, kar­tais at­si­tin­ka, kai užp­lūs­ta pir­kė­jai ir vis­ką grie­bia, kas po ran­ka pa­kliu­vo. Aiš­ku, jog at­si­ra­dus pa­klau­sai ky­la ir kai­nos. Bū­na, kad ne­ti­kė­tai at­si­ran­da pa­klau­sa vie­nam kon­kre­čiam mo­de­liui – ta­da jis ir­gi brangs­ta. Žo­džiu, si­tua­ci­jų dau­gy­bė ir į vie­nos, net ir pa­čios to­bu­liau­sios me­to­di­kos rea­liai si­tua­ci­jai at­skleis­ti ti­krai ne­už­ten­ka“, – pa­ste­bė­jo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis.

Emig­ran­tų korta

Dar la­biau šo­ki­ruo­ja Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ va­do­vo Va­len­ti­no Nau­ja­nio dien­raš­čiui LŽ pa­teik­ta ofi­cia­liai sta­tis­ti­kai vi­siš­kai prieš­in­ga in­for­ma­ci­ja apie tai, kad nau­do­tų ma­ši­nų par­da­vė­jams „vi­si šie me­tai ne­bu­vo blo­gi“. Pa­sak V. Nau­ja­nio, sma­gu jus­ti ir tai, kad va­sa­rą pre­ky­ba dar la­biau įsi­bė­gė­ja. O dėl įvai­rių in­terp­re­ta­ci­jų dėl rin­kos sąs­tin­gio jis ir­gi kal­ti­no tiks­lių duo­me­nų ne­bu­vi­mą.

„To­li gra­žu ne vi­sa sta­tis­ti­ka at­spin­di­ma „Re­gi­tro­je“, o ki­ti ty­rė­jai re­mia­si tik at­ski­rų skel­bi­mų por­ta­lų duo­me­ni­mis, ku­riuo­se duo­me­nys nie­ko bend­ro su rea­ly­be ne­tu­ri. Sa­ky­ki­te, kaip ga­li­ma nu­sta­ty­ti vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną iš skel­bi­mų, jei vė­liau su­da­ran­tys san­do­rius pir­kė­jai ir par­da­vė­jai de­ra­si, ko­re­guo­ja kai­nas?“, – re­to­riš­kai klau­sė vers­li­nin­kas.

Anot jo, pra­ra­ja tarp rea­lios pre­ky­bos ir „Re­gi­tros“ duo­me­nų at­si­ran­da dėl to, kad vals­ty­bės įmo­nė pa­tei­kia tik­tai pir­mą kar­tą įre­gis­truo­tų ir il­gam Lie­tu­vo­je pa­si­li­ku­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­ką. „Bet­gi di­de­lė da­lis san­do­rių su­da­ro­ma per­par­duo­dant tas ma­ši­nas, ku­rio­mis jau bu­vo va­ži­nė­ta Lie­tu­vo­je. Ma­ža to, per­nai įsi­ga­lio­jus nau­joms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rios nu­ma­to griež­tes­nę į ša­lį at­ga­ben­tų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo tvar­ką, tar­kim, į tur­gų at­va­žiuo­jan­tys lat­viai iš­vis trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vo­je ne­be­re­gis­truo­ja. Pa­pras­čiau­siai pa­krau­na jas ant tra­lo ir ga­be­na į Lat­vi­ją. To­kie san­do­riai ne­ats­pin­di­mi jo­kio­je sta­tis­ti­ko­je – nei „Re­gi­tros“, nei Mui­ti­nės de­par­ta­men­to, nei kur ki­tur“, – sa­kė „Va­ra­no“ di­rek­to­rius.

V. Nau­ja­nio įsi­ti­ki­ni­mu, „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka tiks­liau at­spin­di ne­bent Lie­tu­vos vi­daus rin­ko­je vyks­tan­čius pro­ce­sus.

„Bet iš sau­sų duo­me­nų var­gu ar ga­li­me pa­sa­ky­ti, ko­dėl lie­pą smar­kiai pa­gy­vė­jo re­gis­tra­vi­mas. To tiks­liai ne­ga­lė­čiau įvar­dy­ti ir aš, nors tie­sio­giai dir­bu ir su par­da­vė­jais, ir su pir­kė­jais. Ga­liu tik da­ry­ti prie­lai­dą, kad va­sa­rą į Tė­vy­nė at­os­to­gau­ti grįž­ta emig­ran­tai, ku­rie ap­si­per­ka. Gal­būt pa­si­bai­gus eko­no­mi­nei kri­zei sa­vo ga­ra­žus at­nau­ji­na ir nuo­lat Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys vai­ruo­to­jai“, – svars­tė vers­li­nin­kas.

Mė­ne­sių rei­tin­gas pa­gal pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių skai­čių 2015 metais

VietaMėnuoRe­gis­tra­ci­jos duo­me­nys (vnt.)
1.Liepa14 096
2.Balandis13 586
3.Gegužė13 272
4.Birželis12 977
5.Kovas12 663
6.Vasaris10 123
7.Sausis9911

Šal­ti­nis: VĮ „Re­gi­tra“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
TAIP YRA  78.58.146.179 2015-08-10 18:31:56
TODĖL, KAD LIETUVIAI JAU NUO PAT NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO GYVENA PUSBADŽIU, NES TAUPO PINIGUS AUTOMOBILIAMS, KURIŲ NERETA ŠEIMA TURI PO KELETĄ. O TAI, JOG PER SEPTYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS TOKIOJE, PASAK VISOKIŲ DURNELIŲ, IŠMIRTI IR IŠSIVAŽINĖTI BEBAIGIANČIOJE LIETUVĖLĖJE, JOS PILIEČIAI NUPIRKO VIEN TURGUOSE APIE 90000 AUTOMOBILIŲ ĮRODO GYVENIMO KOKYBĖS SMUKIMĄ. VOT TAK TOVARIŠČI.
0 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami