Naujasis „Audi R8 10V plus“ ignoruoja fizikos dėsnius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-15 06:00
Naujuoju „Audi R8 10V plus“ Rygos Bikerniekų trasoje didžiuliais greičiais galėjo važinėti net ir tie bandymų dalyviai iš Lietuvos, kurie niekuomet nėra vairavę sportinio automobilio. Vidmanto Užusienio nuotraukos
Vo­kie­ti­jos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Au­di“ su­kū­rė nau­jos kar­tos bo­li­dą R8 10V plus, ku­riuo va­žiuo­jant ne­tgi pa­pras­tas vai­ruo­to­jas ga­li pa­si­jus­ti ti­kru lenk­ty­ni­nin­ku. Net vie­nuo­li­ka die­nų, nuo rugp­jū­čio 8-osios iki 18-osios, nau­jie­ji „Au­di R8 10V plus“ bu­vo pri­sta­ti­nė­ja­mi ir Bal­ti­jos ša­lių rin­kai.

Toks il­gas pri­sta­ty­mo lai­ko­tar­pis ga­li reikš­ti tik vie­na – Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos rin­kas „Au­di“ ga­min­to­jas lai­ko itin reikš­min­go­mis, nors čia ir nė­ra la­bai daug vai­ruo­to­jų, ku­rie su­ge­bės įsi­gy­ti nuo 187,4 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­čius bo­li­dus. Pri­sta­ty­mas vy­ko Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je, Bi­ker­nie­kų žie­di­nė­je lenk­ty­nių tra­so­je, kur šur­mu­lia­vo ren­gi­nys „Au­di Sports­car Ex­pie­ren­ce“. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­no, kad į jį bu­vo kvies­ta apie 500 sve­čių iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių, ku­rie čia bu­vo mo­ko­mi spor­ti­nio va­žia­vi­mo gud­ry­bių, o po to jiems spor­ti­niu re­ži­mu bu­vo leis­ta ke­lis ra­tus pra­skrie­ti Bi­ker­nie­kų tra­sa.

Vie­na die­na bu­vo skir­ta ir Lie­tu­vai. Iš mū­sų ša­lies į Ry­gą iš­ban­dy­ti nau­jos lai­dos „Au­di R8 10V plus“ at­vy­ko apie 50 vai­ruo­to­jų, tarp ku­rių bu­vo ir gar­sių Lie­tu­vo­je žmo­nių, pa­vyz­džiui, gar­si te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Bea­ta Nic­kol­son bei ak­to­rė Kris­ti­na Sa­vic­ky­tė-Da­mans­kie­nė. Kar­tu su jais bo­li­dus ban­dė ir mū­sų ša­lies vers­li­nin­kai, „Au­di“ dar­buo­to­jai, apie au­to­mo­bi­lius ra­šan­tys žur­na­lis­tai.

Fan­tas­ti­ka stabdant

„Au­di Sports­car Ex­pie­ren­ce“ kvies­ti­niams sve­čiams ap­mo­ky­ti ir iš­ban­dy­ti ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pa­siū­lė apie 20 nau­jų spor­ti­nių „Au­di R8 10V plus“ ir „RS“. Pa­sta­rie­ji yra spor­ti­niai uni­ver­sa­lai, ku­riais, pri­žiū­rint „Au­di“ ins­truk­to­riams, bu­vo ro­do­ma, kaip pui­kiai ga­li­ma val­dy­ti ga­lin­gus spor­ti­nius bo­li­dus eks­tre­ma­liai stab­dant. Vė­liau šios pa­tir­ties pri­rei­kė jau su­kant ra­tus Bi­ker­nie­kų žie­di­ne tra­sa lenk­ty­nių tem­pu.

At­lie­kant stab­dy­mo pra­ti­mus nau­do­ti nau­jie­ji spor­ti­niai uni­ver­sa­lai „Au­di RS6“ ir „Au­di RS7“ tu­ri daug pa­na­šu­mų su R8 10V plus. Be abe­jo, vo­kie­čiai vi­sas šias ma­ši­nas ku­ria pir­miau­sia tu­rė­da­mi gal­vo­je sa­vo ša­lies, Vo­kie­ti­jos, vai­ruo­to­jus, ku­rie di­de­lę da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo įveik­da­mi di­de­lius at­stu­mus pra­lei­džia au­to­ba­nuo­se, kur grei­tis ri­bo­ja­mas tik tam ti­kro­mis va­lan­do­mis, ar­ba iš­vis ne­ri­bo­ja­mas.

Spor­ti­nis bo­li­das R8 10V plus la­biau tin­ka žmo­nėms, ne­tu­rin­tiems šei­mos, nes ma­ši­na yra dvi­vie­tė. Tuo tar­pu tik tru­pu­tį ma­žiau ga­lios tu­rin­tis uni­ver­sa­las ga­li vež­ti šei­mą ir jos man­tą. Ga­li­ma spė­ti, kad ga­lin­gi „Au­di RS6“ ir „Au­di RS7“ la­bai su­trum­pi­na vo­kie­čių lai­ką il­go­se ke­lio­nė­se au­to­ba­nais, o va­žia­vi­mo pa­to­gu­mas pra­ban­gio­mis ma­ši­no­mis nuo to nė kiek ne­nu­ken­čia.

RS6, RS7 ir R8 10V plus bo­li­duo­se yra mon­tuo­ja­mi ke­ra­mi­niai stab­žių dis­kai, ku­rie net stab­dant di­džiu­liu grei­čiu ne­įkais­ta iki pa­vo­jin­gos, ava­ri­ja gre­sian­čios ri­bos. Bo­li­dus taip pat vie­ni­ja vie­no­dos ma­ši­nų elek­tro­ni­nės sta­bi­li­za­vi­mo, įskai­tant ir an­tib­lo­ka­vi­mo sis­te­mą ABS, sis­te­mos.

Ir jos vei­kia ne­prie­kaiš­tin­gai. Mo­ky­mo me­tu rei­kė­jo su „Au­di RS6“ ir „Au­di RS7“ įsi­bė­gė­ti iki įma­no­mo di­džiau­sio grei­čio, ku­rį ga­li­ma pa­siek­ti la­bai trum­po­je, gal­būt vos apie 100 me­trų, at­kar­po­je, ir po to, įva­žia­vus į kil­no­ja­mais stul­pe­liais pa­žy­mė­tą ko­ri­do­rių su po­sū­kiu į kai­rę, stai­giai stab­dy­ti ir įveik­ti po­sū­kį ne­nu­kė­lus ko­jos nuo stab­džio pa­mi­nos.

Ke­liuo­se ban­dy­muo­se „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tui pa­vy­ko įsi­bė­gė­ti iki maž­daug 90 km/h, tad stai­gus stab­dy­mas bu­vo iš­ties eks­tre­ma­lus. Jei tai bū­tų pa­pras­ta ma­ši­na, per­kro­va ją ma­žų ma­žiau­siai ga­lė­jo pa­vers­ti ne­sta­bi­lia, ta­da ap­virs­ti – juo­kų rei­ka­las. Bet to­kia grės­mė yra mak­si­ma­liai eli­mi­nuo­ta nau­juo­siuo­se „Au­di RS6“ ir „Au­di RS7“. Elek­tro­ni­ka, tiks­liau – ABS, lai­kant iki ga­lo nu­spau­dus stab­džio pe­da­lą, lei­do bo­li­dus sau­giai nu­vai­ruo­ti ten, kur ve­dė ko­ri­do­riaus po­sū­kis. Vė­liau įgy­tą nau­ją pa­ty­ri­mą jau bu­vo leng­va nau­do­ti va­žiuo­jant Bi­ker­nie­kų tra­sa lenk­ty­nių re­ži­mu – ir jos pri­rei­kė ne tik stai­giuo­se žie­do po­sū­kiuo­se, bet ir, pa­vyz­džiui, no­rint iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su prie­ky­je le­kian­čiu ir stai­giai stab­dan­čiu bo­li­du.

R8 10V plus: pa­my­nęs fi­zi­kos dėsnius

Dar du mo­ky­mų eta­pai vy­ko jau su „Au­di R8 10V plus“ bo­li­dais. Jais bu­vo įveik­ta Bi­ker­nie­kų tra­sa per vi­są jos il­gį, ke­liais ra­tais ir lenk­ty­ni­niu re­ži­mu. Vi­si ban­dy­mai pa­tvir­ti­no – nau­ja­sis R8 10V plus iš tie­sų yra to­kio tech­no­lo­gi­nio ly­gio, kad iš ti­krų­jų leng­vai ga­li leng­vai pa­si­jus­ti lenk­ty­ni­nin­ku ne­tgi nie­kuo­met ne­va­žia­vęs lenk­ty­nių tra­sa. Tie­sa, tam ge­riau tu­rė­ti bent ke­le­rių me­tų nuo­la­ti­nio vai­ra­vi­mo pa­pras­tais ke­liais sta­žą, o vai­ra­vi­mo bro­ką užg­lais­to to­bu­los bo­li­do elek­tro­ni­nės sta­bi­lu­mo prog­ra­mos, pui­kiai su­ba­lan­suo­ta pa­ka­ba, ki­ti R8 10V plus kaip spor­ti­nės ma­ši­nos tech­ni­niai pri­va­lu­mai.

Apie nau­ją vo­kiš­ką su­pe­rau­to­mo­bi­lį daug pa­sa­ko vien fak­tas, kad nau­ja­sis „Au­di R8 10V plus“ tu­ri bend­rą plat­for­mą su le­gen­di­nės ita­liš­kos spor­ti­nės mar­kės „Lam­borg­hi­ni“ vie­nu nau­jes­niu mo­de­liu „Hu­ra­can“. Vo­kiš­ko bo­li­do ra­tus va­ro 5,2 l ir 610 AG V10 mo­to­ras. Nau­ja­sis „Au­di R8 10V plus“ tu­ri vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą „quat­tro“ ir iki 100 km/h ga­li įsi­bė­gė­ti vos per 3,2 se­kun­dės. Mak­si­ma­lus su­pe­rau­to­mo­bi­lio grei­tis – 330 km/h. Be­je, „quat­tro“ va­žiuo­jant su­tei­kia bo­li­dui pa­pil­do­mo sta­bi­lu­mo.

Tra­so­je „Au­di R8 10V plus“ iš­da­ri­nė­jo ste­buk­lus. Jam, sa­ky­tu­mei, ne­eg­zis­tuo­ja fi­zi­kos dės­niai. Kaž­ką pa­na­šaus ju­tau tik dau­giau nei prieš de­šimt me­tų ban­dy­da­mas ša­lia Ni­cos (Pra­ncū­zi­ja) esan­čio­je pri­va­čio­je „For­mu­lės 1“ sa­vi­nin­ko Ber­nio Ecc­les­to­nės žie­di­nė­je lenk­ty­nių tra­so­je spor­ti­nį „Ford Fies­ta RRC“ bo­li­dą. Ta­čiau ja­me ne­bu­vo net užuo­mi­nos į kom­for­tą, pa­va­ras pu­siau au­to­ma­ti­nė­je dė­žė­je ir­gi te­ko per­jun­gi­nė­ti tik­tai ran­ki­niu bū­du, stum­dant pa­va­rų svir­te­lę pir­myn-at­gal. O nau­jo­je „Au­di R8 10V plus“ yra vi­si pra­ban­giam au­to­mo­bi­liui bū­din­gi at­ri­bu­tai – nuo tem­pe­ra­tū­ros sa­lo­ne kon­tro­lės prie­tai­sų iki na­vi­ga­ci­jos ir ki­tos pa­čios pa­žan­giau­sios elek­tro­ni­nės įran­gos val­dy­mo sis­te­mos.

Vi­sos fir­mi­nia­me „Au­di vir­tual cok­pit“ prie­tai­sų sky­de esan­čios rod­me­nų ska­lės – skait­me­ni­nės. Vi­sos svar­biau­sios au­to­mo­bi­lio val­dy­mo prie­mo­nės, kaip įpras­ta ga­lin­guo­se spor­ti­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, tu­ri ati­tin­ka­mus myg­tu­kų dub­li­ka­tus, iš­dės­ty­tus dau­gia­funk­ci­nio vai­ra­ra­čio apa­čio­je.

Va­rik­lio ju­de­sį val­do nau­jo­viš­kos kons­truk­ci­jos „S tro­nic“ 7 laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, ku­ri tu­ri ir pu­siau au­to­ma­ti­nį pa­va­rų per­jun­gi­mo re­ži­mą. Ta­čiau, pats tuo įsi­ti­ki­nau, pa­to­giau­sia lenk­ty­nių tra­sa va­žiuo­ti nau­do­jan­tis spor­ti­niu au­to­ma­ti­niu per­jun­gi­mo re­ži­mu.

Bi­ker­nie­kų tra­sos su dau­gy­be po­sū­kių il­gis – apie du ki­lo­me­trai. Va­žiuo­ti di­džiau­siu įma­no­mu grei­čiu čia ga­li­ma vos dvie­jo­se ke­lių šim­tų me­trų at­kar­po­se. Ta­čiau ir jo­se pa­vy­ko įsi­bė­gė­ti iki 189 km/h, lyg bū­čiau va­žia­vęs „Ford Fo­cus RRC“. Tie­sa, vė­liau ins­truk­to­riai pa­de­mons­tra­vo, kad su nau­ją­ją „Au­di R8 10V plus“ pa­čio­je il­giau­sio­je Bi­ker­nie­kų tra­sos vie­to­je ga­li­ma pra­lėk­ti ir 206 km/h grei­čiu. Bet ir 17 km/h ma­žes­nio grei­čio už­ten­ka, kad tra­so­je pa­si­jus­tum lenk­ty­ni­nin­ku.

Bet la­biau­siai pri­bloš­kė tai, kaip sta­bi­liai vo­kie­čių bo­li­das įvei­kė net pa­tį stai­giau­sią, maž­daug 90 laips­nių Bi­ker­nie­kų tra­sos po­sū­kį. Įvei­kiau jį di­džiu­liu 90 km/h grei­čiu, o „Au­di R8 10V plus“ net ne­slys­te­lė­jo, ta­ry­tum fi­zi­kos dės­niai bo­li­dui ne­eg­zis­tuo­tų.

Gai­la, kad Lie­tu­va – ne Vo­kie­ti­ja, ir pa­nau­do­ti ne­iš­se­mia­mas bo­li­do ga­li­my­bes ga­li­ma ne­bent žie­di­nė­je tra­so­je „Ne­mu­no žie­das“.

Žymės:audi • r8 •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Fizika  213.226.131.133 2016-08-16 13:44:21
Neskraido.
1 0  Netinkamas komentaras
Ta prasme  78.61.77.161 2016-08-15 17:25:12
ignoruoja fizikos dėsnius? Nedūžta???
0 0  Netinkamas komentaras
Del praktiskumo  213.226.131.133 2016-08-15 09:27:38
Lietuvoje irgi reikia kai kuriose autommagistraliu vietose ppanaikinti greicio ribojimus, tada ir R8 taps reikalinga".
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami