Naujas BMW konceptas - duoklė legendai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-06-04 06:00
Koncepcinis „BMW 3.0 CSL Hommage“ projektas Gamintojo nuotrauka
„BMW Group“ vie­šai pa­de­mons­tra­vo nau­jau­sią sa­vo kū­ri­nį – kon­cep­ci­nį mo­de­lį „BMW 3.0 CSL Hom­ma­ge“. BMW di­zai­ne­rių tei­gi­mu, šis gai­via „Golf Yel­low“ spal­va iš­sis­ki­rian­tis mo­de­lis yra duo­klė dau­giau nei prieš 40 me­tų BMW su­kur­tam le­gen­di­niam lenk­ty­nių au­to­mo­bi­liui „BMW 3.0 CSL“.

Pa­sak BMW di­zai­no va­do­vo Ka­ri­mo Ha­bi­bo, nau­ja­sis „BMW 3.0 CSL Hom­ma­ge“ at­spin­di daug pirm­ta­ko bruo­žų, ta­čiau ne ties­mu­kai, o per­tei­kiant BMW au­to­mo­bi­lių šei­mos sti­lių. BMW di­zai­no vi­cep­re­zi­den­tas Ad­ria­nas van Hooy­don­kas pa­žy­mė­jo, kad šis mo­de­lis, kaip ir „BMW 3.0 CSL“ anuo­met, sa­vo leng­vas­vo­riu di­zai­nu, me­džia­go­mis ir vei­ki­mu de­mons­truo­ja ge­riau­sius in­ži­ne­ri­jos pa­sie­ki­mus.

„Kon­cep­ci­nis „Hom­ma­ge“ mo­de­lis at­spin­di, kaip BMW di­džiuo­ja­si sa­vo is­to­ri­niais pa­sie­ki­mais, ir tuo pa­čiu par­odo, kad jie yra itin svar­būs ku­riant at­ei­ties. Ga­li­ma ti­kė­tis, kad bent da­lis spren­di­mų, pa­de­mons­truo­tų su „3.0 CSL Hoo­ma­ge“ bus per­kel­ti ir į bū­si­mus se­ri­ji­nės ga­my­bos BMW mo­de­lius“, – sa­kė BMW at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk.

Leng­vas­vo­ris ir aerodinamiškas

Jau pats „CSL“ trum­pi­nys kal­ba apie leng­vas­vo­riš­ku­mą („Coupé Sport Leicht­bau“ – ku­pė, spor­tas, leng­vas­vo­ris). „BMW 3.0 CSL“ dėl aliu­mi­ni­nių de­ta­lių, or­ga­ni­nio stik­lo lan­gų bei mi­ni­ma­lios įran­gos bu­vo 200 kg leng­ves­nis už sa­vo „bro­lį“ „BMW 3.0 CS“. Da­bar­ti­nio kon­cep­ci­nio mo­de­lio „BMW 3.0 CSL Hom­ma­ge“ iš­orė­je ir vi­du­je pa­nau­do­tas ang­lies pluoš­tas ir ang­lies pluoš­tu su­stip­rin­tas plas­ti­kas (CFRP) su­tei­kia dar ge­res­nį svo­rio ir tvir­tu­mo san­ty­kį. Au­to­mo­bi­lių ga­my­bo­je nau­do­da­ma ang­lies pluoš­tu su­stip­rin­tą plas­ti­ką BMW pir­mau­ja pa­sau­ly­je, dau­giau­sia to­kių de­ta­lių pri­tai­ky­ta se­ri­ji­niuo­se „BMW M“ ir „BMW i“ mo­de­liuo­se.

Žvel­giant į „BMW 3.0 CSL Hom­ma­ge“ ma­ty­ti il­ges­nis mo­de­lio kor­pu­sas, cha­rak­te­rin­gos oro an­gos, ga­lin­gos ra­tų ar­kos ir ant sto­go bei ga­le esan­tys oro ap­ta­kai. Ma­žos ga­li­nio vaiz­do ka­me­ros vie­toj šo­ni­nių veid­ro­dė­lių taip pat pa­dė­jo su­ma­žin­ti oro pa­sip­rie­ši­ni­mą.

At­le­to veidas

Šio kon­cep­ci­nio mo­de­lio prie­kis yra vie­nas že­miau­sių ir pla­čiau­sių iš vi­sų BMW au­to­mo­bi­lių. Į akis kren­ta dar aukš­tes­nės BMW sti­liaus va­rik­lio gro­te­lės. Jų dy­dis ir gy­lis kal­ba apie be­sis­le­pian­tį ga­lin­gą hib­ri­di­nį še­šių ci­lind­rų va­rik­lį su ga­lią pa­di­di­nan­čia „e­Boost“ funk­ci­ja. Spor­tiš­ku­mo įvaiz­dį su­stip­ri­na cha­rak­te­rin­gos ke­tu­rios akys. „X‘sai“ ant prie­ki­nių ži­bin­tų ne tik at­ski­ria švie­sų funk­ci­jas, bet ir pri­me­na lenk­ty­nė­se nau­do­tus lip­du­kus. Ho­ri­zon­ta­lios LED juo­stos vi­zua­liai su­jun­gia ži­bin­tus ir va­rik­lio gro­te­les bei pa­brė­žia au­to­mo­bi­lio prie­kio pla­tu­mą ir že­mu­mą.

Apa­čio­je ga­li­ma pa­ste­bė­ti ma­sy­vius ang­lies pluoš­to pa­že­mi­ni­mus, ku­rie su­ma­ži­na tar­pą iki že­mės bei kar­tu su va­rik­lio gro­te­lė­mis pa­tei­kia šiuo­lai­ki­nę anks­čiau la­bai bū­din­gos spor­ti­niams au­to­mo­bi­liams ryk­lio no­sies in­terp­re­ta­ci­ją. Prie­ki­nių švie­sų ir ki­tos an­gos taip pat tu­ri są­sa­jų su šio kon­cep­ci­nio au­to­mo­bi­lio pirm­ta­ku „BMW 3.0 CSL“.

Ele­gan­tiš­kas siluetas

Žvel­giant iš šo­no il­ga „Hom­ma­ge“ ra­tų ba­zė ir pra­il­gin­tas va­rik­lio dang­tis au­to­mo­bi­liui su­tei­kia grakš­tų si­lue­tą. Skulp­tū­riš­ki šo­nai su­ku­ria še­šė­lius, pa­brė­žian­čius mo­de­lio di­na­miš­ku­mą. Ir, ži­no­ma, bū­ti­nas ak­cen­tas – BMW sti­liaus dvis­pal­viai (juo­di ma­ti­niai ir bliz­gūs) 21 co­lių rat­lan­kiai. Juo­se esan­čios men­tės taip pat pa­ge­ri­na ae­ro­di­na­mi­ką.

Ypa­tin­gas „BMW 3.0 CSL Hom­ma­ge“ iš­vaiz­dos ele­men­tas yra sto­gas. Są­mo­nin­gai pa­da­lin­tas į tris da­lis, jis pri­me­na „BMW 3.0 CS“ vir­šu­ti­nę da­lį – tai bu­vo vie­nas pir­mų­jų ku­pė, ku­rio ga­li­nė da­lis ne­bu­vo vi­zua­liai su­si­lie­ju­si su sto­gu.

Ga­le į akis la­biau­siai kren­ta ki­to­kios ga­li­nių ži­bin­tų for­mos. LED švie­sa juos su­jun­gia per vi­są ga­li­nį spar­ną. Taip pat iš­raiš­kin­gai at­ro­do ga­lin­gas ang­lies pluoš­tu su­stip­rin­to plas­ti­ko (CFRP) di­fu­zo­rius. Iš vir­šaus „BMW 3.0 CSL Hom­ma­ge“ taip pat at­ro­do la­bai di­na­miš­kas. Ant ka­po­to ga­li­ma pa­ste­bė­ti nos­tal­giš­ką grį­ži­mą prie BMW ku­pė au­to­mo­bi­liams bū­din­gos pla­čios „V“ for­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami