Nauja gamykla prie Vilniaus mikroautobusais aprūpina visą Europą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-23 06:00
Iš AKT gamyklos naujas formas įgiję „Mercedes-Benz Sprinter“ ir „Volkswagen Krafter“ autobusai oficialiai tampa „Sprinter Altas“ ir „Krafter Altas“ modeliais. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Tai, ko ne­pa­da­ro į ma­si­nę ga­my­bą orien­tuo­ti di­die­ji vo­kie­čių ga­min­to­jai, su­ge­ba at­lik­ti kruopš­tūs auk­sa­ran­kiai lie­tu­viai. Avi­žie­niuo­se, Vil­niaus r., veik­lą ofi­cia­liai pra­dė­jo nau­ja bend­ro­vės „Al­tas, ko­mer­ci­nis trans­por­tas“ (AKT) ga­myk­la, ku­rio­je iš pa­grin­dų mo­di­fi­kuo­ja­mi ir spe­cia­liems po­rei­kiams pri­tai­ko­mi vo­kie­čių ga­min­to­jų „Volks­wa­gen“ (VW) ir „Mer­ce­des-Benz“ (MB) mi­kroau­to­bu­sai.

Jei že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tu­me dau­giau nei de­šimt­me­tį veik­lą vyk­dan­čios lie­tu­viš­kos bend­ro­vės klien­tų eks­por­to kryp­tis, ro­dyk­les tek­tų brėž­ti sker­sai ir iš­il­gai Eu­ro­pos bei ar­ti­mo­sios Azi­jos. Il­ga­me­tį lie­tu­vių įdir­bį ver­ti­na ir vo­kie­čių kon­cer­nai, ku­rių nau­jus mi­kroau­to­bu­sus lie­tu­viai kruopš­čiai per­da­ro pa­gal kon­kre­čius klien­tų po­rei­kius – mo­di­fi­kuo­ja kė­bu­lą, va­žiuok­lę – ir pri­tai­ko ke­lei­vių ve­ži­mo ar grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bų reik­mėms. To­li gra­žu ne kiek­vie­nam pro­fe­sio­na­liam mo­di­fi­kuo­to­jui VW ar MB kon­cer­nai su­tei­kia tei­sę į ga­myk­li­nių mo­de­lių pa­va­di­ni­mus įra­šy­ti ir sa­vą­jį. AKT ga­myk­lo­je nau­jas for­mas įgi­ję „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“ ir „Volks­wa­gen Kraf­ter“ au­to­bu­sai ofi­cia­liai tam­pa „Sprin­ter Al­tas“ ir „Kraf­ter Al­tas“ mo­de­liais.

„Dar­buo­to­jams iš pra­džių kiek gai­la vi­sai nau­jus mi­kroau­to­bu­sus pjaus­ty­ti. Po pir­mi­nio ap­do­ro­ji­mo daž­nai lie­ka tik apie pu­sę kė­bu­lo, tuo­met im­amės to­les­nių dar­bų“, - šmaikš­ta­vo eks­kur­si­jos po dar švie­žiais da­žais kve­pian­čias ga­myk­los pa­tal­pas ved­liu ta­pęs AKT ga­my­bos va­do­vas Ma­rius Kir­dei­kis. 8 tūkst. kv. m pa­tal­po­se, ku­rios nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tos ne­at­pa­žįs­ta­mai pert­var­kius se­nus fer­mų pa­sta­tus, šiuo me­tu dir­ba apie 130 įvai­rios kom­pe­ten­ci­jos spe­cia­lis­tų. Jie dar­buo­ja­si prie au­to­bu­sų su­rin­ki­mo li­ni­jos, da­žy­mo ce­che, sė­dy­nių bei rei­ka­lin­gų ak­se­sua­rų siu­vi­mo, me­ta­lo kons­truk­ci­jų, kom­po­nen­tų ga­my­bos ir su­rin­ki­mo ce­chuo­se.

Ka­pi­ta­liš­kai per­kons­truo­jant kė­bu­lą, ten­ka at­lik­ti ir nau­jus sau­gu­mo ban­dy­mus. AKT šią at­sa­kin­gą už­duo­tį yra pa­ti­kė­ję Kau­no r., Do­mei­ka­vo­je, įsi­kū­ru­sios Vals­ty­bi­nės ma­ši­nų ban­dy­mo sto­ties eks­per­tams. M. Kir­dei­kio tei­gi­mu, įmo­nė sie­kia par­ody­ti pa­vyz­dį rin­kai, to­dėl kai ku­rių tes­tų im­asi net anks­čiau, nei to rei­ka­lau­ja įvai­rios ES di­rek­ty­vos. At­ei­ty­je kė­bu­lus svars­to­ma ti­krin­ti ir tai­kant 10 g ap­kro­vos tes­tą, kai kė­bu­las spe­cia­lia­me sten­de vė­to­mas še­šio­mis skir­tin­go­mis kryp­ti­mis.

Gamybos direktoriaus Mariaus Kirdeikio vadovaujama komanda, pasitelkdama naujus pajėgumus, užsakovams dabar galės paruošti iki 30 naujų mikroautobusų per mėnesį.

Užau­go dau­giau nei dvigubai

Ga­my­bi­nei ba­zei pra­dė­jus veik­ti vi­su pa­jė­gu­mu, įmo­nė pla­nuo­ja pa­pil­do­mai įdar­bin­ti bent 30 spe­cia­lis­tų. Nau­ja ga­myk­la, į ku­rią įmo­nė in­ves­ta­vo 3 mln. eu­rų, taps rim­ta pa­spir­ti­mi Vil­niaus ra­jo­nui. Ne kar­tą su­lau­kęs įmo­nės pers­pek­ty­vo­mis su­si­do­mė­ju­sių Va­ka­rų vers­li­nin­kų pa­siū­ly­mų per­kel­ti ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus į Va­ka­rus, AKT to­kių pla­nų at­si­sa­kė.

„Nuo pra­ėju­sių me­tų užau­go­me dau­giau nei dvi­gu­bai ir ma­no­me, kad tai nė­ra ri­ba. Eu­ro­pos ša­lių rin­ko­se, ku­rio­se la­bai ak­ty­viai dir­ba­me, mus ver­ti­na ir mu­mis pa­si­ti­ki, to­dėl ma­to­me pers­pek­ty­vas at­ei­nan­čiais me­tais aug­ti dar la­biau. Ga­lė­si­me pa­ten­kin­ti vis di­dė­jan­tį už­sa­ky­mų po­rei­kį Skan­di­na­vi­jo­je ir Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se ir ga­min­ti dar dau­giau ma­žų­jų au­to­bu­sų bei spe­cia­lio­jo trans­por­to prie­mo­nių“, – tei­gė bend­ro­vės AKT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­var­das Ra­dze­vi­čius.

Nors di­džią­ją da­lį pro­duk­ci­jos ša­lia Vil­niaus įsi­kū­ru­si įmo­nė eks­por­tuo­ja, ta­čiau lem­tin­gu la­šu, ga­lu­ti­nai įti­ki­nu­siu, kad jau lai­kas plės­ti ga­my­bos pa­jė­gu­mus, ta­po kau­nie­čių ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nės „Kau­tra“ už­sa­ky­mas Kau­no mies­tui pa­ga­min­ti 80 že­mag­rin­džių ke­lei­viams vež­ti pri­tai­ky­tų mi­kroau­to­bu­sų.

E. Ra­dze­vi­čiaus skai­čia­vi­mu, nau­jo­ji ga­myk­la leis mi­kroau­to­bu­sų ga­my­bos apim­tį pa­di­din­ti iki 30 per mė­ne­sį. Pro­ce­są spar­ti­na ne tik mo­der­ni ga­my­bi­nė įran­ga, bet ir kar­tu su LEAN va­dy­bos me­to­di­ka tai­ko­ma „Kai­zen“ dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jos sis­te­ma. Šios sis­te­mos pri­nci­pas – ska­tin­ti vi­sus or­ga­ni­za­ci­jos dar­buo­to­jus nuo­lat to­bu­lė­ti ir ge­rin­ti or­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­sus. Da­lis pa­čių dar­buo­to­jų pa­siū­ly­tų ino­va­ci­jų, ku­rias tin­ka­miau­siai bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti „ge­nia­lu tai, kas pa­pras­ta“, pa­vyz­džiui, iš me­džio fa­nie­ros ga­mi­na­mų mi­kroau­to­bu­sų ap­dai­los de­ta­lių fre­za­vi­mo šab­lo­nai, jau yra įdieg­ta į ga­my­bos pro­ce­są. Smulk­me­nos , ta­čiau jos smar­kiai pa­spar­ti­na ga­my­bos pro­ce­są.

Hib­ri­dui su­vie­ni­jo jėgas

Nau­jau­sias ino­va­ty­vus AKT „kū­di­kis“ – hib­ri­di­nis ke­lei­vi­nis že­mag­rin­dis au­to­bu­sas. Jis itin do­mi­na ža­lią­jį trans­por­tą pro­pa­guo­jan­čią Nor­ve­gi­ją bei ki­tas Skan­di­na­vi­jos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis, ku­rių did­mies­čių cen­truo­se vie­na po ki­tos dygs­ta va­di­na­mo­sios ža­lio­sios zo­nos. Į jas de­ga­lais va­ro­mas trans­por­tas įlei­džia­mas tik su­mo­kė­jus ne­men­ką mo­kes­tį ar­ba aps­kri­tai drau­džia­mas.

Kons­truo­da­mas hib­ri­dą, AKT į tal­ką pa­sik­vie­tė elek­tros pa­va­ros sis­te­mas su­nkve­ži­miams ir au­to­bu­sams sėk­min­gai jau anks­čiau įdie­gu­sius, Kau­no LEZ ga­myk­lą tu­rin­čios bend­ro­vės „E­lin­ta“ spe­cia­lis­tus. Pa­sak M. Kir­dei­kio, mon­tuo­jant pa­pil­do­mus elek­tros va­rik­lius, su­nkiau­sia yra "ap­gau­ti" au­to­mo­bi­lio elek­tro­ni­ką. Mat keb­lu prie­tai­sus ir sis­te­mas, to­kias kaip vai­ro bei stab­džių stip­rin­tu­vas, kon­di­cio­ne­rius ir pan., pri­vers­ti be per­trū­kio veik­ti iš­jun­gus vi­daus de­gi­mo va­rik­lį ir įjun­gus pa­pil­do­mus elek­tri­nius mo­to­rus.

„Kom­piu­te­riui už­fik­sa­vus, kad vi­daus de­gi­mo va­rik­lis iš­si­jun­gė, pa­by­ra pers­pė­ji­mai apie klai­das. To­dėl rei­kia įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų, kad vi­sos nau­jo hib­ri­do sis­te­mos bū­tų su­de­rin­tos“, - sa­kė AKT ga­my­bos di­rek­to­rius.

Mo­di­fi­kuo­tas hib­ri­di­nis mi­kroau­to­bu­sas, pa­ly­gin­ti su stan­dar­ti­niu vi­daus de­gi­mo va­rik­lio va­ro­mu, už­sa­ko­vui pa­pil­do­mai pa­brangs­ta apie 30 tūkst. eu­rų. Bend­ro­vė šį sa­vo ža­lią­jį kū­ri­nį pri­sta­tys spa­lį Bel­gi­jo­je vyk­sian­čio­je spe­cia­li­zuo­to­je par­odo­je. Jei bus pa­kan­ka­mai už­sa­ko­vų, dau­giau hib­ri­dų bus im­ta ga­min­ti ki­tą­met.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami