Naująjį „Golf GTE“ iš įprasto lizdo bus galima įkrauti per beveik 4 valandas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-24 17:50
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-24 17:50
Bazinėje „Golf GTE“ komplektacijoje yra LED žibintai su C raidės forma išdėstytais dienos šviesos diodais, įdomios formos priekinis bamperis, 16 colių lengvo lydinio ratlankiai. Gamintojo nuotraukos
Tarp ben­zi­no ir elek­tros – nau­ja­ja­me „Volks­wa­gen Golf GTE“ įkrau­na­ma­me hib­ri­de abu va­ran­tie­ji pa­va­ros me­cha­niz­mo ag­re­ga­tai ga­lės veik­ti ir vie­nas ne­prik­lau­so­mai nuo ki­to. Ga­min­to­jo tei­gi­mu, nau­ja­sis VW šei­mos na­rys – toks pat spor­tiš­kas kaip le­gen­di­nis GTI ir dy­ze­li­nis GTD, ta­čiau tu­ri iš­skir­ti­nę sa­vy­bę – vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu jis ga­li tap­ti vi­siš­kai ne­tar­šiu elek­tro­mo­bi­liu, ku­rio tech­no­lo­gi­jos at­ke­lia­vo iš pra­ėju­siais me­tais Eu­ro­pos pir­kė­jams pri­sta­ty­to „e-Golf“ elek­tro­mo­bi­lio.

„Volks­wa­gen Golf GTE“ pa­va­ros me­cha­niz­mą su­da­ro 110 kW (150 AG) pa­jė­gu­mo 1,4 l dar­bi­nio tū­rio TSI ben­zi­ni­nio va­rik­lio ir 75 kW (102 AG) elek­tros mo­to­ro tan­de­mas, ku­rio ju­de­sį pa­skirs­to spe­cia­liai hib­ri­di­niams mo­de­liams su­kur­ta nau­jos kar­tos 6 laips­nių DSG trans­mi­si­ja. Bend­ras pa­va­ros me­cha­niz­mo ga­lin­gu­mas –150 kW (204 AG).

„Golf GTE“ tapo trečiuoju įkraunamu hibridu šalia hibridinių „Touareg“ ir „Jetta“ modifikacijų.

Kaip pra­ne­ša ga­min­to­jas, „Golf GTE“ vi­du­ti­nės de­ga­lų ir elek­tros ener­gi­jos są­nau­dos – 1,5 l ben­zi­no ir 11,4 kWh el. ener­gi­jos 100 km ke­lio. Į ap­lin­ką iš­ski­ria­ma 35 g/km CO2. Tie­sa, vi­sos są­nau­dos pa­skai­čiuo­tos pa­gal at­gy­ve­nu­sią NEDC, bet vis dar ES tai­ko­mą me­to­do­lo­gi­ją, ku­rią jau grei­tai tu­rė­tų pa­keis­ti rea­les­nis pa­sau­li­nis WLTP stan­dar­tas. Va­žiuo­jant vien tik elek­tra, pil­nos aku­mu­lia­to­riaus įkro­vos už­ten­ka įveik­ti iki 50 ki­lo­me­trų at­stu­mui. Bend­ra mak­si­ma­li „Golf GTE“ ri­da, kai ba­kas skli­di­nas, o aku­mu­lia­to­rius pil­nai įkrau­tas – maž­daug 940 ki­lo­me­trų.

Ne­di­de­lius at­stu­mus va­ži­nė­jan­tys vai­ruo­to­jai teo­riš­kai ga­lė­tų nau­do­tis vien tik elek­tros va­rik­liu (“E-mo­de“ re­ži­mas, pa­si­ren­ka­mas vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu). Va­ka­re grį­žus na­mo, už­ten­ka tie­siog pri­jung­ti au­to­mo­bi­lį prie ga­ra­že ar au­to­mo­bi­lio sto­gi­nė­je esan­čio įpras­to elek­tros liz­do. Iš jo aku­mu­lia­to­rius pil­nai įkrau­na­mas per 3 val. 45 min. Kur kas grei­čiau įkro­va vyks­ta, elek­tro­mo­bi­lį krau­nant spe­cia­lio­je sto­te­lė­je.

Tre­čia­sis įkrau­na­mas hibridas

„Gran Tu­ris­mo“ vai­ra­vi­mo sti­liaus mė­gė­jams pa­tiks spe­cia­li­zuo­tas „GTE“ re­ži­mas. Su TSI ben­zi­ni­niu va­rik­liu „Golf GTE“ iki 60 km/ val. įsi­bė­gė­ja per 4,9 sek., o 100 km/val. pa­sie­kia per 7,6 sek. Va­žiuo­jant hib­ri­di­niu re­ži­mu, kai kar­tu vei­kia ben­zi­ni­nis ir elek­tros va­rik­liai, „Golf GTE“ ga­li iš­vys­ty­ti iki 350 Nm bend­rą su­ki­mo mo­men­tą ir pa­siek­ti mak­si­ma­lų 222 km/val. grei­tį. Va­žiuo­jant vien tik elek­tros va­rik­liu, mak­si­ma­lus grei­tis – 130 km/val.

Iš įprasto tinklo akumuliatorius pilnai įkraunamas per 3 val. 45 min, specialioje stotelėje – kur kas greičiau.

Ba­zi­nė­je komp­lek­ta­ci­jo­je yra LED ži­bin­tai su C rai­dės for­ma iš­dės­ty­tais die­nos švie­sos dio­dais, įdo­mios for­mos prie­ki­nis bam­pe­ris, 16 co­lių leng­vo ly­di­nio rat­lan­kiai (18 co­lių rat­lan­kiai – pa­gal už­sa­ky­mą). Prie­ki­nius ži­bin­tus ir ra­dia­to­riaus gro­te­les juo­sia cha­rak­te­rin­ga mė­ly­na de­ko­ra­ty­vi­nė juo­ste­lė – iš­skir­ti­nis GT šei­my­nos bruo­žas. Sa­lo­ne vy­rau­ja mė­ly­nos ir juo­dos spal­vų de­ri­nys. Juo api­pa­vi­da­lin­tos na­tū­ra­lios odos prie­ki­nės spor­ti­nės sė­dy­nės, de­ko­ra­ty­vi­ne mė­ly­na siū­le pa­puoš­tas dau­gia­funk­ci­nio vai­ra­ra­čio ap­va­das ir pa­va­rų bei ran­ki­nio stab­džio svir­tys, mels­va švie­sa švy­ti sa­lo­no apš­vie­ti­mas. Vai­ruo­to­jui ir ke­lei­viams nuo­bo­džiau­ti ne­leis „Com­po­si­tion Me­dia“ pra­mo­gų sis­te­ma su lie­ti­mui jau­triu 6,5 co­lių ekra­nu, pui­kiu jung­lu­mu ir ga­li­my­be nau­do­tis dau­gy­be Volks­wa­gen vai­ruo­to­jams skir­tų in­ter­ne­to pa­slau­gų.

„Volks­wa­gen“ gi­ria­si tuo, jog ta­po pir­muo­ju au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ju, ku­rio kiek­vie­no­je mo­de­lių šei­my­no­je ga­li­ma rink­tis bet ku­rį iš šiuo me­tu ma­si­nė­je ga­my­bo­je esan­čių pa­va­ros me­cha­niz­mų. Po „Golf GTE“ ma­si­nės ga­my­bos de­biu­to be­si­dai­ran­tys nau­jo „VW Golf“ ga­lės rink­tis ben­zi­ni­nį, dy­ze­li­nį, įkrau­na­mą hib­ri­di­nį, elek­tri­nį ar­ba su­spaus­tų du­jų va­rik­lį.

„Golf GTE“ ta­po tre­čiuo­ju įkrau­na­mu hib­ri­du ša­lia hib­ri­di­nių „Toua­reg“ ir „Jet­ta“ mo­di­fi­ka­ci­jų.

Ket­vir­tuo­ju įkrau­na­mu hib­ri­du ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je taps „Volks­wa­gen Pa­ssat“, ku­rį tra­di­ciš­kai bus ga­li­ma rink­tis tiek su se­da­no, tiek su uni­ver­sa­lo kė­bu­lais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami