Naujas „Harley-Davidson“ kelioninis motociklas: raumeningas ir įžūlus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-23 16:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-23 16:48
Naujasis kelioninis "Harley-Davidson CVO Pro Street Breakout" akį traukia originaliais chromo spalvos apdailos detalių atspalviais. Gamintojo nuotraukos
2016 me­tais „Har­ley-Da­vid­son“ ir vėl ste­bins iš­ti­ki­mus sa­vo ger­bė­jus: bū­tent jiems yra skir­tas nau­jas ke­lio­ni­nis mo­to­cik­las „CVO Pro Street Brea­kout“.

Žo­dis „brea­kout“ lie­tu­vių kal­bo­je reiš­kia „iš­si­verž­ti“, „iš­trūk­ti“. Bū­tent taip ga­li­ma api­bū­din­ti ir bū­si­mas ke­lio­nes nau­juo­ju „Har­ley Da­vid­son CVO Pro Street Brea­kout“. Anot Ame­ri­kos mo­to­cik­lų ga­min­to­jų, nau­jo­ji trans­port prie­mo­nė bu­vo kon­truo­ja­ma la­bai kruopš­čiai. Vien ką reiš­kia ori­gi­na­li chro­muo­to mo­to­cik­lo pa­vir­čiaus spal­va, kruopš­čiai pri­de­rin­ta prie „Har­ley Da­vid­son CVO Pro Street Brea­kout“ teks­tū­ros ir juo­dos kor­pu­so spal­vos.

Naujais "Harley-Davidson CVO Pro street breakout" turi tiesioginio kuro įpurškimo sistemą.

Ta­čiau nau­ja­sis mo­to­cik­las, pa­sak ga­min­to­jo, tiks ir dra­go lenk­ty­nėms. Dėl to nau­ja­ja­me „Har­ley Da­vid­son CVO Pro Street Brea­kout“ pui­kiai de­ra mil­ži­niš­ka ga­lia ir il­go, ma­sy­vaus, ti­kro ame­ri­kie­tiš­ko gat­vės mo­to­cik­lo įvaiz­dis.

„Šis „Pro Street Brea­kout“ sim­bo­li­zuo­ja nau­jas CVO ti­po mo­to­cik­lų ten­den­ci­jas, – tei­gia „Har­ley-Da­vid­son“ sti­liaus di­rek­to­rius Bra­das Ri­chard­sas. – Ak­cen­tus šiam mo­de­liui pa­sis­ko­li­no­me iš gat­vės sti­liaus. Siek­da­mi iš­ryš­kin­ti chro­mi­nio pa­vir­šiaus ža­ve­sį, to­bu­li­no­me al­ter­na­ty­vią ap­dai­lą: nau­do­jo­me ma­ti­nį pa­vir­šių ir pa­den­gė­me jį skaid­riu to­nuo­tu chro­mi­nių da­žų sluoks­niu“.

Gra­žin­da­mi „Har­ley-Da­vid­son Pro Street Brea­kout“ sti­lis­tai pir­mie­ji mo­to­cik­lų pra­mo­nė­je pa­nau­do­jo ir „Smo­ke Sa­tin Chro­me“ sti­liaus ap­dai­lą.

„Daug dir­bo­me kar­tu su mū­sų da­žy­to­jais, kad iš­gau­tu­mė­me „Smo­ke Sa­tin Chro­me“ at­spal­vį ir jo in­ten­sy­vu­mą, – pri­si­me­na kom­pa­ni­jos vy­res­ny­sis sti­lis­tas Dai­sas Na­gao. – Tai ne tik šiuo­lai­kiš­kai ir iš­skir­ti­nai at­ro­dan­ti mo­to­cik­lo ap­dai­la, ji su­ku­ria ir ag­re­sy­vu­mo įspū­dį. Prie „Smo­ke Sa­tin Chro­me“ kruopš­čiai de­ri­no­me juo­dą pa­vir­šių, kad su­kur­tu­mė­me dau­gias­luoks­nį efek­tą. Pa­vyz­džiui, vir­šu­ti­nis ci­lind­ro dang­te­lis yra bliz­gus juo­das, o apa­ti­nis – „Smo­ke Sa­tin Chro­me“ spal­vos. Jis įmon­tuo­tas ant iš­me­ti­mo ko­lek­to­riaus gaub­to ša­lia juo­do va­rik­lio ir juo­dų dus­lin­tu­vų. „Smo­ke Sa­tin Chro­me“ pa­nau­do­jo­me te­pa­lų sis­te­mai ir jun­gia­mo­sioms de­ta­lėms par­yš­kin­ti“.

Dar vie­na no­va­to­riš­ka „CVO Pro Street Brea­kout“ ap­dai­los de­ta­lė – „Scor­ched Chro­me“ spal­va, ku­ria pa­deng­ti „Agg­res­sor“ rat­lan­kiai. Jų dang­te­liai ir­gi spin­di ori­gi­na­lu­mu. Lakš­ti­nis me­ta­las ap­dai­lin­tas vien­ti­sa „Star­fi­re Black“ spal­va ar­ba dvie­jų at­spal­vių „Whi­te Gold Pearl/S­tar­fi­re Black“, ant ba­ko ir ga­li­nio spar­no – vie­na, ran­ki­niu bū­du iš­pieš­ta li­ni­ja, skir­ta „Har­ley-Da­vid­son CVO Pro Street Brea­kout“ ga­lios įvaiz­džiui pa­brėž­ti.

Mo­to­cik­lo ra­tus va­ro­mas iki šiol ga­lin­giau­sias „Har­ley-Da­vid­son“ is­to­ri­jo­je oru au­ši­na­mas „Screa­min“ Eag­le® Twin Cam 110B™“ va­rik­lis. Sie­kiant mak­si­ma­laus efek­ty­vu­mo, ja­me mon­tuo­ja­mi juo­di bu­ko kam­po pjū­vio dus­lin­tu­vai, mo­to­ras tu­ri tie­sio­gi­nę „Screa­min“ Eag­le® Hea­vy Breat­her Eli­te“ ku­ro įpurš­ki­mo sis­te­mą ir itin ko­ky­biš­ką „As­sist & Slip“ san­ka­bą su hid­rau­li­ne pa­va­ra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami