Naują komercinį transportą finansuoja ES projektai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-31 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-31 06:00
Su įvairiais ES lėšomis remiamais statybos projektais susiję beveik vien tik nauji sunkieji komerciniai automobiliai.   Vidmanto Užusienio nuotrauka
Nors pa­gal nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to au­gi­mą tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių Lie­tu­va lie­pą užė­mė vos 19 vie­tą, ji su­ge­bė­jo iš­lik­ti pa­čia di­na­miš­kiau­sia šios ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lių Bend­ri­jos rin­ka pa­gal sep­ty­nių mė­ne­sių re­zul­ta­tus.

Kaip ro­do nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta, lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta 619 nau­jų su­nkių­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių, ar­ba 14,4 proc .dau­giau nei 2015-ųjų tą pa­tį mė­ne­sį. Ta­čiau net ir toks pa­ly­gin­ti ge­ras re­zul­ta­tas nu­stū­mė mū­sų ša­lį į di­na­miš­kiau­sių an­tro va­sa­ros mė­ne­sio ES rin­kų są­ra­šo pa­bai­gą, nes 18-ko­je ki­tų Bend­ri­jos vals­ty­bių su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas bu­vo dar spar­tes­nis.

Par­adok­sas, bet ge­riau­sią rin­kos au­gi­mo re­zul­ta­tą vėl ro­dė ša­lys, ku­rios nie­kaip ne­iš­si­kaps­to iš eko­no­mi­nės duo­bės. Pir­mą vie­tą di­na­miš­kiau­sių ES rin­kų len­te­lė­je užė­mė Kip­ras, ku­ria­me lie­pos mė­ne­sį su­nkių­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių pa­dau­gė­jo 99,3 proc., an­trą – Grai­ki­ja, fik­sa­vu­si 76 proc. au­gi­mą, o tre­čią po­zi­ci­ją užė­mu­sio­je Ai­ri­jo­je rin­ka au­go kur kas nuo­sai­kiau – „vos“ 29,4 pro­cen­to.

Lie­tu­viams lie­pa nesutrukdė

Nors lie­pą ir at­si­dū­ru­si pa­gal rin­kos au­gi­mą ES uo­de­go­je, mū­sų ša­lis iš­li­ko pir­ma Bend­ri­jo­je pa­gal sep­ty­nių mė­ne­sių su­nkio­jo trans­por­to rin­kos au­gi­mo re­zul­ta­tus. ACEA duo­me­ni­mis, sau­sį-lie­pą (im­ti­nai) Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta 4251 nau­ja su­nkio­ji ko­mer­ci­nė trans­por­to prie­mo­nė, ar­ba 66,2 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką 2015 me­tais (2859). Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to prie­mo­nių pri­ski­ria­mos: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis ko­mer­ci­nis trans­por­tas.

Nau­jau­sia ACEA at­as­kai­ta ro­do, kad nuo sau­sio-lie­pos mė­ne­siais Lie­tu­va dvie­jo­se iš ke­tu­rių nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jų pa­gal rin­kos di­na­mi­ką tarp ES ša­lių užė­mė 1 vie­tą, ki­to­se dvie­jo­se – 3 ir 24 vie­tas. Įspū­din­giau­sią re­zul­ta­tą mū­sų ša­lis par­odė re­gis­truo­da­ma nau­jus 3,5 to­nos ir su­nkes­nius ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius, taip pat nau­jus 16 to­nų ir di­des­nio svo­rio vil­ki­kus, ku­rių 2016 me­tų pir­mų sep­ty­nių mė­ne­sių rin­kos au­gi­mas, ACEA duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je su­da­rė ati­tin­ka­mai net 96,3 ir 64,6 pro­cen­to. Tre­čio­je vie­to­je at­si­dū­rė­me pa­gal ma­žiau nei 3,5 to­nos sve­rian­čių nau­jų ko­mer­ci­nių ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mą (+32,4 proc.), o nau­jų au­to­bu­sų sek­to­riu­je ir aps­kri­tai už­fik­suo­ta di­de­lė re­ce­si­ja (-14,3 proc.).

Par­da­vi­mą ska­ti­na eu­ro­pi­niai projektai

2016-ie­ji yra la­bai sėk­min­gi vi­so ES su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ga­min­to­jams ir par­da­vė­jams. ACEA duo­me­ni­mis, sau­sį-lie­pą Bend­ri­jo­je re­gis­truo­tos 1 170 263 nau­jos su­nkio­jo trans­por­to ko­mer­ci­nės ma­ši­nos, ar­ba 13,5 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2015 me­tais (1 030 747). Ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas au­go 25-io­se ES vals­ty­bė­se, o Lat­vi­jo­je ir Grai­ki­jo­je fik­suo­tas ati­tin­ka­mai 11,2 proc. ir 9,2 proc. sie­kian­tis rin­kos nuo­smu­kis.

Tarp de­šim­ties ge­riau­sią au­gi­mo re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą par­odžiu­sių ES na­rių – ab­so­liu­ti ly­gy­bė tarp ES sen­bu­vių ir nau­jo­kių. Ge­riau­sių­jų pen­kių mė­ne­sių de­šim­tu­ke iš Bend­ri­jos sen­bu­vių at­si­dū­rė Kip­ras, Ita­li­ja, Ai­ri­ja, Olan­di­ja ir Luk­sem­bur­gas, iš nau­jo­kių – Lie­tu­va, Ru­mu­ni­ja, Slo­vė­ni­ja, Len­ki­ja ir Kroa­ti­ja.

At­nau­jin­ti su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to par­kus Bend­ri­jai pri­klau­san­čias Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bes ska­ti­na ne tik jo­se dir­ban­čių kro­vi­nių ve­žė­jų no­ras įsit­vir­tin­ti pel­nin­go­se Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos ar Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ko­se, kur ko­mer­ci­niams au­to­mo­bi­liams ke­lia­mi daug di­des­ni rei­ka­la­vi­mai nei Ru­si­jo­je ar Tur­ki­jo­je, ku­rias mū­sų ve­žė­jai pa­lie­ka. Šian­dien at­nau­jin­ti par­kus Ry­tų Eu­ro­po­je pa­de­da ir eu­ro­pi­niai pro­jek­tai, at­lie­ka­mi iš nau­jos ES 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nės prog­ra­mos lė­šų. Tar­kim, Lie­tu­vo­je ne­ma­žai pa­pil­do­mos tech­ni­kos pri­rei­kia re­kons­truo­jant tarp­tau­ti­nę au­to­ma­gis­tra­lę „Via Bal­ti­ca“, tie­siant Vil­niaus va­ka­ri­nį ap­link­ke­lį ir pa­na­šiai.

Bu­mas di­džio­sio­se valstybėse

Sau­si-lie­pą (im­ti­nai) ge­rus nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus ro­dė ir di­džiau­sios ES rin­kos.

ACEA duo­me­ni­mis, nuo sau­sio iki rugp­jū­čio 1 die­nos pen­kio­se di­džio­sio­se ES rin­ko­se (Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je) re­gis­truo­tos 834 388 nau­jos su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 71,2 proc. vi­so per tą pa­tį lai­ką Bend­ri­jo­je re­gis­truo­to su­nkio­jo trans­por­to (1 170 263). Šie­met sau­sį-lie­pą (im­ti­nai) bri­tai, ita­lai, is­pa­nai, pra­ncū­zai ir vo­kie­čiai re­gis­tra­vo 11,5 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu (748 110).

Iš di­džių­jų rin­kų per pir­mus sep­ty­nis mė­ne­sius ma­žiau­siai (3,6 proc.) au­go Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ka, bet ši ša­lis ir bu­vo an­tra ES pa­gal re­gis­truo­tų šios ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lių skai­čių (218 985). Tuo pat me­tu di­džiau­sio­je nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ko­je Pra­ncū­zi­jo­je (šio­je ša­ly­je sau­sio-lie­pos mė­ne­siais re­gis­truo­ti 243 402 ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai) rin­kos au­gi­mas su­da­rė 12,7 proc., Vo­kie­ti­jo­je – 10,4 proc., Is­pa­ni­jo­je – 14 proc., o Ita­li­jo­je – net 30,8 pro­cen­to.

De­šimt ES rin­kų, ku­rio­se fik­suo­tas di­džiau­sias nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos au­gi­mas 2016 m. I-VII mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva4251 (2859)**+66,2
2.Kipras955 (693)+48,5
3.Slovėnija6277 (4600)+36,5
4.Rumunija11 163 (8322)+34,1
5.Italija94 727(72 396)+30,8
6.Airija20 195 (15 917)+26,3
7.Kroatija4960 (4049)+22,5
8.Lenkija44 008 (35 395)+24,3
9.Olandija49 654 (40 015)+24,1
10.Luksemburgas3100 (2561)+21

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­siu-geguže

** 2015 m. I-VII mėn. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

Pen­kios di­džiau­sios ES su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos 2016 m. I-VII mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis* (proc.)
1.Prancūzija243 402 (216 003)**+12,7
2.Di­džio­ji Britanija218 983 (211 443)+3,6
3.Vokietija176 994 (160 306)+10,4
4.Ispanija100 282 (87 962)+14
5.Italija94 727 (72 336)+30,8

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­siu-geguže

** 2015 m. I-VII mėn. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami