Naujasis „Citroen C4 Picasso“: automobilis iš kino juostos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-21 06:00
Galingiausias "Citroen C4 Picasso" gali važiuoti 210 km/h greičiu.  LŽ archyvo nuotrauka
Kuo gar­sūs pra­ncū­ziš­ki au­to­mo­bi­liai? Ži­no­ma, ne­ti­kė­tais di­zai­no spren­di­mais. Nau­ja­sis vie­na­tū­ris „Ci­troen C4 Pi­cas­so“ jų tu­ri tiek, kad au­to­mo­bi­lį drą­siai ga­li­ma va­din­ti at­ei­ties ma­ši­na iš fan­tas­ti­nio fil­mo.

Nau­ja­sis pra­ncū­zų mo­de­lis ti­krai ver­tas jo pa­va­di­ni­me įra­šy­tos di­džio­jo dai­li­nin­ko Pa­blo Pi­cas­so pa­var­dės. Šių lai­kų ge­ni­jaus se­kė­jai iš „Ci­troen“ di­zai­no sky­riaus at­li­ko tik ke­lis po­tė­pius, bet dėl jų „C4 Pi­cas­so“ ta­po ne­to­li­mos at­ei­ties au­to­mo­bi­liu.

Fu­tu­ris­ti­niai potėpiai

Iš anks­tes­nio mo­de­lio nau­ja­sis "C4 Pi­cas­so" pa­vel­dė­jo di­de­lį prie­ki­nį stik­lą, ap­va­lias kė­bu­lo for­mas, kuo ar­čiau ma­ši­nos kam­pų įmon­tuo­tus ra­tus. Ta­čiau kū­rė­jai pri­dė­jo „rau­me­nų“ nau­jos lai­dos vie­na­tū­rio šo­nuo­se ir kam­puo­se, pa­da­rė jį šiek tiek pla­tes­nį ir že­mes­nį, su­trum­pi­no au­to­mo­bi­lio „no­sį“, ant jos tri­mis aukš­tais pri­ka­bi­no ži­bin­tų. Ly­giai to­kius pat tu­ri ir ką tik į Lie­tu­vą at­ke­lia­vęs „Ci­troen C4 Cac­tus“. Ke­liais po­tė­piais pa­to­bu­lin­tų ma­ši­nų iš­orė pa­ver­tė jas tar­si iš ki­no ekra­nų nu­rie­dė­ju­siais at­ei­ties au­to­mo­bi­liais.

Di­zai­ne­riai pa­sis­ten­gė, kad ir nau­jo­jo „Ci­troen C4 Pi­cas­so“ vi­dus ne­at­si­lik­tų nuo iš­orės. Tie­sa, čia ne­ra­si nei nau­jo­viš­kų sė­dy­nių, nei itin mo­der­nių ap­dai­los de­ta­lių – bent jau LŽ žur­na­lis­to ban­dy­ta­me mo­de­ly­je, ku­ris tu­ri 1,6 l dar­bi­nio tū­rio ir 120 AG ben­zi­ni­nį va­rik­lį. Už­tat nė vie­no vai­ruo­to­jo ne­ga­li pa­lik­ti abe­jin­go vie­na­tū­rio kons­truk­to­rių iš Pra­ncū­zi­jos sie­kis su­kur­ti tai, kas va­di­na­ma iš­ma­niuo­ju au­to­mo­bi­liu.

Iš­ma­nie­ji eksperimentai

Vi­sos nau­jo­jo „Ci­troen C4 Pi­cas­so“ funk­ci­jos, iš­sky­rus gar­so sis­te­mą, val­do­mos per ju­tik­li­nį ekra­ną. Lies­da­mas ja­me esan­čius "myg­tu­kus“ re­gu­liuo­ji sa­lo­no tem­pe­ra­tū­rą, nu­sta­tai na­vi­ga­ci­ją ir vi­sa ki­ta. Ga­li­ma net sa­ky­ti, kad toks val­dy­mo bū­das – ir­gi iš at­ei­ties. Vis dėl­to vir­tua­lūs val­dik­liai kol kas var­gu ar ga­li pa­keis­ti me­cha­ni­nius. Šiuos tu­ri ga­li­my­bę su­si­ras­ti ir su­kio­ti, įjung­ti ir iš­jung­ti ne­ati­trauk­da­mas žvilgs­nio nuo ke­lio. Elek­tro­ni­nis val­dy­mas nuo me­cha­ni­nio ski­ria­si tuo, kad rei­kia­mą „myg­tu­ką“ ekra­ne bū­ti­na nu­spaus­ti la­bai tiks­liai, nes čiu­pi­nė­da­mas ran­ka jo ne­ap­tik­si. Ir tą veiks­mą at­lik­da­mas tu­ri ati­trauk­ti akis nuo ke­lio. Aiš­ku, sau­gu­mo tai ne­pri­de­da.

Ta­čiau vai­ra­vi­mui elek­tro­ni­ka val­do­mas au­to­mo­bi­lis su­tei­kia ža­ve­sio. Tu ir­gi pa­si­jun­ti ta­ry­tum fan­tas­ti­nio fil­mo he­ro­jus. Įdo­mu, kad „Ci­troen C4 Pi­cas­so“ net me­cha­ni­nio grei­čio ma­tuok­lio nė­ra – tiks­li jo ko­pi­ja ma­ty­ti vien vir­tua­lia­me mo­ni­to­riu­je. Iki tol LŽ žur­na­lis­to ban­dy­tuo­se au­to­mo­bi­liuo­se elek­tro­ni­ka tik dub­liuo­da­vo me­cha­ni­nio spi­do­me­tro rod­me­nis.

Ra­mus vienatūris

„Ci­troen C4 Pi­cas­so“ va­rik­lių ga­mą su­da­ro jau mi­nė­tas 1,6 l ir 120 AG, 1,6 l ir 155 AG ben­zi­ni­niai bei 1,6 l ir 2 l dy­ze­liai mo­to­rai, ku­rių pa­jė­gu­mas – nuo 90 AG iki 150 AG. Ban­džiau vie­na­tū­rį, va­ro­mą silp­nes­nio ben­zi­ni­nio va­rik­lio.

Ke­ly­je „Ci­troen C4 Pi­cas­so“ va­žiuo­ti ma­lo­nu. Bet ne dėl to, kad jis ste­bin­tų žvė­riš­ka jė­ga ar la­bai stai­ga įsi­bė­gė­tų. Di­džiau­sias grei­tis, ku­rį ga­li pa­siek­ti „C4 Pi­cas­so“, yra 187 km/h, pa­grei­čio ro­dik­liai ir­gi ne­da­ro įspū­džio – ma­ši­na iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja tik per 12,3 se­kun­dės. Už­tat džiu­gi­na pui­kiai vei­kian­ti pa­ka­ba. Ji net duo­bes įvei­kia minkš­tai, to­dėl gir­di­mas men­kas dunks­te­lė­ji­mas vi­siš­kai ne­er­zi­na.

Ži­no­ma, vie­na­tū­ris ir dar ti­kras pra­ncū­zų kū­ri­nys „Ci­troen C4 Pi­cas­so“ pir­miau­sia yra pri­tai­ky­tas nuo­tai­kin­goms šei­mos ke­lio­nėms, pa­vyz­džiui, į pa­jū­rį. Vie­tos daik­tams su­si­dė­ti ma­ši­no­je už­ten­ka – ba­ga­ži­nės sky­riaus erd­vė su­da­ro 537 li­trus. Pa­pil­do­mą jau­ku­mo įspū­dį ke­liau­jant su­tei­kia ypač švie­sus sa­lo­nas, švie­sių spal­vų ap­dai­la.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami