Naujame kodekse – landos įžūliausiesiems

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-16 06:00
Įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimų kodeksui adekvačios nuobaudos galės išvengti net tie vidutiniškai ir sunkiai apgirtę vairuotojai, kurie tikrinti kraujo bus nuvežti į ligoninę. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Kai ku­rios ba­lan­džio 1 die­ną įsi­ga­lio­sian­čio nau­jo Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) nuo­sta­tos ga­li bū­ti kei­čia­mos vos tei­sy­nui pra­dė­jus veik­ti. Mat nor­mi­nia­me ak­te pa­lik­ta spra­ga, ku­ria pa­si­nau­do­jus vi­du­ti­niš­kai ir su­nkiai ap­gir­tę vai­ruo­to­jai ga­li bū­ti bau­džia­mi kaip leng­vai aps­vai­gę.

Ki­tą mė­ne­sį įsi­ga­lios dar per­nai pri­im­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) pa­tai­sos ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas (ANK), ku­ria­me nu­ma­ty­ta už di­des­nį nei 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mą vai­ruo­to­jams tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę – bau­dą, areš­tą ar net lais­vės at­ėmi­mą iki 1 me­tų. Ta­čiau įžū­liau­siems nu­si­žen­gė­liams nau­ja­sis ANK, re­gis, at­vers ga­li­my­bę ne tik iš­veng­ti griež­tes­nių baus­mių, bet dar ir gau­ti švel­nes­nes nuo­bau­das nei tos, ku­rios yra nu­ma­ty­tos da­bar­ti­nia­me Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se (ATPK).

Ži­niask­lai­da jau at­krei­pė dė­me­sį, kad ba­lan­džio 1-ąją įsi­ga­lio­sian­čia­me ANK vai­ruo­to­jai, at­si­sa­kę ti­krin­tis blai­vu­mą al­ko­tes­te­riu, au­to­ma­tiš­kai ga­li bū­ti pri­ly­gin­ti tiems as­me­nims, ku­riems nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mas (kai krau­jy­je ran­da­ma 0,4–1,5 pro­mi­lės al­ko­ho­lio). „I­šei­na, kad gir­tam vai­ruo­to­jui bus ver­ta aps­kri­tai at­si­sa­ky­ti ma­tuo­tis blai­vu­mą al­ko­ho­lio ma­tuok­liu. Tuo­met jam bus pri­skir­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis ir skir­ta 300–450 eu­rų bau­da. Jei­gu žmo­gus pa­si­ti­krins blai­vu­mą ir „pri­pūs“ dau­giau kaip 1,5 pro­mi­lės, nuo­bau­da grės kur kas di­des­nė“, – ra­šė vie­nas por­ta­las.

Gy­rė kodeksą

Nau­ją­jį ANK dar per­nai bir­že­lio 25 die­ną pa­si­ra­šė ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Aps­kri­tai vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų jis ver­ti­na­mas ge­rai. Tar­ki­me, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rė kon­ser­va­to­rė Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, kad „to­kio ko­dek­so rei­kė­jo jau se­niai“.

„Mes jį se­niai pla­na­vo­me, o per­nai pa­ga­liau pa­vy­ko ir pri­im­ti. Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas pa­pras­čiau­siai ati­tin­ka šios die­nos rei­ka­la­vi­mus. Anks­tes­nis ATPK bu­vo kur­tas dar so­vie­ti­niais lai­kais, nuo­lat tai­so­mas. Ta­čiau kiek ga­li­ma tą mo­ra­liai pa­se­nu­sį ko­dek­są tai­sy­ti, „durs­ty­ti“? Nau­ją­jį ANK ne­bu­vo leng­va pri­im­ti. Šis tei­sės ak­tas su­lau­kė dau­giau­sia pa­tai­sų. Jos teik­tos at­siž­vel­giant į rin­kė­jų pa­gei­da­vi­mus, ver­ti­nant dau­gu­mą ki­tų ap­lin­ky­bių. Bet to­bu­li­ni­mas bu­vo ab­so­liu­čiai po­zi­ty­vus“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

Pa­sak jos, ANK kū­ri­mą ku­ra­vo abu Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vai – pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir jo pa­va­duo­to­jas Sta­sys Šed­ba­ras.

Julius Sabatauskas: "Jeigu praktika taps masinė, mes labai greitai kodeksą pakeisime."/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Kliu­vo ir žurnalistams

Jei­gu nau­ja­sis ANK bu­vo ren­gia­mas il­gai ir kruopš­čiai, kaip ja­me ga­lė­jo at­si­ras­ti spra­ga, apie ku­rią pra­šne­ko ži­niask­lai­da? V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė tvir­ti­no ne­ga­lin­ti at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą ir pa­siū­lė kreip­tis į ki­tus, la­biau­siai prie ko­dek­so ren­gi­mo pri­si­dė­ju­sius Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rius.

Ta­čiau svar­biau­sias ku­ra­to­rius J. Sa­ba­taus­kas ne­igė, jog ANK kū­rė­jai per žiop­lu­mą, juo­lab ty­čia, ga­lė­jo įvel­ti klai­dą vie­na­me nau­jo­jo nor­mi­nio ak­to straips­nių. „Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad nau­ja­ja­me ANK yra spra­ga, ku­ria pa­si­nau­do­ję ke­ly­je su­gau­ti vi­du­ti­niš­kai ir su­nkiai ap­gir­tę vai­ruo­to­jai esą ga­lės iš­veng­ti BK pa­tai­so­se nu­ma­ty­tos bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Man po­li­ci­jos par­ei­gū­nai už­ti­kri­no ne­ma­tan­tys čia jo­kių prob­le­mų“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Ma­ža to, po­li­ti­kas net bu­vo lin­kęs kal­tin­ti ta­ria­mu są­moks­lu žur­na­lis­tus, pra­kal­bu­sius apie lan­dą. „Ir jūs, ir ki­ti žur­na­lis­tai da­bar ma­ne nuo­lat dėl to ka­man­ti­nė­ja. Jau pra­de­da at­ro­dy­ti, jog yra noro iš­po­pu­lia­rin­ti min­tį, kad vai­ruo­to­jai ma­siš­kai at­si­sa­ky­tų ti­krin­tis blai­vu­mą. Vai­ruo­kit gir­ti, vi­sa­da vai­ruo­kit gir­ti ir nie­ka­da ne­si­ti­krin­kit blai­vu­mo! Ta­da jums bus ge­riau! Man ti­krai per­ša­si to­kia min­tis“, – keis­tais kal­ti­ni­mais ži­niask­lai­dai svai­dė­si Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J. Sa­ba­taus­kas.

To­bu­lins tik kraš­tu­ti­niu atveju

Vis dėl­to spau­džia­mas ar­gu­men­tų J. Sa­ba­taus­kas ne­tie­sio­giai pri­pa­ži­no, kad įžū­liam vai­ruo­to­jui at­kak­liai spy­rio­jan­tis pa­si­ti­krin­ti blai­vu­mą al­ko­tes­te­riu ar net li­go­ni­nė­je prob­le­mų ga­li kil­ti.

Pa­gal da­bar­ti­nį ATPK, vai­ruo­to­jui, at­si­sa­kiu­siam ti­krin­tis blai­vu­mą ar­ba var­to­ju­siam al­ko­ho­lio po eis­mo įvy­kio, au­to­ma­tiš­kai pri­ski­ria­mas su­nkus gir­tu­mo laips­nis. Tai įkai­no­ja­ma 579–868 eu­rų bau­da ar­ba 10–30 par­ų areš­tu bei 2–3 me­tų truk­mės vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ėmi­mu. Ta­čiau nau­ja­ja­me ANK to­kia nuo­bau­da ne­nu­ma­ty­ta. Kaip tuo­met rei­kės pri­vers­ti vi­du­ti­niš­kai ar su­nkiai ap­gir­tu­sį vai­ruo­to­ją ti­krin­tis blai­vu­mą, jei­gu jam pa­gal nau­ją­jį ANK ne­grės jo­kia ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, akip­lė­ša iš­vengs bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir blo­giau­siu at­ve­ju bus nu­baus­tas tik kaip leng­vai aps­vai­gęs?

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pir­miau­sia pa­brė­žė ne­sąs ti­kras, ar prie vai­ro gir­tas su­gau­tas as­muo ry­šis at­si­sa­ky­ti ti­krin­tis blai­vu­mą. „A­be­jo­ju, ar bus ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti. Jei po­li­ci­ja at­vyks­ta į eis­mo įvy­kio vie­tą, nie­kas ne­klau­sia at­ski­rų ava­ri­jos da­ly­vių nuo­mo­nės. Vi­si ve­ža­mi į li­go­ni­nę ir ten pa­ima­mi krau­jo mė­gi­niai“, – aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas. Ta­čiau tuoj pat pri­dū­rė, kad tei­sė­sau­gi­nin­kai to­kią pro­ce­dū­rą tai­ko tik tuo at­ve­ju, kai vie­nam ar ke­liems eis­mo įvy­kio da­ly­viams nu­sta­to­mas svei­ka­tos su­trik­dy­mas.

O kaip dėl tų aps­vai­gu­sių vai­ruo­to­jų, ku­rie bus su­gau­ti, tar­ki­me, per po­li­ci­jos rei­dą? Ar jų at­žvil­giu ir­gi bus grie­bia­ma­si prie­var­tos? Pa­vyz­džiui, im­ant li­go­ni­nė­je krau­jo mė­gi­nį? Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad jo­kios prie­var­tos ne­bus. „Sup­ran­tu, jog vi­du­ti­niš­kai ar su­nkiai nuo svai­ga­lų apk­vai­tęs žmo­gus, at­si­sa­ky­da­mas ti­krin­tis al­ko­ho­lio kie­kį krau­jy­je, ga­li iš­veng­ti daug su­nkes­nės bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Bet luk­te­lė­ki­me, pa­žiū­rė­ki­me, ko­kia bus pra­kti­ka. Jei­gu to­kia pra­kti­ka taps ma­si­nė, mes la­bai grei­tai ko­dek­są pa­kei­si­me“, – ža­dė­jo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Aušrius T.  78.63.191.35 2016-03-16 13:59:39
Valdininkų valstybė. Pirma paršo nuostatus, taisykles, nutarimus, įstatymus, o po to galvoja, kaip pataisyti. Kodėl mūsų senoliai tokių klaidų nedarydavo? Todėl, kad remdavosi ankstesnių kartų patyrimu. Žinojo, jei paslysi, atitaisyti bus labai sunku. Todėl taip savo vaikus, vaikaičius saugojo nuo visų blogybių.
1 0  Netinkamas komentaras
tai va..  86.100.254.197 2016-03-16 10:22:24
atsisakę tikrintis alkotesteriu turėtų būti prilyginami prie sunkaus girtumo. Tokiu atveju nekiltų noras ,,atsisakyti,,. Priimant tokį ANK padaryta ne klaida, o nusikaltimas prieš visuomenę. Sabatauskas užsiima demagogija, panašu, kad dar nesugeba įvertinti siaubą keliančių alkoholizmo pasekmių.
3 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami