Naujasis „Caddy“ – ketvirtos laidos „Volkswagen“ legenda

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-06 08:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-06 08:21
Naujasis "Volkswagen Caddy" atitinka griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos "Volks­wa­gen" kon­cer­no ko­mer­ci­nio trans­por­to ga­my­bos pa­da­li­nys "VW Nu­tzfahr­zeu­ge" pri­sta­tė nau­ją­jį leng­vą­jį fur­go­ną "Cad­dy".

Per 11 me­tų šis mo­de­lis su­lau­kė mil­ži­niš­ko po­lu­lia­ru­mo – pel­nė ne vie­ną pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą ir už­si­ti­kri­no tvir­tas po­zi­ci­jas sa­vo rin­kos seg­men­te. Vi­sa­me pa­sau­ly­je jau par­duo­ta per 1,5 mln. anks­tes­nių lai­dų "Cad­dy". Nau­jo­ji lai­da už­ti­krin­tai žen­gia į rin­ką, siū­ly­da­ma dau­gy­bę įvai­riau­sių trans­por­ta­vi­mo ga­li­my­bių klien­tams, o kar­tu vers­da­ma ne­at­si­lik­ti ir kon­ku­ren­tus.

Pri­sta­ty­da­mas nau­ją­ją "Cad­dy" kar­tą, "VW Nu­tzfahr­zeu­ge" va­do­vas dr. Eck­har­das Šol­cas at­krei­pia dė­me­sį į mil­ži­niš­ką va­rik­lių in­ži­nie­rių įdir­bį. Vi­si va­rik­liai – nau­jo­viš­kos kons­truk­ci­jos, ati­tin­ka griež­čiau­sius "Eu­ro 6" ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Ly­gi­nant su anks­tes­nės kar­tos mo­to­rais, nau­jie­ji tos pa­čios ga­lios ag­re­ga­tai leng­ves­ni ir efek­ty­ves­ni. Jų de­ga­lų są­nau­dos vi­du­ti­niš­kai 28 proc. ma­žes­nės, nei pirm­ta­kų.

"Volks­wa­gen Cad­dy" iš­orės di­zai­nas – pui­kus nau­jų kon­cep­ci­jų ir at­pa­žįs­ta­mų bruo­žų de­ri­nys. Nau­jo­viš­kai su­for­muo­tas prie­kis ir vy­ku­siai at­nau­jin­ta ga­li­nė da­lis bei ži­bin­tai spin­du­liuo­ja leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio verž­lu­mą ir di­na­miš­ku­mą, ne­ri­bo­da­ma kro­vi­ni­nio fur­go­no pa­skir­ties bei funk­cio­na­lu­mo. In­ter­je­ro di­zai­ne taip pat pri­tai­ky­ta nau­jo­viš­kų spren­di­mų. Iš­im­ti­nai funk­cio­na­lią ir er­go­no­miš­ką vai­ruo­to­jo dar­bo erd­vę žais­min­gai pa­įvai­ri­na ryš­kias­pal­viai ap­mu­ša­lai ir sai­kin­gi bei funk­cio­na­lūs prie­tai­sų sky­de­lio bei val­dy­mo prie­mo­nių puo­šy­bos ele­men­tai – ora­pū­tės kiau­ry­mių ap­va­dai, val­dy­mo svir­čių ran­ke­nos ir pan.

Dy­ze­li­nių va­rik­lių asor­ti­men­te – net 4 nau­ji dvie­jų li­trų dar­bi­nio tū­rio, nuo 55 kW (75 AG) iki 110 kW (150 AG) pa­jė­gu­mo TDI va­rik­liai. Že­miau­sio­mis de­ga­lų są­nau­do­mis džiu­gi­na "Volks­wa­gen Cad­dy Blue Mo­tion" mies­to iš­ve­žio­ji­mo fur­go­nas, ne­vir­ši­jan­tis 4 li­trų dy­ze­li­no są­nau­dų 100 km ke­lio.

Pra­ei­tos kar­tos "Cad­dy" šei­my­nos pa­si­di­džia­vi­mas – su­spaus­to­mis du­jo­mis va­ro­mas "Cad­dy Eco Fuel" taip pat su­lau­kė de­ra­mos pa­mai­nos. Nau­ja­sis "Cad­dy TGI 1.4" su­nau­do­ja tik 4,1 kg su­spaus­tų du­jų.

Pa­gei­dau­jan­tiems ben­zi­ni­nio va­rik­lio, siū­lo­mi 3 nau­ji ag­re­ga­tai: 62 kW (84 AG) pa­jė­gu­mo ke­tu­rių ci­lind­rų 1.2 TSI, 75 kW (102 AG ) tri­jų ci­lind­rų 1.0 TSI ir 92 kW (125 AG) 1.4 TSI.

Nau­jo­sios kar­tos "Cad­dy" tu­ri ti­krai įspū­din­gą ba­zi­nių bei pa­pil­do­mų sau­gos sis­te­mų ir vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų bei kom­for­to funk­ci­jų są­ra­šą. Kai ku­rios sis­te­mos „pa­sis­ko­lin­tos” iš leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir la­bai pa­de­da in­ten­sy­vaus eis­mo gat­vė­mis, ku­rio­mis daž­niau­siai ir rie­da "Volks­wa­gen Cad­dy" iš­ve­žio­ji­mo fur­go­nai.

Smul­kius kro­vi­nius mies­te ve­žio­jan­čiam vai­ruo­to­jui ypač pra­ver­čia "Front As­sist" erd­vės prieš­ais au­to­mo­bi­lį ste­bė­ji­mo pa­gal­bi­nin­ko ir "Ci­ty Emer­gen­cy Bra­ke" ava­ri­nio mies­to stab­džio tan­de­mas. Pir­ma­sis pa­gal­bi­nin­kas vaiz­do ka­me­ra nuo­lat ste­bi prieš­ais au­to­mo­bi­lį esan­čia erd­vę ir, va­žiuo­jant ma­žes­niu, nei 30 km/val. grei­čiu, vai­ruo­to­jui tin­ka­mai bei sa­va­lai­kiai ne­su­rea­ga­vus į prieš­ais esan­čią kliū­tį, at­lie­ka­mas pil­nai au­to­ma­ti­nis stab­dy­mas. Dau­ge­liu at­ve­jų ši prie­mo­nė lei­džia vi­siš­kai iš­veng­ti su­si­dū­ri­mų, įskai­tant skau­džias pa­sek­mes tu­rin­čių su­si­dū­ri­mų su pės­čiai­siais.

Ke­lei­vi­nės ir kro­vi­ni­nės-ke­lei­vi­nės "Cad­dy" mo­di­fi­ka­ci­jos pa­pil­do­mai komp­lek­tuo­ja­mos su ke­lei­viams skir­to­mis šo­ni­nė­mis ir užuo­lai­di­nė­mis sau­gos oro pa­gal­vė­mis.

Leng­vuo­siuo­se "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­liuo­se pa­si­tei­si­nęs pa­kar­to­ti­nio smū­gio iš­ven­gi­mo stab­dys nuo šiol mon­tuo­ja­mas ir "Cad­dy" fur­go­nuo­se. Su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams jis au­to­ma­tiš­kai stab­do trans­por­to prie­mo­nę, taip už­kirs­da­mas ke­lią pa­kar­to­ti­niam smū­giui.

Daug dė­me­sio ski­ria­ma vai­ruo­to­jo er­go­no­mi­kai ir ge­ram ma­to­mu­mui už­ti­krin­ti. Pa­pil­do­mai mon­tuo­ja­mas prie­ki­nio lan­go šil­dy­tu­vas ne­lei­džia su­si­da­ry­ti ma­to­mu­mą ri­bo­jan­čiam šerkš­nui, "Light As­sist" švie­sų pa­gal­bi­nin­kas au­to­ma­tiš­kai su­de­ri­na ži­bin­tus ge­riau­siam ke­lio apš­vie­ti­mui ir ki­tų eis­mo da­ly­vių ne­aki­ni­mui už­ti­krin­ti, o "Dri­ver Alert" vai­ruo­to­jo dė­me­sin­gu­mo kon­tro­lės sis­te­ma ak­ty­viai se­ka vai­ra­vi­mo pro­ce­są ir, už­fik­sa­vu­si ne­bū­din­gų vai­ro svy­ra­vi­mų ar vai­ruo­to­jo nuo­var­gio po­žy­mių, apie tai įspė­ja vai­ruo­to­ją ir re­ko­men­duo­ja da­ry­ti vai­ra­vi­mo per­trau­ką.

Jei­gu for­go­ne su­mon­tuo­tas pa­pil­do­mas adap­ty­vi­nis tem­po­ma­tas, ku­rio re­gu­liuo­ja­mų va­žia­vi­mo grei­čių dia­pa­zo­nas pri­klau­so nuo pa­va­rų dė­žės ti­po, spe­cia­lus ju­tik­lis ste­bi prieš­ais va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės grei­tį ir pa­gal jį pri­de­ri­na fur­go­no va­žia­vi­mo grei­tį bei par­en­ka sau­gią dis­tan­ci­ją. Jei­gu fur­go­ne su­mon­tuo­ta DSG au­to­ma­ti­zuo­ta pa­va­rų dė­žė, adap­ty­vi­nis tem­po­ma­tas tu­ri spe­cia­lų va­žia­vi­mo per eis­mo kamš­čius re­ži­mą, vei­kian­tį ypač ma­žais va­žia­vi­mo grei­čiais ir ga­lin­tį ini­ci­juo­ti fur­go­no stab­te­lė­ji­mą ar­ba vi­siš­ką su­stab­dy­mą.

Jei­gu fur­go­ne su­mon­tuo­tas vie­nas iš nu­ro­dy­tų au­to­mag­ne­to­lų ar­ba na­vi­ga­ci­nių sis­te­mų mo­de­lių, at­si­ran­da ga­li­my­bė su­mon­tuo­ti ga­li­nio vaiz­do ka­me­rą. Pa­pil­do­mas par­ka­vi­mo pa­gal­bi­nin­kas tu­ri ne tik Volks­wa­gen leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams bū­din­gas par­ka­vi­mo pa­gal­bos funk­ci­jas, bet ir spe­cia­lią par­ka­vi­mo ša­li­ke­lė­je funk­ci­ją, ypač pa­leng­vi­nan­čią iš­ve­žio­ji­mo fur­go­no vai­ruo­to­jo dar­bą.

Vo­kie­ti­jos įga­lio­tą­sias at­sto­vy­bes nau­ja­sis "Cad­dy" pa­sieks bir­že­lio pa­bai­go­je. Šiek tiek vė­liau de­biu­tuos ki­to­se ša­ly­se.

Ža­da­ma, jog kai ku­rie mo­de­liai bus pi­ges­ni už anks­tes­nės kar­tos pirm­ta­kus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami