Naują autobusų parką Vilniui žada per trejus metus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-06 13:15
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-06 13:15
100 naujų autobusų privalės būti ne senesni nei vienerių metų, juose turės būti kondicionieriai, keleivių skaičiavimo sistemos, vaizdo stebėjimo kameros, o varikliai atitiks naujausius taršos reikalavimus. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Iki 2020 me­tų Vil­niu­je gat­vė­mis tu­rė­ti kur­suo­ti tik nau­ji au­to­bu­sai. To­kį tiks­lą ke­lian­čio me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus va­do­vau­ja­ma Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė va­kar pa­skel­bė apie žings­nį to link – ieš­ko­ma pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo, ku­ris jau ki­tą­met vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mą ap­rū­pin­tų 100 nau­jų au­to­bu­sų. Tuo tiks­lu an­tra­die­nį pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas pri­va­čiam ve­žę­jui par­ink­ti.

„Vil­nie­čiai nu­si­pel­nė šva­raus, nau­jo ir punk­tua­laus vie­šo­jo trans­por­to. Šian­dien pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas ve­žė­jui, ku­ris taps bend­ros mies­to vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos da­li­mi. Pa­čius blo­giau­sius au­to­bu­sus pa­keis be­veik 100 nau­jų, o tai – treč­da­lis vi­so mies­to au­to­bu­sų par­ko! Ma­no tiks­las, kad po tri­jų me­tų vil­nie­čiai ke­liau­tų tik nau­jais au­to­bu­sais“, – apie ofi­cia­liai pra­dė­tas pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo pa­ieš­kas sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pra­ne­šė R.Ši­ma­šius.

Pa­gei­dau­ja kon­di­cio­nie­rių ir vaiz­do kamerų

Jau ki­tą­met sos­ti­nės gat­vė­mis tu­rė­tų rie­dė­ti be­veik 100 nau­jų: 43 di­de­lių tria­šių ir 52 vi­du­ti­nės tal­pos, iki 60 vie­tų, au­to­bu­sų. Tai su­da­ro apie treč­da­lį da­bar­ti­nio vie­šo­jo trans­por­to au­to­bu­sų par­ko. Kon­kur­sas skel­bia­mas dviem marš­ru­tų gru­pėms: pa­grin­di­nių marš­ru­tų, ap­tar­nau­ja­mų di­de­lės tal­pos su­dve­jin­tais au­to­bu­sais ir pri­ve­ža­mų­jų marš­ru­tų, ap­tar­nau­ja­mų vi­du­ti­nės tal­pos au­to­bu­sais, daž­niau va­ži­nė­sian­tiems mies­to pa­kraš­čiuo­se.

„Mū­sų tiks­las – iš­si­rink­ti ge­riau­sią kai­ną ir ko­ky­bę siū­lan­čius pri­va­čius ve­žė­jus. Tai leis at­si­sa­ky­ti pa­čių ne­efek­ty­viau­sių, se­niau­sių trans­por­to prie­mo­nių ir at­nau­jin­ti par­ką. Pri­va­taus ve­žė­jo Vil­niu­je at­si­ra­di­mas pa­dės vie­ša­jam trans­por­tui tap­ti mo­der­nes­niam, eko­lo­giš­kes­niam ir pa­to­ges­niam“ – pa­žy­mė­jo R. Ši­ma­šius.

Vie­nas iš svar­biau­sių rei­ka­la­vi­mų – vie­šo­jo trans­por­to pa­to­gu­mas, tvar­kin­gi ir lai­ku va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai. Trans­por­to prie­mo­nės ne­ga­lės bū­ti se­nes­nės nei vie­ne­rių me­tų, juo­se tu­rės bū­ti kon­di­cio­nie­riai, ke­lei­vių skai­čia­vi­mo sis­te­mos, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, eko­lo­giš­ki, ku­rių va­rik­lių tar­šos nor­ma ne ma­žes­nė nei nu­sta­to „Eu­ro 6“ rei­ka­la­vi­mai. Di­džio­ji da­lis pri­ve­ža­mų­jų marš­ru­tų bus už­pil­dy­ta vi­du­ti­nės tal­pos au­to­bu­sais, ku­rių šiuo me­tu mies­tui la­biau­siai ir trūks­ta. Pla­nuo­ja­ma, kad šie au­to­bu­sai kur­suos mies­to pa­kraš­čiuo­se esan­čiuo­se marš­ru­tuo­se.

Bi­lie­tų kai­nos nekeis

Nau­jais že­mag­rin­džiais (tria­šiais, t.y. dvi­gu­bais) au­to­bu­sais bus už­pil­dy­ti ir ke­le­tas di­džių­jų, pa­grin­di­nių marš­ru­tų, kur­suo­jan­čių Vil­niaus mies­to ri­bo­se. Pla­nuo­ja­ma, kad pri­va­čių ve­žė­jų au­to­bu­sai, va­žiuos tais marš­ru­tais, ku­riuo­se ypač di­de­li ke­lei­vių srau­tai ir ku­riuo­se trūks­ta tria­šių, tal­pių au­to­bu­sų. Pri­va­čių ve­žė­jų au­to­bu­sai va­žiuos pa­gal iš anks­to jau su­da­ry­tus eis­mo tvar­ka­raš­čius. Vie­šo­jo trans­por­to tvar­ka­raš­čiai bus re­gu­lia­riai per­žiū­ri­mi ir ko­re­guo­ja­mi at­siž­vel­giant į eis­mo są­ly­gas, ke­lei­vių srau­tus ir ve­žė­jų pa­siū­ly­mus. SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ at­liks pri­va­čių ve­žė­jų dar­bo kon­tro­lę ir ste­bės, kaip jų vai­ruo­to­jai lai­ko­si tvar­ka­raš­čių.

„Pri­va­čių ve­žė­jų at­ėji­mas ne­tu­rės įta­kos bi­lie­tų kai­nai. Ga­lios tos pa­čios bi­lie­tų rū­šys, ta­me tar­pe ir leng­va­ti­nių bi­lie­tų bei at­sis­kai­ty­mo bū­dai už ke­lio­nes elek­tro­ni­ne vil­nie­čio kor­te­le, ir mo­bi­lią­ja prog­ra­mė­le m.Tic­ket. Pri­va­čių ve­žė­jų au­to­bu­suo­se iš­liks ga­li­my­bė įsi­gy­ti vien­kar­ti­nius po­pie­ri­nius bi­lie­tus iš vai­ruo­to­jų“, – tvir­ti­no bend­ro­vės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ va­do­vė Mo­des­ta Gu­sa­ro­vie­nė.

Su­si­do­mė­jo ne tik lietuviai

Pa­si­bai­gus kon­kur­sui ir pa­si­ra­šius su­tar­tį, ne vė­liau kaip per 7 mėn. nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­nos pri­va­tus ve­žė­jas tu­rės pra­dė­ti vež­ti ke­lei­vius nu­ma­ty­tais marš­ru­tais. Su kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais bus pa­si­ra­šo­ma il­ga­lai­kė su­tar­tis – sep­ty­ne­riems me­tams, su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti dar trims me­tams.Ga­li­my­be teik­ti vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gas Vil­niu­je do­mi­si ne tik Lie­tu­vos, bet ir len­kų, če­kų, olan­dų, lat­vių ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos bend­ro­vės.

Pri­va­čių ve­žė­jų kon­kur­sas skel­bia­mas ri­dai – iki 7 mln. ar­ba šeš­ta­da­lio nu­va­žiuo­ja­mų Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to ki­lo­me­trų per me­tus. Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas per me­tus iš vi­so nu­va­žiuo­ja virš 37 mln. ki­lo­me­trų. Pri­va­tūs ve­žė­jai dirbs bend­ro­je bi­lie­tų sis­te­mo­je ir tu­rės už­ti­krin­ti vyk­do­mų marš­ru­tų re­gu­lia­ru­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami