Naująjį „Peugeot Expert“ galima atidaryti ir kojomis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-13 11:30
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-13 11:30
Naujasis "Peugeot Expert" yra taupus - vidutiniškai 100 kilometrų nuvažiuoti naudoja 5,1 litro dyzelino. Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotraukos
Ket­vir­ta­die­nį „Peu­geot“ im­por­tuo­to­jos Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Au­to­vi­ci Vil­nius“ au­to­sa­lo­ne sos­ti­nė­je bu­vo pri­sta­ty­tas nau­ja­sis leng­va­sis ko­mer­ci­nis fur­go­nas „Peu­geot Ex­pert“, ku­rio vie­nas įdo­miau­sių nau­jo­vių – be­kon­tak­tė du­rų ati­da­ry­mo funk­ci­ja.

Naujasis krovinis prancūzų furgonas buvo pristatytas "Autovici Vilnius" salone sostinėje.

Tie­sa, nau­jo­jo fur­go­no stan­dar­ti­nė­je įran­go­je to­kios funk­ci­jos ne­bus, ją rei­kės už­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mai. Ne­bu­vo jos ir ta­me „Peu­geot Ex­pert“, ku­ris bu­vo pri­sta­ty­tas mū­sų ša­lies ži­niask­lai­dai Vil­niu­je. Dėl to im­por­tuo­to­jų at­sto­vams te­ko ges­tais aiš­kin­ti, kaip ji veiks. Nė­ra pa­slap­tis, jog at­lie­kant pa­kro­vi­mo dar­bus, ypač – mies­tuo­se, la­bai svar­bu, kad ko­mer­ci­nės ma­ši­nos kro­vi­nių sky­riaus du­rys užim­tų kuo ma­žiau vie­tos ir pa­to­giai at­si­da­ry­tų. Uži­ma­mai ma­ši­nos vie­tai su­ma­žin­ti ga­min­to­jai jau se­niai nau­do­ja slan­kio­ja­mą­sias šo­ni­nes du­ris, ku­rias tu­ri ir nau­ja­sis „Peu­geot Ex­pert“. Ta­čiau at­si­ne­šus prie jų kro­vi­nį vis tiek tek­da­vo at­lais­vin­ti vie­ną ran­ką, kad su­grieb­tum už ran­ke­nos ir ati­da­ry­tum du­ris.

Da­lies nau­jo­jo „Peu­geot Ex­pert“ nau­do­to­jų to da­ry­ti jau ne­pri­reiks – pa­pil­do­mai už­si­sa­kius be­kon­tak­tę kro­vi­nių sky­riaus du­rų ati­da­ry­mo funk­ci­ją at­ver­ti jas už­teks...ju­de­sio ko­ja – ja už­teks pa­mo­juo­ti ties du­rų apa­čia. Po „Peu­geot Ex­pert“ du­rų slenks­čiais yra su­mon­tuo­ti ju­de­siui jau­trūs ju­tik­liai, ku­rie au­to­ma­ti­niu bū­du ir ati­da­ro slan­kią­sias du­ris. Pa­sak im­por­tuo­to­jų, „Peu­geot“ yra pir­mi, pra­dė­ję mon­tuo­ti to­kią įran­gą ko­mer­ci­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se.

Naujojo "Expert" krovinių skyriuje galima vežti iki 1400 kg svorio krovinius.

Tarp ki­tų ver­tų dė­me­sio nau­jo­jo „Peu­geot Ex­pert“ tech­no­lo­gi­nių nau­jo­vių – mo­du­li­nė nu­len­kia­ma ke­lei­vio sė­dy­nė „Mo­du­work“. Ji nau­do­ja­ma tam, au­to­mo­bi­liu bū­tų ga­li­ma vež­ti il­ges­nius daik­tus. Dau­giau erd­vės su­da­ro­ma at­len­kus po prie­ki­ne ke­lei­vio sė­dy­ne pa­slėp­tą sky­de­lį – tuo­met at­si­ve­ria pa­pil­do­ma erd­vė į kabiną

Nau­jo­ji pra­ncū­zų ko­mer­ci­nė trans­por­to prie­mo­nė yra 3 mo­di­fi­ka­ci­jų. Pir­miau­sia jos pri­klau­so nuo „Peu­geot Ex­pert“ il­gio. Il­giau­sia ma­ši­nos ver­si­ja yra 5,3 me­tro il­gio, trum­piau­sia – 4,6 me­tro. Jei pa­mi­nė­ti dar tai, kad au­to­mo­bi­lių aukš­tis tė­ra 1,9 me­tro, jos mo­di­fi­ka­ci­ja su trum­piau­siu kė­bu­lu yra idea­liai pri­tai­ky­ta ve­žio­ti smul­kius kro­vi­nius mies­te. Į fur­go­ną ga­li­ma pa­krau­ti iki 1,4 to­nos kro­vi­nį. Be to, pri­klau­so­mai nuo „Peu­geot Ex­pert“ ver­si­jos, jo ka­bi­no­je ga­li va­žiuo­ti 2–6 žmo­nės.

Į nau­juo­sius „Peu­geot Ex­pert“ yra mon­tuo­ja­mi nau­jau­sios lai­dos „Eu­ro6 BlueH­Di“ dy­ze­li­niai va­rik­liai, ku­rių ga­lia svy­ruo­ja nuo 95 AG iki 180 AG. Pats eko­no­miš­kiau­sias va­rik­lis 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja 5,1 l de­ga­lų. Nu­va­žia­vęs vie­ną ki­lo­me­trą nau­ja­sis „Peu­geot Ex­pert“ į at­mos­fe­rą iš­me­ta 133 gr. ang­lies dvi­de­gi­nio. Nau­ja­sis pra­ncū­zų kro­vi­ni­nis fur­go­nas yra 150 ki­log­ra­mų leng­ves­nis nei pirm­ta­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami